Cập nhật:  GMT+7
xILGoOG6rOG6pEtT4bq4IyN4w4Lhu7bhu5vhu5o9U07DguG6ruG6t+G6usOa4bqkS8ag4buc4bqkTcOZVeG7luG6pOG7lsOZ4bu24bqk4bu4JOG6uFXhuqQ9QOG7plXhu5bhuqQ84bq8w5rhuqTGoMOaw4o94bqkTeG7rFXhu5bhuqRLP+G6uOG6pOG7lSThu6pL4bqkxqDhu6zhu5rEgi/GoOG6rOG6rsSC4bu24bqkS1PhurgjI3jDguG7tuG6vU7hurhMw4Lhuq7hurPGoD/huqQ94bueS8ag4bqk4buVJOG7qkvhuqTGoOG7rOG7muG6pMOt4buWJH3hu5hV4bqk4bubxqDhu57huqRn4buaVOG6pMOt4buWSVXhuqRLw5nhuqRLJOG7rEvhuqThu5ZG4bu24bqkVEY94bqkS+G6ukvhuqRLV+G6pOG7uCThurhV4bqkPcag4buoVeG7luG6pD3DjVXhuqRK4bq6w5rhuqRLxqDhu5zhuqRVxqBJVeG6pEzhu57hu7bhuqTFqSRJVeG6pGnhu4ok4bqk4bubJMONPeG6pOG6qOG6puG6rEXhuqQ84bq8w5rhuqRLxqDhu5rDlCThuqThuqjDiS/huqzDgMSCL+G7tuG6rsSCPeG6uEpTTuG6pCM9fVNOeMOCVOG6uEDhu5bhu5pV4bu54bqo4bu2e+G6pOG6uCQ9w5rDguG6rsSCPUDhuq7Egj1M4bquxILhu5pU4buW4bqkI0BLeMOCLy9Lw4BK4bq4w5rhu7bGoCQ9xqDDmsOAPFUvTE4jUj3DmuG7ti9VTj4jL+G6rEXhuqZDL0JFTOG6rOG6rMSQQ0XhuqxDPeG6rENDxJBDQlPhuqzDgFHhu7bhu5bDguG6pC/huq7Egi89TOG6rsSCLz1A4bquxII9QOG6rsSCPUzhuq7hurPGoD/huqQ94bueS8ag4bqk4buVJOG7qkvhuqTGoOG7rOG7muG6pMOt4buWJH3hu5hV4bqk4bubxqDhu57huqRn4buaVOG6pMOt4buWSVXhuqThu7bGoOG6uj3huqRK4bua4buSJOG6pD3DiuG7muG6pEok4buu4bua4bqk4buWRuG7tuG6pFRGPcOAxIIvPUzhuq7Egi89QOG6rsSCLz3hurhKU07huq7EguG7tuG6pEtT4bq4IyN4w4Lhu7bhurfDmkx9w4Lhuq7hu5nGoOG6uj3huqRK4bua4buSJOG6pD3DiuG7muG6pEok4buu4bua4bqk4buWRuG7tuG6pFRGPcOB4bqk4bqzxqA/4bqkPeG7nkvGoOG6pOG7lSThu6pL4bqkxqDhu6zhu5rhuqTDreG7liR94buYVeG6pOG7m8ag4bue4bqkZ+G7mlThuqTDreG7lklV4bqkUsagR1Xhu5bhuqRN4bueVcagw4HhuqRV4buGVOG6pOG6qOG6puG6rMSQ4bqkPeG7msOV4bu24bqkPSZL4bqk4buWxqDhu5rhuqRVxqDhu4pV4bqkVcagKVXhu5bhuqRNw5lV4buW4bqk4buWw5nhu7bhuqThu7gk4bq4VeG6pD1A4bumVeG7luG6pEs/4bq44bqkS+G6ukvhuqRLV+G6pOG7uCThurhV4bqkPcag4buoVeG7luG6pD3DjVXDgeG6pErhurrDmuG6pEvGoOG7nOG6pE3hu6rhu5rhuqQ8WOG7muG6pMagw5rDij3huqRN4busVeG7luG6pEs/4bq44bqk4buVJOG7qkvhuqTGoOG7rOG7msOA4bqk4bq34buOVeG6pEvDilXGoOG6pDzhu5rhu5BL4bqkS8agJH3hu5JV4bqkPeG6vuG7muG6pE3DjH3huqRNP8OB4bqkUuG7nuG7tuG6pD3GoFnhu5rDgeG6pCPhu5pVxqDhuqRN4busVeG7luG6pFXGoClV4buW4bqkPcag4buoVeG7luG6pD3hu5pV4bqkPMOU4bqkxqDDmsOKPeG6pE3hu6xV4buW4bqkSz/hurjhuqThu5Uk4buqS+G6pMag4bus4bua4bqkTcOVVeG6pDxY4bua4bqkSyjhuqQ9QOG7muG6pDzhurzhuqRVxqBJVeG6pExJVeG6pEvhur7huqRVO1hLw4HhuqRL4bq6S+G6pEtX4bqk4bu4JOG6uFXhuqQ9xqDhu6hV4buW4bqkPcONVeG6pErhurrDmuG6pEvGoOG7nOG6pEs6VeG7luG6pE3hu4DhuqRLJFXhu5bhuqRLw43hu7bhuqRVxqApVeG7luG6pD3GoOG7qFXhu5bhuqQ94buaVeG6pMagKSThuqThu5xLxqDhuqThu5bhu5ol4bu24bqkS8agw5rhuqThu5Uk4buqS+G6pMag4bus4buaw4HhuqRL4bq6S+G6pEtX4bqk4bu4JOG6uFXhuqRLP+G6uOG6pOG7lSThu6pL4bqkxqDhu6zhu5rhuqQ84bq84bqkTcOK4bua4bqkSuG7muG7kiThuqThu5Uk4buqS+G6pMag4bus4bua4bqkS8OZ4bqkPcag4buS4bqkeyjhuqRTW+G6pFThu6w94bqkS+G6ukvGoOG6pFLhu57hu7bhuqQ9xqBZ4bua4bqkVcagKVXhu5bhuqQ8w41V4bqkTcOU4bqkSixL4bqkeyVL4bqkSz/hurjhuqRNWeG7muG6pCPhu6pV4buW4bqkUuG7mlXGoOG6pD3DlcOB4bqke+G7gOG6pMag4bus4buaw4DEgi/hu7bhuq7EguG7tuG6pEtT4bq4IyN4w4Lhu7bhurfDmkx9w4Lhuq7hu5Uk4bq44bqkPeG7msOV4bu24bqkeyVL4bqkSyjhuqQ9QOG7msOB4bqkVcag4buaw5Qk4bqkTcOK4bua4bqkSuG7muG7kiThuqThu5Uk4buqS+G6pMag4bus4bua4bqkVcag4bua4buQVOG6pFJd4bqkVeG6vH3huqRLxqDDmuG6pEDhu4RV4buW4bqkS+G6ukvhuqRLKOG6pD1A4bua4bqkPUDhu45V4bqkUsag4buC4bu24bqkVOG7puG7muG6pFThu5rDlFXhuqRNw4094bqkVTtYS+G6pE3DlCThuqRV4buCVOG6pErhu4I94bqkUsag4bq64bqkTcOMfeG6pE0/4bqkS+G6ukvhuqQ9xqDhu6hV4buW4bqkPeG7mlXhuqQ8w5ThuqTGoMOaw4o94bqkTeG7rFXhu5bhuqRLP+G6uOG6pOG7lSThu6pL4bqkxqDhu6zhu5rDgOG6pMOi4bq44bqkI+G7quG6pFXGoClV4buW4bqkPcag4buoVeG7luG6pD3hu5pV4bqkTcOZ4bqkTTvDnUvhuqRL4bq6S+G6pEso4bqkPUDhu5rhuqQ94buaw5Xhu7bhuqRL4buKVeG6pOG7uCThurjhuqRL4bq6S+G6pOG7tsagO1dV4buW4bqkPeG7muG7kFXhuqQ9xqDhu6hV4buW4bqkPeG7mlXhuqRNw4rhu5rhuqRLxqAlVeG7lsOA4bqkw6JJfeG6pEs6VeG7luG6pFPhurzhuqRLV+G6pCPhu7LhuqThu7gk4bq4VeG6pD1A4bumVeG7luG6pE3hu5LhuqRVxqBJVeG6pExJVeG6pD1AIUvhuqQ94buaw5Xhu7bhuqThu5bhu5rhurpU4bqkI+G6uj3huqTGoMOaw4o94bqkTeG7rFXhu5bhuqRLP+G6uOG6pOG7lSThu6pL4bqkxqDhu6zhu5rDgeG6pEvhurpL4bqkS1fhuqThu7gk4bq4VeG6pEs/4bq44bqk4buVJOG7qkvhuqTGoOG7rOG7muG6pEs6VeG7luG6pFXGoDvhuqRK4bq+VeG6pD3GoElV4bqkPS5V4buW4bqkTcOK4bua4bqkSuG7muG7kiThuqThu5Uk4buqS+G6pMag4bus4buaw4DEgi/hu7bhuq7EguG7tuG6pEtT4bq4IyN4w4Lhu7bhurfDmkx9w4Lhuq7hu5HhuqRU4busPeG6pEvGoOG7msOUJOG6pFLGoOG6ukvDgeG6pErhurrDmuG6pEvGoOG7nOG6pEs6VeG7luG6pFPhurzhuqRS4buOVcag4bqkPcag4buoVeG7luG6pD3hu5pV4bqkTeG7kuG6pEvGoCR94buSVeG6pD3hur7hu5rhuqQ9SVThuqQ9O8OB4bqkVeG7liR94buQVeG6pDzhu6ZV4buWw4HhuqRb4bqkUuG7msOVVcOB4bqkUuG7msOVVeG6pFXhu5bGoOG7nuG6pEs/4bq44bqkSyjhuqQ9QOG7muG6pE3DlVXhuqQ8WOG7muG6pOG7lSThu6pL4bqkxqDhu6zhu5rDgeG6pOG7lsOZ4bu24bqk4bu2xqDDjFXhuqR7SX3huqRMIVXhu5bhuqRU4buq4bua4bqk4bu4JOG6uFXhuqTGoOG7kOG6pFThu4o94bqkPcag4buaw5U94bqk4buW4buaKeG6uOG6pOG7lSThu6pL4bqkxqDhu6zhu5rhuqQ8WOG7muG6pEso4bqkPUDhu5rDgeG6pOG7luG7minhurjhuqThu5Uk4buqS+G6pMag4bus4bua4bqkPFjhu5rhuqQ9xqAhS+G6pD3hu5rhu5hV4bqke+G7gOG6pMag4bus4buaw4DhuqThu5Uk4bq44bqk4bu2xqDhur5V4bqk4bq6Vcag4bqkSz/hurjhuqRK4bq6w5rhuqRLxqDhu5zDgeG6pOG7lSThu6pL4bqkxqDhu6zhu5rhuqRN4buA4bqkS8OZ4bqkPcag4buOVOG6pD3GoOG7qFXhu5bhuqQ94buaVeG6pE3hu5LhuqRT4bq8VOG6pEtX4bqkI+G7suG6pErhurhV4bqkxqDhurxVxqDhuqRVxqDhu5rDlCThuqQ84buGVeG6pErhur5V4bqkUyThu4o9w4HhuqRVxqDhu5rDlCThuqRLxqDhu5xVxqDhuqQj4bq6S8ag4bqk4bu4JOG6uFXhuqQ9QOG7plXhu5bhuqQ84bq84bqkPeG7msOVVeG6pMag4bq8Vcag4bqkS+G6ukvhuqTGoMOaw4o94bqkTeG7rFXhu5bhuqThu5bhu5rhurpU4bqkI+G6uj3huqQ94buq4bua4bqkS+G6uMOaw4DEgi/hu7bhuq7EguG7tuG6pEtT4bq4IyN4w4Lhu7bhurfDmkx9w4Lhuq7igJxp4busPeG6pDzhu5zhuqRMJuG6pE3hu5rhu5JV4bqkxqDhu6JVxqDhuqRT4bq84bqkPUDDmlXhu5bhuqRV4buGVOG6pDwu4bq44bqk4bu4JOG6uMOB4bqkPUDDmlXhu5bhuqQjJOG7qj3huqThu7gk4bq64bqkPUDhu6JVxqDhuqQ9xqAhS+G6pMag4bua4buQVeG6pEvhurpL4bqkS8agJH3hu45V4bqkTcOU4bqk4buW4bua4bq6VOG6pCPhuro94bqkSz/hurjhuqThu5Uk4buqS+G6pMag4bus4bua4bqkPMOU4bqkS+G6vuG7muG6pEvhurpLxqDhuqRK4bus4bqkVOG6un3huqTGoOG6vFXGoOG6pEvGoOG7nFXGoOG6pMOtxqDhurzhuqRVO1hLw4HhuqQ8w5ThuqThurhV4bqkPcOa4bq8VeG6pD3GoCFL4bqk4bu2xqDhu4hUw4HhuqQ8w5ThuqRL4bq6S+G6pEwh4bqk4bq6VeG6pOG6t8Os4bub4bqk4buW4bua4bq4w5rhuqQ9xqDhu6hV4buW4oCmw4HhuqRL4bq6S+G6pEtX4bqk4bu4JOG6uFXhuqQ9xqDhu6hV4buW4bqkPcONVeG6pErhurrDmuG6pEvGoOG7nOG6pE3hu4DhuqRLJFXhu5bhuqRLw43hu7bhuqRAw4094bqkVcag4buaw5Qk4bqkPcag4buoVeG7luG6pD3hu5pV4bqk4bu4JFvhuqRK4bq6JOG6pE3hu5LhuqThu5Uk4buqS+G6pMag4bus4buaw4HhuqRL4bq6S+G6pEtX4bqk4bu4JOG6uFXhuqRLP+G6uOG6pOG7lSThu6pL4bqkxqDhu6zhu5rhuqRLw5nhuqRVxqApVeG7luG6pFXGoOG7ilXhuqRN4bueVcag4bqkI0kk4bqkI+G7gkvhuqQ8w5ThuqRL4bq6S+G6pDzDjVXhuqRNw5ThuqRV4bq8feKAncOB4bqk4bqzxqA/4bqkPeG7nkvGoOG6pOG7lSThu6pL4bqkxqDhu6zhu5rhuqTDreG7liR94buYVeG6pOG7m8ag4bue4bqkZ+G7mlThuqTDreG7lklV4bqkTTvhurjhuqRA4bq44bqkTMSoVeG6pEvGoCxV4buWw4DEgi/hu7bhuq7EguG7tuG6pEtT4bq4IyN4w4Lhu7bhurfDmkx9w4Lhuq7hurPGoD/huqQ94bueS8ag4bqk4buVJOG7qkvhuqTGoOG7rOG7muG6pMOt4buWJH3hu5hV4bqk4bubxqDhu57huqRn4buaVOG6pMOt4buWSVXhuqRLOlXhu5bhuqRLxqDDmuG6pErhu5rDlT3DgeG6pFXhu4ZU4bqk4bqo4bqm4bqsxJDhuqThu5bGoOG7muG6pFXGoOG7ilXhuqRVxqDhu5rDlCThuqRVVuG6pFMhS+G6pEs/4bq44bqk4bul4buGVeG6pOG7tsag4bukVeG7luG6pOG7lSThu6pL4bqkxqDhu6zhu5rhuqQ9QMOaVeG7luG6pDzhu5rhu5BL4bqkPcag4bq4VOG6pFQ7JMOB4bqkS+G6vuG7muG6pD3hu5rDlVXDgeG6pE3hu67hu5rhuqRUWOG7muG6pEvhu6hV4buW4bqkPeG6ukvhuqQ9xqDhu6hV4buW4bqkPeG7mlXhuqRK4bq6w5rhuqRLxqDhu5zhuqQ8w5ThuqTGoMOaw4o94bqkTeG7rFXhu5bhuqRLP+G6uOG6pOG7lSThu6pL4bqkxqDhu6zhu5rDgOG6pMOi4bua4buSVeG6pMag4buiVcag4bqkU+G6vOG6pDzhu5rhu5BL4bqkI+G7quG6pFM7w51V4buW4bqkS+G6ukvhuqThu7bGoOG7muG7jlXhuqTGoOG7puG7tuG6pEs/4bq44bqk4buVJOG7qkvhuqTGoOG7rOG7muG6pE07w51L4bqk4bu2xqDhuro94bqkPcag4bq4Vcagw4HhuqQ9QCR9w5RV4bqkxqDhu6JVxqDhuqQ9QCFL4bqkPeG7msOV4bu24bqkTeG7gOG6pD3hu4ZV4buW4bqkU+G7jlXhuqRAxq/huqRA4buQPcOA4bqk4bul4bua4buQS+G6pOG7tsag4buq4bua4bqkxqDDneG7tuG6pDxY4bua4bqk4bq34bq4VeG6pOG7myR94buOVeG6pOG7luG7muG6usOa4bqk4bubQCRV4buW4bqkO1dV4buWw4HhuqThurfhu6zhuqThu5vGoOG7qFXhu5bhuqQ94buaVeG6pDzhurzhuqThu5tAJH3DlFXhuqThu5vGoOG7qFXhu5bhuqQ84bq84bqk4bq94bus4bua4bqkVcag4bq84bqkSuG6usOa4bqk4bul4bua4buQPeG6pMOt4bq4VOG6pE3hu5LhuqQ94buu4bqkS8agLEvhuqThu5bhu5rhurjDmuG6pErhurhV4bqkSuG6usOa4bqkS8ag4buc4bqkPUA7WEvhuqRUVuG7muG6pFJd4bqkxqDhu6bhu7bhuqThu5Uk4buqS+G6pMag4bus4bua4bqkPcOK4bua4bqkw63GoOG6vOG6pOG7lSThu6pL4bqkxqDhu6zhu5rhuqRN4buA4bqkPcOKw5rhuqQjIeG6pEvGoD/huqRN4busVeG7lsOB4bqkPeG7nEvGoOG6pEshS+G6pD1Aw5pV4buW4bqkPOG7muG7kEvhuqRLxqAk4buIVeG6pErhu57huqRLxqDDmuG6pEvhu6hV4buW4bqkPeG6ukvhuqQ9xqDhu6hV4buW4bqkPeG7mlXDgeG6pD0kfeG7jlXhuqQ9QCR9w5RV4bqkPMOU4bqkS+G6ukvhuqRSXeG6pMag4bum4bu24bqk4buVJOG7qkvhuqTGoOG7rOG7msOA4bqk4bqz4bq6S8ag4bqkPcagLEvhuqQ94buu4bqkS8agLEvhuqQ84bq84bqkPOG7ilXhuqTGoOG6vFXGoOG6pOG7m0AkVeG7luG6pD1JVOG6pOG6t+G6usOa4bqkS8ag4buc4bqkPMOU4bqkS+G6ukvhuqRSXeG6pMag4bum4bu24bqk4buVJOG7qkvhuqTGoOG7rOG7msOB4bqkPMOU4bqkS+G6ukvhuqQjIeG6pFLhu5rhu5BV4bqkSz/hurjhuqThu5Uk4buqS+G6pMag4bus4bua4bqkSzpV4buW4bqkS8OZ4bqkVcagKVXhu5bhuqRL4bq+4bua4bqkPeG7msOVVcOB4bqkTeG7ruG7muG6pFRY4buaw4DEgi/hu7bhuq7EguG7tuG6pEtT4bq4IyN4w4Lhu7bhurfDmkx9w4Lhuq7hurPGoD/huqQ94bueS8ag4bqk4buVJOG7qkvhuqTGoOG7rOG7muG6pMOt4buWJH3hu5hV4bqk4bubxqDhu57huqRn4buaVOG6pMOt4buWSVXhuqRSxqBHVeG7luG6pE3hu55VxqDDgeG6pFXGoClV4buW4bqkPcag4bq8Vcag4bqkS+G7qFXhu5bhuqQ9QMOaVeG7luG6pFXhu4ZU4bqkPC7hurjhuqThu7gk4bq44bqkU+G6vOG6pFXGoClV4buW4bqkPeG7msOUVeG6pE3DlOG6pE3hu5LhuqQ94buaw5Xhu7bhuqQ9JkvhuqRVSVXhu5bhuqRL4bq4w5rhuqRLxqDDjT3huqRTO8OdVeG7luG6pEvhu6hV4buW4bqkPeG6ukvhuqQ9xqDhu6hV4buW4bqkPeG7mlXhuqRK4bq6w5rhuqRLxqDhu5zhuqQ8w5ThuqTGoMOaw4o94bqkTeG7rFXhu5bhuqRLP+G6uOG6pOG7lSThu6pL4bqkxqDhu6zhu5rhuqQ9QMOaVeG7luG6pFXhu4ZU4bqk4bqo4bqm4bqsRcOB4bqkVeG7hlThuqRK4bq+VeG6pFPDlOG6pEs/4bq44bqkPOG7muG7kEvhuqQ9xqAhS+G6pMag4bua4buQVeG6pGfDleG6pMagw5rDikvGoOG6pOG7tsag4bq6PeG6pD1A4bua4buSVeG6pFLhu5pVxqDhuqQ9w5XhuqQt4bqke+G7gOG6pMag4bus4bua4bqkQ+G6pFXhu4ZU4bqk4buW4bua4bq44bua4bqkTcOaw4pV4bqk4bqo4bqm4bqsROG6pOKAk+G6pOG6qOG6puG6qOG6puG6pDzhurzhuqRLxqA7V1Xhu5bhuqQ9QOG7olXGoOG6pEvhu6hV4buW4bqkPeG6ukvhuqRLP+G6uOG6pOG7lSThu6pL4bqkxqDhu6zhu5rhuqRVxqDhu5rhu5BU4bqkUl3huqRSxqDDmeG6uOG6pMWpw6rhu6XDgMSCL+G7tuG6rsSC4bu24bqkS1PhurgjI3jDguG7tuG6t8OaTH3DguG6ruG7myR94bqkVcag4bua4buOVcOB4bqkPUDDmlXhu5bhuqRK4buq4bua4bqkS+G6vlXGoOG6pMag4bua4buQVeG6pFXhurh9w4HhuqTGoMOaw4o94bqkTeG7rFXhu5bhuqRLP+G6uOG6pEvhurpL4bqkS1fhuqThu7gk4bq4VeG6pD3GoOG7qFXhu5bhuqQ9w41Vw4HhuqRK4bq6w5rhuqRLxqDhu5zhuqRN4bq4VeG7luG6pE0sVeG7luG6pD1AO1hL4bqkVcagKVXhu5bhuqQ9xqDhurpLxqDhuqQ9xqAsS+G6pMagw5U94bqkIyxL4bqkPcOa4bqkU1hVw4DhuqTGoSHhuqThu7bGoOG6uj3huqQ9QOG7muG7klXhuqRVxqDhurhVxqDhuqRLxqDDmVXhu5bhuqRLP+G6uOG6pD1AJH3DlFXhuqQ9xqDhu6hV4buW4bqke+G7gOG6pMag4bus4bua4bqkfeG7jiThuqRLw4wk4bqkSuG6usOa4bqkS8ag4buc4bqk4bu2xqDhur7hu5rhuqQj4bq6VeG7luG6pD3DisOaw4HhuqRN4buu4bua4bqkVFjhu5rhuqThu7gkfcOVPeG6pFPhu5rhu5A94bqkxqBXVeG6pFUp4bq44bqkTeG7kuG6pD3GoE7DmuG6pFLhu57hu7bhuqQjIeG6pFXGoOG6uFXGoOG6pFXGoMOKfeG6pDzhurzhuqQ9xqAk4buKVeG6pD3hu5rhu5BV4bqkVOG6vOG6pD1AJH3DlFXhuqQ9xqDhu6hV4buW4bqke+G7gOG6pMag4bus4bua4bqkVOG6uFXhu5bhuqRTw4rhu5rhuqRLxqDDmuG6pFXhu5Y7WeG7muG6pE3hu6ZLw4DhuqTGoSHhuqRKKlXhu5bhuqRV4buu4bqkPcag4buoVeG7luG6pD3hu5pV4bqkPFjhu5rhuqQ94bucVcag4bqkTeG6uOG6pEzDilXhu5bDgeG6pE3hurjhuqRLxqDhu5rDlCThuqRLOlXhu5bhuqRT4bq8VOG6pEvGoMOa4bqkSyjhuqQ9QOG7muG6pD1A4buy4bqkVeG7jlXhuqRSxqDDmeG6pFLGoOG7hlXhuqTGoFdV4bqkPUDDmlXhu5bhuqQ84bua4buQS+G6pFMh4bq44bqkS8ag4bumVeG6pD3hu5rDleG7tuG6pEvhu4pV4bqkVcagKVXhu5bhuqQ9xqDhu6hV4buW4bqkPeG7mlXhuqThu7bGoCrhuqTGoMOd4bu2w4DhuqTDosOZ4bqkU+G6vOG6pFXGoClV4buW4bqkPcag4bq6S8ag4bqkPcagLEvhuqRSxqDhu6hV4buW4bqkS8ag4bug4bqkPFjhu5rhuqRL4bq6S+G6pEtX4bqk4bu4JOG6uFXhuqRK4bq6w5rhuqRLxqDhu5zhuqRVw5nhu5rhuqRLxqAkVeG7luG6pFThurzhuqRL4bukVeG6pE3hu6rhu5rhuqQ8WOG7muG6pEvhu6hV4buW4bqkPeG6ukvhuqQ9xqDhu6hV4buW4bqkPeG7mlXhuqRK4bq6w5rhuqRLxqDhu5zhuqQ8w5ThuqTGoMOaw4o94bqkTeG7rFXhu5bhuqRLP+G6uOG6pOG7lSThu6pL4bqkxqDhu6zhu5rDgMSCL+G7tuG6rsSCPeG6uEpTTuG6pCM9fVNOeMOCVOG6uEDhu5bhu5pV4bu54bqo4bu2e+G6pOG6uCQ9w5rDguG6rsSCPUDhuq7Egj1M4bquxILhu5pU4buW4bqkI0BLeMOCLy9Lw4BK4bq4w5rhu7bGoCQ9xqDDmsOAPFUvTE4jUj3DmuG7ti9VTj4jL+G6rEXhuqZDL0JFTOG6rOG6rMSQQ0XhuqxDPeG6rENDxJBDQlPhuqjDgFHhu7bhu5bDguG6pC/huq7Egi89TOG6rsSCLz1A4bquxII9QOG6rsSCPUzhuq7Egi89TOG6rsSCLz1A4bquxIIvPeG6uEpTTuG6rsSC4bu24bqkS1PhurgjI3jDguG7tuG6t8OaTH3DguG6rsOi4buS4bqkPDvDnT3huqThu7gk4bq44bqkVcagKVXhu5bhuqQ9xqDhurpLxqDhuqQ9xqAsS+G6pFXhu44k4bqkPUDhu45Vw4HhuqThurPGoD/huqQ94bueS8ag4bqk4buVJOG7qkvhuqTGoOG7rOG7muG6pMOt4buWJH3hu5hV4bqk4bubxqDhu57huqRn4buaVOG6pMOt4buWSVXhuqRUw5pV4buW4bqkVCThu6pV4bqkS+G6ukvhuqRLV+G6pOG7uCThurhV4bqkPcag4buoVeG7luG6pD3DjVXhuqRK4bq6w5rhuqRLxqDhu5zhuqQ94buaw5Xhu7bhuqQ9JkvhuqThu7bGoOG6uj3huqTGoCR94bqkPeG7nFXGoOG6pCPhurpV4buW4bqkPcOKw5rDgeG6pE3hu67hu5rhuqRUWOG7muG6pE3hu5LhuqRK4bq+w5rhuqRN4bq+VOG6pD3GoOG7qFXhu5bhuqQ94buaVeG6pDzDlOG6pMagw5rDij3huqRN4busVeG7luG6pEs/4bq44bqk4buVJOG7qkvhuqTGoOG7rOG7muG6pD1A4buy4bqkVeG7jlXhuqRLxqAkfeG7jlXhuqQjSSThuqTGoFdV4bqkPOG6vOG6pD3GoCThuqTGoCU94bqkxqBXVcOAxIIv4bu24bquxILhu7bhuqRLU+G6uCMjeMOC4bu24bq3w5pMfcOC4bqu4bubQDtYS+G6pMagw5U9w4HhuqRL4bq6S+G6pEtX4bqk4bu4JOG6uFXhuqQ9xqDhu6hV4buW4bqkPcONVcOB4bqkSuG6usOa4bqkS8ag4buc4bqk4bu2xqDhur7hu5rhuqRT4bq84bqkVeG7liThu7BV4bqkPcag4buoVeG7luG6pD3hu5pV4bqkS8agP+G6pH3DlSThuqRLJFXhu5bhuqRLw43hu7bhuqRVxqApVeG7luG6pD3GoOG7qFXhu5bhuqQ94buaVcOB4bqkSuG6vOG7muG6pDzhu5rDlT3huqRLxqAkfeG7jlXhuqQjSSThuqQ8w5ThuqRVxqApVeG7luG6pFXhu6zhu5rhuqRMJFXhu5bhuqRLxqDhu5xVxqDhuqQj4bq6S8ag4bqkTTvDnUvhuqThu5Uk4buqS+G6pMag4bus4bua4bqkPcag4bq+w5rhuqRTJOG7ilXDgeG6pHtOVOG6pHtPPcOB4bqkPcag4buoVeG7luG6pOG7uCThurhB4bqkPUDhurpVxqDhuqRLxqDhu6DhuqQ94buK4bu24bqkPUAkVeG7luG6pE074bq44bqkPeG7mlXhuqQjIeG6pFLhu5rhu5BVw4HhuqQ94buaVeG6pD0sS+G6pErDlOG6pFXhu67hu5rhuqQ8w5ThuqRL4bq6S+G6pMagw5rDij3huqRN4busVeG7luG6pEs/4bq44bqk4buVJOG7qkvhuqTGoOG7rOG7msOA4bqk4bqz4bq6S+G6pEtX4bqk4bu4JOG6uFXhuqQ9xqDhu6hV4buW4bqkPcONVcOB4bqkSuG6usOa4bqkS8ag4buc4bqk4bu2xqDhur7hu5rhuqRT4bq84bqkUuG7jlXGoOG6pMagKSThuqTGoOG7muG7kCThuqQ8w5ThuqQ9QCR9w5RV4bqkPcag4buoVeG7luG6pEvGoOG7nFXGoOG6pCPhurpLxqDDgeG6pFXGoOG7hFThuqRT4bq8VOG6pEvGoMOa4bqkS+G7qFXhu5bhuqRLxqAlVeG7luG6pMag4bua4buSJOG6pErhu5rDlT3huqQ84bq84bqkP1Xhu5bhuqTGoOG7rOG6pEvhurpL4bqkS8ag4bucVcag4bqkI+G6ukvGoEHhuqQ9w4rDmuG6pEDhurjhuqQjIeG6pE3hu7BV4buW4bqkPcagJOG7ilXhuqR74buA4bqkxqDhu6zhu5rhuqRN4buS4bqkPcagIUvhuqTGoOG7muG7kFXhuqQ9xqDhurxVxqDhuqRL4buoVeG7luG6pEvhurpL4bqkS8ag4bucVcag4bqkI+G6ukvGoOG6pE07w51L4bqkPcag4buS4bqkxqDhu5rhu5BV4bqkPUDDmlXhu5bhuqRL4bq6S+G6pE3DisOa4bqkUyThu4o9w4HhuqRL4bq6S+G6pFXhu5bGoOG7nuG6pOG7uCR9w5U94bqkSz/hurjhuqThu5Uk4buqS+G6pMag4bus4buaw4DhuqTGsOG7jiThuqRLw4wk4bqkVeG6vH3huqRNO8OdS+G6pE1GPeG6pEDhurjhuqRN4buq4bua4bqkPFjhu5rhuqRL4bq6S+G6pEtX4bqk4bu4JOG6uFXhuqQ9xqDhu6hV4buW4bqkPcONVeG6pErhurrDmuG6pEvGoOG7nOG6pD1Aw5pV4buW4bqkPcONPeG6pEvhur7huqRL4bq6S+G6pOG7luG7muG6uOG7muG6pE3DmsOKVeG6pEs/4bq44bqk4bu4JH3huqQ9QOG7olXGoOG6pFPhu4rhu7bhuqThu7bGoOG6uuG7tsOB4bqkPS7huqQjw5rDilXhuqQ9xqDhur7DmsOB4bqkPcag4buIVOG6pD1A4bq4w4HhuqRLxqDDmuG6pE3DlVXhuqQ9xqDhur7DmuG6pFMk4buKVcOB4bqkPcag4buoVeG7luG6pOG7uCThurjhuqQ9w4rhu5rhuqRL4bq6S+G6pOG7tsag4bua4buOVeG6pMag4bum4bu24bqkPcOa4bq8VeG6pD3GoOG7kuG6pEs/4bq44bqk4buVJOG7qkvhuqTGoOG7rOG7msOAxIIv4bu24bquxILhu7bhuqRLU+G6uCMjeMOC4bu24bq3w5pMfcOC4bquw6Lhu7BV4buW4bqkPcagWeG7msOB4bqkIyHhuqQ9xqDhurhU4bqk4buW4bua4bq44bqkSz/hurjhuqRL4bq6S+G6pEtX4bqk4bu4JOG6uFXhuqQ9xqDhu6hV4buW4bqkPcONVeG6pErhurrDmuG6pEvGoOG7nOG6pOG7tsag4bq+4bua4bqkS8OZ4bqkPeG7nFXGoOG6pMag4buQ4bqkPcag4buqVeG7luG6pDzhurzhuqThu7bGoOG6vuG7muG6pE07w51L4bqkSuG7gj3huqRNw4wk4bqkVeG7luG6uH3huqQ9LuG6pEo7WEvhuqTGoOG7olXGoOG6pD3GoOG6vFXGoOG6pEvhurpL4bqkUuG7msOVVeG6pFXhu5bGoOG7nuG6pFPhu4rhu7bhuqThu7bGoOG6uuG7tuG6pEvGoMOa4bqkTcOVVeG6pFLGoOG7muG6pEvhurpL4bqkTCHhuqThurpV4bqkUyThu4o9w4HhuqRMIeG6pD3GoOG6vsOa4bqkVeG7lsag4bue4bqk4bu4JH3DlT3huqRNO8OdS+G6pOG7lSThu6pL4bqkxqDhu6zhu5rhuqQ9xqDhu6hV4buW4bqk4bu4JOG6uMOAxIIv4bu24bquxILhu7bhuqRLU+G6uCMjeMOC4bu24bq3w5pMfcOC4bqu4bqzxqA/4bqkPeG7nkvGoOG6pOG7lSThu6pL4bqkxqDhu6zhu5rhuqTDreG7liR94buYVeG6pOG7m8ag4bue4bqkZ+G7mlThuqTDreG7lklV4bqkSzpV4buW4bqkVeG7jiThuqRAxq/DgeG6pErhu45V4bqkS8OKVcag4bqkPeG7nFXGoOG6pEvGoCR94buOVeG6pCNJJOG6pD3GoOG7ouG6pCMh4bqkPcagJOG6pMagJT3DgeG6pMagw43hu7bhuqRMxKhV4bqkPUDDmlXhu5bhuqQ84bua4buQS+G6pEvGoCR94buSVeG6pD3hur7hu5rhuqQ9xqDhu6hV4buW4bqkPeG7mlXhuqRLOlXhu5bhuqRT4bq84bqkfcOVJOG6pD3hu6rhuqThu7gk4bq4VeG6pD1A4bumVeG7lsOA4bqk4bubQMOaVeG7luG6pErhu6rhu5rhuqRL4bq+Vcag4bqk4bu2xqDhuro94bqkPUDhu5rhu5JV4bqkVMOKVcag4bqkVOG7jOG6pEs/4bq44bqkPUAkfcOUVeG6pD3GoOG7qFXhu5bhuqRN4bq44bqk4bu2xqA7V1Xhu5bhuqQ94bua4buQVcOB4bqkS+G6ukvhuqQ9xqDhu6hV4buW4bqkPeG7mlXhuqQ8w5ThuqRL4bq6S+G6pFXhu6zhu5rhuqRMJFXhu5bhuqRLxqDhu5xVxqDhuqQj4bq6S8ag4bqk4bu2xqDhur7hu5rhuqRNO8OdS+G6pD3GoOG7kuG6pMag4bua4buQVeG6pFThu6w94bqkS+G6ukvGoOG6pE1XVeG6pOG7luG7muG6vlXDgeG6pEzhu5jhuqTGoOG7muG7kiThuqQ84bq84bqkVcagw4094bqkU+G6vOG6pOG7tsag4bq+4bua4bqkPcagJOG6pMagJT3huqRNO8OdS+G6pCMh4bqk4bu4JOG6uFXhuqQ9SVThuqRLP+G6uOG6pFXhu5Y7WeG7muG6pE3hu6ZLw4DEgi/hu7bhuq7EguG7tuG6pEtT4bq4IyN4w4Lhu7bhurfDmkx9w4Lhuq7hurPGoD/huqQ94bueS8ag4bqk4buVJOG7qkvhuqTGoOG7rOG7muG6pFTDmlXhu5bhuqRUJOG7qlXhuqRL4bq6S+G6pEtX4bqk4bu4JOG6uFXhuqQ9xqDhu6hV4buW4bqkPcONVcOB4bqkSuG6usOa4bqkS8ag4buc4bqkPeG7msOV4bu24bqkPSZL4bqkI+G6ulXhu5bhuqQ9w4rDmuG6pMagV1XhuqRVKeG6uOG6pD1Aw5pV4buW4bqkPOG7muG7kEvhuqQsVeG7luG6pEwmVeG7luG6pEvhurpL4bqkPeG7msOVVeG6pErhu6zhuqRLP+G6uOG6pFLGoMOa4bq44bqkxqDhu6ZL4bqkS+G7qFXhu5bhuqRV4buWxqDhu5DhuqRN4buS4bqkPeG7hlXhu5bhuqQ94bucVcag4bqkxqDDjeG7tuG6pEzEqFXhuqQ9QMOaVeG7luG6pDzhu5rhu5BL4bqkS8agJH3hu5JV4bqkPeG6vuG7muG6pD3GoOG7qFXhu5bhuqQ94buaVeG6pDzDlOG6pEvGoOG7nFXGoOG6pCPhurpLxqDDgeG6pD3hu4ZV4buW4bqkSztZVeG7luG6pCMh4bqkPTtXVeG7luG6pD3hurpL4bqkPFjhu5rhuqRV4buWO1nhu5rhuqRN4bumS8OB4bqkU+G6vFThuqRLxqDDmuG6pEvhurpL4bqkPcag4buoVeG7luG6pD3hu5pV4bqkPMOU4bqkS8ag4bucVcag4bqkI+G6ukvGoOG6pE3hu5rhuqQ84bq8w5rhuqRVxqDhu4pV4bqkPcagLEvhuqRLP+G6uOG6pEvhu6hV4buW4bqkS8agJVXhu5bhuqRU4busPeG6pEvhurpLxqDhuqRM4buY4bqkTOG6vFXhu5bhuqQ84bq84bqkPcagJOG7ilXhuqQ94bua4buQVcOAxIIv4bu24bquxILhu7bhuqRLU+G6uCMjeMOC4bu24bq3w5pMfcOC4bquw6Lhu5LhuqQ9xqAhS+G6pMag4bua4buQVeG6pE07w51L4bqkVcagKVXhu5bhuqRUJkvhuqQ94bua4buOJOG6pFXhu44k4bqkPUDhu45Vw4HhuqThurPGoD/huqQ94bueS8ag4bqk4buVJOG7qkvhuqTGoOG7rOG7muG6pMOt4buWJH3hu5hV4bqk4bubxqDhu57huqRn4buaVOG6pMOt4buWSVXhuqRNw5ThuqRV4buWxqDhu57huqRL4bq6S+G6pEtX4bqk4bu4JOG6uFXhuqRLP+G6uOG6pOG7lSThu6pL4bqkxqDhu6zhu5rDgeG6pE1GS+G6pErhu5rhu5A94bqkU+G6vOG6pOG7peG7hlXhuqThu7bGoOG7pFXhu5bhuqThu5Uk4buqS+G6pMag4bus4buaw4HhuqRLw4xV4bqkPeG7msOV4bu24bqkPSZL4bqkVeG7lsag4bua4buOVeG6pEssJMOB4bqkTeG7ruG7muG6pFRY4bua4bqkS+G6ukvGoOG6pD3GoCxL4bqkSyRV4buW4bqkS8ON4bu24bqkPcag4buoVeG7luG6pD3hu5pVw4HhuqQ9w4rDmuG6pE3hu5rDlCThuqRS4bua4buQVeG6pD3GoCThu4pV4bqkU8Od4bua4bqkxqBXVeG6pFUp4bq44bqkS8agw5rhuqRL4bq6S+G6pEtX4bqk4bu4JOG6uFXhuqRK4bq6w5rhuqRLxqDhu5zhuqQ9QMOaVeG7luG6pDzhu5rhu5BL4bqkPeG6ukvhuqRV4buWxqDhu5rhu5Dhu7bDgeG6pE074bq44bqkPeG7mlXhuqQ8w5ThuqTGoMOaw4o94bqkTeG7rFXhu5bhuqRLP+G6uOG6pOG7lSThu6pL4bqkxqDhu6zhu5rDgMSCL+G7tuG6rsSC4bu24bqkS1PhurgjI3jDguG7tuG6t8OaTH3DguG6ruKAnOG7m0DDmlXhu5bhuqRSxqDhu6hV4buW4bqkUsag4buc4bqk4bubw5U94bqkS+G7ruG6pD1AJH3DlFXhuqRp4buKJOG6pOG7myTDjT3huqRLP+G6uOG6pExJVeG6pD3hu6xL4bqkTeG6uFXhu5bhuqRNw5VV4bqk4buWw4xVw4HhuqRKJOG7ruG7muG6pOG7lkbhu7bhuqRURj3huqTGoOG7qFThuqRV4bq4feG6pFPhurzhuqRM4bue4bu24bqkTeG7kuG6pFXGoOG7olXhuqRTw4rhu5rhuqRL4buoVeG7luG6pD3hurpL4bqkPcag4buoVeG7luG6pD3hu5pV4bqkSuG6usOa4bqkS8ag4buc4bqkPUDDmlXhu5bhuqRU4busPeG6pFXhu4ZU4bqkPC7hurjhuqThu7gk4bq4w4HhuqRLOlXhu5bhuqRT4bq84bqkTOG7nuG7tuG6pE3hu5LhuqThu5Uk4buqS+G6pMag4bus4buaw4HhuqRL4bq6S+G6pEtX4bqk4bu4JOG6uFXhuqRLP+G6uOG6pOG7lSThu6pL4bqkxqDhu6zhu5rhuqRL4bq+VOG6pFdV4bqkIyHhuqTGoMOd4bu24bqkPeG6ukvhuqRLxqBGPeG6pEvGoOG7jOG6pDzhurzhuqRVxqApVeG7luG6pE3DmVXhu5bhuqThu5bDmeG7tuG6pD3hu5xLxqDhuqRLIUvhuqRLP+G6uOG6pEvhurpL4bqkS1fhuqThu7gk4bq4VeG6pD3GoOG7qFXhu5bhuqQ9w41Vw4HhuqRK4bq6w5rhuqRLxqDhu5zhuqQ9QMOaVeG7luG6pEvhu6hV4buW4bqkPeG6ukvhuqQ9xqDhu6hV4buW4bqkPeG7mlXDgeG6pD0kfeG7jlXhuqQ9QCR9w5RV4bqkPMOU4bqkxqDDmsOKPeG6pE3hu6xV4buW4bqkSz/hurjhuqThu5Uk4buqS+G6pMag4bus4buaw4HhuqRL4bq6S+G6pEtX4bqk4bu4JOG6uFXhuqRLP+G6uOG6pOG7lSThu6pL4bqkxqDhu6zhu5rhuqQ9WOG7muG6pE3hu6hV4buW4bqkTeG6vsOa4bqkSyjhuqQ9QOG7muG6pDzhurzhuqRVxqBJVeG6pExJVeG6pEvhur7huqRVO1hL4oCdw4HhuqThurPGoD/huqQ94bueS8ag4bqk4buVJOG7qkvhuqTGoOG7rOG7muG6pMOt4buWJH3hu5hV4bqk4bubxqDhu57huqRn4buaVOG6pMOt4buWSVXhuqThu7bGoOG6uj3huqRK4bua4buSJMOAxIIv4bu24bquxILhu7bhuqRLU+G6uCMjeMOC4bu2MSQ9xqDDmkDDguG6ruG7m8agTsOa4bqk4bqzxqDhu5pVxqDhu7bGoCTEgi/hu7bhuq4=

Theo Chinhphu

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Phải mạnh dạn chỉ rõ khuyết điểm

Phải mạnh dạn chỉ rõ khuyết điểm
2018-01-18 08:13:03

PTĐT-Ở Đảng bộ huyện Thanh Sơn, theo báo cáo của Ủy ban kiểm tra Huyện ủy thì qua thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2017, không có tổ chức đảng nào bị thi hành...

Chữa căn bệnh... muốn “tròn vai”!

Chữa căn bệnh... muốn “tròn vai”!
2018-01-11 07:58:29

PTĐT-Qua nắm bắt thông tin và mạn đàm ở nhiều chi bộ được biết, đang còn có chuyện, nhiều Bí thư, cấp ủy các chi bộ cơ quan, đơn vị trong các nội dung, hoạt động của chi bộ và...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long