Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử

Thứ năm, 25/11/2021, 15:25 (GMT +7)
thumbnail
thumbnail
Print + | - Font Size: A

Năm 2020, huyện Lâm Thao khai trương bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa hiện đại nhằm cải cách thủ tục hành chính.

(baophutho.vn) - Những năm qua, công tác cải cách hành chính (CCHC), trọng tâm là cải cách TTHC được cấp ủy, chính quyền tỉnh xác định là khâu đột phá, nhằm góp phần thực hiện mục tiêu đưa Phú Thọ trở thành một trong những tỉnh phát triển hàng đầu của khu vực Trung du và miền núi phía Bắc. Việc gắn sáp nhập, tinh gọn bộ máy của tỉnh được thực hiện song song với nhiệm vụ cải cách hành chính, đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử, đem lại hiệu quả thiết thực, tạo được sự đồng thuận và niềm tin trong nhân dân. 

Thực hiện Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương” và Đề án đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2017 - 2020 của Bộ Nội vụ; UBND tỉnh đã chỉ đạo, giao Sở Nội vụ phối hợp với các cơ quan, đơn vị triển khai, thực hiện.
 
Quán triệt chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 15/4/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII “Về CCHC, trọng tâm là CCTTHC trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016-2020” nhấn mạnh vai trò, tầm quan trọng của CCHC đối với phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. 

Để thực hiện CCHC đạt hiệu quả, tỉnh đã xây dựng lộ trình cụ thể và tập trung chỉ đạo những nội dung trọng tâm, tạo sự đột phá trong triển khai thực hiện và đạt được những kết quả nổi bật: Về cải cách thể chế: Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh được ban hành, đều đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính đồng bộ, cụ thể và khả thi; các văn bản QPPL của tỉnh ban hành đã đảm bảo từng bước hệ thống hóa các thể chế, cơ chế, chính sách quản lý; triển khai quán triệt thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên tất cả các lĩnh vực. Giai đoạn 2015 - 2020, HĐND và UBND tỉnh đã ban hành tổng số 270 văn bản QPPL, để quy định chi tiết Luật, các văn bản dưới Luật. Công tác xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản QPPL của tỉnh được cải thiện; thể hiện trong kết quả chấm điểm chỉ số thành phần về “Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản QPPL”. Đặc biệt trong năm 2015 và năm 2019 Phú Thọ là địa phương được đánh giá cao nhất ở lĩnh vực này

Về cải cách thủ tục hành chính: Cơ sở vật chất phục vụ CCTTHC được tăng cường. Ở cấp tỉnh, Trung tâm phục vụ Hành chính công của tỉnh được đưa vào hoạt động kể từ tháng 10/2018; Ở các huyện, thành, thị, tính đến hết năm 2019, UBND tỉnh đã quyết định đầu tư xây dựng Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại tại 9/13 huyện, thành, thị; trong năm 2020 tiếp tục đầu tư xây dựng tại 04 UBND cấp huyện, đảm bảo 100% UBND cấp huyện có Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại kết nối liên thông với Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh. 

Về giải quyết thủ tục hành chính, cùng với xây dựng Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại tại UBND cấp huyện kết hợp với ứng dụng Hệ thống phần mềm trong tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả TTHC, tỉnh đã đổi mới phương pháp làm việc theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại; tạo môi trường công khai, minh bạch trong giải quyết các TTHC thuộc thẩm quyền của các sở, ban, ngành… Đến nay, 100% các TTHC liên quan đến cá nhân, tổ chức và DN đã đưa vào giải quyết theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”; thực hiện niêm yết công khai các TTHC tại trụ sở của các cơ quan, đơn vị. Cụ thể, đã đưa 1.384 TTHC (trong đó có các TTHC thuộc thẩm quyền của các cơ quan ngành dọc) vào giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh; 260 TTHC vào giải quyết tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND cấp huyện; 137 TTHC vào giải quyết tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND cấp xã. Ngoài ra, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương thường xuyên rà soát thống kê để kịp thời bổ sung những thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ theo quy định.


Cán bộ Sở TT&TT hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công mức độ 3,4 tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Đến nay, 100% các sở, ban, ngành tỉnh đã thực hiện rà soát và xây dựng quy trình nội bộ giải quyết đối với từng TTHC theo lĩnh vực phụ trách, thuộc thẩm quyền giải quyết của cả ba cấp (cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã), do đó việc tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn, đôn đốc, giải quyết TTHC của cá nhân, tổ chức theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” được quản lý tập trung, thống nhất và đã phát huy hiệu quả, từ đó tạo được sự yên tâm, tin tưởng cho người dân, tổ chức khi thực hiện TTHC.

Về thực hiện hiện đại hóa hành chính: 100% các cơ quan, đơn vị tỉnh Phú Thọ có hệ thống mạng nội bộ kết nối Internet cáp quang tốc độ cao…; 100% các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử tích hợp chữ ký số thông qua hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành (trừ văn bản mật theo quy định); 100% CBCC của tỉnh được cấp hộp thư điện tử công vụ. Tỷ lệ CBCC thường xuyên sử dụng thư điện tử trong trao đổi công việc đạt trên 70%; 100% các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị, trên 80% UBND các xã, phường, thị trấn được cấp chữ ký số do Ban cơ yếu Chính phủ cấp; Cổng giao tiếp điện tử của tỉnh và Cổng/trang thông tin điện tử các cơ quan, đơn vị được nâng cấp nhằm đáp ứng các yêu cầu của Nghị định 43/2011/NĐ-CP.

Mặt khác, thông qua Hệ thống “một cửa” điện tử tích hợp Cổng dịch vụ công trực tuyến được triển khai đồng bộ, thống nhất; ứng dụng đã cung cấp trực tuyến 100% các TTHC công mức độ 2; 933 TTHC công mức độ 3; 7 TTHC công mức độ 4… Các cơ quan hành chính Nhà nước đã thực hiện các yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) ISO 9001: 2008/ISO 9001: 2015 trong việc áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng. Việc áp dụng, duy trì hệ thống quản lý chất lượng đã góp phần đẩy mạnh cải cách TTHC, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và hoạt động của cơ quan, đơn vị; từng bước tạo được lòng tin của nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp khi đến giao dịch tại các cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh Phú Thọ.

Có thể khẳng định, những kết quả đạt được của tỉnh có một phần không nhỏ đóng góp của ngành Nội vụ trong công tác tham mưu, đề xuất giải pháp thực hiện toàn diện. Kết quả này là cơ sở, là nền tảng để ngành Nội vụ tiếp tục bám sát các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng, hoàn thiện hệ thống thể chế, chính sách pháp luật, thúc đẩy phát triển KT-XH của Phú Thọ nói riêng và cả nước nói chung.

Gia Minh

Ý kiến bạn đọc ( )
Bình luận bài viết
security