Cập nhật:  GMT+7
4bunSXfhu69ETcOBVFThu53hu61Rw63DjVVNw4nhu63FqXnhu69PSeG6oOG7r0xJw5PDgeG7r0nhu45E4buvT0hJw43hur5P4buvROG7qsOa4buvV+G7huG7r0nhu5Lhu69Fw4lP4buvV8av4buvVVPhu6bhu69Iw43huqBPSeG7r0jDjcODw43hu6/huqfDk0PDiU3hu69X4bqoVeG7r03hu7Lhu694dnh24bunL0l3xanhu6dR4buvRE3DgVRU4bud4butUVvDk8SQw53hu63FqeG7p8ONTkjhu69UU0Thu53hu60vL0R1Q8OBw5NRScOaVUnDk3VXTy/EkMOJVExVw5NRL0/DiVhUL3h2w712L8O9QcSQw7124bu1w73hu7N5eVV34bu3eXnhu7V4TXd1S1FI4but4buvL8Wp4bunUcWpXUnDjeG7hsOa4buv4bu1L3d24buvw7lVScOJw5Phu69Iw43hu6Lhu6/hu43DjeG7glXhu6/huqfDgU7hu6V04buv4bqh4buUw43hu69F4buYT0jhu6/huqfDk0PDiU3hu69V4bqiw43hu6/hu43DjeG7gk/hu6/hurXDgVPDk03DjU9UTMOB4buv4bug4buvVUnFqOG7r0Xhu5Dhu69pVcOTRExJw5NNTuG7r0TFqMOB4buvw61J4bumw53hu68gw43hu4RP4buvROG7kE9I4buvQ+G7kuG7r0jDjcODw43hu6/huqfDk0PDiU3hu6/hu43huqhV4buvTeG7suG7r0/huq5O4buveHZ4dnXhu6cvUcWp4bunUeG7r0RNw4FUVOG7neG7rVFbw5PEkMOd4butxanDoMONw4PDjeG7r+G6p8OTQ8OJTeG7r+G7jeG6qFXhu69N4buy4buvT+G6rk7hu694dnh24buvVUnDmuG7lEThu69X4buG4buveeG7r09J4bqg4buvTEnDk8OB4buvSeG7jkThu69I4buYTuG7r2jDk0jDiVPhu69mw4lPU8OTVMOJ4buvw7lPSOG7qOG7osON4buvI09J4buldOG7r2jDicONT0nDgVPEkOG7r8Ogw4lPesOJTeG7r8O5T0jhu6jhu6LDjeG7ryDhu6pE4bul4buvV+G6oOG7ryNPxJBTw4nDgeG7r8OgScOJeuG7r8O5T0jhu6jhu6LDjeG7r+G6pUDhu6Xhu69X4bucw43hu69PSVZPSOG7r09IScON4bq+T+G7r0Thu6rDmuG7r03DjeG6vk/hu69Sw5rDgU/hu69V4bucw43hu69J4buS4buvRcOJT+G7r1fGr+G7r1VT4bumdeG7ryDhuqTDneG7r03huqDhu69Iw43Dg8ON4buvVUnhu6jhu6BPSOG7r1VJ4buq4buvScOBw43hu69F4buo4bueROG7r0Thu5BPSOG7r0Phu5Lhu69O4bukw4Hhu69Iw43Dg8ON4buv4bqnw5NDw4lN4buvT+G6rk7hu694dnh24buvV+G6oOG7r03huqDhu69Iw43Dg8ON4buv4bqnw5NDw4lN4buv4buN4bqoVeG7r03hu7Lhu69VSeG7quG7r3d3w73hu69F4buo4bueROG7r1VTw4HDk+G7r0zhu4Thu69V4buw4buvT+G6rk7hu693QXZ3deG7py9Rxanhu6dR4buvRE3DgVRU4bud4butUVvDk8SQw53hu63FqcOgw43Dg8ON4buvVUnhu6jhu6BPSOG7r1Xhu5BP4buvV8ONT0nhu6/igJxO4buUVeG7r1VTw5NPSOG7r09JVk9I4buvV+G6qFXhu69VSeG7hOG7r0zhu7Thu69N4bqi4buvT0nhuqZV4buvVVPDk09I4buvV8av4buvVVPhu6bigJ104buvRMOAROG7r03GoOG7r0XDiU904buvT8OS4buvRcSC4buvVVPhu6Dhu69VSeG6oE9J4buvTuG7lFXhu69NSk9J4buvV+G7rEThu69ExajDgeG7r0xJw5PDgeG7r0nhu45E4buvVUnhu6xE4buvVeG7gOG7r1fhuqDhu69MScOTw4Hhu69J4buOROG7r1fDjUZP4buvVeG7qOG7oE9I4buv4oCT4buvReG7qOG7nkThu69Dw43hu4BV4buvVeG7nMON4buvTeG6oOG7r0/hu5rDjeG7r1VJ4buiw43hu69Iw43DgU/hu6/EkOG7qOG7ok9I4buvT0nhu6jhu6/EkOG7sE9I4buvTeG6osONdeG7py9Rxanhu6dR4buvRE3DgVRU4bud4butUVvDk8SQw53hu63FqcOixqDhu69Fw4lP4buvTeG6oOG7r1fhuqhV4buvVUnhu4Thu69Dw4zhu6/huqpP4buvV+G6oOG7r0TDkuG7r1Thu6pE4buvTuG6ok9J4buvT0nhuqZV4buvVVPDk09I4buvVUnDjeG6vk/hu69X4bquT+G7r0nhu45EdeG7r11Jw5lPSOG7r0/hurZO4buv4bug4buvVVPDmk9I4buvVeG6pE7hu69ExajDgeG7r07hu47DjeG7r1VJw43hur5P4buvSeG6oHThu69X4bqg4buvT0lWT0jhu69VScON4bq+T+G7r0nhuqDhu69PScOV4buvSeG7mk/hu69P4bq2TuG7r1PDg8ON4buvU8OAROG7r1nDmk9I4buvUsOaw4FPSeG7r1fGr+G7r1VT4bumdeG7r+G6tUnhu5BPSOG7r0jhu4rhu69Ew5Lhu69VSeG7hOG7r1VJw5PDgFXhu69MScOVw43hu69N4busROG7r0nhuqZR4buvxJBCT+G7r0XDgE9I4buvTMONT0nhu69PSOG6okThu69ExajDgeG7r0RJw5lPSHThu69EScOZT0jhu69F4buo4bueROG7r0TDk8ON4buvTeG6oOG7r09Iw5Thu69E4bumVeG7r0TDmuG7ksON4buvROG7pE9I4buvRMWow4Hhu69Xxq/hu69VU+G7pnXhu6cvUcWp4bunUeG7r0RNw4FUVOG7neG7rVFbw5PEkMOd4butxanhuqfhuq5O4buvT0jDk8OAw4104buvw6DDjcODw43hu6/huqfDk0PDiU3hu6/hu43huqhV4buvTeG7suG7r3h2d0Hhu69FxILhu69F4buo4bueROG7r1VTw4HDk+G7r0RJw5Phu6954buvT0nhuqDhu69MScOTw4Hhu69J4buORHThu69VU8OTT0jhu69Fw5Lhu69O4buUVeG7r0/hu67DgeG7r0jDjcODw43hu69VSeG7qOG7oE9I4buvVUnDmuG7lEThu69X4buG4buvT0nhuqDhu69MScOTw4Hhu69J4buOROG7r09I4buo4buiw43hu6/huqVA4buvSOG7kkThu69dw4FPw4HEkMOB4buv4bqzw4FOw4lU4buvZsOJw4lDTcOJVOG7r1fhu5zDjeG7r0TDgEThu69RScOAVeG7r0nDjeG7gk/hu69Ow4FPSOG7r1XDjE9J4buvTeG7suG7r1VJw5rDneG7gFXhu69X4buG4buvV8av4buvVVPhu6bhu69J4buORHThu69X4bqg4buvT+G7rsOB4buvROG7jE/hu69N4bqiw43hu69VScOa4buUROG7r1fhu4bhu6944buvT0nhuqDhu69MScOTw4Hhu69J4buOROG7r09I4buo4buiw43hu6/DrUnhu6bDneG7r2lK4buv4bqlw41EScOJTeG7r+G6pcOBw53Dk1Phu69X4bqg4buvIsONxJDDjcOJU+G7r2fDmsOJTcOTeuG7r1fhu5zDjeG7r0TDgEThu69RScOAVeG7r0nDjeG7gk/hu69X4buG4buvT0jDk+G6osON4buvSeG6oE9J4buvVcONT0nhu69Sw5rDgcOd4buvUsOaw4FPSeG7r09I4buQw43hu69Uw4HDk+G7r0jDjeG7kk9I4buv4bql4bqyVeG7r8OtU+G7osONdeG7py9Rxanhu6dR4buvRE3DgVRU4bud4butUSPDmlVJw5NT4butxanDrUnDicOT4buvaeG6tSBp4bunL1HFqQ==

Theo SKĐS

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long