Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Chỉ thị về nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự năm 2012

Thứ hai, 26/12/2011, 07:56:00
Print + | - Font Size: A

PTO- Năm 2011, tình hình chính trị, kinh tế thế giới, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp; khủng hoảng chính trị ở Bắc Phi - Trung Đông, hoạt động khủng bố quốc tế, khủng hoảng nợ công ở Châu Âu đã tác động đến khả năng phục hồi kinh tế thế giới; tình hình tranh chấp trên biển Đông làm ảnh hưởng đến quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa các nước, de dọa hòa bình, ổn định ở khu vực. Trong nước, tình hình kinh tế - xã hội vẫn gặp nhiều khó khăn, lạm phát, giá cả tăng cao tác động trực tiếp đến đời sống của nhân dân. Tình hình an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn tỉnh còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp như: Tình hình khiếu kiện liên quan đến công tác đền bù, giải phóng mặt bằng; hoạt động sản xuất kinh doanh gặp khó khăn, vấn đề đình công, lãn công ở một số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; hoạt động của một số loại tội phạm hình sự nguy hiểm và tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông vẫn đang là vấn đề bức xúc và là mối quan tâm của toàn xã hội.

Song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, trực tiếp của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự nỗ lực cố gắng của các tầng lớp nhân dân, vai trò nòng cốt và tham mưu có hiệu quả của lực lượng công an, công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng: An ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; hoạt động của tội phạm từng bước được kiềm chế, trật tự an toàn giao thông có chuyển biến, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được tăng cường, củng cố góp phần phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, trực tiếp của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự nỗ lực cố gắng của các tầng lớp nhân dân, vai trò nòng cốt và tham mưu có hiệu quả của lực lượng công an, công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng: An ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; hoạt động của tội phạm từng bước được kiềm chế, trật tự an toàn giao thông có chuyển biến, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được tăng cường, củng cố góp phần phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Năm 2012 có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển của đất nước, là năm tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015. Bên cạnh thời cơ thuận lợi là những khó khăn, thách thức mới; tình hình chính trị, an ninh thế giới sẽ tác động mạnh hơn và tiềm ẩn các yếu tố ảnh hưởng tới an ninh của đất nước; hoạt động chống phá của các thế lực thù địch ở bên trong và bên ngoài sẽ tiếp tục diễn ra quyết liệt; những yếu tố tiêu cực tác động đến an ninh chính trị nội bộ, tư tưởng văn hóa, an ninh kinh tế, an ninh xã hội và hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội vẫn diễn biến phức tạp…

Để bảo đảm giữ vững an ninh trật tự trong mọi tình huống, làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình”, bạo loạn, lật đổ của các thế lực thù địch, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh; Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan, ban ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể nhân dân trong tỉnh thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII chỉ đạo về nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự; Nghị quyết số 08-NQ/TƯ của Bộ chính trị về chiến lược an ninh quốc gia; Kết luận số 86-KL/TƯ của Bộ Chính trị về “Tăng cường công tác lãnh đạo bảo đảm an ninh quốc gia trong tình hình mới”; Kết luận của Bộ chính trị về tiếp tục thực hiện Nghhị quyết số 37-NQ/TƯ của Bộ chính trị về phát triển kinh tế – xã hội đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng Trung du miền núi Bắc Bộ. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 11 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội.

Tổ chức tổng kết một số nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương, Bộ chính trị về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, chiến lược an ninh quốc gia; tổng kết Chỉ thị 07-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo xây dựng và triển khai thực hiện thế trận an ninh nhân dân. Sơ kết 5 năm Chỉ thị 25/2007/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng chống khủng bố.

2. Tăng cường công tác nắm tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền các cấp đề ra những chủ trương, giải pháp phù hợp để bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh văn hóa – tư tưởng, an ninh thông tin, an ninh nông thôn đô thị; đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu của các thế lực thù địch.

Chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ việc tranh chấp, khiếu kiện, đình công, lãn công ngay từ cơ sở, nhất là các vụ việc liên quan đến chính sách xã hội, giải phóng mặt bằng, tranh chấp đất đai và các vấn đề liên quan đến tôn giáo, dân tộc. Chủ động phát hiện và tham mưu cho cấp ủy, chính quyền những giải pháp khắc phục đối với biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đấu tranh phê phán, ngăn chặn, xử lý những biểu hiện lệch lạc về quan điểm, tư tưởng thoát ly định hướng tuyên truyền của Đảng hoặc phủ nhận đường lối văn  hóa, nghệ thuật của Đảng. Tăng cường các biện pháp bảo vệ an ninh kinh tế, ngăn chặn các hoạt động lợi dụng hợp tác kinh tế để can thiệp công việc nội bộ. Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện tốt kế hoạch bảo vệ an toàn tuyệt đối Tết Nguyên đán Nhâm Thìn; chủ động xây dựng phương án, kế hoạch bảo  đảm an ninh trật tự tại các mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh; bảo vệ các hoạt động giỗ Tổ Hùng Vương – Lễ hội Đền Hùng năm 2012 và các sự kiện chính trị quan trọng diễn ra ở địa phương.

3. Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị tham gia công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn  trật tự, an toàn xã hội. Tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc, có kết quả Chỉ thị số 48-CT/TƯ của Bộ Chính trị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới"; triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống và kiểm soát ma túy đến năm 2020. Đẩy mạnh thực hiện các chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm; phòng, chống tham nhũng, phòng, chống mua bán người. Tổ chức các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, triệt phá các băng, ổ nhóm tội phạm hình sự nguy hiểm, tội phạm sử dụng vũ khí, bạo lực trong lứa tuổi thanh, thiếu niên, tội phạm mua bán người, tội phạm giết người, cướp tài sản, chống người thi hành công vụ, tội phạm ma túy, tội phạm sử dụng công nghệ cao để phạm tội, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm có yếu tố nước ngoài. Hoàn chỉnh Đề án xây dựng trung tâm quản lý người mắc bệnh tâm thần trên địa bàn tỉnh.

4. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự; tăng cường công tác bảo vệ bí mật Nhà nước, kỷ luật phát ngôn, quản lý văn hóa, thông tin, quản lý xuất, nhập cảnh và hoạt động của người nước ngoài, quản lý nhân khẩu, hộ khẩu, quản lý các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Thực hiện Chiến lược đảm bảo trật tự an toàn giao thông quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Chỉ thị số 1634/TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo một số nhiệm vụ cấp bách, trọng tâm trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Nâng cao chất lượng công tác thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, công tác giáo dục cải tạo phạm nhân, giáo dục tại cộng đồng. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án 301 về cải cách hành chính trong lực lượng Công an; rà soát, loại bỏ những thủ tục còn gây khó khăn, phiền hà cho tổ chức, cá nhân trong thực hiện thủ tục hành chính. Tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí.

5. Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TƯ của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới; gắn việc xây dựng, thực hiện phong trào với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2010-2020. Chú trọng công tác xây dựng, phát hiện và nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; củng cố, xây dựng các mô hình tự quản về ANTT; bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ cho lực lượng nòng cốt ở cơ sở, lực lượng công an xã, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, trường học.

6. Các ngành trong khối nội chính tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 49-NQ/TƯ của Bộ Chính trị về "Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020". Phối hợp chặt chẽ trong công tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án đảm bảo kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật. Tập trung điều tra làm rõ và chọn đưa ra xét xử điểm những vụ án gây bức xúc trong dư luận, nhằm răn đe tội phạm và giáo dục phòng ngừa chung.

Các cơ quan thông tin truyền thông, Báo Phú Thọ, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nhất là các chủ trương, chính sách, nghị quyết, văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác giữ gìn ANTT nhằm nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác cách mạng cho đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và nhân dân về âm mưu, thủ đoạn, phương thức hoạt động của các thế lực thù địch, phản động và bọn tội phạm. Tuyên truyền những gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến, tạo khí thế mạnh mẽ trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tích cực tham  gia phòng ngừa, đấu tranh tố giác tội phạm và tệ nạn xã hội.

7. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải xác định công tác giữ gìn an ninh, trật tự là một trong những nhiệm vụ công tác trọng tâm, gắn liền với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Tiếp tục phát huy tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh; thường xuyên coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sỹ có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi về nghiệp vụ, đảm bảo hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Tiếp tục lãnh đạo thực hiện nghiêm túc Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí minh - Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ” và "Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ". Làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ về mọi mặt cho cán bộ chiến sỹ, nhất là lực lượng tham mưu, trực tiếp chiến đấu và xây dựng toàn diện cho công an cấp huyện; đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, kinh phí, phương tiện nghiệp vụ, chiến đấu đáp ứng yêu cầu công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong mọi tình huống.

8. Giao Đảng ủy Công an tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị này; tổng hợp tình hình, kết quả báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Đảng ủy Công an Trung ương.

Chỉ thị này được phổ biến đến các chi, đảng bộ trong tỉnh để thực hiện.


                                                                                                         T/M BAN THƯỜNG VỤ
                                                                                                       Bí thư
                                                                                                       NGUYỄN DOÃN KHÁNH
 

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang