Tăng lương tối thiểu vùng cho người lao động từ 1/7/2022
baophutho.vn Tăng lương tối thiểu vùng cho người lao động từ 1/7/2022
d2c9x15b5axdbf1x11a8ex162d0x11285x1170ex10fe2xf90dxX7x1534ax16f31x11cb2x10906x13a08x13959xX5x10277xXaxd494xXcx14b07x12555x12a4bxX3xX5xf9d0x11d7exX15xX16xX3xXex14771xXdxX3xXexX1xXdxecd7x1411axX3xf56ex15a0fxX15xX16xX3xX4xX1x127b8xX3xX15xX16xX19x172d0xXdxX3xX5xX6xX2fxX3xe36ax127c0xX15xX16xX3xXexdae3xX3xX2x14f71xdebexX44xe575x168b3xX47xX47xX0xX44xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx176cbxX2fxd392x13c37xXaxX12xX0xXdxe27fxX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5dxXexX1xX26xX63xd7f7xX3xX5dxX1xXdxX5dxX10xX3xXdx11b79xX10xX15xXexX10xf6f2xXaxX3xX7xXexX5exX5xX10xX9xXax12c8fxXdxX5dxXexX1x1442fxX3xX45x15c51xX48xXbxd629x14db6xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX8fxX3xX92xe54ax1202dxXbxX95xX96xXaxX3xX7xX80xX4xX9xXaxX44xX44xXdx11f04xX72xX6xX2fxXbxX1xX26xXexX1xX2fxXb0xX28xX15xX44xX15xX10xX8axX7xX44xX47xX47xX47xXa2xX44xX2xX2xX2xX5dxX47xX2xX48xX48xX45xX47xX48xXexX2xd411xX2xX2xX5xXa1x10e50xXexX6xX15xX16xXdaxX5xX26xX2fxX15xX16xXb0x14a14xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xX5xX19xX1axX15xX16xX3xXexX1fxXdxX3xXexX1xXdxX25xX26xX3xX28xX29xX15xX16xX3xX4xX1xX2fxX3xX15xX16xX19xX34xXdxX3xX5xX6xX2fxX3xX3bxX3cxX15xX16xX3xXexX41xX3xX2xX44xX45xX44xX47xX48xX47xX47xXaxX3xX8axXdxX5dxXexX1xX9xXaxX45xX92xX48xXaxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxX92xXa1xXa2xXaxX3xX44xX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx111efxX10xX6xX5dxXaxX12xXcxX14xX15xX16xX3xX5xX19xX1axX15xX16xX3xXexX1fxXdxX3xXexX1xXdxX25xX26xX3xX28xX29xX15xX16xX3xX4xX1xX2fxX3xX15xX16xX19xX34xXdxX3xX5xX6xX2fxX3xX3bxX3cxX15xX16xX3xXexX41xX3xX2xX44xX45xX44xX47xX48xX47xX47xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5bxX2fxX5dxX5exXaxX12xX0xXdxX63xX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX7bxX10xX15xXexX10xX80xXaxX3xX7xXexX5exX5xX10xX9xXaxX8axXdxX5dxXexX1xX8fxX3xX2xX48xX48xX48xXbxX95xX96xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX8fxX3xX47xXa1xXa1xXd5xXbxX95xX96xXaxX3xX7xX80xX4xX9xXaxX44xX44xXdxXb0xX72xX6xX2fxXbxX1xX26xXexX1xX2fxXb0xX28xX15xX44xX15xX10xX8axX7xX44xX47xX47xX47xXa2xX44xX2xX2xX2xX5dxX47xX2xX48xX48xX45xXa1xX2xXexXa1xX45xXd5xXd5xX5xX2xX48xXdaxXexX6xX15xX16xXdaxX5xX26xX2fxX15xX16xX2xXb0xXe6xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xX5xX19xX1axX15xX16xX3xXexX1fxXdxX3xXexX1xXdxX25xX26xX3xX28xX29xX15xX16xX3xX4xX1xX2fxX3xX15xX16xX19xX34xXdxX3xX5xX6xX2fxX3xX3bxX3cxX15xX16xX3xXexX41xX3xX2xX44xX45xX44xX47xX48xX47xX47xXaxX3xX8axXdxX5dxXexX1xX9xXaxX2xX48xX48xX48xXaxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxX47xXa1xXa1xXd5xXaxX3xX44xX12xX0xX44xXbxX12