Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Nâng cao hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ ở Phù Ninh

Thứ ba, 09/10/2018, 13:55:43
Print + | - Font Size: A
Nâng cao hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ ở Phù Ninh

Nâng cao hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ ở Phù Ninh

A Font Size: - | +

img1355-1539041742
Kho bạc Nhà nước Phù Ninh công khai, minh bạch các thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân tiếp cận và giải quyết công việc thuận lợi.

PTĐT - Thực hiện Kết luận số 120 của Bộ Chính trị khóa XI về “Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”, huyện Phù Ninh đã triển khai nhiều văn bản chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả. Các cấp ủy đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị tiếp tục quan tâm lãnh chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở; kiện toàn Ban chỉ đạo, xây dựng quy chế làm việc, triển khai thực hiện quy chế đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân trên địa bàn; sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các nội quy, quy chế, quy ước phù hợp với quy định của pháp luật, tình hình thực tiễn ở mỗi cấp, mỗi ngành, đơn vị.

Kho bạc Nhà nước (KBNN) Phù Ninh là đơn vị tiêu biểu trong thực hiện QCDC ở cơ sở. Phát huy quyền làm chủ của cán bộ, đảng viên, khơi dậy tinh thần đoàn kết, tâm huyết, trách nhiệm của đội ngũ, đơn vị đã cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của ngành, địa phương vào mục tiêu, nhiệm vụ phù hợp với từng thời kỳ. Công tác cải cách hành chính được trú trọng; duy trì có hiệu quả thực hiện cơ chế “một cửa” trong kiểm soát chi ngân sách nhà nước (NSNN) qua KBNN, đặc biệt triển khai thành công Đề án “Thống nhất đầu mối kiểm soát chi NSNN qua Kho bạc Nhà nước” tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị sử dụng NSNN; duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001-2008; thực hiện rà soát, công khai các quy trình nghiệp vụ, các thủ tục, hướng dẫn khách hàng giao dịch rõ ràng, thuận lợi. 

Bà Trần Thị Huyền - Giám đốc cho biết: “Kho bạc luôn đảm bảo đầy đủ các chế độ, quyền lợi của cán bộ công chức, tạo điều kiện thuận lợi để CBCC phát huy, áp dụng những sáng kiến trong thi hành công vụ. Công tác quản lý kinh phí trong điều kiện khoán chi được thực hiện công khai dân chủ. Mọi khoản chi nội bộ đúng chế độ, chấp hành định mức quy định, tiết kiệm, thực hiện phục vụ cho các hoạt động nghiệp vụ công tác chuyên môn trên nguyên tắc công khai, minh bạch, thực hiện đúng QCDC ở cơ sở”. Đơn vị còn duy trì thực hiện văn minh công sở và văn minh văn hóa nghề Kho bạc, do vậy  kỷ luật, kỷ cương được giữ vững; cơ quan luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ đề ra, giữ vững danh hiệu cơ quan văn hóa cấp tỉnh nhiều năm nay. 

Các cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện đã tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, công dân. Thời gian qua, huyện tập trung chỉ đạo giải quyết đơn thư của công dân ngay tại cơ sở; chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương của cán bộ công chức trong thực hành công vụ; quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân phát huy quyền làm chủ trên các lĩnh vực, mở rộng các hình thức dân chủ để nhân dân tham gia góp ý kiến xây dựng chính quyền vững mạnh. Ban chỉ đạo thực hiện QCDC từ huyện đến cơ sở xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra việc thực hiện QCDC ở các loại hình, trong đó, tập trung vào các lĩnh vực nhạy cảm, dễ nảy sinh tham nhũng tiêu cực như: Quản lý đất đai, tài chính, xây dựng cơ bản, chế độ chính sách xã hội... 

Việc rà soát, bổ sung sửa đổi các quy chế, quy định được các cơ quan nhà nước quan tâm chỉ đạo; người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, nghiêm túc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong điều hành hoạt động. Nhiều cơ quan, đơn vị đã chủ động rà soát, điều chỉnh, sửa đổi bổ sung các quy chế, quy định trong hoạt động của cơ quan, như: QCDC, quy chế làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ...

Ông Nguyễn Quang Vinh - Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy cho biết: Thời gian tới, huyện tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện QCDC ở các cấp; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đối thoại giữa cơ quan nhà nuớc với nhân dân, doanh nghiệp; tiếp tục phát huy vai trò của MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội trong thực hiện dân chủ ở cơ sở; kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư cộng đồng, tổ hòa giải cơ sở...

Anh Thơ

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang