Cập nhật:  GMT+7
ZsO9auG7iXXhuqLhu4/hur7hur5k4buL4bq6NuG7s+G7gOG6ouG7peG7i2dU4bux4buJw4Phu5F14buJw5nhu5Hhu7Phu4nDveG6qOG7s+G7ieG6oMO94bq04bul4buJ4buL4bq34bu34buJ4buOxILhu4nEguG7s8SCw73hu4k24bqq4buJ4bq84buG4bqmdeG7i+G7ieG6onDEguG7ieG7gMO9w43hu4nhurfhu7Lhu7Lhu7JmL8O9amdm4bq64buJdeG6ouG7j+G6vuG6vmThu4vhurpU4bquw7pN4buLZ2bhu7PDg3nhu4nhur7DinVk4buLLy914buBdOG7j+G6ruG6usO94buG4buAw73huq7hu4FKxIIvw7rhu6Xhur7huqDhu4Dhuq7hurovxILhu6VL4bq+L2rhu41sw7MvbeG7jcO6xKlqbGxtauG7jeG7gGpvb8Oyb2rhuqJq4buBw4Dhurp54buL4buJL2dmL+G6umdm4bq64buJdeG6ouG7j+G6vuG6vmThu4vhurpU4bquw7pN4buLZ1Thu4/EguG7iTbhuqrhu4l1w73DjXXhu4nhu4DDiuG7j+G6ruG7iVTGocSCeeG7ieG6oMO94bulxILhu4l1R+G7j+G7iVThuqjhu4nhu4DDiknDicSCeeG7iVThuqjhu4lV4bqkxIJ54buJ4buPxILhu4l1w73huq7hu4l1w7V14buJ4buAceG6uuG7ieG7gMO9duG7iUrDtOG7iXXDteG7icSCw73hu5/EguG7iXXhurDhu4nhu4DDvcO0xILDveG7ieG7gOG7tXXDveG7iUzhu4bhu6Hhu4Dhu4nhur7hu5d14buJ4buAw4rhuq7Egnnhu4nhu4Dhuqrhu4l1w73DjXXhu4l1w73DjXXhu4nDmeG7keG7s+G7icO94bqo4buzZi/hurpnZuG6uuG7iXXhuqLhu4/hur7hur5k4buL4bq6w53hu6Xhu4/DuuG7i2cyNsOZNuG7iS3hu4kmecO0TeG7iWtqLeG7jeG6v+G7ieG7gOG7keG7s+G7iSbDvcO04buJ4bqi4buGTeG7r8SC4buJ4buAceG6uuG7iUrDtOG7ieG7gMO94buz4buJw7nhu6Hhu4bhu4nhu4DDvXbhu4nhu4DDveG7j+G6ruG7ieG7gEHEgsO94buJw7nhu5nhu4nDuuG7s3fEguG7icOK4buP4buJ4bqid+G7iXThu7Hhu4nDg+G7kXXhu4nDmeG7keG7s+G7icO94bqo4buz4buJ4bqgw73hurThu6Xhu4nhu4vhurfhu7fhu4nhu4/EguG7icSC4buzxILDveG7iTbhuqrhu4nhurzhu4bhuqZ14buL4buJ4bqicMSC4buJ4buAw73DjeG7ieG6t+G7suG7suG7suG7icO64bqu4buJVeG6pMSCeeG7ieG7j8SC4buJ4buAQcSCw73hu4nDueG7lcSCeeG7iXXhu4/hu7Phu4nhu4Dhuqrhu4l1w73DjXXhu4nhu4DDjOG7icSCecO0TeG7iWpt4buJw7nhu7HEguG7icSCecO0TeG7iWtqLeG7jeG7iUpE4buz4buJw73hu4/hu7Phu4nDg+G6pMSC4buJ4buAw73hu7Phu4nDueG7oeG7huG7ieG6osO04buJdOG6sMSCeeG7iXTDtMSC4buJSsO04buJNuG7j+G7peG6oEvhuq7EgsO64bqu4buBZi/hurpnZuG6uuG7iXXhuqLhu4/hur7hur5k4buL4bq6VOG6rsO6TeG7i2dm4buzw4N54buJ4bq+w4p1ZOG7iy8vdeG7gXThu4/huq7hurrDveG7huG7gMO94bqu4buBSsSCL8O64bul4bq+4bqg4buA4bqu4bq6L8SC4bulS+G6vi9q4buNbMOzL23hu43DusSpamxsbWrhu43hu4Bqb2/Dsm9q4bqia+G7gcOA4bq6eeG7i+G7iS9nZi/hurpnZuG6uuG7iXXhuqLhu4/hur7hur5k4buL4bq6VOG6rsO6TeG7i2dU4buPxILhu4nhu4Dhuqrhu4l1w73DjXXhu4nhu4DDiuG7j+G6ruG7iXnhu7Phu5Phu7Phu4l1w73huq7hu4l1w7V14buJw7nhuq7DtMSC4buJSnHEguG7icO54bqoxIJ54buJSuG7s+G7q8SC4buJdeG6sOG7ieG7gMO9w7TEgsO94buJ4buA4bu1dcO94buJTOG7huG7oeG7gOG7ieG6vuG7l3Xhu4nhu4DDiuG6rsSCeeG7ieG7gMO94buz4buJw7nhu6Hhu4bhu4l1w7V14buJxILhuqjhu7Phu4nDuuG7hsSCeeG7icOD4bqkxII24buP4bulS+G6rsSCw7rhuq5mL+G6umdm4bq64buJdeG6ouG7j+G6vuG6vmThu4vhurpU4bquw7pN4buLZzbDveG7j8OD4buJeeG7s+G7j+G7icO54buR4buz4buJw73huqjhu7Phu4nhuqDDveG6tOG7peG7icSC4buVw4Phu4nEguG7j03hu4l14bqw4buJ4bq+4buK4buJeeG6sOG6uuG7icOD4bub4buA4buJdUfhu4/hu4lua+G7icO5Q8SC4buJSuG7ueG6v+G7iUpE4buz4buJbm3hu43hu4l1w7XEguG7iXThuqjhur/hu4l1w73hu7Phu7HEguG7ieG6vuG7jOG6v+G7ieG7gMOK4buPxILDveG7iXnhu7Phu5Phu7Phu4nDieG7iWxs4buJdOG6qOG7icOD4bqkxILhu4nDveG7hk3hu4l1w71JQ8SCeeG7geG7iTThu7Phu6vEgnnhu4l04bqo4buJw4PhuqTEguG7iVThurDEgnnhu4l0w7TEguG7iXXhurDhu4ltb+G7icO5Q8SC4buJSuG7ueG7ieG7gMO94buPw4Phu4l54buz4buP4bq/4buJSkThu7Phu4lrw7PEqeG7iUpxxILhu4nDueG6qMSCeeG7iUrhu7Phu6vEguG6v+G7ieG7gMO94buz4buJw7nhu6Hhu4bhu4nDieG7iWpt4buJxILhuqjhu7Phu4nDuuG7hsSCecOq4buJw4PhuqTEguG7iTbhu4/hu6XhuqBL4bquxILDuuG6ruG7iXXhurDhu4lqbuG7icO5Q8SC4buJSuG7ueG7ieG7gMO94buPw4Phu4l54buz4buP4buJSkThu7Phu4lqbGvhu4lKccSC4buJw7nhuqjEgnnhu4lK4buz4burxILhu4nhu4DDveG7s+G7icO54buh4buG4buJw4nhu4lq4buN4buJxILhuqjhu7Phu4nDuuG7hsSCeeG7iXXDteG7icSCw73hu5/EguG7iUrDtOG7icO54bqsxIJ54buJw7nhuqjhu7Phu4FmL+G6umdm4bq64buJdeG6ouG7j+G6vuG6vmThu4vhurpU4bquw7pN4buLZ2bhu7PDg3nhu4nhur7DinVk4buLLy914buBdOG7j+G6ruG6usO94buG4buAw73huq7hu4FKxIIvw7rhu6Xhur7huqDhu4Dhuq7hurovxILhu6VL4bq+L2rhu41sw7MvbeG7jcO6xKlqbGxtauG7jeG7gGpvb8Oyb2rhuqJs4buBw4Dhurp54buL4buJL2dmL+G6umdm4bq64buJdeG6ouG7j+G6vuG6vmThu4vhurpU4bquw7pN4buLZzXhu4/hu4bhu4nDs+G7icSCecO0TeG7ieG7gMOK4buPxILDveG7ieG7gMO04buz4bq/4buJw4nhu4nDg+G6pMSC4buJNuG7j+G7pUvhuq7EgsO64bqu4bq/4buJw7nhuq7DtMSC4buJVeG6pMSCeeG7ieG7j8SC4buJ4buAw73DtMSCw73hu4nhurrDveG6puG7icOdw7Thu4km4bqo4buz4buJw7nhu5nhu4lM4buG4buh4buA4buJ4bq+4buXdeG7iXnhu7PDtMSCw73hu4l54buz4buT4buz4buJJsO94buh4buA4buJ4buA4bquw7TEguG7icO54bquw7TEguG7iUpE4buz4buJ4buN4buJw73hu4ZN4buJdcO9SUPEgnnhu4nhurfDtMSCeeG6v+G7iW7hu4nDveG7hk3hu4l1w71JQ8SCeeG7iVThu5F14bq/4buJa+G7icO94buGTeG7iXXDvUlDxIJ54buJw5nhuqzEgnnhu4Hhu4nDneG7kcSCeeG7iSbDveG7t+G7ieG7gMO94buG4bqodeG7iUrhu63hu4nDueG6rsO0xILhu4lV4bqkxIJ54buJ4buPxILhu4nhu4BBxILDveG7iTLDveG7guG7icOi4burxILDquG7iVXhuqTEgnnhu4nhu4/EguG7ieG7gMO9w7TEgsO94buJ4bq6w73huqbhu4nDneG7k+G7s+G7iTLDveG6tsSCeeG7iUrDtOG7iVXhuqTEgnnhu4nhu4/EguG7iTbDvcO0xILDveG7ieG6usO94bqm4buJw53huqzhu4lVw73hu7Xhu4kq4buzxILDveG7icO54bqsxIJ54buJw73hu5HEgnnhu4lU4buP4buB4buJMOG7iXThuqjhu4nDg+G6pMSC4buJdOG6sMSCeeG7iXTDtMSC4bq/4buJw7pzxILhu4nDuXDhu4bhu4nDueG6rsO0xILhu4nhuqLDtOG7iVXhuqTEgnnhu4nhu4/EguG7ieG7gEHEgsO94buJJuG7j8OD4buJw5nhu7nEgsO94buJSkThu7Phu4lt4buJw73hu4ZN4buJdcO9SUPEgnnhu4nhurfDtMSCeeG6v+G7iWvhu4nDveG7hk3hu4l1w71JQ8SCeeG7iVThu5F14bq/4buJauG7icO94buGTeG7iXXDvUlDxIJ54buJw5nhuqzEgnnhu4FmL+G6umdm4bq64buJdeG6ouG7j+G6vuG6vmThu4vhurpU4bquw7pN4buLZybDveG7n8SC4buJw7rhu7nhurrhu4nEgsO0TeG6v+G7iVThuqjhu4lV4bqkxIJ54buJ4buPxILhu4l1SMSCeeG7ieG6oMO94bulxILhu4nhu4DDvUnDicSCeeG7iXXDveG6ruG7iWps4buJ4buAceG6uuG7ieG7gMO9duG7iUrDtOG7iXXDteG7icSCw73hu5/EguG7iXXhurDhu4nhu4DDvcO0xILDveG7ieG7gOG7tXXDveG7iUzhu4bhu6Hhu4Dhu4nhur7hu5d14buJ4buAw4rhuq7Egnnhu4nhu4Dhuqrhu4l1w73DjXXhu4nDmeG7keG7s+G7icO94bqo4buz4buJ4bqgw73hurThu6Xhu4nigJzhurfhu7fhu4nhu4/EguG7icSC4buzxILDveG7iTbhuqrhu4nhurzhu4bhuqZ14oCd4buBZi/hurpnZuG6uuG7iXXhuqLhu4/hur7hur5k4buL4bq64buO4buG4buAw73huq7DiuG7i2cz4buGT8SCw73hu4lVw73hu7NmL+G6umc=

Quỳnh Chi

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Olympiakos đi vào lịch sử Cúp châu Âu sau 99 năm

Olympiakos đi vào lịch sử Cúp châu Âu sau 99 năm
2024-05-30 07:53:00

Rạng sáng 30/5, Olympiakos đã giành chức vô địch châu Âu đầu tiên cho Hy Lạp khi đánh bại Fiorentina 1-0 trong hiệp phụ, thuộc khuôn khổ trận chung kết Europa Conference League.

Man City 8-0 Watford: Ngày thăng hoa của nhà vua

Man City 8-0 Watford: Ngày thăng hoa của nhà vua
2019-09-22 06:09:33

Man City đã có chiến thắng đậm đà nhất tại Ngoại hạng Anh tính đến thời điểm hiện tại của mùa giải, khi nghiền nát đội khách Watford với tỷ số 8-0, trong đó có cú hat-trick của...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long