Cập nhật:  GMT+7
4bu04bqrJiXDoeG6vTzhu43hu43FqCRv4buOYuG7j+G6veG6oyThu7YsKiXhur8iw6ol4bq9e8OqJcOhNsO1JeG6v2liJeG7oGLDouG7jyXhurti4bq1w7Ul4buhamIl4bqhNeG7jyXhur/hu5dqw6Hhu7Qv4bqrJuG7tuG7tG8lw6Hhur084buN4buNxagkb+G6quG6ozzDoCThu7bDk8O1PCUsKiXhur8iw6olcTRyJcOg4bud4bq/4bqpJeG7oXsl4buPw7Lhu5dt4bq/4bqpJeG7j+G6q3vhur/huqtXJcOVw7olYTzhur8l4bq+4bqreyXhur/hu5dqw6El4buh4bq1JeG6vuG7oOG6vuG7gOG6vuG6viXDqnsl4buPYuG6teG6vyXhu4/huqs04bq/JeG6vXslQTzhur8l4bugYsOi4buPJeG6u2LhurXDtSXhu4/DssO14bq/4bqpJeG7l8Sp4bq/4bqpVyXhuqFdJeG6oeG7h+G6v+G6qSXhu6E8YiXhu4/DsuG7gyXDocSpJcOzw7U84bq/JeG7j+G6qzzDqiXDquG7l8O1JeG6q33hu48l4bq/4bqrNOG6vyXhu6HhurUl4bqh4buXa+G6v+G6qSXhur1pYiXDoeG6q2Phur/huqsl4buNPsOh4bqrJcOh4bqr4buBJeG6oFvhur/huqkl4buheyXhur7huqt7JeG6v+G7l2rDoSXhu6HhurUlw6Fo4bq/4bqpJeG7jz7DoSXhur7hu6Dhur7hu4Dhur7hur5XJeG6v+G6qzThur8l4buPaSXDs8O1POG6vyXhu4/DsuG7heG6v+G6qSXhuqHhu5c8JeG6oeG7l2vhur/huqkl4bq9aWIlw6Hhuqtj4bq/4bqrJeG7jT7DoeG6qyXhuqHhurPhur8l4buhamIlYXslw6Hhu4Hhur8l4bq7YuG6tcO1JWF74buBJW0l4bq/4buXasOhJeG6v+G6qeG7gXtiWOG7tG/hu7bhu7Thu488YeG6veG6oyXhu43hu49y4bq94bqjxagkw6o8w7Lhuqli4bq/4buuP29xJTzDteG7j+G7gSThu7bhu7Thu4/DsuG7tuG7tOG7j8Og4bu24bu0YsOq4bqpJeG7jcOyw6HFqCThuqvhu4/hu49v4buuLy9hPOG7gW/huqvDteG7j+G6q+G7gVjhu6Hhur8v4buB4bq9w6DDoDzhu488L3DhuqNh4buNYuG7j+G6oy/hu49i4bq/LeG7j8O1w6Et4buNw7Ut4bq7YuG6o+G6vy8mKirDgeG6rEHhu6UqQcOA4bulLz8qJiovJj8vJj8sPzvhuqwqLuG6ouG7pTsvJj8sKSo7LCYoLCE6O1/hu4/hu49Y4bqpYuG6rSThu7bhu7Qv4buPw6Dhu7bhu7Qv4buPw7Lhu7bhu7Thu4/DsuG7tuG7tOG7j8Og4bu24bu0b+G7tk/huqvhu4cl4buO4bqr4buZJeG7j+G7l2rhur/huqklT+G6q33DqiXhuqhiPCXhurrhuqti4bq3w6ol4buPw7I84buBJeG6qsO1NOG6vyXDoeG6q+G7l8Sp4bq/4bqpJeG6vDzhu4El4bqhw6zhur/huqkl4buheyVBMOG6v+G6qSXhurvhuqvhuqPhur8lw6Hhu5k8JeG7juG6q+G7mSXhu4/hu5dq4bq/4bqpJcOB4bqrY+G6v+G6qyVv4bqr4buZJcOh4bqr4buBJcOhPsOhJeG7jzdvJeG7j+G6q+G6pSXhu6F7JcOhPiXhur/huqs04bq/JcOh4buZPCXhu5hyJWE84bq/JeG6vuG6q3sl4bq/4buXasOhJeG7oeG6tSXhur7huqnhu5drYiXhu6Biw6Lhu48l4bq+PMOqJW0l4bq/4buXasOhJeG6v+G6qeG7gXti4bu0L2/hu7bhu7Qv4buPw6Dhu7bhu7Qv4buPw7Lhu7bhu7Qv4buPPGHhur3huqPhu7bhu7Rv4bu2w4Hhuqti4bq1w7Ul4bq/PHIlPzovJiZXJcOVw7olYTzhur8l4bq+4bqreyXhur/hu5dqw6El4buh4bq1JeG6v+G6qeG7l2tiJeG7oGLDouG7jyXhur48w6olbSXhur/hu5dqw6El4bq/4bqp4buBe2Ilw53hur7hu6Dhur7hu4Dhur7hur7hu7Il4bqhXSXhur3hu4Hhur/huqkl4buPw7Lhu4Xhur/huqkl4buP4buLJcOh4bqrxqHDoSXhur3huqcl4bq7w7ol4bq/YsOiw6olLCol4bq/IsOqJeG6v+G6qXtyJeG7j+G6q3vhur/huqsl4bq9N28l4buheyXhuqHhu4fhur8l4bq/4bqrN+G6vyXhuqrDtTThur8lw6Hhuqvhu5fEqeG6v+G6qSXhuqrDrSXDgeG6q2Mlw4pi4bq/4bqrWOG7tG/hu7ZP4bqr4buHJcOB4bqr4buZJeG7j8SRw6Hhuqsl4bq/4buXasOhJeG6vuG6qcO1cuG6p+G6vyXhu47huqvEkSXDgOG7gTzhur9XJcOhPsOhJU/huqvhu4cl4buO4bqr4buZJeG7j+G7l2rhur/huqkl4buOw7Lhu5fEqeG6v+G6qSXhu6DDqeG6v+G6qyXhu47DsuG7heG6v+G6qVclT+G6q33DqiXhuqhiPCXhurrhuqti4bq3w6ol4bqhXSXhuqHhurPhur8lw6Dhu50lw6Hhu5Hhur/huqkl4buhamIl4buN4budJeG6qeG7h28lw6ox4buPJcOh4buZPCXDoT7DoSXhuqF9YiVhYuG6pcO1JeG6u2LhurXDtSVhe+G7gSXhu6HhurUlw6Dhu50l4bqqw6xiJeG6v+G6qeG6q8SRJeG6vuG7oOG6vuG7gOG6vuG6viXhur024bq/JeG7j+G6q8ahJeG6v+G6qzXhu49Y4bu0b+G7tuG6vuG6qTxyJeG7j+G7myXhur/huql7ciXDsjwl4bqha2IlPzovJiYvJiksKVclQTzhur8l4bugYsOi4buPJeG6u2LhurXDtSXhu47DssO14bq/4bqpJeG7l8Sp4bq/4bqpJeG6oV0l4bqh4buXbMOhJeG7jeG7nSXDs8O1POG6vyXhu480w6olw6HhuqtlJeG6oX3hu4El4buNPuG7jyXhu4084buBJcOh4buZPCXDgeG6q+G7mSXhu4/EkcOh4bqrJeG6qsOtJcOB4bqrYyXDimLhur/huqtYJeG6vuG6qXtyJSYoLyEvPyoqKFcl4buO4bqr4buZJeG7j+G7l2rhur/huqklw4Hhuqtj4bq/4bqrJW/huqvhu5kl4bqhXSXhurtzJcOTw7Vy4bqz4buPJeG6ocSR4bq/4bqrJeG7j+G6q3vhur/huqsl4bq9N28l4buYciVhPOG6vyXhur7huqt7JeG6v+G7l2rDoSXhu6HhurUl4bq+4bug4bq+4buA4bq+4bq+JeG6oeG6pSXDoeG7kyXhu4/huqvhuqUl4bqr4buHPCXhur7huqnhuqvEkSXDs8O1cuG6s+G7jyU6LiXDoeG7mTwlQcOsJcOB4bqrY+G6v+G6qyXhu4/DssSRVyXhuqHDreG6v+G6qSXhu4/huqtrYiXhurvhuqsy4bq/4bqpJeG6ocSR4bq/4bqrJcOzw7U84bq/JeG6oWLhuqXDqiXhur/huqs14buPJcOzw7U+4bq/JcOh4buBYiXhu4/DsuG7heG6v+G6qSXhu6E8YiXhu4/DsuG7gyXhu6HEkSXhu4/DsmMlw6Hhu5k8JcOhw6zhur/huqkl4bqhw63hur/huqkl4bugYsOi4buPJeG6u2LhurXDtSXDoeG7mTwl4bqgW+G6v+G6qSXhu6F7JeG6vuG6q3sl4bq/4buXasOhJeG7jzxY4bu0b+G7tuG7oOG6tSXDqsOs4buPJeG7jWkl4bq/4bqrYsOiw6ol4buh4buTJeG7j8Oy4buB4bq/4bqpJeG7j+G6q2tiJeG6qWI84bq/JeG7j2piVyVP4bqr4buHJcOB4bqr4buZJeG7j8SRw6Hhuqsl4bq/4buXasOhJeG6vuG6qcO1cuG6p+G6vyXhu47huqvEkSXDgOG7gTzhur8lcuG6t8O1JcOhNsO1JeG7mHIlYTzhur8l4bq+4bqreyXhur/hu5dqw6El4bq+4bug4bq+4buA4bq+4bq+JeG6vXvDqiXhu49p4buPJcOhaOG6v+G6qSXhu48+w6El4buPw7Vy4bq34bq/JeG7j8Oyw7Vy4bq14bq/JeG6oeG6pSVheyXDoeG7geG6vyXDoOG7kSVtJeG6v8SpYiXhuqE0w7Ulw6Hhu5Xhur/huqkl4bqh4buXbMOhJeG7j+G6q2jhur/huqkl4buPYuG6vyXhuqE2ciXhuqHhu5kl4buh4bq1JeG6q8OiJeG7j+G6q2nhur/huqklw6Hhuqtj4bq/4bqrJeG7jT7DoeG6qyXDoeG7mTwl4bq+4bqreyXhur/hu5dqw6FXJeG6oeG6tcO1JcOhW8OqJeG7j+G6qzVyJeG7jeG7nSXDs8O1POG6vyXhu480w6olw6Hhu5k8JeG6oFvhur/huqlXJeG6vuG6q3sl4bq/4buXasOhJeG7jzxY4bu0b+G7tk/huqvhu4cl4buO4bqr4buZJeG7j+G7l2rhur/huqklT+G6q33DqiXhuqhiPCXhurrhuqti4bq3w6ol4bqh4bq1JeG6v+G6qeG6q8SRJcOhPsOhJcOhPuG6vyVhw6xXJeG6v+G6qzThur8l4buhYuG6t+G6vyXDoeG7mTwl4buYciVhPOG6vyVv4bqrPuG7jyXhuqvDtXIl4buhPGIl4buPw7Lhu4Mlw6Hhu5k8JcOqZOG6v+G6q1cl4buPYuG6s28l4buP4buTw6El4bqh4buLYiXDqmpiJW/huqvhu5fEqeG6v+G6qSXhu4/huqvGocOhJeG7oTfhur8l4bqhw6zhur/huqlXJeG6u+G6t8O1JeG6qeG7hWIlYXslw6Hhu4Hhur8l4bq7YuG6tcO1JWF74buBJeG6q+G7l2rhur/huqkl4buh4bq1JeG6oTXhu48l4bq/4buXasOhWOG7tG/hu7bDlcO6JWE84bq/JeG6vuG6q3sl4bq/4buXasOhJeG7oeG6tSXhur7hu6Dhur7hu4Dhur7hur4l4bq74bqraOG6v+G6qSXDoeG6q2Ul4bqhxKnhur8l4buP4bqrw7U24bq/JeG6vXslw6HEqSXDs8O1POG6vyXhu6E34bq/JeG6ocOs4bq/4bqpJWF7JcOh4buB4bq/JeG6q+G7l2rhur/huqkl4buh4bq1JeG7juG7iyXDs8O1acOhJcOqeyXDoeG7g+G6vyXDoeG7hyXhur/huqnhuqvDqTwl4buh4buTJeG6q+G7iSXhu4/DsmwlYXslw6Hhu4Hhur8l4bqr4buDPCXhur/huqs3byXhu6F74buBJeG6v+G7l2rDoSXhu41tJeG7j31iJcOqeyXhu6E54bq/JeG6qWLhu58l4bqpZOG6vyXhuqHhu5dsw6ElYVvhur8l4buNIOG6vyXDoDThur8l4buPw6zDoSXhu6Biw6Lhu48l4bq+PMOqWOG7tG/hu7bhu5hyJWE84bq/JeG6vuG6q3sl4bq/4buXasOhJeG7oeG6tSXhur7hu6Dhur7hu4Dhur7hur4lw6E24bq/JcOh4bqrw7Ql4buPw7Lhu4Xhur/huqkl4bqh4bqz4bq/JeG6oWtiJeG7jWnhur/huqkl4buhIuG6vyXhuqvhu4c8VyXDoWjhur/huqkl4buPPsOhJcOgfXIl4buPYuG6s+G6v+G6qSXhu6Biw6Lhu49XJeG6oTHDoSVhYsOi4buPJeG6oWliJeG7oWpiJeG7j+G6q+G6syXhuqvDoiXhu4/DsuG6ryXhur/huqsww6ol4bq/w7VoYiXDoOG7l27hur/huqkl4buheyVv4bqrPuG7jyXhuqvDtXIl4buPw7LDtXLhurXhur8l4buP4bqraeG6v+G6qSXDoDThur8l4buPw6zDoSXhu4/DsuG7geG6v+G6qSXDocOs4bq/4bqpJeG6ocOt4bq/4bqpJeG6u2LhurXDtSVhe+G7gVjhu7Rv4bu2T+G6q+G7hyXhu47huqvhu5kl4buP4buXauG6v+G6qSXDoeG7leG6v+G6qSXhur3hu5fDtSVzJeG7mHIlYTzhur8lw6E24bq/JeG7jzdvJeG7j8Oyw7Xhur/huqkl4bqh4bq1JXHDtTXhu48l4bq/4bqr4buf4bq/4bqpJcOh4bqrY+G6v+G6qyXhu40+w6Hhuqsl4buPIuG6v+G6qSXDoeG7l2vhur/huqklw6Fo4bq/4bqpJeG7jz7DoSVhW+G7gSXhuqvDrCXhur/huqvhu5/hur/huqkl4bq9bGIlY8Oh4bqrJeG7j+G6q2LhurPhu48l4buP4bqr4budw6Elw6Hhu5k8JcOhaOG6v+G6qSXDoDThur8l4bugYsOi4buPJeG6vjzDqiXhu499YiXhur/hu5dqw6El4buNbSXhu499Ylcl4buP4bqrw7Ul4bqrw7Thu48lw6E+w6El4bq/4bqpw7XDreG6vyXhur3hu53DoSXDoeG7mTwl4bq7YuG6tcO1JWF74buBJeG7j8Oy4buB4bq/4bqpJcOhPsOhJeG6vcOp4bq/4bqrJeG7oeG7ncOhJeG7j8Oy4buF4bq/4bqpJeG7jzTDqiXhur/huqvhu5clw7PDtVvhur8l4bq9c1cl4bq74bqr4buBPCXhuqvhu4XDoSXDoWjhur/huqkl4bq/4bqp4bqrw6LigKbhu7Rv4bu24bq+4bqrNOG6vyXDoMSRbyXhur97clclw6rDrOG7jyXhu41pJeG7jzdvJeG7j+G6q+G6pSXhu6F7JcOhPiXhur/huqs04bq/JcOh4buZPCXDlcO6JWE84bq/JeG6vuG6q3sl4bq/4buXasOhJeG6vuG7oOG6vuG7gOG6vuG6viXhuqFdJeG6oeG7l2zDoSXhu48x4bq/4bqpJeG7j+G6q+G7l23hur/huqkl4bqqw7U04bq/JcOh4bqr4buXxKnhur/huqkl4bq8POG7gSXhuqHDrOG6v+G6qSXDoeG7mTwlw4Hhuqvhu5kl4buPxJHDoeG6qyXhur/hu5dqw6El4buheyVBMOG6v+G6qSXhurvhuqvhuqPhur8lw6Hhu5k8JeG7juG6q+G7mSXhu4/hu5dq4bq/4bqpJcOh4bqr4buBJeG6v+G6q+G7n+G6v+G6qSXhu4/huqt74bq/4bqrJeG7j2PDoeG6qyVxw7U14buPJeG7jSDDoSXDoeG7mTwlw6pk4bq/4bqrWCXhu47huqvhuqPhu4Elw4Hhuqti4bq/4bqrb+G6q8O1WOG7oeG6vw==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

POWERED BY
Việt Long