Cập nhật:  GMT+7
4bq14buhZGLDs+G7peG7gcSCxII44bqr4bqgP3Dhuq7hu6Xhu4/huqvDok9pw7NiT3lixalpxanhu59iauG7p8SDYuG7jHbFqeG7n2LFqOG7geG7p2JPeWLFqWnFqeG7n2LFqeG7qcWp4bufYuG7n3Dhu4Fi4bquaMWp4bufYuG6rsODw4Fi4bul4buFcOG6tS/hu6Fkw6LhurXhuqBiw7Phu6Xhu4HEgsSCOOG6q+G6oE/GsMOyw4nhuqvDouG6tXDhu6fhu59ixILDg8OzOOG6qy8vw7Phuq9v4buBxrDhuqDhu6HhurDhuq7hu6HGsOG6r0TFqS/DsuG7j8SCw7nhuq7GsOG6oC/FqeG7j8SQxIIvxJFjZOG6uS/DqeG6v8Oyw6lj4bq7xJHhur9l4bq74bquZOG6vWPEkcOq4bq94bulZOG6r8O64bqg4buf4bqrYi/DouG6tS/huqDDouG6teG6oGLDs+G7peG7gcSCxII44bqr4bqg4bug4buP4buBw7LhuqvDosOZ4buh4bqwYkThuqrDs2Lhu6Dhu4Nixah5cGLEguG7h8Wp4bufYsSC4bu34bunYsOz4bupYsWp4bu1cGLDs+G7qWLEguG6puG7tcWp4bufYuG7p+G6ssSDYuG6rsOD4bqm4buBYsOz4buhcOG7l+G6sGLhu59wZuG7p2Lhu6fEqcOJYuG6rsOD4bu5cGLFqWnFqeG7n+G6r2Lhu55w4bupYuG7jHbFqeG7n2LFqOG7geG7p2Lhu43hu5XFqWLFqOG7geG7p2LDs2rhuqBixJEtZeG6r2LFqOG7oXDGoeG6rmLhu415YsOz4buBxrBixanhu6Fq4bquYsSR4bq5LcSRw6pi4buNeWLDk+G6r+G6tS/huqDDouG6teG6oGLDs+G7peG7gcSCxII44bqr4bqgT8aww7LDieG6q8OiP+G7oeG7j8awYj/Dg+G6sMWp4bufYuG6rsSp4bunYsOS4bqqYm/hu4fGsGLDmeG7oXFi4bqu4bqmQcWp4bufYj/hu6HDgsOJYkRoxaliJeG6sHfDs2Lhu59w4buBxINixanhu5/hu4PDiWJk4bq7L8OpxINiw7Phu4fDs2Lhuq50xanhu6Fi4bqg4buhceG7gWJPacOzYuG6rsOD4bqm4buBYsOz4buhcOG7l+G6sGLhu59wZuG7p2Lhu6fEqcOJYuG6rsOD4bu5cGLFqWnFqeG7n2JE4bu3cGLFqeG7oXDGoeG6rmLhu415YsOz4buBxrBixanhu6Fq4bquYuG6rsOD4buZxaliZWVi4buNeWLDk+G6r+G6tS/huqDDouG6teG6oGLDs+G7peG7gcSCxII44bqr4bqgT8aww7LDieG6q8Oi4bum4bqm4buBYuG6rsawYkThu4Niw7J2xanhu59i4bqucOG7leG6oGLhuq7hurTDs2JFZsOJYsOD4buBYsOBYj/EqcOJYsWo4buf4bqww4nhu5nFqWJE4buDYsWo4buB4bunYk95YuG6rsODxrDFqeG7n2LFqeG7n+G7g8OJYmThursvw6nEg2LEguG7geG6sGLhu43hu6li4bun4bqm4buBYsSC4buTYsOz4bupYkXhurBi4buh4bqm4bu3xanhu59i4bufcGbhu6diw7JrxanEg2Lhuq7huqhixanhu5/hu4PDiWJkw6ovw6li4bun4bqm4buBYuG7n3Bm4bunYuG7oeG7i8WpYkThu5diw7JwxqHFqWJE4buDcGLFqeG7tXDEg2LFqeG7n+G7g8OJYuG6rsOD4bu5cGLFqWnFqeG7n8SDYsWpacWp4bufYsWp4bupxanhu59ixILhu5Ni4bufcOG7gWLhuq5oxanhu59i4bquw4PDgWLhu6Xhu4VwYuG6ruG7hXBiw7Phu4fDs2Lhuq50xanhu6Fi4buncOG7l8WpYuG7jHbFqeG7n2LFqOG7geG7p2JPeWJE4bu3cGLFqeG7oXDGoeG6rmLhu415YsOz4buBxrBixanhu6Fq4bquYmVlLWXhurti4buNeWLDk+G6r+G6tS/huqDDouG6teG6oGLDs+G7peG7gcSCxII44bqr4bqgT8aww7LDieG6q8OiP+G7oeG7uXBi4bqucOG7leG6rmLDs+G7ocawYsOz4buHw7Niw7nhu6HhurBiROG6qsOzYsWp4buf4buDw4liZOG6uy/DqeG6o2Ik4buhceG7gWI/xKnDiWJPacOzYk95YuG6rsOD4bqm4buBYsOz4buhcOG7l+G6sGLhu59wZuG7p2Lhu6fEqcOJYuG6rsOD4bu5cGLFqWnFqeG7n+G6r2Lhu55w4bupYsWp4buhw7Thuq9ixajhu6FwxqHhuq5i4buNeWLDs+G7gcawYsWp4buhauG6rmLEkeG6uS3EkcOqYuG7jXliw5PDo2LDg3Dhu5nFqeG7n2LDueG7oeG6sGI/xKnDiWJPacOzYsSR4bq/LWXEkWLhu415YsOTxINiw7Phu6lixanhu7VwYuG6rsOD4buZxaliZWVi4buNeWLDk+G6r+G6tS/huqDDouG6teG6oGLDs+G7peG7gcSCxII44bqr4bqgT8aww7LDieG6q8OiJOG7oXHhu4Fi4buMdsWp4bufYk9pw7NiT3lixanhu6Fw4buX4bqwYuG7p8Spw4nEg2LEguG7h8Wp4bufYsSC4bu34bunYsOz4bupYsWp4bu1cGLDs+G7qWLEguG6puG7tcWp4bufYuG7p+G6ssSDYuG6rsOD4bqm4buBYsOz4buhcOG7l+G6sGLhu59wZuG7p2Lhu6fEqcOJYuG6rsOD4bu5cGLFqWnFqeG7n8OjYsOz4buhcOG7l+G6sGLhuq53cGLDs+G7qWLhu6fhuqbhu4Fiw4Phu4PGsGJE4buDYsOydsWp4bufYkThu4NwYsWp4bu1cOG6r2Lhu55w4bupYuG7jHbFqeG7n2LFqOG7geG7p2Lhu43hu5XFqWLFqOG7geG7p2LDs2rhuqBixJEtZeG6r2LFqOG7oXDGoeG6rmLhu415YsOz4buBxrBixanhu6Fq4bquYsSR4bq5LcSRw6pi4buNeWLDk8SDYsOz4bupYsWp4bu1cGLhuq7Dg+G7mcWpYsSRw6pi4buNeWLDk+G6r+G6tS/huqDDouG6teG6oGLDs+G7peG7gcSCxII44bqr4bqg4bug4buP4buBw7LhuqvDosOZ4buh4bqwYkThuqrDs2Lhu6Dhu4Nixah5cGLEguG7h8Wp4bufYsSC4bu34bunYsOz4bupYsWp4bu1cGLDs+G7qWLEguG6puG7tcWp4bufYuG7p+G6ssSDYuG6rsOD4bqm4buBYsOz4buhcOG7l+G6sGLhu59wZuG7p2Lhu6fEqcOJYuG6rsOD4bu5cGLFqWnFqeG7n+G6r2Lhu55w4bupYuG7jHbFqeG7n2LFqOG7geG7p2Lhu43hu5XFqWLFqOG7geG7p2LDs2rhuqBixJEtZeG6r2LFqOG7oXDGoeG6rmLhu415YsOz4buBxrBixanhu6Fq4bquYsSR4bq5LcSRw6pi4buNeWLDk+G6r+G6tS/huqDDouG6teG6oGLDs+G7peG7gcSCxII44bqr4bqgT8aww7LDieG6q8OiP+G7oeG7gcWp4buhYuG7oOG7qeG7gWLhu43hu5XFqWI/4buh4bqo4buBYj/hu6Fw4buZxakt4bug4bqw4buVYsWp4buhcOG7l+G6sGLhu6fEqcOJxINixILhu4fFqeG7n2LEguG7t+G7p2LDs+G7qWLFqeG7tXBiw7Phu6lixILhuqbhu7XFqeG7n2Lhu6fhurLEg2Lhuq7Dg+G6puG7gWLDs+G7oXDhu5fhurBi4bufcGbhu6di4bunxKnDiWLhuq7Dg+G7uXBixalpxanhu5/huq9i4buecOG7qWLFqeG7ocO04bqvYsWo4buhcMah4bquYuG7jXliw7Phu4HGsGLFqeG7oWrhuq5ixJHhur0tZWNi4buNeWLDk8SDYsOz4bupYsWp4bu1cGLhuq7Dg+G7mcWpYmVkYuG7jXliw5Phuq/hurUv4bqgw6LhurXhuqBiw7Phu6Xhu4HEgsSCOOG6q+G6oE/GsMOyw4nhuqvDouG7jOG7g2LFqOG7icWp4bufYuG7jeG7lcWpYk9yxanhu6FiP+G7oeG6sGzFqWLFqeG7n+G7g8OJYsWpacWp4buf4bqvYuG7nnDhu6li4buMdsWp4bufYk9pw7Ni4buN4buVxali4buMdsWp4bufYsOzauG6oGLEkS1l4bqvYsWo4buhcMah4bquYuG7jXliw7Phu4HGsGLFqeG7oWrhuq5ixJHDqi1lZGLhu415YsOTw6Ni4bqg4buhceG7gWLFqOG7geG7p2JlZC1lZWLhu415YsOTxINiw7Phu6lixanhu7VwYuG6rsOD4buZxaliZWVi4buNeWLDk+G6r+G6tS/huqDDouG6teG6oGLDs+G7peG7gcSCxII44bqr4bqgT8aww7LDieG6q8OiP8Spw4lixajhu5/hurDDieG7mcWpYkThu4Nixajhu4Hhu6diT3lixanhu5/hu4PDiWLFqWnFqeG7n8SDYsOz4buhcOG7l+G6sGLhuq53cGLDs+G7qWLhu6fhuqbhu4Fiw4Phu4PGsGJE4buDYsOydsWp4bufYsODZnBiw4Phu4fDs8SDYsOz4bq0w7Nib3liw7Phu6li4bun4bqm4buBYkThuqjhu4HEg2Lhu6fhuqbhu4Fi4bquxrDEg2Lhuq7Dg8awxanhu59iw7Phu7XFqWLDsnbFqeG7n2LDs+G7qWLDueG7oWZixaloxanhu59iRWbDiWLDg+G7gWLhu6V3w7PEg2LEgsO14bquxINi4bun4bqm4buBYuG7jeG7h2JE4buDYuG7n3Dhu6li4bufcGzhuq5i4bun4buFxanhu6Hhuq9i4buecOG7qWLhu4x2xanhu59iT2nDs2Lhu43hu5XFqWLhu4x2xanhu59iw7Nq4bqgYsSRLWXhuq9ixajhu6FwxqHhuq5i4buNeWLDgWI/xKnDiWLFqOG7n+G6sMOJ4buZxaliw7Phu4HGsGLFqeG7oWrhuq5ixJHhur8tZcSRYuG7jXliw5PDo2LDgWLFqOG7geG7p2JPeWLDs+G7gcawYsWp4buhauG6rmJlZC1lw6li4buNeWLDk8SDYsOz4bupYsWp4bu1cGLhuq7Dg+G7mcWpYmXDqWLhu415YsOT4bqv4bq1L+G6oMOi4bq14bqgYsOz4bul4buBxILEgjjhuqvhuqBPxrDDssOJ4bqrw6I/w4Phu5nFqWJvcOG7m8WpxINiw5Phu4Ni4bum4buB4bqwYuG7jeG7lcWpYsOZcOG7mcWpYuG7nnDhu4HFqeG7n2LDs+G7qWLhu6fhuqbhu4Fiw4Phu4PGsGJE4buDYsOydsWp4bufYsODZnBiw4Phu4fDs8SDYuG6rsODxrDFqeG7n2LDs+G7tcWpYsOydsWp4bufYsOz4bupYsO54buhZmLFqWjFqeG7n2JFZsOJYsOD4buBYuG7pXfDs2JFxrDhu4fDiWJE4buDYuG7n3Dhu6li4bufcGzhuq5i4bun4buFxanhu6Hhuq9iP2vhu6dixanhu6FyxaliReG7gWLhuq7Dg+G7mcWpYmRjYsO54bunxINi4bufcGbhu6diReG6sHfFqeG7n2LDqS1kY8O54bunYuG6rsODxrDFqeG7n2Lhu6fhuqbhu4Hhuq9i4buecOG7qWLhu4x2xanhu59iw7Nq4bqgYmXhuq/hurUv4bqgw6LhurXhuqBiw7Phu6Xhu4HEgsSCOOG6q+G6oOG7gOG6sOG6ruG7ocaww4PhuqvDoj/hu6Hhu4/GsGI/PyBdxajhurUv4bqgw6I=

Theo TTXVN

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

MÙA DÂU CHÍN MỌNG

MÙA DÂU CHÍN MỌNG
2020-04-15 09:40:51

PTĐT - Đầu tháng 4, khi tiết trời giao mùa vào hạ dịu mát. Cũng là lúc những vườn dâu ở xã Văn Lung, thị xã Phú Thọ vào độ rộ chín.

Số ca nhiễm nCoV lên 267

Số ca nhiễm nCoV lên 267
2020-04-15 08:10:05

PTĐT - 6h ngày 15/4, Bộ Y tế ghi nhận thêm một ca dương tính nCoV, là bố của "bệnh nhân 257", ở thôn Hạ Lôi, Hà Nội.

Thêm 22 người khỏi Covid-19

Thêm 22 người khỏi Covid-19
2020-04-14 18:18:20

PTĐT - Chiều ngày 14/4, Bộ Y tế đã công bố 22 bệnh nhân Covid khỏi bệnh, tổng số ca khỏi bệnh trên cả nước là 168 trường hợp, trong đó có bệnh nhân quê Hạ Hoà.

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long