Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Lan tỏa phong trào xây dựng đời sống văn hóa

Thứ sáu, 05/01/2018, 09:06:47
Print + | - Font Size: A
Lan tỏa phong trào xây dựng đời sống văn hóa

Lan tỏa phong trào xây dựng đời sống văn hóa

A Font Size: - | +

11-1515117972
Trình diễn Múa Rùa trong Ngày hội văn hóa các dân tộc huyện Yên Lập. Ảnh: Phương Thanh.

PTĐT- Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh đã thực sự làm thay đổi đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào các dân tộc trong tỉnh, tạo được diện mạo mới về văn hóa khắp các vùng miền. Văn hóa đã trở thành một tiêu chuẩn quan trọng trong đánh giá chất lượng cuộc sống của người dân.

Sức mạnh của sự đoàn kết

Chúng tôi đến xã Thanh Uyên, huyện Tam Nông vào dịp cuối năm khi xã đang khẩn trương hoàn thành những tiêu chí cuối cùng để cán đích nông thôn mới. Ông Nguyễn Thanh Tâm- Phó Chủ tịch UBND xã phấn khởi: “Nhờ phong trào “TDĐKXDĐSVH”, bộ mặt nông thôn của xã đã có nhiều thay đổi. Xã đã hoàn thành tiêu chí 16/19 tiêu chí xã nông thôn mới trong đó có tiêu chí văn hóa và tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa. Đến nay xã đã đạt danh hiệu “Xã chuẩn văn hóa nông thôn mới” và đang phấn đấu xã chuẩn nông thôn mới vào năm 2018”.

Không chỉ phát triển mạnh mẽ ở các vùng đồng bằng, trung du, phong trào “TDĐKXDĐSVH” đã lan tỏa đến vùng sâu vùng xa, vùng núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Yên Lập là huyện miền núi, có 17 dân tộc sinh sống. Trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 70% dân số. Nhờ thực hiện tốt các nội dung của phong trào “TDĐKXDĐSVH” diện  mạo huyện đã dần thay da đổi thịt.

Ông Hoàng Mạnh Sơn - Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin huyện cho biết: “Phong trào được các cấp ủy Đảng, chính quyền trên địa bàn huyện quan tâm chỉ đạo, các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia. Do đó, cơ sở vật chất được đầu tư đáng kể, 100% khu dân cư đã có nhà văn hóa và có sân tập thể thao, tất cả các đám cưới, đám tang trên địa bàn huyện đã thực hiện nếp sống văn minh. Toàn huyện đã có 10/16 xã được công nhận “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới. Nhiều mô hình sản xuất có hiệu quả đã được nhân rộng thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển”.

Phát huy nét đẹp truyền thống của gia đình Việt Nam, phong trào xây dựng gia đình văn hóa được triển khai sâu rộng trên phạm vi toàn tỉnh, đóng góp tích cực vào phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, tạo nền tảng tốt đẹp cho sự phát triển bền vững của gia đình Việt Nam. Qua đó nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tích cực tham gia các phong trào “Quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Phòng, chống tội phạm ma túy”... Năm 2017, toàn tỉnh có 327.912 hộ  đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, chiếm 88%; có 2.512/2.887 khu dân cư đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa, chiếm 87%. 

Nét nổi bật trong thời gian gần đây là phong trào xây dựng “Khu dân cư văn hóa”, “xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” đã nhanh chóng đi vào cuộc sống, được nhân dân đồng tình hưởng ứng. Nhờ vậy năm 2017  có 2.512/2.887 khu dân cư đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa, chiếm 87%. Đến nay, toàn tỉnh  có 57/247 xã đạt danh hiệu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”; 17/30 phường, thị trấn đạt danh hiệu “Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”. Từ đó đã tạo nên diện mạo xã, phường, thị trấn có sự thay đổi rõ rệt: Hệ thống giao thông, trường học, bệnh xá, trạm điện, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao và cải thiện. Trật tự an toàn xã hội được ổn định đảm bảo ngày một tốt hơn, phù hợp với nhu cầu thực tế.

Phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa đã tạo nên những chuyển biến tích cực trong đời sống văn hóa tinh thần của cán bộ công nhân viên chức và người lao động. Nhiều mô hình được các cơ quan, đơn vị xây dựng như: Mô hình cơ quan, đơn vị xanh - sạch - đẹp; Cải cách thủ tục hành chính; “An toàn vệ sinh lao động”… Toàn tỉnh có 184 đơn vị đăng ký xây dựng lần đầu: 232 đơn vị đăng ký công nhận lần đầu và 79 đơn vị đề nghị công nhận lại.

Có thể nói phong trào “TDĐKXDĐSVH”  đã được các cấp, ngành từ tỉnh đến cơ sở triển khai, phát động  sâu rộng, được toàn thể nhân dân hưởng ứng thực hiện. Các địa phương và các cơ quan, đơn vị không chỉ đã quán triệt và triển khai, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 27-CT/TW của Bộ Chính trị và Thông tư 04/2011/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong tiệc cưới, lễ tang và lễ hội mà còn kịp thời xây dựng kế hoạch thực hiện, một số địa phương có cách làm hay, phù hợp với thực tiễn.

Nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị, trong quá trình vận động và triển khai đã tập trung nâng cao chất lượng phong trào, không chạy theo số lượng nhằm hiệu quả cao trong thực hiện và đưa phong trào phát triển một cách bền vững. Qua đó, đã góp phần vào việc nâng cao đời sống tinh thần và vật chất cũng như bộ mặt nông thôn của tỉnh có nhiều khởi sắc, ý thức của người dân về thực hiện nếp sống văn minh đô thị và nông thôn được nâng lên, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội và giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.  

img4450-1515118056 Phong trào TDTT phát triển rộng khắp góp phần xây dựng đời sống văn hóa.  

Để nâng cao hiệu quả của phong trào

Bên cạnh những hiệu quả rõ rệt, phong trào “TDĐKXDĐSVH” vẫn còn những hạn chế: Việc chỉ đạo triển khai của một số BCĐ huyện;  Ban chỉ đạo các xã, phường, thị trấn chưa kịp thời  gây ảnh hưởng đến việc đăng ký các danh hiệu văn hóa; chưa nghiên cứu kỹ hướng dẫn công nhận khu dân cư văn hóa nên đã ban hành quyết định công nhận khu dân cư văn hóa còn chưa hợp lý. Công tác quản lý, kiểm tra sau khi được công nhận đạt chuẩn văn hóa ở một số địa phương chưa thực hiện nghiêm túc. Công tác đánh giá, công nhận chưa toàn diện, chưa thấy được những nét đặc biệt nổi bật của từng địa phương, đơn vị để nhân rộng, phát huy.

Trong quá trình xét duyệt, công nhận các danh hiệu văn hóa còn có tình trạng chạy theo thành tích, tăng về số lượng nhưng không đảm bảo về chất lượng, bình xét chưa đúng quy trình, thủ tục. Có lúc, có nơi phong trào phát triển chưa đồng đều, tính ổn định và bền vững chưa cao. Cán bộ làm công tác tổng hợp báo cáo phong trào một số huyện, xã còn kiêm nhiệm, không ổn định, thiếu về kinh nghiệm chuyên môn nên gặp nhiều khó khăn trong quá trình hướng dẫn thực hiện. Việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và các thiết chế văn hóa còn thiếu và chưa đồng bộ... gây ảnh hưởng không nhỏ đến việc tổ chức triển khai phong trào tại cơ sở.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả hơn nữa phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa,  ông Vũ Trường Thành- Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết: “Cần tiếp tục quán triệt, thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW 2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội theo Chỉ thị 27/CT-TW của Bộ Chính trị để nhân rộng trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền và người dân về phong trào “TDĐKXDĐSVH”. Huy động tốt mọi nguồn lực để thực hiện phong trào, nhất là sử dụng có hiệu quả các thiết chế văn hóa cơ sở vào việc tổ chức các hoạt động liên quan đến phong trào. Nâng cao trách nhiệm của Ban chỉ đạo các cấp trong việc kiểm tra, bình xét công nhận gia đình, khu dân cư, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hoá hàng năm công khai, dân chủ, đúng quy trình, theo đúng tiêu chuẩn và có kỳ hạn nhằm đảm bảo chất lượng thực sự của phong trào. Tiếp tục thực hiện hiệu quả nội dung lồng ghép việc thực hiện phong trào “TDĐKXDĐSVH” với các nội dung: Xây dựng nông thôn mới; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc...”.

Với những giải pháp thiết thực, khả thi, sự chung tay góp sức của các cấp, ngành và toàn thể nhân dân, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” nhất định sẽ đạt được kết quả to lớn hơn nữa góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của tỉnh được giữ vững.

 

Trịnh Hà

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang