Tọa đàm “Gặp gỡ những điển hình học tập và làm theo Bác”

31/05/2023 16:10 GMT+7

baophutho.vn Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho Đảng ta, nhân dân ta di sản vô cùng quý giá, đó là tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh. Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Người mãi là biểu tượng cách mạng, ngọn hải đăng dẫn đường trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

POWERED BY
Việt Long