Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ
Toàn tỉnh có trên 1.300 cơ sở chế biến chè

PTĐT - Toàn tỉnh hiện có 59 cơ sở chế biến chè có công suất trên 1 tấn búp tươi/ngày, trên 1.280 cơ sở nhỏ lẻ và 23 làng nghề,...