Cập nhật:  GMT+7
4buy4bqpKiRh4bq7KcOyw7Lhu6Y9buG7jOG6q+G7jeG6u+G6oT3hu7Thu7XDqiThuqnhu4MpJOG7jeG6qX0kw6HhuqvhurPhu48k4bqtNcOqJOG6u+G7lcSp4bqrJMOg4bqr4bq1w6rhu7Iv4bqpKuG7tOG7sm4kYeG6uynDssOy4bumPW7hu7nhur/DoXE94bu04buy4bqr4bq94bqtJMOyw7Nh4bumPS8vYVc5KeG6v27huqnhu4/hu43huqnhur9X4bufw6ovw6HhuqHDsuG6ueG7jeG6v24vw6rhuqHhu6HDsi8mJToqLzoow6E6Ki4lKDsu4buNKi4/Oiw64bq7KlfDqW7huq09JC/hu7Thu7IvbuG7tOG7sm4kYeG6uynDssOy4bumPW7hu7nhur/DoXE94bu0w4DhuqvhurXDqiThurvhu5thJOG6ujPhur0k4buM4bqpKeG6vyThu43DrCRh4bqp4buXYSThu43hu49x4bqxw6ok4buNw7Phu49x4bqzw6ok4buf4bqzJOG7jeG6qeG7m2Ek4bqp4bqr4bq1w6okYTxhJG/hu49xJMOgZMOq4bqpJDl94bq/JOG7n+G6tSThuqk+w6rhuqkk4bq7KcOq4bqtJCnDqiThu43hur8+w6ok4bq74buVxKnhuqskw6DhuqvhurXDqlYk4bq54bqpZ8Oq4bqtJOG7jeG6qX0kw6HhuqvhurPhu49WJOG7nzbhu40kOSlxJOG6rTXDqiTDoOG7lWrDquG6rSTDoTNxJOG7nz4k4buNw7N74bq9JMOg4bqr4bq1w6ok4buNe+G6qyThu4zDs+G7lWrDquG6rSThu4zhuqhO4buMJOG6uuG6v8Oq4bqtJEHhuqkz4buPJMOSKSRZ4buN4bqpZCThu43DszTDqiThuroz4bq9JOG7jOG6qSnhur/DnVfhu7IvbuG7tOG7sm4kYeG6uynDssOy4bumPW7huqjhuqEpw6E94bu0TuG7jMOA4buMJC0k4buM4bqpfSTDoeG6q+G6s+G7jyThurs+JOG7jcOz4buHJGHhuqnhu4nhuqskw6Ezw6ok4bqt4bqrKcOqJGHhu4Ek4buNxqEk4bq7M+G7jyTDoGrhuqtWJOG7jeG6qeG7jyThuqnDteG7jSTDsuG7myRx4bqx4buPJOG7jeG6qWJh4bqpJGHhu5MpJMOq4bqp4bqr4bqz4buPJMOq4bqt4buVauG6q1ckw4rhuqnhu6PDquG6rSTDql3hur0k4bqtNcOqJMOgM3FWJOG7jcOz4buHJGHhuqnhu4nhuqskw6o+cSTDquG6rT5xJGE+w6rhuq0kbuG6qcOsJDnhuqvhurfDqlYkw7Lhur/DquG6rSThu5/huqvhurVhJOG7jeG6qX0kw6HhuqvhurPhu48k4bqtNcOqJOG6qT7DquG6qSThurspw6rhuq0kKcOqJOG7jeG6vz7DqiThurvhu5XEqeG6qyTDoOG6q+G6tcOqViThu43Ds3vhur0kOeG6q+G6t8OqJDxuJOG6uz7hur0k4buNXcOq4bqtJMOq4bqt4buPcSRh4buJJOG6rTNxJOG6vTThu40kKcOqJOG7jeG6vz7DqiTDoOG6q+G6tcOqViTDquG6reG7j3Ek4bqp4bqrw6Lhur0kw6DhurfDqiThu41iw6rhuqkk4bq9e8Oq4bqtViThu40+4bqrJMOyfcOqJGHhu5MpJMOK4bqpPiTDquG7lcSpYSThu58+JMOq4bqpM8OqJMOhM8OqV+G7si9u4bu04buybiRh4bq7KcOyw7Lhu6Y9buG7ueG6v8OhcT3hu7Thu4zhuqk8w6rhuq0kLCThu5/GoSkkb+G7jylWJOG7jcOz4bqxw6okw6BkKSQ5PsOqJOG6qeG7j3HhurXDqiThuroz4bq9JOG7jOG6qSnhur9WJOG7jXvhuqsk4bufZCThu43Ds2IkYcOt4buNJC4qJMOg4buVasOq4bqtJMOhM3EkJibhurnhu54k4bq7w60kOi4o4bqgOlcqLiRwfXEkw7MpJMOy4bubJGFoJOG7n+G6syTDoOG6q+G6tcOqJMOh4bq/JGHhuqnhuqvhurdhJMOh4bqr4bqz4buPJOG6vSJhJOG7nz7hur8kw6EzcSTDoOG6q+G6tcOqViThurs+4bq9JOG6vTThu40kw6DhuqvhurXDqiThu43Ds+G6scOqJMOh4bqr4bq1w6okw7PDrcOq4bqtJOG6ueG6qeG6v33DquG6rSQ/JOG6reG6q2pWJH3DquG6qSThuqnhu5Vsw6rhuq0k4buNxKnhuqsk4bqtNcOqJColVyUlJSThurnhuqk8YeG6qSThuqk+w6rhuq0k4buN4bqp4buPw61hJGE8YSRwWyThu55lw6rhuqkk4bq6e+G6q1YkQSnhur8kUDwkWeG6qeG7j3HhurXDqiThuroz4bq9JOG7jOG6qSnhur/DnSThu58+JHBbJOG7jOG6qeG7kXEk4bueM8OqJFnhu43huqk+w6rhuqkkbuG6qWgk4bue4bqr4bq14buNJOG7jMOzY8OdVyRB4bqp4buVKSTDoDVxJCok4buN4buPNcOqJMOyKeG7jyTDoOG7gVYkYWfDquG6rSTDquG6qTPDqiRv4buPfcOqJOG6u3Ik4bufNsOqJOG6qT7DquG6qSTDgOG6q+G6tcOqJOG6u+G7m2Ek4bq6M+G6vSThu4zhuqkp4bq/JOG7jeG6q+G6t24k4buN4buRYSRw4budJOG6u3Ik4bq9w63hu40kw7Lhu5skYWgkw6Hhur8kw6HhuqvhurPhu48kOSlxJOG7nz7hur8kw6Dhu5Vqw6rhuq0kw6EzcSThu4174bqrJGHDreG7jSQ7KiTDoOG6t8OqJDsmJMOq4bqpPMOq4bqpJMOz4bqvJEHhuqnhu48k4bqo4buBKSThurvDrSQ6LibhuqA6Vywk4bqtM3Ekw7Lhu5skYWgk4bq9NOG7jSTDoOG6q+G6tcOqJOG6ueG6qeG6v33DquG6rSQmJOG6reG6q2pWJH3DquG6qSThuqnhu5Vsw6rhuq0k4buNxKnhuqsk4buNw7PhurHDqiQmVyYlJSThurnhuqk8YeG6qSThuqk+w6rhuq0k4buN4bqp4buPw61hJHBbJEHhuqnhu48k4bqo4buBKSRZ4buN4bqpPsOq4bqpJG7huqloJOG7nuG6q+G6teG7jSThu4zDs2PDnVckw4rhuq3hur8+4bqrJMOzKVYkYeG7h8OqJGHhu4Ekw6rhuqnhuqvhurPhu48kw7Lhu5skYWgk4buf4bqzJMOg4bqr4bq1w6okw6Hhur8k4buN4bqpfSTDoeG6q+G6s+G7jyThuq0zcSTDsylWJH3DquG6qSThuqnhu5Vsw6rhuq0k4bq54bqpZ8Oq4bqtJMOq4bqp4buFJMOg4bq3w6okw6Bq4bqrJMOyaMOq4bqtJMOq4bqpM8OqJMOhM8OqJOG7nz4k4buPcSThu41iw6okYeG7kykkw6rhuq0+w6rhuqkkw6DhuqvhurXDqlfhu7IvbuG7tOG7sm4kYeG6uynDssOy4bumPW7hu7nhur/DoXE94bu04bqo4bqr4bq1w6okw6opcVYkw4DhuqvhurXDqiThurvhu5thJOG6ujPhur0k4buM4bqpKeG6vyTDoCnDquG6rSRv4buPfcOqJOG6u3Ik4buNw7PhurHDqiQmJSUk4buNw7N74bq9JDnhuqvhurfDqiQ8blYk4buNw7PhurHDqiQqJjvhurnhur0kw6Dhu5Vqw6rhuq0kw6Ezw6ok4buNw7Phu4/DquG6rVYk4bqpeyThu43huqnhurdWJDfDqiThuqnhu4MpJMOq4bqt4buPcSRh4buJJOG6vTThu40kKcOqJOG7jeG6vz7DqiThurnhuqnhuqskw6rhuq3hu5Vq4bqrJMOhM8OqJOG7jeG6qX0kw6HhuqvhurPhu48k4bqtNcOqJOG6u+G7lcSp4bqrJMOg4bqr4bq1w6pXJOG7jMahJOG7jeG6qeG7m2Ek4buNw7N7w6rhuq0k4buNw7PhurHDqlYkw4DhuqvhurXDqiThurvhu5thJOG6ujPhur0k4buM4bqpKeG6vyTDoFskbuG6qWjhuqsk4bqpa24k4bufxKnhuqskYTxhJGE0biRh4bqpYsOq4bqpJG/hu49x4bqzw6okw6BkKSRu4bqp4buV4buJw6rhuq0kw6A3cSThur17w6rhuqkkYWfDquG6rSThu408YSThu43hu49x4bqxw6ok4buNw7Phu49x4bqzw6pWJOG7nzbDqiTDoMOtw6rhuq0kw6rhuq3hu5Vq4bqrJMOhM8OqJOG7jeG6qeG7m2Ek4bqp4bqr4bq1w6okYTxhJG/hu49xJMOgZMOq4bqpJOG7n+G6syQ5feG6vyThu5/hurUk4bqpPsOq4bqpJOG6uynDquG6rSQpw6ok4buN4bq/PsOqJOG6u+G7lcSp4bqrJMOg4bqr4bq1w6pXJOG7jMOz4bq/w6rhuq0kw6Dhu4FWJOG6ueG6qWfDquG6rSThu43huql9JMOh4bqr4bqz4buPViThu5824buNJDkpcSThuq01w6okw6Dhu5Vqw6rhuq0kw6EzcSTDoOG6q+G6tcOqJOG7nz4k4buNw7N74bq9JMOg4bqr4bq1w6rhu64kYTxhJDk2YSRu4bqp4buRJOG6qeG7j3HDquG6qSThurvhu5Xhu48kciTDquG6qSJhJMOq4bqpbCTDoMOiJGHhur/DqiThuqHhur0k4bq9Y8Oq4bqpJOG6ueG6qWfDquG6rSThu43huql9JMOh4bqr4bqz4buPJGwkYTxhJOG6ueG6qeG7jyThu5/hu5thJGHhu4Ekw6Dhu5Vqw6rhuq0kw6EzcSTDoOG6q+G6tcOqVyTDiuG6t+G7jyRh4bqp4bqr4bq3YSTDoeG6q+G6s+G7jyTDoCnDquG6rSQ5KXEkOWQk4buf4buVxKnDquG6rSThu58+4bq/JMOg4buVasOq4bqtJMOhM3Ekw6DhuqvhurXDqiTDoCnDquG6rSThu582w6ok4bqpPsOq4bqpJOG7jeG6qWMk4buN4buPceG6teG7jSTDoGjhuqsk4bq54bqpZ8Oq4bqtJMOg4buVa2Ek4buN4bubJHIk4buNw7PDqOG6vyThurvhurHDqiRhw63hu40kw6DhuqvhurXDqlYkw6HDtMOq4bqtJMOyPuG6vyThuq1tJOG6vT4kYTXDqiQ5POG6vyRh4bqp4bq/JMOg4buJw6ok4bufZCRv4buPfcOqJOG6u3JWJOG7nzbDqiThuqk+w6rhuqkkw6HDtMOq4bqtJGE8YSThu43huqnhuqvhurfhu40kOWQkYeG6qeG7j3HhurHDqiTDoeG7kcOq4bqtJMOgw6IkcOG7nSThurtyViThu43DszzDquG6qSTDquG6reG7j3EkYeG7iSRwfXEkw7MpJGE8YSThu5/hu5Ek4buNKeG6qyTDqnvDqiTDoOG6q+G6tcOqJMOgPMOq4bqtJOG7jeG6q+G6t2FX4buyL27hu7Thu7JuJGHhurspw7LDsuG7pj1u4bu54bq/w6FxPeG7tOG7suG6q+G6veG6rSTDssOzYeG7pj0vL2FXOSnhur9u4bqp4buP4buN4bqp4bq/V+G7n8OqL8Oh4bqhw7Lhurnhu43hur9uL8Oq4bqh4buhw7IvJiU6Ki86KMOhOiouJSg7LuG7jSouPzosOuG6uyZXw6lu4bqtPSQv4bu04buyL27hu7Thu7JuJGHhurspw7LDsuG7pj1u4bu54bq/w6FxPeG7tMOS4bubJGFoJOG6vTThu40kw6DhuqvhurXDqiThu43Ds+G6scOqJMOh4bqr4bq1w6okw7PDrcOq4bqtJMOh4bq/JOG6vSJhJMOh4bqr4bqz4buPJOG7jXvhuqskYcOt4buNJC4qJOG7jeG6qeG7j8OtYSTDoGQpJDk+w6ok4bqp4buPceG6tcOqJOG6ujPhur0k4buM4bqpKeG6v+G7si9u4bu04buybiRh4bq7KcOyw7Lhu6Y9buG7ueG6v8OhcT3hu7TDucOq4bqpJOG7nuG7mSThu4zDs+G7j8Oq4bqtJOG6qOG6q+G6t+G7jyQtJOG6rOG6qzzhur0kw6BoYSTDgOG6q+G6tcOqJOG6u+G7m2Ek4bq6M+G6vSThu4zhuqkp4bq/JGHhuqnhur8kOeG6q+G6t+G7jeG7rCTigJzhurjhuqnhuqskw6HhuqvhurPhu48k4buf4buVxKnDquG6rSThu58+4bq/JMOg4buVasOq4bqtJMOhM3Ekw6DhuqvhurXDqiRh4buBJOG7jeG6qcOiJOG6rTNxJG7huqnhu4HDquG6rSTDoOG6q+G6tcOqViTDoOG6oSTDoeG7gykk4buNYsOq4bqpJOG6vXvDquG6rSTDquG6reG7lWrhuqsk4buN4bqpfSTDoeG6q+G6s+G7jyThuqnhur8wYSTDquG6qeG7o8Oq4bqtJMOq4bqt4buVauG6qyRsJHDhu4/DquG6rSRv4buPKcOq4bqpViThu43huqnhuqvhurXhu40k4bqpe+G6qyThu5/hurMk4bq54bqrw6rhuqkk4buN4bq3ViR9w6rhuqkk4bqp4buVbMOq4bqtJMOg4bq3w6okw7LhuqvDquG6qSThuqnhur974buNJGHhu5MpJMOq4bqt4buVauG6qyTDoTPDqiThu58+JOG6qeG6v3vhu40kw6DDrcOq4bqtJOG6ueG6q8Oq4bqpJMOh4bq/KcOq4bqpViTDsn3DqiRw4buPNOG7jSRh4buTKSRhPGEkw6Hhur8pw6rhuqkkw6rhuq3huqnhuqvhurVu4oCdVyRBw7TDquG6rSThu5/EqeG6qyThuqnhur974buNJMOgw63DquG6rSTDsn3DqiRw4buPNOG7jSThurnhuqvDquG6qSTDoeG6vynDquG6qVYkYTzDqiQ5w61WJGFnw6rhuq0kw6rhuqkzw6pWJOG7n+G6q+G6scOqJGHhuqnhu5dhJMOq4bqtPsOq4bqpJMOg4bqr4bq1w6okYeG7h8OqJOG7jeG6qeG7lWrDquG6rSRw4buPceG6scOqJOG7jeG7j3HhurHDqiThu43Ds+G7j3HhurPDqlYkYX3DquG6qSQ5POG6vyRh4bqp4bq/JMOq4bqt4buVauG6qyTDoTPDqlYk4buNw7PEgyThuqHhur0k4bq54bqpZ8Oq4bqtJOG7n+G7j+G6qyRh4bqp4buJ4bqrJOG6rTXDqiRhPGEk4buNw7N74bq9JMOg4bqr4bq1w6pWJOG7jeG6qX0kw6HhuqvhurPhu48kw6Hhu5XEqeG6qyTDoOG7lWrDquG6rSTDoTNxJMOg4bqr4bq1w6pX4buyL27hu7Thu7JuJGHhurspw7LDsuG7pj1uw7nhu4/hu43huqnhur/Dsz3hu7RBKeG6vyThuqjhu5Xhu4nDquG6reG7si9u4bu0

Cao Hương

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Kỹ năng ứng phó với thiên tai, bão lũ

Kỹ năng ứng phó với thiên tai, bão lũ
2020-10-14 20:38:36

PTĐT - Trong những năm vừa qua, mưa lũ đã gây ngập lụt cục bộ và sạt lở đất tại các tỉnh miền núi phía Bắc, gây thiệt hại rất lớn về người và của.

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long