Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện triển khai trực tuyến mức độ 4 trên địa bàn tỉnh

Thứ năm, 28/10/2021, 10:53 (GMT +7)
thumbnail
thumbnail
Print + | - Font Size: A

(baophutho.vn) - UBND tỉnh vừa có kế hoạch số 4962/ KH- UBND về việc cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện triển khai trực tuyến mức độ 4 trên địa bàn tỉnh năm 2021.

Để đảm bảo cung cấp 100% dịch vụ công có đủ điều kiện theo quy định được áp dụng dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong năm 2021. Tỷ lệ hồ sơ TTHC được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến mức độ 4 đạt từ 30% trở lên. 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 sau khi công bố áp dụng được chuẩn hóa, đồng bộ quy trình nội bộ và quy trình điện tử trên Cổng dịch vụ công, hệ thống Một cửa điện tử của tỉnh và đồng bộ trạng thái hồ sơ giải quyết TTHC với Cổng dịch vụ công Quốc gia. Đẩy mạnh triển khai thanh toán không dùng tiền mặt trong việc thu phí, lệ phí đối với các TTHC có yêu cầu nghĩa vụ tài chính. 

Theo đó, các Sở, ban, ngành rà soát, thống kê danh sách 100% các TTHC đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công và hệ thống một cửa điện tử của tỉnh. Rà soát, chuẩn hóa, đơn giản hóa quy trình giải quyết TTHC, đồng bộ quy trình nội bộ, quy trình điện tử và các biểu mẫu trên Cổng dịch vụ công và hệ thống Một cửa của tỉnh sau khi UBND tỉnh ban hành quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết TTHC. Thường xuyên rà soát, tích hợp các dịch vụ công trực tuyến của tỉnh với Cổng dịch vụ công quốc gia theo yêu cầu của Chính phủ. Đảm bảo các điều kiện cần thiết triển khai thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công và hệ thống Một cửa điện tử của tỉnh; đẩy mạnh triển khai thanh toán không tiền mặt tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã. 

Nâng cấp và hoàn thiện Cổng dịch vụ công và hệ thống một cửa điện tử của tỉnh đảm bảo đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về tính năng, chức năng, tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của Chính phủ và tình hình thực tế khai thác, sử dụng hệ thống của tỉnh. Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp, sáng kiến nhằm nâng cao tỷ lệ hồ sơ TTHC được tiếp nhận và giải quyết trực tuyến trên địa bàn tỉnh. Thực hiện tuyên truyền, hướng dẫn người dân và doanh nghiệp về lợi ích của việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Phương Vân

Ý kiến bạn đọc ( )
Bình luận bài viết
security