Cập nhật:  GMT+7
w5nDoeG7ruG7sH3hurPhu7hnZ8ag4buq4buDSMOgaOG6syLhu6rhu6TFqSZo4buwVuG7sMOiw6HhuqfhurXhu7BnbuG7sFvhu4vDomHhu7DhurXhu7jhu7Bow63hu4/hu7BoZuG6pcOiYeG7sOG6t8OhQH3DoeG7sGc9w6LDmS/DoeG7ruG7pMOZ4buD4buwfeG6s+G7uGdnxqDhu6rhu4PFqeG6pVvhu4/hu6rhu6TDmcOg4bq1YeG7sGdmfcag4buqLy99U3vhu7jhuqXhu4PDoWlow6HhuqVTw7PDoi9bImfhurdo4bql4buDL8OiIsOyZy9W4bus4buuWC9Y4bu2W8Od4buu4busWVhY4buuaOG7ruG7suG7rFZWw53hurPhu65T4bqx4buDYeG7quG7sC/hu6TDmS/hu4Phu6TDmeG7g+G7sH3hurPhu7hnZ8ag4buq4buDw4Ei4bu4W+G7quG7pOG7gkjhu6tI4buwLeG7sMawY8OiYeG7sOG7uMOi4buwaMOhI8Oiw6Hhu7Dhu4PDoWThu7DDk8OgNmjhu7BIZuG6o+G7sMOzbOG7uOG7sHsmaOG7sGHDoG/hu7BW4buww6LDoeG6p+G6teG7sGjDoeG7uMOiw6Hhu7DDosOgM8Oi4buwYcSR4bq14buw4buu4buy4buwXWTDoOG7sGhq4bq/w6Jh4buww6Lhu7jhurXhu7DDsyPhu7DDom/hu7Bd4bu4w6Jh4buwfeG6p+G7sMOhI8Oiw6Hhu7DDs8Og4buwaOG7i+G7sGgp4buDUeG7sGdu4buwW+G7i8OiYeG7sGhmQMOg4buw4buDw6Eg4buD4buwfcOhIWjhu7DhurXhu7jhu7Bow63hu4/hu7BoPcOg4buw4bq1ZWjhu7DhurfDoUB9w6Hhu7BnPcOi4buwaGYzw6Lhu7Bdw6Phu7jhu7B7I8Oi4buwaMOhI8Oiw6Hhu7Dhu4PDoWThu7DDk8OgNmjhu7BIZuG6o1PDmS/hu4Phu6TDmeG7g+G7sH3hurPhu7hnZ8ag4buq4buDxanhuqVb4buP4buq4buk4bq2w6HhuqUkw6Jh4buwWeG7sGHDoMOq4buwZ0DDomHhu7DDomEj4buP4buw4buu4buuL1hS4buwaMOhY8OiYeG7sOG7hWnhu7jhu7B9Y8OiYeG7sGhAfeG7sGhmw6DDosOh4buwZ0Bo4buww7Mj4buwZ27hu7Bb4buLw6Jh4buwfUB94buwe8OgNsOi4buw4buDw6FA4buD4buww6Jhw6HDoDbhu4Phu7DDs+G7i1Lhu7Dhu6tlw6Dhu7DGsCTDosOh4buwZ0Bo4buw4burSEjhu4Lhu7DDszXhu7DhurXhu7jhu7Bow63hu49S4buwxrBjw6Jh4buw4bu4w6Lhu7Bow6Ejw6LDoeG7sOG7g8OhZOG7sMOTw6A2aOG7sEhm4bqj4buwXSXhu7Bow6A0w6Lhu7DDoSPDosOh4buw4bq3w6A34bq14buwaGbhu7jhu7DDsyPhu7B7Jmjhu7Dhu4VpJOG7sGjhu7jDomHhu7BW4buww6LDoeG6p+G6teG7sGjDoeG7uMOiw6Hhu7DDosOgM8Oi4buwYcSR4bq14buwfSThu7DDouG7uOG6teG7sMOzI+G7sMOib+G7sF3hu7jDomHhu7B94bqn4buww6Ejw6LDoeG7sMOzw6Dhu7BnbuG7sFvhu4vDomHhu7BoZkDDoOG7sOG7g8OhIOG7g+G7sH3DoSFo4buw4bq14bu44buwaMOt4buP4buwaD3DoOG7sFbhu7Dhu4PDoeG6rcOiYeG7sMOiYcOhxIPhu7Bow6FpZX3hu7DhurfDoUB9w6Hhu7BnPcOi4buw4bqyLuG6teG7sOG7lcOiw6FS4buwaD3DoOG7sOG7g8OhasOqw6Jh4buw4bupb2nhu7DhurIuaVLhu7Bow6Ejw6LDoeG7sOG7g8OhZOG7sMOTw6A2aOG7sEhm4bqjU8OZL+G7g+G7pMOZ4buD4buwfeG6s+G7uGdnxqDhu6rhu4PFqeG6pVvhu4/hu6rhu6TDmcOg4bq1YeG7sGdmfcag4buqLy99U3vhu7jhuqXhu4PDoWlow6HhuqVTw7PDoi9bImfhurdo4bql4buDL8OiIsOyZy9W4bus4buuWC9Y4bu2W8Od4buu4busWVhY4buuaOG7ruG7suG7rFZWw53hurNWU+G6seG7g2Hhu6rhu7Av4bukw5kv4buD4bukw5nhu4Phu7B94bqz4bu4Z2fGoOG7quG7g8Wp4bqlW+G7j+G7quG7pEg9w6Dhu7Dhu4PDoeG6rcOiYeG7sGdk4buwV+G7rOG7slLhu7DhurNtfeG7sOG6s2rhur/DomHhu7BdJeG7sHsmaOG7sGHDoG/hu7Dhu65X4buwXWTDoOG7sGhq4bq/w6Jh4buwXeG7uMOiYeG7sGjhu4vhu7BoKeG7g+G7sGdu4buwW+G7i8OiYeG7sOG6teG7uOG7sGjDreG7j+G7sGjDqcOiYeG7sMOh4bq/4buD4buwaGbhuqXDomHhu7Bd4bqn4buww6LDocOgNWnhu7BdZMOg4buwaGrhur/DomHhu7Bd4bu4w6Jh4buwfeG6p+G7sHvDoDdp4buww6HDoDbDouG7sOKAnOG7g8OhM+G7sOG6teG7uOG7sGjDreG7j+KAnVPhu7BI4bu4w6Jh4buww7MpaOG7sGjDoWnhu7Bhw6Bv4buwaD3DoOG7sH3DoeG6ueG7sGHEkeG6teG7sOG7ruG7tOG7sMOzw6Azw6Lhu7DhurXhu7jhu7Bow63hu4/hu7Bow6nDomHhu7DDoeG6v+G7g1Lhu7BX4buwYeG6p8Og4buww6LDoOG6s+G6pcOi4buwaGYmw6Jh4buwezPDouG7sGhm4bqlw6Jh4buwfeG6p+G7sH3DoWvhu7jhu7B9w6EhaOG7sOG6teG7uOG7sGjDreG7j+G7sFs9w6Jh4buw4bq2Imjhu7jhurXDoMOiIlPhu7DhurbDoeG7uMOg4buwaMOhQH3hu7DDouG6p8OiYeG7sGg9w6Dhu7B9w6HhurlS4buwZ2Thu7DhurXhu7jhu7Bow63hu4/hu7DDoiPhu4/hu7Bb4bql4buw4buEaUB9w6Hhu7Dhu4xpLsOi4buww4Ekw6Dhu7Bnw6DDosOh4buww6Iq4bq14buw4buu4bu24bu2WFLhu7DDgeG6tkhI4buwaD3DoOG7sOG7jSXhu7DGsOG7uOG6peG7sOG7jEBS4buww6Fp4buPNsOi4buw4bqyLuG6teG7sEjDoeG7uOG6peG7sOG6tWnhu7jhu7Dhu4Hhu7DFqeG7uOG7sMOT4bqjUuG7sMOBI+G7sMOCZcOg4buwaGbhuqXDomHhu7BdM+G6teG7sMOiYSPhu4/hu7Dhu67hu6wvWFLhu7Bn4bu4aeG7sF3huqfhu7Bow6FpM+G7sOG7g8Oh4bqtw6Jh4buwaD3DoOG7sOG6t8OhQH3DoeG7sGc9w6Lhu7DhurIu4bq14buw4buVw6LDoVLhu7Bo4buL4buwaCnhu4Phu7B7PcOi4buwe8Oo4buwfcOsw6Jh4buwZ27hu7Bb4buLw6JhU8OZL+G7g+G7pMOZ4buD4buwfeG6s+G7uGdnxqDhu6rhu4PFqeG6pVvhu4/hu6rhu6RIPcOg4buw4buDw6Hhuq3DomHhu7BY4bus4buyUuG7sF0l4buweyZo4buwYcOgb+G7sFjhu7BdZMOg4buwaGrhur/DomHhu7Bd4bu4w6Jh4buwfeG6p+G7sMOhI8Oiw6Hhu7DDs8Og4buwZ27hu7Bb4buLw6Jh4buwaGZAw6Dhu7Dhu4PDoSDhu4Phu7B9w6EhaOG7sOG6teG7uOG7sGjDreG7j1Phu7BI4bu4w6Jh4buww7MpaOG7sGjDoWnhu7Bhw6Bv4buwYcSR4bq14buwVsOd4buww7PDoDPDouG7sOG6teG7uOG7sGjDreG7j+G7sGjDqcOiYeG7sMOh4bq/4buDUuG7sFfhu7Bh4bqnw6Dhu7DDosOg4bqz4bqlw6Lhu7B7M8Oi4buwaGbhuqXDomHhu7B94bqn4buwfcOha+G7uOG7sH3DoSFo4buw4bq14bu44buwaMOt4buP4buwWz3DomHhu7DhurYiaOG7uOG6tcOgw6IiU+G7sEjDoSLhuqXhu7DhurPDqsOg4buw4bq3w6Hhu7jDoOG7sHvhu7jDouG7sF0oaVLhu7BnZOG7sOG6teG7uOG7sGjDreG7j+G7sMOiI+G7j+G7sFvhuqXhu7DhurIz4buw4burPcOg4buw4bupauG6u8OiYeG7sGfDoMOiw6Hhu7DDoirhurXhu7Dhu67hu7bhu7ZXUuG7sOG7geG7sOG6t8OhaeG7sOG7rldS4buwaMOhw6Phu7BoZiHDouG7sMOBw6zDomHhu7BH4bq7w6JS4buww6Fp4buPNsOi4buw4bqyLuG6teG7sEjDoeG7uOG6peG7sOG6tWnhu7jhu7DDszXhu7BdN+G7sHtAw6Lhu7DhurM9w6Dhu7DhurfDoDThurXhu7DhurPDqsOgUuG7sF3EkcOiYeG7sGjDocOqw6Dhu7Bo4buL4buwaCnhu4Phu7B7PcOi4buwe8Oo4buwXTTDouG7sGjDoWkz4buw4buDw6Hhuq3DomHhu7BoPcOg4buw4bq3w6FAfcOh4buwZz3DouG7sF034buwZ27hu7Bb4buLw6JhU8OZL+G7g+G7pMOZ4buD4buwfeG6s+G7uGdnxqDhu6rhu4PFqeG6pVvhu4/hu6rhu6TGsGPDomHhu7Dhu7jDouG7sGjDoSPDosOh4buw4buDw6Fk4buww5PDoDZo4buwSGbhuqPhu7Bd4bu4w6Jh4buwaMOgNOG7g+G7sGjhu4t94buwXcOgNWnhu7BoZuG7uFLhu7DhurMj4bq14buwZmLhu7DDoSPDosOh4buww7PDoOG7sH3hu4nhu7jhu7B9QH3hu7BdZMOg4buwaGrhur/DomHhu7BdN+G7sOG7jW7hu7DhurPDteG7sGjDoSLhuqXhu7Dhu4Vpw6Dhu7Bdw6PDosOh4buwfeG7ieG7uOG7sOG7g8OhQOG7g+G7sOG6s2kpaFPDmS/hu4Phu6TDmeG7g+G7pMOZ4buD4buwfeG6s+G7uGdnxqDhu6rhu4Phu5VpaMOh4bqlZuG7quG7pOG7hGnhu7jDomHhu7DDgWrDomHDmS/hu4Phu6Q=

Quang Hưng

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Màu xanh trên đá núi

Màu xanh trên đá núi
2024-07-20 07:38:00

baophutho.vn Đạn pháo công phá suốt ngày đêm khiến cây rừng cháy rụi, núi đá bị băm vằm, lửa nung trắng xóa thành “lò vôi thế kỷ”. Thế nhưng, vững chắc hơn...

Xử phạt khai thác quặng trái phép 265 triệu đồng

Xử phạt khai thác quặng trái phép 265 triệu đồng
2020-03-28 15:16:01

PTĐT - UBND tỉnh vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với ông Nguyễn Toàn Thắng do khai thác khoáng sản (quặng Tlae) trái phép tại xã...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long