Cập nhật:  GMT+7
4buP4bqk4bub4buX4bu1RXROTsOs4buVS+G6p+G6pk9FQeG7lcO14buydE3hu7V04buXLeG7l+G6pUvhurpNT+G6puG6uMOC4buXIeG6pkThurrhurhu4buX4bu14bqk4buK4buX4bu54buI4bqm4buXT+G6pHThu57hu5fhu7lI4bqm4buX4bu1w5V04buXIcOTdE3hu7fhuqbhurpFdOG7jy/huqThu5vDteG7jy9Lw7Xhu49L4buX4bu1RXROTsOs4buVSyhBdOG7t+G7lcO14bu4R+G6puG7l+G7s+G6vOG6uMOC4buX4bui4buS4buX4bu0dE90ReG6uuG6uOG6pnThu5fhu7l04bq4w4Lhu5dP4bqow4nhu5dL4bqk4buQw43hurjDguG7l3Xhurjhu5fDguG6psag4buX4buaxqDhurjDguG7l0vhuqThurrhurjDguG7l+G7uUfhu5dPTeG6uuG6uMOC4buX4bqk4bq6w7rhurjhu5fhu7Xhu6XhurjhuqThu5fhu5rGsOG6uMOC4buXMEFOTuG6pm/hu5fhuqVL4bq6TU/huqbhurjDguG7l+G7teG6vOG7l0/huqThurbhu5dFw7rhu5fhu7nhu4Thuqbhu5dP4bqkw5Xhu5dL4bqk4buM4buX4bqk4buIS+G7l+G7teG6pOG6uuG7l+G7tXXhu7Xhu5dP4bqk4buW4buX4bq4w4LhuqThuqbhurDDieG7l+G7tcOVdOG7lyggw6rhu5chw5N0TeG7t+G6puG6ukV0b+G7jy9Lw7Xhu49PdOG7s0VB4buXTk/hu55FQcOs4buVw4l0TcOC4bqm4bq4bOG7nUvhu6Lhu5d0w5NP4bq64buVw7Xhu49PTcO14buPT+G7t8O14buP4bqmw4nDguG7l05N4bu1w6zhu5XhuqRPT0tsLy/hu7N04bq6S+G6pMOTT+G6pOG6um/hu5rhurgv4bq6ReG7t+G7t3RPdC/hu5xB4buzTuG6pk9BL0/huqRBLU/huqR04bq6LcOC4bqmdOG6pi1PTeG6pi/hu53GoeG7m+G7my/hu5vGoS/hu5vhu53hu7Lhu6Ny4bujcuG7tnHhu50uL+G7m+G7nXLhu6Hhu5vhu6Ny4buf4budc3Nwcl/DgsOTb0RLw4Lhu5XDteG7jy9P4bu3w7Xhu48vT03DteG7j09Nw7Xhu49P4bu3w7Xhu49L4buX4bu1RXROTsOs4buVS+G7suG6uuG7t+G7nuG7lcO1KCDDquG7lyHDk3RN4bu34bqm4bq6RXThu5fhu7XDlXThu5fhu7J0TeG7tXThu5fhu7XhuqRC4buX4bu5w7nhurrhu5dPTeG6uuG6uMOC4buXT0144bq44buXT+G6pMaw4bq4w4Lhu5dUT0VBT+G6puG7teG6uuG7l+G7nS3hu5tv4buPL0vDteG7jy9P4bu3w7Xhu48vT03DteG7jy9PdOG7s0VBw7Xhu49L4buX4bu1RXROTsOs4buVS+G7suG6uuG7t+G7nuG7lcO1w6rDjOG6puG7l+G6uOG6pOG6puG6rsOT4buX4bu5R+G6puG7l+G7s+G6vOG6uMOC4buXw4nDueG6uOG6pG7hu5fDguG6psO64bq44bqk4buX4bu54bqm4bq2w4nhu5dPw7nhuqbhu5dO4buv4bq44buXMeG6usOT4buX4bu0dMOJS+G7l+G7tcOVdOG7l+G7snRN4bu1dOG7l0XDuuG7l8OJR0/hu5fhurjhuqThuqbhurDDieG7l+G7muG7juG7l8SQ4bqk4bq84buXxJDhuqTFqeG6uG/hu5fhu7TDiuG6uOG7l+G7msOM4bqm4buX4bqlS+G6uk1P4bqm4bq4w4Lhu5ch4bqmROG6uuG6uG7hu5fhu7lH4bqm4buXT+G6pOG7kOG7iuG6uMOC4buX4buixIJL4buXxKjhu5fhurjhu5Z04buX4bu34buQw4zhuqbhu5fhu7Phu6XhurjDguG7l+G7osSCS+G7l+G6pMO54bq4w4Lhu5fDguG6puG7peG6puG7l+G7muG7guG7l+G7ueG6quG7teG6pOG7l+G6p+G7r+G7nuG7l+G7snThurjhu5cx4bqkdG7hu5fDguG6psO64bq44bqk4buX4bu54bqm4bq2w4nhu5dPw7nhuqbhu5dO4buv4bq44buXMeG6usOT4buX4bu0dMOJS+G7l+G7teG6vOG7l0/huqThurbhu5dFw7rhu5fhurjhuqThuqbhurDDieG7l+G7muG7juG7l+G7s3ZP4buXxJDhuqThu6Xhu5dP4bqk4bqmb+G7j0904buzRUHhu5dOT+G7nkVBw6zhu5XDiXRNw4Lhuqbhurhs4budS+G7ouG7l3TDk0/hurrhu5XDteG7j09Nw7Xhu49P4bu3w7Xhu49Lw7XDqsOK4bq4w4Lhu5fhu5/hu48vT+G7t8O14buPL09Nw7Xhu49PTcO14buPT+G7t8O14buPS8O14bqn4bqk4buS4buX4buzdG7hu5fhurjDgsO64bue4buX4bud4bubL3Phu48vS8O14buy4bqmReG7s3Thurrhu5fhu6MtxqHhu5cwdEVF4bq6TeG7tXThu48vS8O14buPS+G7l+G7tUV0Tk7DrOG7lUvhu7Lhurrhu7fhu57hu5XDtTJOdE7Dk+G6uHThu5fhu6Mt4bub4buXw6JBdEXhu5fhuqXhurrhu7XhuqZB4bu3dOG7t+G7jy9Lw7Xhu49L4buX4bu1RXROTsOs4buVS+G7suG6uuG7t+G7nuG7lcO1w6JBdEXhu5cwdOG7t03huqbhu7fhu5fhu6MtxqHhu5dATkt04bq44bue4bq6ReG7jy9Lw7XDsuG7l8Oi4bq64bq4dEXhu7fhurrhu5fhu51y4buV4buXS+G6pMO5T+G7l+G7ueG6ruG6uG7hu5co4bqmw4LDk3Thuqbhurjhu5dxcuG7lW7hu5fhu7JB4bq4ekHDiXThu5dycOG7leG7l+G7jeG7jy9Lw7Xhu49L4buX4bu1RXROTsOs4buVS+G7suG6uuG7t+G7nuG7lcO14bud4bujL3Phu48vS8O1VEXDiUFN4bqmdOG7ly3hu5cgQeG7mnThurhPQeG7l+G7m+G6pOG7jy9Lw7Xhu49L4buX4bu1RXROTsOs4buVS+G7suG6uuG7t+G7nuG7lcO14buydE3hu7VBReG6uuG6uHThu5ct4buX4bqlS+G6uk1P4bqm4bq4w4Lhu5ch4bqmROG6uuG6uOG7l+G7m+G6pOG7jy9Lw7Xhu49L4buX4bu1RXROTsOs4buVS+G7suG6uuG7t+G7nuG7lcO1WnRNdMOC4bq6enThu5ct4buXKEFN4bu1w5NFQU7hu5fhu5vhuqThu48vS8O14buPS+G7l+G7tUV0Tk7DrOG7lUvhu7Lhurrhu7fhu57hu5XDtcOqdEVB4bq44bu14bqmdOG7ly3hu5dUT0VBT+G6puG7teG6uuG7lzB04bu3TeG6puG7t+G7l+G7o+G6pOG7jy9Lw7Xhu49L4buX4bu1RXROTsOs4buVS+G7suG6uuG7t+G7nuG7lcO14bud4bufL3Phu48vS8O1IUFPdOG6tEHhu5ct4buXMHRFdMOCdOG7l+G7m+G6pOG7jy9Lw7Xhu49L4buX4bu1RXROTsOs4buVS+G7suG6uuG7t+G7nuG7lcO1w6rhuqZFRXRNTUF0ReG7ly3hu5fhu7ZBS+G6uk1P4bqm4bua4bq64buXIHThu5fhu7ThurpNw5Phurh04buX4bub4bqk4buPL0vDteG6pUHhu5rhuqZFRXThu5ct4buXw6J04bu14bqm4bq4w4Lhu5fhuqV04bq4T3Thurjhu7dBTeG7l+G7o+G6pOG7jy9Lw7Xhu48vT+G7t8O14buPL09Nw7Xhu48vT3Thu7NFQcO14buPS+G7l+G7tUV0Tk7DrOG7lUvhu7Lhurrhu7fhu57hu5XDtTBHT+G7l07hu4Thu5dP4bqm4bq44buX4bu5RuG6uOG7l+G7teG6pOG6uuG7l+G7s+G6psSCT27hu5coIMOq4buXIeG6pkThurrhurjhu5cwdOG6uMOTQUXhu5fhurNNQeG7teG6pnThu7fhurrhu5dO4bqi4buX4bu14bqk4bq64buX4bq4w4LhuqRC4buXcuG7l09N4bq64bq4w4Lhu5dO4buE4buX4bub4bub4buX4bu1d8OT4buXT+G6pMOV4buXT03hu47hu5fhu7VHT2/hu5cw4buO4bu14buX4bu54bqs4bu14bqk4buX4bu14bq84buXT+G6pOG6tuG7l0XDuuG7l8OC4bqmw7rhurjhuqThu5dO4buS4bu14buX4bu14bqkw5N54bq44buX4buz4bqq4buX4bu14bqk4bq64buXT0144bq44buX4bu5dsOT4buX4bu14bq84buX4bq44bqk4bqm4bquw5Phu5fhu5Xhu7Xhu5Z04buV4buXw4LhuqbDuuG6uOG6pOG7l+G7ueG6puG6tsOJ4buX4bqkw43hurhs4buXT+G6psSCS+G7l8OqdEVB4bq44bu14bqmdG/hu5fhuqfhuqThu4LhurjDguG7l0/huqbhurjhu5dPTcOD4bq44buX4bu54bun4buX4bu54buQ4buI4bu14buX4bq44bqk4bqm4bquw5Phu5dP4buK4buX4buzdeG6uuG7l8So4buXT+G6pMOV4buX4bu54buC4buXMHThu7dN4bqm4bu34buX4bu5xanhurjDguG7l0/hu6Xhuqbhu5fDguG6puG7hOG6uMOC4buX4bq44bqk4buQ4buX4bu34buU4buX4buzdeG6uuG7l+G7muG6ruG7l+G7teG6pOG6psSC4bq44buXT+G6pMaw4bq4w4Lhu5fhu7fhurLhu5fhu7fDuuG6uMOC4buX4bu14bqk4bq64buX4bu5R+G6puG7l+G7teG6pMOV4buXTuG7r+G6uOG7lzHhurrDk+G7l+G7tHTDiUtv4buPS8O1IeG6puG7hOG6uMOC4buXIeG6pkThurrhurhu4buX4bu34buQSuG6uMOC4buXTuG7kuG7teG7l+G7tcOU4bq4w4Lhu5dFw7rhu5fDiUdP4buXw4nhu47hu7Xhu5dP4bqmw4PDk+G7l0zDk3Thurjhu5dPTeG6vuG6uMOC4buXxJDhuqThu4LhurjDguG7l8SQw4HDieG7l+G7teG6pOG6psSC4bq44buXT+G6pMaw4bq4w4Lhu5fhu7nhu4Thuqbhu5fhu5rDjOG6puG7l+G7snRN4bu1dG/hu5fhu7jhurbhu5fhu7Phu6Xhurrhu5dP4bq6w7rhurjhu5dF4buU4bu14buXReG7kOG7iOG6uMOC4buXTnTDk+G7l09NeOG6uOG7l0/huqThu5Dhu5fhuqThu4zhurjDguG7l+G7msOM4bqm4buXVE9FQU/huqbhu7Xhurrhu5fhu7XDk+G7hOG6puG7l0/Dk3fhurjhu5dMw5N04buX4buaw7rhu5dPTeG7kMOM4bu14buX4bu14bqkw5Phu57EguG6uOG7l0XDusOJ4buXxJDhuqR14bu14bqk4buXT8O54bqm4buXTuG7r+G6uOG7l+G7tcOVdOG7l+G7suG6pkXhu7N04bq64buX4bu1w5Phu4Thuqbhu5dPw5N34bq44buX4bq4w7rhu55u4buXKCDDquG7l+G6s0FL4buXIcOTdE3hu7fhuqbhurpFdOG7l+G7teG6vOG7l0/huqThurbhu5dO4bqi4buX4bu14bqk4bq64buX4bq4w4LhuqRC4buX4buaw7rhuqbhu5dPTeG7juG7l+G7tUdPb+G7j0vDteG6p+G6pEHhurrhu5dP4buK4buX4bu24bqmdE3huqbhurrhu5fhuqVL4bq6TU9u4buX4bu34buU4buXxJDhuqbEguG6uOG7l07hu4Thu5fhurjDuuG7nuG7l07huqLhu5fEkOG6pOG7guG6uMOC4buX4bq44bqk4bqm4bquw5Nv4buX4buyw7rhuqbhu5fhuqThur7hu7Xhu5dP4bqkdk/hu5fhu7PDueG6puG7l09N4buQw4zhu7Xhu5coQU3hu7XDk0VBTuG7l+G7msO94bq44buX4bu1w4rhurjhu5fhurjhurzhurjDguG7l+G6pEjhuqbhu5fDguG6pnXhu5dPTeG6qm/hu5fhuqdN4bq64bq4w4Lhu5dPTXjhurjhu5fhu7l2w5Phu5fhu7nhurxu4buXIcOTdE3hu7fhuqbhurpFdOG7l+G7teG6pOG6uuG7l+G6uMOC4bqkQuG7l+G6uOG6pOG6puG6rsOT4buX4bq4w4Lhu4Lhuqbhu5dOdOG6um7hu5dPw7nhurrhu5fhu7nhuqbhuq7Dk+G7l8SQ4bqm4bqw4bq44buXw4LhuqThuqbhu5fhu7PDuuG6uOG7l+G7teG6pOG6uuG7l+G7ueG7hOG6puG7l0vhuqThu5DDjeG6uMOCb+G7lzHDgnThu57hu5fhu7Xhu6Xhu5fEkOG6pOG6puG7l+G7tnThurjhuqbhu5dUReG7mkFObuG7l+G7gXThu5rhuqbhu5fhu5rDuuG7l+G6s0Hhu7dN4bq64buX4bu54buQ4buI4bu14buXT8OT4bq4w4Lhu5fhu5rDuuG6uuG7l07hu6/hurhu4buX4buydE3hu7V04buX4buaw73hurjhu5fEkOG6pOG7guG6uMOC4buXT+G6pOG6tuG7l+G7teG7peG6uOG7l+G7teG6pOG6psSC4bq44buXT+G6pMaw4bq4w4Lhu5fhu7XDlXThu5fhu7lH4bqm4buXxJDhuqR14bu14bqkb+G7j0vDteG6p+G6pEHhurrhu5fDguG6psOM4bqm4buX4bu14bqkw5Phu57Dg+G6uOG7l8OJ4buC4bq4buG7l+G6uOG6pMO64buX4bu54buQw43hurjDguG7l8SQ4bqmw4nhu5fhu5rhu4Lhu5fhu7nhuqrhu7XhuqThu5fhuqfhu6/hu57hu5fhu7J04bq44buXMeG6pHThu5dO4bqi4buXTMOT4buexIJP4buXw4LhuqbDuuG6uOG6pOG7l+G7teG6pOG6psSC4bq44buXT+G6pMaw4bq4w4Lhu5dP4bqkw5Phu57Egk/hu5dL4bqk4buO4bu14buXT03hu5DDjOG7teG7lyHhuqZE4bq64bq4b+G7lzDhu47hu7Xhu5dP4bqmw4PDk+G7l+G7ueG6vOG7l+G7tcO64bq4w4Lhu5fhu7nhu5Dhu4jhu7Xhu5dP4bqmxIJL4buXT+G6pMODw4nhu5fEkOG6pHThurrhu5fEkOG6pHVP4buXTnTDk+G7l8SQ4bqk4bqm4buXw6JBdEXhu5cwdOG7t03huqbhu7fhu5fEkOG6psSCw4nhu5fhu7nhu5Dhu4jhu7Xhu5fhu6Phu5fhu7nhuqbhurbDieG7l09N4bq64bq4w4Lhu5dPTXjhurjhu5fhu7l2w5Phu5dOw4zDieG7l8OyT+G6pMaw4bq4w4Lhu5dATkt04bq44bue4bq6ReG7l+G7oy3GoeG7jW/hu5fhu7bhu5Thu5fEkOG6psSC4bq44buXIcOTdE3hu7fhuqbhurpFdOG7l07huqLhu5fhu7Xhurzhu5fDiUdP4buXTuG7hOG7l0/huqR04bue4buX4bu5SOG6puG7l+G6uOG6pOG7qcOJ4buX4bu54bulw4nhu5fhu7Phu6Xhurrhu5fhu7J0TeG7tXThu5fDguG6psag4buX4buaxqDhurjDguG7l0vhuqThurrhurjDguG7l+G7uUfhu5dP4buET+G7l09N4bq64bq4w4Lhu5fhuqxP4buX4bq44bqkdk/hu5fhuqR04bqm4buXT0144bq44buX4bu5dsOT4buXT8OM4bqmb+G7j0vDtcOq4bqu4buXReG7lOG7teG7l0Xhu5Dhu4jhurjDgm7hu5fhu7J0TeG7tXThu5fhu7XhuqTGsOG7teG7l+G7teG6pMaw4bq44buXw4l2T+G7l+G7tXfDk+G7l0/huqTDleG7l0zDk3Thurjhu5dPTeG6vuG6uMOC4buX4bq44bqkdk/hu5dPTcOD4bq44buX4bqkw7rhurjDguG7l+G7teG7guG6uMOC4buXLeG7lyDhuqbhurrhurhBReG7lzBBTk7huqZv4buX4bu04bqkduG6uOG7l0/huqThu5DDjeG6uMOC4buX4bu1w5V04buXMEFOTuG6puG7l09N4bq64bq4w4Lhu5dPTXjhurjhu5fDguG7q0vhu5dUT0VBT+G6puG7teG6uuG7l0XDuuG7l8OJR0/hu5dPSOG6uOG7l0/huqR2T+G7l+G6uMOC4bqk4bqmw4PDieG7l09N4bq+4bq4w4Jv4buX4bqn4bqm4bqu4bq44buX4bu5w7nhurrhu5fhurjDguG7kOG7iuG6puG7l1RNw4JB4bq4T+G6puG6uHThu5fhu7nhu6fhu5fDguG6pOG6puG7l3Hhu5fhu7PDuuG6uOG7l09N4bq64bq4w4Lhu5dw4buXT0144bq44buX4bu5d8OT4buXw4nhu4x04buX4buz4bq84bq4w4Jv4buPS8O14bu04bqkduG6uOG7l0/huqThu5DDjeG6uMOC4buX4bu1w5V04buXMEFOTuG6puG7l+G7teG6vOG7l0/huqThurbhu5dO4bqi4buXT0104bq64buX4bu1w43hu5fhuqRH4bqm4buX4bu5deG7l+G7teG6pOG6rOG6uOG6pOG7l+G7teG6pOG6uuG7l0/hu6/hurjhu5fhu7PhuqbhurjhuqThu5fhu7lG4bq4w4Lhu5fhuqThu5DDjeG6uMOC4buXXXThu5rhuqZBTeG7lzB0TuG7teG6pEFNdOG6uOG6um/hu5cx4bqk4bqm4bquw5Phu5fEkOG6pOG7peG7l+G6uMWp4bq4w4Lhu5chw5N0TeG7t+G6puG6ukV04buXTuG6ouG7l+G7uXnhu57hu5dU4bq44bu3TUFO4buXKeG6uOG6pkFOT3Thu5dFw4Phurjhu5fhu7l14buX4bu14burS+G7l+G7msOM4bqm4buX4bu2dOG7muG6puG7t+G7l8Oq4bqmRUV04buX4buaw7rhu5fhurNB4bu3TeG6um7hu5dPw7nhurrhu5dNdOG7l8SQ4bqk4bq64bul4bq4w4Lhu5dPTeG7hOG6uMOC4buXxKjhu5fhuqTDuuG6uMOC4buXT+G6puG6ruG6uOG7l+G7muG6sG/hu49Lw7UwdE7hu7XhuqRBTXThurjhurrhu5fhuqThuqbEgsOJ4buXxJDhuqThuqbhu5fhu7nhu5Dhu4jhu7Xhu5fhu7XhuqTDjeG6puG7l8SQ4bq24buXT+G7mOG7l+G7s8OTSOG6puG7l0104buXw4nGsE/hu5dP4bqkdk/hu5fhu7PDueG6puG7l8So4buX4buaw4rhurjDguG7l+G7nW/hu5dU4bq44bqk4buX4bu14bqkw43huqbhu5fhu5/hu6Hhu5dL4bqkw5JP4buXT03hurrhurjDguG7l09NeOG6uOG7l0/huqTDk3Thu5coQU3hu7XDk0VBTm7hu5fhu7XhuqTDueG7nuG7l0XDiuG6uMOC4buX4buaw4rhurjDguG7l8So4buXxJDhuqTDk+G7l09Nw5PhurjDguG7l0/Dk+G7nsSC4bq4buG7l+G7s+G6quG7l0vhuqTDuU/hu5fDiUdP4buXT+G6pOG6oOG7l+G7msO64bq4w4Lhu5fhu5rDuuG7l8OJdOG7nuG7l8OJxrDhurjhu5fEkOG6pOG7guG6uMOC4buX4bq44bqkeOG6uOG7l0/huqThuqDhu5dP4bqk4buS4buX4bqkdOG6puG7l09N4buQw4zhu7Xhu5fEkOG6pOG6puG7l+G7s+G6quG7l0/huqR04bue4buXTXThu5dPTeG6uuG6uMOC4buXw4Lhuqbhu4rhu5fhurjDguG6pEJv4buPS8O1MHRO4bu14bqkQU104bq44bq64buX4bu54bun4buXTMOTQeG6uOG7l+G7msOM4bqm4buXS+G6pOG6uuG6uMOC4buX4bu1deG7teG6pOG7l+G7tcOVdOG7l8OC4bqm4bul4bqm4buX4bqzTUHDieG6pkFN4buXIEF0w4LDk0Hhu5fhurjDg+G6uOG7l+G7tXfhurjhu5dP4bqk4buK4bqm4buXw4LhuqZ04bq44buX4bqkw4p04buX4bq44bqkeEvhu5fhu5rDjOG6puG7lyDhuqbDgnRv4buXMcOC4bq6w7rhuqbhu5fhu7V3w5Phu5dP4bqkw5Xhu5fhurjDuuG7nm7hu5fhuqVB4bue4bu34bq6w5Phu5ciQeG6pk904buX4buaw7rhu5fhu7LhurpEdOG6uOG7lyJNxJDhuqbhu7Xhu5fhu7XDlOG6uMOC4buXRcO64buX4bqkdOG6puG7l+G7kuG6uMOC4buX4bu14buW4buX4bua4bqmw4Phurjhu5fhu7Xhurzhu5dP4bqk4bq24buX4bu5deG7l+G7teG6pOG6rOG6uOG6pG/hu5fhuqd2T+G7l+G7teG7peG7l07huqLhu5dP4buM4bue4buX4buaw7rhurrhu5dP4bqkdOG7nuG7l+G7uUjhuqbhu5fhu7XhuqThuqbEguG6uOG7l0/huqTDk3hP4buX4bu1w5V04buXIcOTdE3hu7fhuqbhurpFdG/hu49Lw7Xhu7hH4bqm4buX4bqk4bqo4bq44bqk4buX4buiw5N2T+G7l0vhuqR1T+G7l+G7t+G7lOG7l8SQ4bqmxILhurjhu5fhu7XDlXThu5fhu7J0TeG7tXThu48vS8O1bOG7l8OqdEXhu7dBTm3hu5cwdOG7ouG7nEFFRW7hu5fhurPDk+G7nuG6ukVu4buXMOG6pkXhuqZP4bq6buG7l1Thu7dN4bqmdOG6uOG6um3hu5cwdE7hu7XhuqRBTXThurjhurpu4buX4buBdOG7muG6pm7hu5ciQeG6pk90beG7lynhurjhuqZBTk90buG7l8Oq4bqmRUV0buG7l+G6s0Hhu7dN4bq6b+G7jy9Lw7Xhu49PdOG7s0VB4buXTk/hu55FQcOs4buVw4l0TcOC4bqm4bq4bOG7nUvhu6Lhu5d0w5NP4bq64buVw7Xhu49PTcO14buPT+G7t8O1IHThu5cg4bqmw4J04buX4budxqHhu5vGoS3hu5vhu5vhu48vT+G7t8O14buPL09Nw7Xhu49PTcO14buPT+G7t8O14buPT3Thu7NFQeG7l05P4bueRUHDrOG7lcOJdE3DguG6puG6uGzhu51L4bui4buXdMOTT+G6uuG7lcO14buPT03DteG7j0/hu7fDteG7j0vDteG6p+G6p+G7jy9P4bu3w7Xhu49P4bu3w7Xhu49Lw7Xhu7hH4bqm4buPL0/hu7fDteG7j0/hu7fDteG7j0vDteG6p0144bq44buPL0/hu7fDteG7j0/hu7fDteG7j0vDteG6p+G7jy9P4bu3w7Xhu49P4bu3w7Xhu49Lw7Uo4buPL0/hu7fDteG7j0/hu7fDteG7j0vDteG7suG7jy9P4bu3w7Xhu49P4bu3w7Xhu49Lw7Xhu7Lhuqfhu48vT+G7t8O14buPT+G7t8O14buPS8O14buy4buy4buPL0/hu7fDteG7j0/hu7fDteG7j0vDtSjhuqXhu48vT+G7t8O14buPT+G7t8O14buPS8O14bu44bqm4bq2w4nhu48vT+G7t8O14buPL09Nw7Xhu49PTcO14buPT+G7t8O14bub4buPL0/hu7fDteG7j0/hu7fDtcOiQXRF4buPL0/hu7fDteG7j0/hu7fDteG7n+G7jy9P4bu3w7Xhu49P4bu3w7Xhu6Phu48vT+G7t8O14buPT+G7t8O14bub4buPL0/hu7fDteG7j0/hu7fDtcah4buPL0/hu7fDteG7j0/hu7fDtXDhu48vT+G7t8O14buPT+G7t8O14bub4buPL0/hu7fDteG7j0/hu7fDteG7oeG7jy9P4bu3w7Xhu49P4bu3w7Xhu5vGoeG7jy9P4bu3w7Xhu48vT03DteG7j09Nw7Xhu49P4bu3w7Xhu53hu48vT+G7t8O14buPT+G7t8O1w6p0RUHhurjhu7XhuqZ04buPL0/hu7fDteG7j0/hu7fDteG7o+G7jy9P4bu3w7Xhu49P4bu3w7Xhu6Phu48vT+G7t8O14buPT+G7t8O1xqHhu48vT+G7t8O14buPT+G7t8O1xqHhu48vT+G7t8O14buPT+G7t8O1cOG7jy9P4bu3w7Xhu49P4bu3w7Xhu53hu48vT+G7t8O14buPT+G7t8O14buf4buPL0/hu7fDteG7j0/hu7fDtXPhu48vT+G7t8O14buPL09Nw7Xhu49PTcO14buPT+G7t8O14buj4buPL0/hu7fDteG7j0/hu7fDteG6pUHhu5rhuqZFRXThu48vT+G7t8O14buPT+G7t8O14buj4buPL0/hu7fDteG7j0/hu7fDteG7neG7jy9P4bu3w7Xhu49P4bu3w7Xhu5vhu48vT+G7t8O14buPT+G7t8O1xqHhu48vT+G7t8O14buPT+G7t8O1cOG7jy9P4bu3w7Xhu49P4bu3w7Xhu53hu48vT+G7t8O14buPT+G7t8O14buf4buPL0/hu7fDteG7j0/hu7fDtXHhu48vT+G7t8O14buPL09Nw7Xhu49PTcO14buPT+G7t8O14buf4buPL0/hu7fDteG7j0/hu7fDteG7suG6pkXhu7N04bq64buPL0/hu7fDteG7j0/hu7fDteG7n+G7jy9P4bu3w7Xhu49P4bu3w7Xhu53hu48vT+G7t8O14buPT+G7t8O14bub4buPL0/hu7fDteG7j0/hu7fDteG7m+G7jy9P4bu3w7Xhu49P4bu3w7Vx4buPL0/hu7fDteG7j0/hu7fDteG7n+G7jy9P4bu3w7Xhu49P4bu3w7Xhu6Phu48vT+G7t8O14buPT+G7t8O1ceG7jy9P4bu3w7Xhu48vT03DteG7j09Nw7Xhu49P4bu3w7Xhu6Hhu48vT+G7t8O14buPT+G7t8O1VE9Fw4FP4bqm4bu14bq64buPL0/hu7fDteG7j0/hu7fDteG7o+G7jy9P4bu3w7Xhu49P4bu3w7Xhu53hu48vT+G7t8O14buPT+G7t8O1xqHhu48vT+G7t8O14buPT+G7t8O14bub4buPL0/hu7fDteG7j0/hu7fDtXHhu48vT+G7t8O14buPT+G7t8O14buj4buPL0/hu7fDteG7j0/hu7fDteG7n+G7jy9P4bu3w7Xhu49P4bu3w7Vw4buPL0/hu7fDteG7jy9PTcO14buPT03DteG7j0/hu7fDtXDhu48vT+G7t8O14buPT+G7t8O1w6rhuqZFRXRNTUF0ReG7jy9P4bu3w7Xhu49P4bu3w7Xhu6Phu48vT+G7t8O14buPT+G7t8O14bud4buPL0/hu7fDteG7j0/hu7fDtcah4buPL0/hu7fDteG7j0/hu7fDteG7m+G7jy9P4bu3w7Xhu49P4bu3w7Vw4buPL0/hu7fDteG7j0/hu7fDteG7neG7jy9P4bu3w7Xhu49P4bu3w7Xhu5/hu48vT+G7t8O14buPT+G7t8O1cOG7jy9P4bu3w7Xhu48vT03DteG7j09Nw7Xhu49P4bu3w7Vx4buPL0/hu7fDteG7j0/hu7fDteG7snRN4bu1QUXhurrhurh04buPL0/hu7fDteG7j0/hu7fDteG7o+G7jy9P4bu3w7Xhu49P4bu3w7Xhu53hu48vT+G7t8O14buPT+G7t8O1xqHhu48vT+G7t8O14buPT+G7t8O14bub4buPL0/hu7fDteG7j0/hu7fDteG7oeG7jy9P4bu3w7Xhu49P4bu3w7Xhu6Phu48vT+G7t8O14buPT+G7t8O14bud4buPL0/hu7fDteG7j0/hu7fDtXDhu48vT+G7t8O14buPL09Nw7Xhu49PTcO14buPT+G7t8O1cuG7jy9P4bu3w7Xhu49P4bu3w7VATkt04bq44bue4bq6ReG7jy9P4bu3w7Xhu49P4bu3w7Xhu5/hu48vT+G7t8O14buPT+G7t8O14bud4buPL0/hu7fDteG7j0/hu7fDtcah4buPL0/hu7fDteG7j0/hu7fDteG7neG7jy9P4bu3w7Xhu49P4bu3w7Xhu5/hu48vT+G7t8O14buPT+G7t8O1cOG7jy9P4bu3w7Xhu49P4bu3w7Ut4bud4buPL0/hu7fDteG7j0/hu7fDtXDhu48vT+G7t8O14buPL09Nw7Xhu49PTcO14buPT+G7t8O1c+G7jy9P4bu3w7Xhu49P4bu3w7UhQU904bq0QeG7jy9P4bu3w7Xhu49P4bu3w7Xhu6Phu48vT+G7t8O14buPT+G7t8O14bub4buPL0/hu7fDteG7j0/hu7fDteG7m+G7jy9P4bu3w7Xhu49P4bu3w7Xhu5vhu48vT+G7t8O14buPT+G7t8O1ceG7jy9P4bu3w7Xhu49P4bu3w7Vw4buPL0/hu7fDteG7j0/hu7fDteG7m+G7jy9P4bu3w7Xhu49P4bu3w7Xhu5/hu48vT+G7t8O14buPL09Nw7Xhu49PTcO14buPT+G7t8O14bubxqHhu48vT+G7t8O14buPT+G7t8O1Mk50TsOT4bq4dOG7jy9P4bu3w7Xhu49P4bu3w7Xhu5/hu48vT+G7t8O14buPT+G7t8O14bub4buPL0/hu7fDteG7j0/hu7fDteG7m+G7jy9P4bu3w7Xhu49P4bu3w7Xhu53hu48vT+G7t8O14buPT+G7t8O14buj4buPL0/hu7fDteG7j0/hu7fDteG7n+G7jy9P4bu3w7Xhu49P4bu3w7Ut4bub4buPL0/hu7fDteG7j0/hu7fDteG7n+G7jy9P4bu3w7Xhu48vT03DteG7j09Nw7Xhu49P4bu3w7Xhu5vhu5vhu48vT+G7t8O14buPT+G7t8O14bql4bq64bu14bqmQeG7t3Thu7fhu48vT+G7t8O14buPT+G7t8O14buf4buPL0/hu7fDteG7j0/hu7fDteG7m+G7jy9P4bu3w7Xhu49P4bu3w7Xhu5vhu48vT+G7t8O14buPT+G7t8O14bud4buPL0/hu7fDteG7j0/hu7fDteG7oeG7jy9P4bu3w7Xhu49P4bu3w7Vx4buPL0/hu7fDteG7j0/hu7fDtS3hu53hu48vT+G7t8O14buPT+G7t8O14buf4buPL0/hu7fDteG7jy9PTcO14buPT03DteG7j0/hu7fDteG7m+G7neG7jy9P4bu3w7Xhu49P4bu3w7XhuqVL4bq6TU/huqbhurjDguG7jy9P4bu3w7Xhu49P4bu3w7Xhu6Phu48vT+G7t8O14buPT+G7t8O14bub4buPL0/hu7fDteG7j0/hu7fDteG7m+G7jy9P4bu3w7Xhu49P4bu3w7Xhu5vhu48vT+G7t8O14buPT+G7t8O14buf4buPL0/hu7fDteG7j0/hu7fDtXDhu48vT+G7t8O14buPT+G7t8O1LeG7neG7jy9P4bu3w7Xhu49P4bu3w7Xhu5/hu48vT+G7t8O14buPL09Nw7Xhu49PTcO14buPT+G7t8O14bub4buj4buPL0/hu7fDteG7j0/hu7fDtTB0RUXhurpN4bu1dOG7jy9P4bu3w7Xhu49P4bu3w7Xhu5/hu48vT+G7t8O14buPT+G7t8O14bub4buPL0/hu7fDteG7j0/hu7fDteG7m+G7jy9P4bu3w7Xhu49P4bu3w7Xhu53hu48vT+G7t8O14buPT+G7t8O14bud4buPL0/hu7fDteG7j0/hu7fDteG7oeG7jy9P4bu3w7Xhu49P4bu3w7Ut4buj4buPL0/hu7fDteG7j0/hu7fDteG7n+G7jy9P4bu3w7Xhu48vT03DteG7j09Nw7Xhu49P4bu3w7Xhu5vhu5/hu48vT+G7t8O14buPT+G7t8O1KEFN4bu1w5NFQU7hu48vT+G7t8O14buPT+G7t8O14buj4buPL0/hu7fDteG7j0/hu7fDteG7m+G7jy9P4bu3w7Xhu49P4bu3w7XGoeG7jy9P4bu3w7Xhu49P4bu3w7Xhu53hu48vT+G7t8O14buPT+G7t8O14buj4buPL0/hu7fDteG7j0/hu7fDteG7o+G7jy9P4bu3w7Xhu49P4bu3w7XGoeG7jy9P4bu3w7Xhu49P4bu3w7Xhu6Phu48vT+G7t8O14buPL09Nw7Xhu49PTcO14buPT+G7t8O14bub4buh4buPL0/hu7fDteG7j0/hu7fDteG7tkFL4bq6TU/huqbhu5rhurrhu48vT+G7t8O14buPT+G7t8O14buj4buPL0/hu7fDteG7j0/hu7fDtcah4buPL0/hu7fDteG7j0/hu7fDteG7o+G7jy9P4bu3w7Xhu49P4bu3w7XGoeG7jy9P4bu3w7Xhu49P4bu3w7Xhu53hu48vT+G7t8O14buPT+G7t8O14bud4buPL0/hu7fDteG7j0/hu7fDtcah4buPL0/hu7fDteG7j0/hu7fDteG7o+G7jy9P4bu3w7Xhu48vT03DteG7j09Nw7Xhu49P4bu3w7Xhu5tw4buPL0/hu7fDteG7j0/hu7fDtTB1RXTDgnThu48vT+G7t8O14buPT+G7t8O14buj4buPL0/hu7fDteG7j0/hu7fDteG7m+G7jy9P4bu3w7Xhu49P4bu3w7XGoeG7jy9P4bu3w7Xhu49P4bu3w7Xhu53hu48vT+G7t8O14buPT+G7t8O1ceG7jy9P4bu3w7Xhu49P4bu3w7Vy4buPL0/hu7fDteG7j0/hu7fDtS3hu5vhu48vT+G7t8O14buPT+G7t8O14buj4buPL0/hu7fDteG7jy9PTcO14buPT03DteG7j0/hu7fDteG7m3Hhu48vT+G7t8O14buPT+G7t8O1w6J04bu14bqm4bq4w4Lhu48vT+G7t8O14buPT+G7t8O14buj4buPL0/hu7fDteG7j0/hu7fDteG7m+G7jy9P4bu3w7Xhu49P4bu3w7XGoeG7jy9P4bu3w7Xhu49P4bu3w7Xhu53hu48vT+G7t8O14buPT+G7t8O14bud4buPL0/hu7fDteG7j0/hu7fDteG7n+G7jy9P4bu3w7Xhu49P4bu3w7Ut4bud4buPL0/hu7fDteG7j0/hu7fDteG7o+G7jy9P4bu3w7Xhu48vT03DteG7j09Nw7Xhu49P4bu3w7Xhu5ty4buPL0/hu7fDteG7j0/hu7fDtVRFw4lBTeG6rHThu48vT+G7t8O14buPT+G7t8O14buj4buPL0/hu7fDteG7j0/hu7fDtcah4buPL0/hu7fDteG7j0/hu7fDteG7neG7jy9P4bu3w7Xhu49P4bu3w7Xhu5vhu48vT+G7t8O14buPT+G7t8O14bud4buPL0/hu7fDteG7j0/hu7fDteG7o+G7jy9P4bu3w7Xhu49P4bu3w7Ut4bub4buPL0/hu7fDteG7j0/hu7fDteG7neG7jy9P4bu3w7Xhu48vT03DteG7j09Nw7Xhu49P4bu3w7Xhu5tz4buPL0/hu7fDteG7j0/hu7fDtVp0TXTDguG6unp04buPL0/hu7fDteG7j0/hu7fDteG7o+G7jy9P4bu3w7Xhu49P4bu3w7XGoeG7jy9P4bu3w7Xhu49P4bu3w7Xhu5vhu48vT+G7t8O14buPT+G7t8O14bud4buPL0/hu7fDteG7j0/hu7fDteG7o+G7jy9P4bu3w7Xhu49P4bu3w7Vx4buPL0/hu7fDteG7j0/hu7fDtS3hu5/hu48vT+G7t8O14buPT+G7t8O14bub4buPL0/hu7fDteG7jy9PTcO14buPT03DteG7j0/hu7fDteG7ncah4buPL0/hu7fDteG7j0/hu7fDtSBB4buadOG6uE9B4buPL0/hu7fDteG7j0/hu7fDteG7o+G7jy9P4bu3w7Xhu49P4bu3w7XGoeG7jy9P4bu3w7Xhu49P4bu3w7XGoeG7jy9P4bu3w7Xhu49P4bu3w7Xhu6Phu48vT+G7t8O14buPT+G7t8O14buj4buPL0/hu7fDteG7j0/hu7fDteG7m8ah4buPL0/hu7fDteG7j0/hu7fDtS1x4buPL0/hu7fDteG7j0/hu7fDtcah4buPL0/hu7fDteG7jy9PTcO14buPL0904buzRUHDteG7jy9P4bu3w7Xhu48vT03DteG7jy9PdOG7s0VBw7XhuqfhuqRB4bq64buX4bua4bq4QeG7oktNQU5Ob+G6uEFP


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

U16 Việt Nam bất ngờ thắng Trung Quốc

U16 Việt Nam bất ngờ thắng Trung Quốc
2010-09-21 13:20:00

Đội U16 Việt Nam đã gây ấn tượng trong trận khai mạc giải bóng đá U16 AFF mở rộng 2010 chiều qua, khi giành thắng lợi thuyết phục với tỷ số 1-0 trước các cầu thủ trẻ Trung Quốc.

Ancelotti sớm thách thức Man City

Ancelotti sớm thách thức Man City
2010-09-20 15:41:00

Sau chiến thắng thứ 5 liên tiếp tại Premier League, HLV Carlo Ancelotti đang háo hức hướng đến trận cầu đinh với Manchester City vào thứ Bảy tuần này, đồng thời khẳng định...

Ferguson phê phán Fernando Torres

Ferguson phê phán Fernando Torres
2010-09-20 13:59:00

HLV của MU tỏ ý chế nhạo ngôi sao tiền đạo của Liverpool - cầu thủ có hai lần ngã tạo ra hai cơ hội ghi bàn cho đồng đội Steven Gerrard tại Ngoại hạng Anh...

Chelsea kéo dài mạch toàn thắng

Chelsea kéo dài mạch toàn thắng
2010-09-20 08:12:00

Chiến thắng đậm 4-0 dễ như đá tập trước tân binh giải Ngoại hạng Anh Blackpool tối chủ nhật giúp Chelsea kiếm trọn 15 điểm sau 5 vòng đầu tiên của mùa giải mới.

Sunderland lại ám ảnh Arsenal

Sunderland lại ám ảnh Arsenal
2010-09-19 08:13:00

Không trắng tay như mùa trước, nhưng trận hòa 1-1 nhiều biến cố trên sân Ánh Sáng tối thứ bảy tuần này cũng đủ đem đến cho Arsenal cảm giác chát đắng.

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long