Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ
videos Điểm tin tuần từ 11-17/11
Toàn tỉnh đã xóa được 2.800 nhà tạm

PTĐT - Cuộc vận động hỗ trợ xóa nhà tạm theo Quyết định 33/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về “Chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ...