Cập nhật:  GMT+7
w5Ms4buU4buSWVtR4bqz4bqzSOG7kOG6r+G6tC7hurVb4bu04buQw5Jm4bqydGbDtOG7kuG7luG7mOG7lOG7oMSo4buS4bq4LirhurXhu5Lhu7FRXeG7kuG6tVRd4buS4buyYyI74buSw6Phu5Lhurkp4buS4bq14bq3IeG7kuG6tSxj4buS4buU4bug4buS4bq14bq3PSLhu5JYVSI74buS4bq1OSI74buS4bqz4buk4bqvw5MvLOG7lMOSw5Phuq/hu5JZW1HhurPhurNI4buQ4bqv4buPIMOdw6rhu5DDksOTLl074buS4bqz4bq3WUjhu5AvL1lMWFEg4bqvLMOi4bq1LCBM4bq5Ii/DneG7tOG6s33hurUg4bqvLyLhu7ThurvhurMv4buU4bugxqDhu5ov4bua4bugw53hu5jhu5jhu57hu5rhu6Lhu5bhu5jhurXhu5Thu6Lhu5jhu5hQxqBb4buUTHvhuq874buQ4buSL8OS4burLiIs4buS4bquLOG6rSI74buSTuG7slEu4buS4bq9USIsT+G7kuG6tSwu4buS4buy4buww6Lhu5LhurXhurfhu64i4buSWSzDoiI74buSfSThurXhu5IsVCI74buSWeG7qiLhu5LhurXhurc9IuG7kuG7oOG7mn074buSIlFd4buS4bq5w6Au4buSclEie3pRw53hu7Qs4buS4bqyUXtRw53hu5JOdOG6t1EiT0zDky/huq/DksOT4bqv4buSWVtR4bqz4bqzSOG7kOG6r3Phu7RRw53hu5DDkuG6tOG6tyAiO+G7kiI7U8Oq4buS4bq1LC7hu5Lhu7Lhu7DDouG7kuG7luG7nC/hu6Dhu5LhurVULuG7kmbhurJ0ZsO04buS4buW4buY4buU4bugS+G7kuG6tSxTIizhu5LhurUhWSzhu5Lhu7JSIjvhu5JZLOG6peG7kuG6v+G7klnhuqlR4buS4buyIFMi4buS4bq1LCbhu5LhurUsUSDhu5LhurguKuG6teG7kuG7sVFd4buSW1Phu5Lhurk04buS4bqz4buF4buS4buxO8Oiw6o/IuG7kuG7qy4iLOG7kuG6rizhuq0iO+G7klnhuqlR4buS4buyOC7hu5LhurXDosOqJiLhu5LhurHDojZZ4buSOy5R4buSxrBR4bq3UeG6teG7tOG7kuG7ssOa4buSOy5TIizhu5Lhu7Ji4bqjWeG7kl044bq14buSLMOiw6rhu5JZLGLDoSI74buSWFRZ4buSw6Phu5IiOC7hu5LDncOiIjvhu5LGsMOiXS7hurXhu7Thu5JO4buyNi7hu5J9LFIiO0/hu5IsVCI74buSK+G7oOG7muG7kn074buSIlFdTMOTL+G6r8OSw5Phuq/hu5JZW1HhurPhurNI4buQ4bqv4buPIMOdw6rhu5DDkuG6tCxTIizhu5LhurUhWSzhu5IiU8Oq4buSIuG7pl3hu5IiOyBTLuG7ksOdxJHhu5JYUiDhu5JZ4bqpUeG7kjsuw6Au4buSWSzDosOqPSLhu5JdNSLhu5LhurlT4buS4bq14buwXeG7kizDosOq4buSWSxiw6EiO+G7klkw4buS4buyYuG6o1nhu5IiLOG6oeG7kiJh4buSW8SRWeG7kuG6t+G7sOG6teG7klvDoCLhu5JZ4bqpUeG7kuG7qy4iLOG7kuG6rizhuq0iO0zhu5JzLioi4buS4bq4LirhurXhu5Lhu7FRXeG7kuG6tVRd4buS4buyYyI74buSw6Phu5Lhurkp4buS4bq14bq3IeG7kuG6tSxj4buS4buU4bug4buS4bq14bq3PSLhu5JYVSI74buS4bq1OSI74buS4bqz4buk4bqvTMOTL+G6r8OSw5Phuq/hu5JZW1HhurPhurNI4buQ4bqv4buPIMOdw6rhu5DDkuG7kSBTIuG7kuG6uC4q4bq14buS4buxUV3hu5LhurXhurcgIjvhu5IiO1PDquG7kuG6tSwu4buS4buy4buww6Lhu5LhurUsY+G7klhVw6rhu5JZ4bqrIjvhu5Lhu7IwIuG7kiIs4buuIuG7kl044bq14buS4bq1LiLhu5LhurnDoi7hu5J9LC7hu5Lhurnhu64i4buS4buyOCI74buS4bq5Lj0i4buS4buyLiUi4buSfS4iLOG7kuG7sTvDosOqPyLhu5LhurQsKeG7knPhu6YiO+G7kuG7ssOa4buSOy5TIizhu5LhurXhu7Bd4buS4bq54bu24buS4bq5UyDhu5LhurkxIjvhu5JZLMOiIjvhu5J9JOG6teG7kuG7muG7mOG7mF3hu5Iiw6lM4buSw7U14buS4bq9JOG6r+G7kuG6tSxj4buS4bq1Ul3hu5LDo+G7kuG6uTEiO+G7klhSIuG7kn0k4bq1TMOTL+G6r8OSw5Phuq/hu5JZW1HhurPhurNI4buQ4bqv4buPIMOdw6rhu5DDkuG7qzjhurXhu5JdNSLhu5Lhurk04buS4bq1LCThu5JdVCIs4buSfSxSWeG7klnhuqlR4buS4bq4LirhurXhu5Lhu7FRXeG7kltT4buS4bqu4bu0IllRfeG7kuG6si5bUeG6teG7kiw1XeG7kiJRw6rhu5JZ4bqrIjvhu5LhurUuJOG6r+G7kuG6teG6rVnhu5LDnS4/IuG7kuG6t1Hhu5JZUlnhu5IiOC7hu5LDncOiIjvhu5LhurVj4buSfSThurXhu5LDo+G7kllSWeG7kixUIjvhu5JZ4buqIuG7klDhu5gtUOG7nH074buSIlFdS+G7kuG7nOG7nC3hu6Lhu5h9O+G7kiLDqeG7kuG6uVPhu5Lhu5zhu5wt4bui4buYfTvhu5IiUV1Mw5Mv4bqvw5LDk+G6r+G7kllbUeG6s+G6s0jhu5Dhuq/hu48gw53DquG7kMOSw4Phu5LhurVj4buSfSThurXhu5IsVCI74buSWeG7qiLhu5Lhu5zhu5wt4bui4buYfTvhu5LDnVMiLOG7klksIOG7kiLDqUvhu5Lhurk04buS4bqz4buF4buScyBTIjvhu5LhurQsKeG7kuG7qSBRIuG7kuG6tSzhu6QiO+G7kuG6tcOiw6oq4bq14buS4buyNi7hu5Lhu5wt4buY4buS4bq14bq3YsOgWeG7kuG7sjYu4buS4bq1LOG6qeG7kiI7YuG6oS7hu5Lhuq4sLlsu4bqv4bqvLiLhu7ThurNM4buS4bq04bq3ICI74buS4bq14bq34buuIuG7klhSIuG7kn0k4bq14buSIjtTw6rhu5Lhu5bhu6Iv4bugS+G7kuG6uTThu5LhurPhu4Xhu5JZ4bqpUeG7kuG6uC4q4bq14buS4buxUV3hu5LhurMj4buSWSxUXeG7kuG6teG6t1Ii4buS4buyVC7hu5LDnS4qIuG7klnhuqlR4buSWSzhuqnhu5IiLFPhu5Lhu6sgIi7hurVR4buS4bqyUeG6t1Es4buS4bq04bq3LlFMw5Mv4bqvw5LDk+G6r+G7kllbUeG6s+G6s0jhu5Dhuq/hu48gw53DquG7kMOS4buPPSLhu5JZVCIs4buSIizDqSI74buSIi4lXeG7kuG6ucOiLuG7kuG6uVPhu5LhurXhu7Bd4buSLMOiw6rhu5JZLGLDoSI74buSWFRZ4buS4bqxw6Lhur/hu5I7LlLhu5JZ4bqpUeG7kn1R4bq3UeG6teG7tOG7kuG6uC4q4bq14buS4buxUV1L4buSWeG6qyI74buSWTDhu5IiLMOpIjvhu5LhurUuJFnhu5Iiw6I2LuG7kuG6teG6tyAiO+G7kiI7U8Oq4buS4bq1LC7hu5Lhu7Lhu7DDouG7klksISIs4buS4bq1LGNZ4buS4bq1LGPhu5JYVcOqTOG7kuG7jzAiO+G7klksw6LDqiUi4buSIsOp4buS4buyw5rhu5LhurUsw6JR4buSc1Mi4buS4bqww6I2WeG7kuG7mC3GoEzDky/huq/DksOT4bqv4buSWVtR4bqz4bqzSOG7kOG6r+G7jyDDncOq4buQw5LhurThurcgIjvhu5J9LC7hu5Lhu7IwS+G7ksOj4buSWSzDoiI74buSfSThurXhu5Lhu5Thu5hd4buS4bqz4bqlIjvhu5LhurXhurdi4bqhIjvhu5LDnS7hu5Lhu7I4Ijvhu5IsYSLhu5Is4bqj4bqv4buSIlFdS+G7kixRLuG7kuG6vVThu5LhurUs4bqp4buS4buxOzXhu5Jzw6nDouG7kuG6uGLhuqMiO+G7kuG6uVPhu5LhurThurfhu6wi4buScyBTIjvhu5Lhurjhuqvhu5JZMOG7kuG6tSxTIizhu5LhurUhWSzhu5J9LC49XeG7kuG6tTYi4buSfSwu4buSW+G7rCLhu5JbYuG6o+G6teG7kuG6vSThuq/hu5LhurUsY+G7kuG7oOG7kuG6uVPhu5Lhu5Thu5Thu5LhurXhurc9IuG7kuG6tTkiO+G7kuG6szbhu5Lhu5TGoOG7kuG6ueG7riLhu5Lhu7I4Ijvhu5LhurkuPSLhu5LhurUsUV3hu5I7LlHhu5LhurXhurdRIizhu5LhurVTLkzDky/huq/DksOT4bqv4buSWVtR4bqz4bqzSOG7kOG6r2bDouG6tSwg4bq34buQw5LhurQs4bu0IOG7kuG6tOG6tOG6vOG6uOG7scOTL+G6r8OS

Theo TTXVN

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Bayern 3-1 Hoffenheim: Toát mồ hôi giành 3 điểm

Bayern 3-1 Hoffenheim: Toát mồ hôi giành 3 điểm
2018-08-25 06:38:24

Được chơi trên sân nhà, có thực lực mạnh hơn, nhưng các cầu thủ Bayern Munich phải toát mồ hôi mới có chiến thắng trước đội khách Hoffenheim ở trận khai mạc mùa giải mới tại Bundesliga.

VOV chính thức sở hữu bản quyền ASIAD 2018

VOV chính thức sở hữu bản quyền ASIAD 2018
2018-08-22 07:53:30

Theo thông cáo báo chí từ Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), đơn vị này đã hoàn tất việc đàm phán và mua bản quyền tất cả các sự kiện trong khuôn khổ ASIAD 2018. Kể từ ngày 22/8,...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long