Cập nhật:  GMT+7
UTXFqOG7pCHhuqNY4bq/4bq/w5TDmeG6u+G7gDbhu4HhuqM8w5lSdOG7tuG6r+G7pOG6v+G6p+G7pFfhu6QpNuG7pGrDneG6r+G7pCkm4buB4buk4bqjNiDEg+G7pGrDneG7pOG6v+G7h23hu6RtIuG7h+G7pOG7gTXDncSDNeG7pFnhurvhu6Thu4E1JuG6u1EvNcWoUlHhurvhu6Qh4bqjWOG6v+G6v8OUw5nhurvDvTxYKMOZUuG7gMOq4bqvxIM04bukxq/hu6rhu6Q0NsSR4buk4buBZDbhu5zhu6Qu4bu24bqv4bukKDbhu6QhNeG7h20xxIPhu6Thu4E1POG6r+G7pDVpZMSDNOG7pDQ2xKlY4buk4buAKm3hu6Rqw53hu6Thu4AqbeG7pOG7gCpt4bukdEAh4buc4bukKTbhu6Thur8q4buH4bukasOd4bqv4bukKSbhu4Hhu6ThuqM2IMSD4bukasOd4buk4bq/4buHbeG7pG0i4buH4bukKD/Eg+G7pOG7gTXDncSDNeG7pFnhurvhu6Thu4E1JuG6u+G7pMSDNTYw4buB4bukKWQ24buiUS/hurtSUeG6u+G7pCHhuqNY4bq/4bq/w5TDmeG6u3Thuq8obcOZUuG7gDU84bqv4buk4buAw6rhu4fEgzThu6Thu4Eqw6Phu6Qo4buL4bukLlnhuq/hu6ThuqE1N+G7pOG7gWllxIM04buk4buBNWdt4bukauG7uMSD4buk4bq94buH4bqnIeG7pDQ2WOG7nOG7pDXhuq024buk4buq4bukNDbEkeG7pMSDNMOdbeG7pMav4buoL+G7plfhu5zhu6RqOeG7pOG7gcOqN+G7pOG7gSrDo+G7pC7hu7bhuq/hu6TDqeG7pGrDneG6r+G7pOG6oTXhuq/hu7TEgzThu6TGr+G7qOG7nOG7qOG7pCnhuqnhu6RKw6Hhu6R0QCHhu5rhu6TFqMWo4buo4bucxq/hu6Qp4bqp4buk4bqgNsSDNeG7pMO54bqlxIM04buc4bukIVkhNeG7pMO94bqtxIM04buk4bqg4bqlxIM04buk4bug4buAw6rhu4fEgzThu6Thurzhu4fhuqchUOG7pOG6oTXhuq/hu7TEgzThu6TFqOG7quG7puG6ocOj4bukaiDhu6Thurs1N1jhu6Thu4AqbeG7pHRAIeG7ouG7pOG6vsOtIeG7pDQ24bqx4bukw6Phu7LEgzXhu6TEgzUm4buB4bukw6nhu6Rq4buFxIM04bukND/Eg+G7pOG7gSrDo+G7pC7hu7bhuq/hu6TDo+G7ssSDNeG7pCEm4bq74bukVuG7nOG7pCEm4bq74bukV+G7pOG7oOG7gcOtIeG7pOG6o8Od4buk4buBw6zhu6Thu6zGr+G7pCkixIPhu6RWVuG7pOG6ocOj4bukw6Phuqnhu4Hhu6Q0NsSRUOG7nOG7pDQ2OuG7geG7pCEm4bq74bukxajhu6bhu5zhu6QhJuG6u+G7pMWoxajhu6JRL+G6u1JR4buBWC7huqM84buk4bq/4buBbeG6ozzDlMOZw6NYw6o0NsSDxqDGr+G6u2zhu6RY4buH4buB4bqvw5lSUeG7gcOqUlHhu4EoUlE2w6M04bukWOG6o+G7gcOUw5nDmeG7pOG6v8OqIcOUw5k14buB4buB4bq7xqAvL2rhuq9q4buiasSDL+G7huG6u+G6o+G6r1goPCgvauG7hzVYxIM1L8av4bumxajhu6hf4bumV1/Gr+G7qC8uWOG6r+G7ksav4bum4bq/4bqv4buSxq/hu6ZX4buiw6Dhurs0w5nhu6Thur/hu4Ft4bqjPMOUw5lrNijhu4E1xqDhu6Thu6pW4bum4bq7bOG7muG7pDU8NjQ14buBxqDhu6TGr1fhu6bhurts4buaw5lSUS/hu4EoUlEv4buBw6pSUeG7gcOqUlHhu4EoUsO6NjLEg+G7pC42IsSD4bukIWdY4bukLuG7tuG6r+G7pOG6v+G6p+G7pFdRL+G7gShSUS/hu4HDqlJRL+G7gVgu4bqjPFJR4bq74bukIeG6o1jhur/hur/DlMOZ4bq7dOG6ryhtw5lSw7rhu4vhu6QuWeG6r+G7pOG7gcOq4bqvxIM04bukxq/hu6rhu6Q0NsSR4buk4buBZDbhu5zhu6Qu4bu24bqv4bukKDbhu6QhNeG7h20xxIPhu6Thu4E1POG6r+G7pDVpZMSDNOG7pDQ2xKlY4buk4buAKm3hu6Rqw53hu6Thu4AqbeG7pOG7gCpt4bukdEAh4buc4bukw6NiNuG7pDQ2xJHhu6QpNuG7pClpZSHhu6ThuqE14bqv4bu0xIM04bukxq/hu6bhuqHDo+G7nOG7pCk24buk4bq/KuG7h+G7pGrDneG6r+G7pCkm4buB4buk4bqjNiDEg+G7pGrDneG7pOG6v+G7h23hu6RtIuG7h+G7pCg/xIPhu6Thu4E1w53EgzXhu6RZ4bq74buk4buBNSbhurvhu6TEgzU2MOG7geG7pClkNuG7ouG7pMO5IsSD4buk4bum4buq4bukNDbEkeG7pMSDNMOdbeG7pMav4buqL+G7plfhu5zhu6RqOeG7pOG7gcOqN+G7pOG7gSrDo+G7pFnhurvhu6Thu4E1JuG6u+G7pMSDNTYw4buB4bukKWQ24bukw6nhu6Rqw53huq/hu6ThuqE14bqv4bu0xIM04bukxq/hu6rhu5zFqOG7pCnhuqnhu6RKw6Hhu6R0QCHhu5rhu6TFqOG7plfhu5zhu6jhu6Qp4bqp4buk4bqgNsSDNeG7pMO54bqlxIM04buc4buk4buBw6pdxIPhu6QpJuG7geG7pOG6ozYgxIPhu6Thu4FhxIM14buk4bq84buH4bu0xIM04buk4buAKm3hu6Thu6Dhu4DDquG7h8SDNOG7pOG6vOG7h+G6pyFQ4bui4buk4bq+w60h4bukNDbhurHhu6TDo+G7ssSDNeG7pMSDNSbhu4Hhu6Rq4buFxIM04bukND/Eg+G7pOG7gSrDo+G7pFnhurvhu6Thu4E1JuG6u+G7pMSDNTYw4buB4bukKWQ24bukw6Phu7LEgzXhu6QhJuG6u+G7pOG7rOG7pOG7oOG7gcOtIeG7pOG6o8Od4buk4buBw6zhu6Thu6hX4bukKSLEg+G7pOG7qlfhu6ThuqHDo+G7pMOj4bqp4buB4bukNDbEkVDhu5zhu6Q0Njrhu4Hhu6QhJuG6u+G7pOG7ruG7olEv4bq7UuG7gMOq4bqvxIM04buk4bqhNeG6r+G7tMSDNOG7pMav4buq4bukKSLEg+G7pOG7qOG7rOG7pDQ2xJHhu6Thu4E2IuG6u+G7pOG7gTU84bqv4buc4bukWeG6u+G7pOG7gTUm4bq74bukxIM1NjDhu4Hhu6QpZDbhu6Qh4bqx4buk4bqhNeG7tOG7pMSD4bu4xIM04bukKeG6qzbhu6Q1aWTEgzThu6QoNuG7pCE14buHbTHEg+G7pGog4buk4bq7NTdY4buk4buAKm3hu6Thu4AqbeG7pMSCWMOj4buc4bukw6NiNuG7pDQ2xJHhu6QpNuG7pClpZSHhu6ThuqE14bqv4bu0xIM04bukxq/hu6bhuqHDo+G7pGrDneG7pOG6v+G7h23hu6RtIuG7h+G7pCg/xIPhu6Thu4E1w53EgzXhu6TDo+G6qeG7geG7pGrhu4XEgzThu6RZ4bq74buk4buBNSbhurvhu6Lhu6TDuSLEg+G7pMWo4bus4bukNDbEkeG7pMSDNMOdbeG7pMav4buqL+G7plfhu5zhu6RqOeG7pOG7gcOqN+G7pOG7gcOq4buHxIM04buk4buBKsOj4bukauG7hcSDNOG7pFnhurvhu6Thu4E1JuG6u+G7pMOp4bukasOd4bqv4buk4bqhNeG6r+G7tMSDNOG7pMav4buo4bucxajhu6Qp4bqp4bukSsOh4bukdEAh4bua4bukxajhu6bhu67hu5zhu6jhu6Qp4bqp4buk4bqgNsSDNeG7pMO54bqlxIM04buc4buk4buBw6pdxIPhu6ThuqE14buH4bukauG7iyHhu6Thurs1N1jhu6Thu4AqbeG7pMSCWMOj4buk4buBYcSDNeG7pOG6vOG7h+G7tMSDNOG7pOG7gCpt4buk4bug4buAw6rhu4fEgzThu6Thurzhu4fhuqchUOG7ouG7pOG6vsOtIeG7pDQ24bqx4bukw6Phu7LEgzXhu6TEgzUm4buB4bukw6nhu6Thu4HDquG7h8SDNOG7pOG7gSrDo+G7pGrhu4XEgzThu6RZ4bq74buk4buBNSbhurvhu6Q0NuG7tMOj4bukbOG7h+G6p8SDNOG7pChpZDbhu6QhJuG6u+G7pOG7rOG7pOG7oOG7gcOtIeG7pOG6o8Od4bukKGlkNuG7pOG7qFfhu6ThuqHDo+G7pMOj4bqp4buB4bukNDbEkVDhu6JRL+G6u1JR4bq74bukIeG6o1jhur/hur/DlMOZ4bq7dOG6ryhtw5lSw7rhuq/hu6Thu7TEgzXhu6Q1acOpxIM04bukIWdY4bukNeG6r8OdxIPhu6ThuqNp4buH4bukLuG7tuG6r+G7nOG7pGrhu4XEgzThu6QuNjHEg+G7pOG6uzU3WOG7pHRAIeG7pOG6oTXhu4fhu6Rq4buLIeG7pHRAIeG7pC42McSD4bukw7nhuqXEgzThu6TEgzTDnW3hu6Q14bqlw6Phu6TEg1ht4buk4bugxq/hu6gvV1Dhu5zhu6Qh4bq3xIPhu6Qh4bqx4bukNDbhurHhu6TDo+G7ssSDNeG7pCEm4bq74buk4buu4buc4bukNDY64buB4bukISbhurvhu6RW4buc4bukISbhurvhu6RX4bui4bukdDYxxIPhu6Qp4bqpxIM04buiUS/hurtSxII04bqvw5024bukw6pY4bukKOG6r+G7pOG7tMSDNeG7pDVpw6nEgzThu6QhZ1jhu6Q0NuG6seG7pOG7gSpt4bukxINYw6Phu6TEg13Eg+G7pGrhu4XEgzThu6QuNjHEg+G7pOG7gcOs4bukdDjEgzXhu6Thu4A14buHOsSD4bukKSLEg+G7pHXDneG7pMODWOG7h+G7pGrDneG7pOG6oTXhu4fhu6Rq4buLIeG7pMSCWMOj4bukLjYxxIPhu6TDueG6pcSDNOG7pOG7oC5Y4bqv4bukNOG6rcOj4bukIeG7tOG7pGrhu4XEgzThu6QuNjHEg+G7pOG6veG7hz/Eg+G7pCnhu7Thuq/hu6Thu4DDqmnEkcSDNOG7pOG6vlhQ4bukIeG6seG7pDQ24bqx4buk4buBKm3hu6TEg1jDo+G7pMOj4buyxIM14bukISbhurvhu6Thu7Dhu5zhu6Qh4bqx4buk4bqj4buDIeG7pCEm4bq74buk4bus4buc4bukNDY64buB4bukISbhurvhu6Thu67hu5zhu6QhJuG6u+G7pFbhu6Lhu6R0NjHEg+G7pCnhuqnEgzThu6Iv4buiUS/hurtSUeG6u+G7pCHhuqNY4bq/4bq/w5TDmeG6u3Thuq8obcOZUuG7gDU84bqv4bukSuG6rkpRL+G6u1I=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin bão trên Biển Đông (cơn bão số 9)

Tin bão trên Biển Đông (cơn bão số 9)
2013-09-22 08:54:00

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hồi 19 giờ ngày 21/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,1 độ Vĩ Bắc; 119,7 độ Kinh Đông...

Nhọc nhằn nghề bán hàng rong

Nhọc nhằn nghề bán hàng rong
2013-09-21 11:13:00

PTO- Đặt gánh rau, vít cái khăn chùm đầu lau mặt, chị Thảo cất tiếng chào mời trong hơi thở dốc...

Nỗi buồn đông con

Nỗi buồn đông con
2013-09-21 07:07:00

PTO- Chợ Xuân Thủy, Yên Lập trưa chủ nhật vắng vẻ, đìu hiu. Thi thoảng có cơn gió nhẹ cuốn những chiếc lá khô, túi ni lon bay vòng vòng.

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long