Cập nhật:  GMT+7
4buSe+G7oOG7oiMz4buk4bqr4bqrSuG7nOG6p0J9YjMl4buc4buY4buXLOG7ojTGryPhu6J3aeG7ons54bqn4buiYnvhur3hu6JS4buM4bui4bqsY+G6oSPhu6J7w6N94buiMns34buk4buiRuG7gsOT4bui4bud4bqjNT7hu6Jie2Phu7Q14buM4buiNXvDnWLhu6Ji4bqpW+G7oiPhu6Q24buSL3vhu6Dhu5jhu5Lhuqfhu6IjM+G7pOG6q+G6q0rhu5zhuqfFqSXhu6Q94buc4buY4bqq4bukY+G7olDhu6Dhu6I1PsWoZ+G7ojPFqDThu6Lhu4N9ISPhu6I1Pnt9OzThu6JiZCPhu4zhu6Iye+G7tjXhu6Ji4bqp4bq74bqxNT7hu4zhu6Iyezbhu6Thu6J7OSPhu4zhu6I9WTXhu6Ije8Op4bui4buDxajhu6Ji4bqp4bumI3vhu6I1e30hNOG7oiPhu6Q24buM4buiMmnhu6J7OeG6p+G7omJ74bq94buiUuG7jOG7ouG6rGPhuqEj4buie8OjfeG7ojJ7N+G7pOG7okbhu4Lhu6Ik4buq4buiezbFqDXhu6Jie8WoNXvhu6Ij4bumI+G7ojXDo33hu6I9YzU+4buiI3vhurvhurE1PuG7omLhuqldNXvhu6IkLuG7ouG6qeG7pOG7jOG7ouG7g+G6t33hu6Lhuqvhur/hu6Ik4bqjNT7hu6Jie2Phu7Q14buM4buiNXvDnWLhu6Ji4bqpW+G7oiPhu6Q24buO4buSL+G6p+G7mOG7kuG6p+G7oiMz4buk4bqr4bqrSuG7nOG6p8ah4buk4bqnYn02NeG7nOG7mOG7kn00PuG7oiMz4buk4bqr4bqrSuG7nH3GoSU1YiXhuqnhu5zhu6LhuqtiZzMlSuG7nOG7hX09YnvDk+G7olVT4bue4bqnZsOS4buieyV9Pntiw5Phu6JSVVDhuqdmw5Lhu5zhu6LhuqvhuqkjSuG7nC8vI+G7jkDhu6Q24bqne2Niezbhu47hu4M1Lz0l4bqrMmI24bqnLzUl4buF4bqrL1BQUlQv4bug4bug4bugPVDhu6DDmuG7oMOZUVBiw5nDmVRVM8OZLeG7oFPhu6Dhu6Dhuq1jNiN7Nn1S4buOMeG6pz7hu5zhu6Lhu6QzYkrhu5zhu5cs4buiNMavI+G7ondp4buieznhuqfhu6Jie+G6veG7olLhu4zhu6Lhuqxj4bqhI+G7onvDo33hu6Iyezfhu6Thu6JG4buCw5Phu6Lhu53huqM1PuG7omJ7Y+G7tDXhu4zhu6I1e8OdYuG7omLhuqlb4buiI+G7pDbhu5zhu6Lhu4V9PWJ7SuG7nFVT4bue4buc4buieyV9PntiSuG7nFJVUOG7nOG7oi/hu5jhu5Iv4bqn4buY4buS4bqn4buiIzPhu6ThuqvhuqtK4buc4bqnxqHhu6ThuqdifTY14buc4buYeOG7qjV74buiJMavNuG7ouG7neG7qDU+4buM4buiw717xajhu6I14bq74bq3I+G7oj3hur/hu6Lhuqd7fTs14buiQCzhu6I0xq8j4buO4buSL+G6p+G7mOG7kuG6p+G7oiMz4buk4bqr4bqrSuG7nOG6p+G7lzY9Z+G7nOG7mMahe30uY+G7ouG7oFMv4bug4bug4buM4buiYsavfeG7osWpw6N94buiYuG6qeG6u+G6szU+4bui4bubfTs14buixanhuqM1PuG7oi3hu6LDvXvFqOG7ouG6rGPhuqEj4buie8OjfeG7jOG7ouG7g+G6t33hu6Lhuqvhur/hu6Ije8Op4buiYuG6qV3hu6Ijw6nhu6Thu6LGoXvDqeG7omIiI3vhu6Lhuqxj4bqhI+G7onvDo33hu6Lhu4LhurvhurE1PuG7ouG7nV01e+G7osWpYyHhu4zhu6Lhuqxj4bqhI+G7onvDo33hu6Iyezfhu6Thu6JG4buC4buiJOG7quG7okAs4buiNMavI+G7ondp4buieznhuqfhu6Jie+G6veG7olLhu47hu5Iv4bqn4buY4buS4bqn4buiIzPhu6ThuqvhuqtK4buc4bqn4buXNj1n4buc4buYQnvhu6Q04buiPeG6v+G7ouG6p3t9OzXhu6JALOG7ojTGryPhu6IjN8OT4buiQsSDNT7hu6Lhu5db4buiYnvhurvhu6LDvT5jZyk14bui4bqme2Thu6JC4bqpOTU+w5Lhu6I1PmNnOzXhu6JCxIM1PuG7ouG7l1vhu6Jie+G6u+G7osO9w6A1PuG7ouG7neG6vSPhu6J5xq81e8OS4buixqF7w6nhu6JiIiN74buiNeG6u+G6tyPhu6LDvT5jZyk14buiRmNZNeG7ouG6pntkI8OS4buiQnvDqeG7omLhurvhurc1PuG7osahe1s1e+G7ouG6p3vDqeG7ouG6pnvGrzThu6J5fTV74buixqF7WzV7w5Lhu6I1PmNnOzXhu6LGoXvDqeG7omIiI3vhu6Lhuqxj4bqhI+G7onvDo33Dk+G7osO9PmNnKTXhu6Lhu4Lhu7A14bui4buJNeG7jOG7osO9PmNnKTXhu6Lhuqp9NXvhu6LFqcSRNT7hu4zhu6LDvT5jZyk14buiQnsi4buid3004buiw70+WTXDkuG7okJ74bq74bqzNT7hu6Ji4bqp4bq/I+G7ouG7l+G7pDXhu6Lhu5db4buiYnvhurvhu6Lhu4LDoeG7ouG7guG7sDXhu6JCe+G6u8OiNT7DkuG7osahe8Op4buiYiIje+G7osOJZ+G7okDhu6Q14buiQuG6qWM1PuG7ouG6u+G6sTU+4buieVZi4buiYuG6qeG7tDXhu6JCxIPhu6Lhuq1j4bqhI+G7ouG7gn0hYuG7osO94bukNOG7ouG7neG6r+G7ouG7guG7sDXhu6LGoXt9LDXhu6Lhu4PFqOG7oiPhu6Yj4buiJOG6ozU+4buiI3tb4buiM+G7qjV74buiJMavNuG7jOG7ojU+Y2c7NeG7ojPhu6o1e+G7oiTGrzbhu6Lhu53hu6g1PuG7jOG7osO9e8Wo4buiNeG6u+G6tyPhu4zhu6J5VmLhu6Ji4bqp4bu0NeG7okLEg+G7ouG6rWPhuqEj4bui4buCfSFi4buiw73hu6Q04buO4buSL+G6p+G7mOG7kuG6p+G7oiMz4buk4bqr4bqrSuG7nOG6p+G7lzY9Z+G7nOG7mELGr33hu6Lhuqd7fTs14buiQCzhu6I0xq8j4buM4bui4buD4bq3feG7olLDmlThu6Ikxq994buiQH0oY+G7ouG6rGPhuqEj4buie8OjfeG7omJ74bukNOG7oj594buk4buiQH0oY+G7ouG6rWNnLGLhu6Ji4bumNeG7omJ7xag1e+G7jOG7okDhu641PuG7osOZVeG7jFPDmUzhu6JixIM1PuG7ouG6q+G6oeG7oiTGr33hu6JAfShj4bui4bqsY+G6oSPhu6J7w6N94buM4bui4bqsY+G6oSPhu6J7w6N94buiJOG7quG7ojV7w51i4buiYuG6qVvhu6Jie8OgNT7hu6Lhuq1j4buk4buiw70+eyLhu6Lhuq1jZyxi4bui4buDLuG7ons2xq9i4buiJMOjNT7hu6Ije8OdYuG7ouG7g8OdNeG7omLGr33hu6J3aeG7ons54bqn4buiYnvhur3hu6JS4buM4bui4bqsY+G6oSPhu6J7w6N94buiMns34buk4buiRuG7guG7juG7ki/huqfhu5jhu5Lhuqfhu6IjM+G7pOG6q+G6q0rhu5zhuqfhu5c2PWfhu5zhu5jhu4Lhurd94buiUsOaUuG7oiTGr33hu6JAfShj4bui4bqsY+G6oSPhu6J7w6N94buiYnvhu6Q04buiPn3hu6Thu6JAfShj4bui4bqtY2csYuG7omLhu6Y14buiYnvFqDV74buM4buiQOG7rjU+4buiw5lV4buM4bugw5lM4buiYsSDNT7hu6LhuqvhuqHhu6Ikxq994buiQH0oY+G7ouG6rGPhuqEj4buie8OjfeG7jOG7ouG6rGPhuqEj4buie8OjfeG7oiThu6rhu6I1e8OdYuG7omLhuqlb4buiYnvDoDU+4bui4bqtY+G7pOG7osO9Pnsi4bui4bqtY2csYuG7ondp4buieznhuqfhu6Jie+G6veG7olLhu4zhu6Lhuqxj4bqhI+G7onvDo33hu6Iyezfhu6Thu6JG4buC4buO4buSL+G6p+G7mOG7kuG6p+G7oiMz4buk4bqr4bqrSuG7nOG6p8ah4buk4bqnYn02NeG7nOG7mOG7kn00PuG7oiMz4buk4bqr4bqrSuG7nH3GoSU1YiXhuqnhu5zhu6LhuqtiZzMlSuG7nOG7hX09YnvDk+G7olVT4bue4bqnZsOS4buieyV9Pntiw5Phu6JT4bugUuG6p2bDkuG7nOG7ouG6q+G6qSNK4bucLy8j4buOQOG7pDbhuqd7Y2J7NuG7juG7gzUvPSXhuqsyYjbhuqcvNSXhu4XhuqsvUFBSVC/hu6Dhu6Dhu6A9UOG7oMOa4bugw5lTVGJSw5rDmeG7oDPhu6Dhu54t4bugU+G7oOG7oOG6rWM2I3s2fVHhu44x4bqnPuG7nOG7ouG7pDNiSuG7nOG7lyzhu6I0xq8j4buid2nhu6J7OeG6p+G7omJ74bq94buiUuG7jOG7ouG6rGPhuqEj4buie8OjfeG7ojJ7N+G7pOG7okbhu4LDk+G7ouG7neG6ozU+4buiYntj4bu0NeG7jOG7ojV7w51i4buiYuG6qVvhu6Ij4bukNuG7nOG7ouG7hX09YntK4bucVVPhu57hu5zhu6J7JX0+e2JK4bucU+G7oFLhu5zhu6Iv4buY4buSL+G6p+G7mOG7kuG6p+G7oiMz4buk4bqr4bqrSuG7nOG6p8ah4buk4bqnYn02NeG7nOG7mMahe8Op4buiYiIje+G7ouG6rGPhuqEj4buie8OjfeG7ouG7guG6u+G6sTU+4bui4budXTV74buixaljIeG7ouG6p3vhu6Zi4buiQH0oY+G7okAs4buiNMavI+G7ojJp4buieznhuqfhu5Iv4bqn4buY4buS4bqn4buiIzPhu6ThuqvhuqtK4buc4bqn4buXNj1n4buc4buY4buS4bqrYuG6qTY1PuG7mMWpNsWoNeG7omJ7xag1e+G7oiPhu6Yj4buiNcOjfeG7oj1jNT7hu6Ije+G6u+G6sTU+4buiYuG6qV01e+G7ondp4buieznhuqfhu6Jie+G6veG7olLhu5Iv4bqrYuG6qTY1PuG7mOG7ki/huqfhu5jhu5Lhuqfhu6IjM+G7pOG6q+G6q0rhu5zhuqfhu5c2PWfhu5zhu5jhuqZ74bumYuG7okB9KGPhu6JALOG7ojTGryPhu6J3aeG7ons54bqn4buiYnvhur3hu6JS4buM4bui4bqsY+G6oSPhu6J7w6N94buiMns34buk4buiRuG7guG7jOG7osahe8Op4buiYiIje+G7ouG6rGPhuqEj4buie8OjfeG7ouG7guG6u+G6sTU+4bui4budXTV74buixaljIeG7oiN7NuG7okB9LGLhu6Lhuqvhu6Rj4buiUOG7oOG7ojU+xahn4buiM8WoNOG7ouG7g30hI+G7ojU+e307NOG7omJkI+G7jOG7ojJ74bu2NeG7omLhuqnhurvhurE1PuG7jOG7ojJ7NuG7pOG7ons5I+G7jOG7oj1ZNeG7oiN7w6nhu6Lhu4PFqOG7omLhuqnhu6Yje+G7ojV7fSE04buiI+G7pDbhu4zhu6J3aeG7ons54bqn4buiYnvhur3hu6JS4buM4bui4bqsY+G6oSPhu6J7w6N94buiMns34buk4buiRuG7guG7oiThu6rhu6J7NsWoNeG7omJ7xag1e+G7oiPhu6Yj4buiNcOjfeG7oj1jNT7hu6Ije+G6u+G6sTU+4buiYuG6qV01e+G7oiQu4bui4bqp4buk4bui4buDxajhu6JifSw14buie8WoNXvhu6Lhuqd7fTs14buieznhuqfhu6JALOG7ojTGryPhu47hu5Iv4bqn4buY4buS4bqn4buiIzPhu6ThuqvhuqtK4buc4bqn4buXNj1n4buc4buYQn0s4bqn4buiNeG6oX3hu6Lhu4PFqOG7ouG6p3vhu6Zi4buie2Nn4buiYnvFqDV74buiI8OgNT7hu6Ji4bqhYuG7oiQm4bqn4buiI8Op4buk4buixanDo33hu6I1Pnsi4buiM+G7sjXhu6Jie+G6veG7olThu6Lhu5fhu6Q14buixqF7w53huqfhu6J7xag1e+G7okLhuqljNT7hu6LhurvhurE1PuG7ouG7neG7qDU+4buiMns34buk4buiRsawxrDGsOG7jOG7ouG6rGPhuqEj4buie8OjfeG7oiThu6rhu6I1O2Phu6Ij4bukNuG7omJ9NXvhu6Jie+G7sjXhu6Ji4bqp4bumI3vhu6I1e30hNOG7jOG7omLhu7Thuqfhu6Ji4bqpYzU+4buiYlk04buiM+G6vyPhu4zhu6Ji4bqpW+G7ojPhur8j4buiPn3hu6h94bui4bqtY2csYuG7ojTDo2Lhu6Iye+G6oX3hu6Iz4bq74bq1NT7hu6Ijw6A1PuG7ouG7g30hI+G7ojPhurc14buM4bui4bqtY+G7pDXhu6Ji4bqpOTU+4bui4buD4bq3feG7ouG6q+G6v+G7oiThuqM1PuG7omJ7Y+G7tDXhu4zhu6I1e8OdYuG7omLhuqlb4buiI+G7pDbhu47hu5Iv4bqn4buY4buS4bqn4buiIzPhu6ThuqvhuqtK4buc4bqn4buXNj1n4buc4buY4bud4buq4buiIzfhu6Lhu6Dhu47DmlLhu6Dhu6Iz4bq74bq1YuG7oiTGr33hu6JAfShj4bui4bqsY+G6oSPhu6J7w6N94bui4bqne+G7pmLhu6JAfShj4buiYsavfeG7olXhu6Lhuqd7fTs14buiYnvhu6g24buiM2Phu7Q14buiYsSD4buM4buiVFDhu6Dhu6Iz4bq74bq1YuG7oiThu7A1PuG7ojJo4buM4buiU+G7nsOa4buiM+G6u+G6tWLhu6Ikxq994buiQH0oY+G7ouG6rGPhuqEj4buie8OjfeG7ouG6p3vhu6Zi4buiQH0oY+G7omJ74buoNuG7ojNj4bu0NeG7ouG7g8Wo4buiUFThu6Iz4bq74bq1YuG7omLhuqnhu6Q1e+G7ojNj4bu0NeG7omLGr33hu6JQVOG7ouG6p3t9OzXhu6Jie+G7qDbhu6IzY+G7tDXhu6LFqcOjfeG7omLhuqnhurvhurM1PsOS4buiUVJT4buiM+G6u+G6tWLhu6Ikxq994buiQH0oY+G7ouG6rGPhuqEj4buie8OjfeG7oiThu7A1PuG7ojJo4buM4bui4bugUsOZ4buiM+G6u+G6tWLhu6Ikxq994buiQH0oY+G7ojU7Y+G7oiNZY+G7onthfeG7oiN7w51i4bui4buDw5014buM4buiUFDhu6Ikxq994buiQH0oY+G7omLhuqnhu6Q1e+G7ojNj4bu0NeG7omLGr33hu6Lhuqd7fTs14buiI3vDnWLhu6Lhu4PDnTXhu6Lhu4PFqOG7omLhuqnhu6jhu6Iz4bqzfeG7oiN7w51i4bui4buDw5014buO4buSL+G6p+G7mOG7kuG6p+G7oiMz4buk4bqr4bqrSuG7nOG6p+G7lzY9Z+G7nOG7mOG6rGPhuqEj4buie8OjfeG7oiThu6rhu6JAfShj4bui4bqtY2csYuG7omJ7w6A1PuG7ouG6rWPhu6Thu6JU4buiM2Phu7Ri4buM4bui4bugUOG7ojU+eyLhu6Lhuq1jZyxi4buiI3tjZzs14buiJC7hu6Lhu4PFqOG7osO9Pnsi4bui4bqtY2csYuG7oiN7YzU+4buiI8Op4buk4buid2nhu6J7OeG6p+G7jOG7omJ74buoNuG7ojNj4bu0NeG7ouG7gy7hu6Lhu4N9ISPhu6JifSzhuqfhu6Jie2Phu4zhu6IjeyA1e+G7ojNo4bui4buDxajhu6Ijezbhu6Jo4buiMn0sNeG7ojPhu7I14buiJOG7smPhu6Ik4bqhfeG7ouG7g+G6t33hu6LDmuG7oj3hur/hu6Lhu6Y14buiM2Phu7Ri4bui4buDxajhu6Lhuq1jZyxi4buiNT57IuG7ojV7fS5j4buiNcOjfeG7oj1jNT7hu6Lhuq1j4bukNeG7omLhuqk5NT7hu6Iye+G7piPhu47hu5Iv4bqn4buY4buS4bqn4buiIzPhu6ThuqvhuqtK4buc4bqn4buXNj1n4buc4buY4buS4bqrYuG6qTY1PuG7mOG7p33hu4fhu6Lhu4Phu4c1PuG7osSDNeG7oiQiNXvhu6IyfTV74buiYizhu6Lhu4Mw4buiNMOg4buiYuG6qTY1PuG7ojQ5feG7omJdNXvhu6J7Y+G6oTU+4buSL+G6q2Lhuqk2NT7hu5jhu5Iv4bqn4buY4buS4bqn4buiIzPhu6ThuqvhuqtK4buc4bqn4buXNj1n4buc4buYQnvhu6Rn4buiNFZi4buiw4ln4buiQOG7pDXhu6JCe+G6u+G6szU+4bui4buDZeG7ouG6rGPhuqEj4buie8OjfeG7jOG7osahe8Op4buiYiIje+G7ouG6rGPhuqEj4buie8OjfeG7ouG7guG6u+G6sTU+4bui4budXTV74buixaljIeG7oiThu6rhu6JA4bumNuG7oiPhu6Y24buiMnvhu6Z94bui4bqtY+G7pmLhu6IyLGLhu6Lhuq1j4buo4buid2nhu6J7OeG6p+G7juG7ki/huqfhu5jhu5Lhuqfhu6IjM+G7pOG6q+G6q0rhu5zhuqfhu5c2PWfhu5zhu5jhu4Iu4buiMn01e+G7omIs4buiLeG7ombhu6rhu6J7w6N94bui4buDxajhu6I1Plk14bui4bqr4bumI3vhu6I1e8Wo4buiNeG6u+G6tyPhu4zhu6Lhuqxj4bqhI+G7onvDo33hu6Ik4buq4buiPcWoNXvhu6I1e30uY+G7omJ74bqzfeG7oj594bukNeG7omJ74buoNuG7ojNj4bu0NeG7omJdNXvhu6J7XTV74bui4buDxajhu6IyLGLhu6Lhuq1j4buo4buiYnvhur8j4buie30hNeG7ojIs4buiezbGryN74bui4bqne+G7pmLhu6Ji4bqpfSg14buiMn01e+G7omIsLWbhu6rhu6J7w6N94buM4buiNT5ZNeG7ouG6q+G7piN74buiNXvFqOG7ojXhurvhurcj4buM4buiMizhu6J7NsavI3vhu6Ik4buyY+G7omLhurvhu6Ijw6A1PuG7ojXhu7A04buiUOG7nlBQw5Lhu6Ik4bumNXvhu6I+feG7puG7oiPhu6Q24buiNXvhu4c1PuG7ojIsYuG7ouG6rWPhu6jhu6Lhuq1j4bukNeG7omLhuqk5NT7hu4zhu6I1xIN94buiQOG7tGLhu4zhu6Iye+G7puG7omI2xag14buiPX0hNeG7oiThu6rhu6Ikxq9i4buiJOG6u+G6tSPhu6Ij4buo4bui4buDLuG7ouG6p3vhu6Zi4buiYuG6qX0oNeG7ojJ9NXvhu6JiLOG7jOG7ombhu6rhu6J7w6N9w5Lhu6Ik4buoNOG7okDhu6g24bui4bqtY+G6oSPhu6Lhuqd7ODU+4buM4bui4bukNeG7ojV9NXvDkuG7ouG7pDXhu6Lhuqt9NXvhu6Jm4buq4buie8OjfcOS4buiI3vhu7A04bui4bqrNyPhu6I1PuG6u+G6s33hu6IjN+G7oiPDoDU+4bui4buDxajhu6Ijw6A1PuG7omLhu6Yj4buiJOG6oX3hu6I1PjbGr33hu6Ijw6nhu6Thu6Ij4bumI+G7oiThuqM1PuG7oiN7W+G7ojPhu6o1e+G7oiTGrzbhu6Lhu53hu6g1PuG7jOG7osO9e8Wo4buiNeG6u+G6tyPhu4zhu6IkViPhu6JAfSFi4buiI8Op4buk4buiJOG6ozU+4buiI3tb4buiQsSDNT7hu6Lhu5db4buiYnvhurvhu6LDvT5jZyk14bui4bqme2Thu6JC4bqpOTU+4buiJOG7quG7oj434bqn4bui4bqne+G7sjXhu6I1WTU+4buiI+G7pDbhu6Lhu4Mi4buiYnss4buM4bui4buD4bukfeG7omLhuqk44buM4buiY2fhu6JiWzXhu6Ijw6nhu6Thu6Lhu4J9IWLhu6LDveG7pDThu6Ji4bqpOzXhu6Ji4bqp4bq74bqzNT7hu6Lhuq1j4bqhI+G7omIs4buO4buSL+G6p+G7mOG7kuG6p+G7oiMz4buk4bqr4bqrSuG7nOG6p+G7lzY9Z+G7nOG7mOG6rGPhuqEj4buie8OjfeG7oiPhurk1PuG7ojPhurtj4buiaOG7omLhuqk2NT7hu6I1e+G7hzU+4buiYnvhu6Y1PuG7oiNj4bqhfeG7ojXhu7A04buiUOG7nlBQ4bui4buDxajhu6I14buwNOG7olDhu55QUeG7jOG7oj3hur/hu6JA4bumNuG7omJdNXvhu6J7XTV74buiMn01e+G7omIs4bui4buDxajhu6Ije1s1e+G7omLhuqkiLeG7pDXhu6I1fTV74buiYnss4buiPn3hurd94bui4buD4bu4NeG7oj19KTXhu6JAfSw14bui4bqne+G6vSPhu6Jixq/huqfhu4zhu6Iyezfhu6Iz4bq74bqzNT7hu47hu6LDguG7omLhuqk2NT7hu6I14bq74bq3I+G7jOG7ouG7puG6p+G7ojPhur8j4buiM8avNOG7ouG6p3vhu6Zi4buM4buiYsOs4buiPn3hu6bhu4zhu6Iz4buqfeG7ouG6q2PDnWLhu6Ji4buwNT7hu6Ij4bukNsOS4buiYnsi4buiYuG6qeG6u+G6szU+4buiYn0uNeG7omIh4buM4buiI3vhur01PuG7ojJ7NuG7pjXhu4zhu6Ji4bqp4bumfeG7ouG6p3t9LGPhu6I9NuG7pDV74buiNT57fSHhuqfhu4zhu6JAw51i4buiJMOjNT7hu6Lhuqvhu6g14buiIzg14buiYn0uNOG7ouG7tjXhu6LhuqnDqX3hu6Lhuqk2w5Lhu6J7NsavYuG7oiTDozU+4bui4bqr4buoNeG7omZjw51i4buiMn01e+G7oj024bukNXvhu6Ijw6nhu6Thu6I9NuG7pDV74buiNT57fSHhuqfhu6Lhu4PFqOG7ojU+4bq74bqzfeG7oj1ZNeG7oiM4NeG7ojV7fS5j4buiMns34buiMnvhu7A14buO4buSL+G6p+G7mOG7kuG6p+G7oiMz4buk4bqr4bqrSuG7nOG6p+G7lzY9Z+G7nOG7mOG6rGPhuqEj4buie8OjfeG7ojV7w5014buiNMavNXvhu6JnO2Phu6Ij4buyY+G7ouG6p3vhu6h94buiPn3hu4fhu6Lhu4Phu4c1PuG7osSDNeG7oiQiNXvhu6IyfTV74buiYizhu6Lhu4Mw4buiNMOg4buiYuG6qTY1PuG7ojQ5feG7omJdNXvhu6J7Y+G6oTU+w5Lhu6JifSzhuqfhu6JiZSPhu6Lhuqt9LGLhu6Ije1Zi4buiMsOs4buiM2Phu7Ri4buM4buiMsOs4buiI+G6u+G6sTU+4buiI8OgNT7hu6Lhu4Nl4buM4buiYuG7tOG6p+G7omLhuqljNT7hu6I+feG7qH3hu6Lhuq1jZyxi4buiI+G7sDXhu6Ij4bqx4buM4buiIzfhu6IyLGLhu6Lhuq1j4buo4buiI2Xhu6Jieyjhu6Ij4bumI+G7omcsY+G7ojIqNOG7jOG7oiR9KDThu6I1Pns6NeG7omLhuqk2NT7hu6I+feG7qH3hu6I1Plk14bui4buD4bqhNeG7oiThu7Jj4buiYuG6u+G7oiPDoDU+4buM4buiYuG6qTY1PuG7ombhu4Hhu6IzaOG7oiPhu6Yj4buiYsSD4buiI3vhur0j4buiYls14buiPWU1PuG7jOG7oiPhu6Yj4buiPeG6v+G7ouG7pjXhu4zhu6I9NuG7pDV74buiNT57fSHhuqfhu6JnLGPhu6IyKjThu4zhu6Jie2Phu6Thu6Iz4bqvw5Lhu6Lhu4N9ISPhu6Jie30sY+G7ontlYuG7ojU+Y+G6ozXhu6IjYzU+4bui4bq9NT7hu6Jm4buwNT7hu6I94buyY+G7jOG7omJdNXvhu6Ji4bqpxq81PuG7ojU+eyDhu6Lhu4N9ISPhu4zhu6JAYeG7ouG7g30hI+G7oiPDqeG7pOG7ojV7WTXhu6Lhu4N9OzXhu6Jn4buiYizhu4zhu6I+feG7pjbhu6I9ZSPhu6Lhu4PFqOG7omJdNXvhu6Ji4bqpxq81PuG7omJ7fSxj4buiYntj4bqhI+G7jOG7omLhuqnhu6Q1PuG7omJ7fSxi4buiQCLhu4zhu6Lhu4Phu7Ri4buiYuG6u+G7omfhu6JiLOKApsOS4buiYn0s4bqn4buiYmUj4buiYuG7sDU+4buiI+G6u+G6szU+4buiI8OgNT7hu6Ji4bumI+G7ouG6p3s4NT7hu4zhu6Ije+G6oTU+4buiPSIje+G7okAhNXvhu4zhu6Jie307NeG7omLhu6R94buM4buiQH0sNeG7oiTEg33hu6Iye1vhu6J74bu0Y8OS4buiI3tjNT7hu6Lhuqvhur0j4buM4buiJOG6ozU+4buiMzg1PuG7jOG7ouG6p3vhu6Zi4buie2Nn4buiYn01e+G7omJ74buyNeG7omLhur/hu6Ij4bq74bqzNT7hu4zhu6Lhu4PhurvhurVi4bui4bqtY+G7pOG7ojQ5feG7ojJ7N+G7ojJ74buwNeG7jOG7omJ74bumI3vhu6Jie+G6vSPhu4zhu6Lhuqd7w5014buiJMOdY+G7ons2xag14buiYnvFqDV74buiI+G7pDbhu6I1e8OdYuG7oncs4buiezbGryN74buiNeG7sDThu6JQ4bueUFDhu6Lhu4PFqOG7olDhu55QUeG7jOG7omLGrzbhu6JifS414buiJC7hu6IkKOG7omJ74bq/I+G7ont9ITXhu6Jie+G7rDU+4buiM+G6tX3hu6I1e30hNOG7ouG7g2Xhu6Lhuqd74bumYuG7omLhuql9KDXhu6IyfTV74buiYizhu6It4buiZuG7quG7onvDo33hu6Ijezbhu6Ij4buo4buiPn3hu6R94buiJDbGrzXhu6JQ4bueUOG7oC1Q4bueUFPhu6JieyU24buiw70+eyLhu6Lhuq1jZyxi4bui4budxq994buie8OjfeG7ouG7neG7qDU+4buiYjbFqDXhu6Lhuq1j4bqhI+G7ojPhu7I14buiYnvhur3hu6JGxrDGsMaw4buO4buSL+G6p+G7mOG7kuG6p+G7oiMz4buk4bqr4bqrSuG7nOG6p+G7lzY9Z+G7nOG7mOG7kuG6q2Lhuqk2NT7hu5jGocOgNT7hu6Ji4bumI+G7ojPhu7Thuqfhu6Lhuqd74bum4bqnw5Phu6LFqTbFqDXhu6Jie8WoNXvhu6Iye+G6oX3hu6Iz4bq74bq1NT7hu6Iz4bq3NeG7oiPDoDU+4bui4buDfSEj4buSL+G6q2Lhuqk2NT7hu5jhu5Iv4bqn4buY4buS4bqn4buiIzPhu6ThuqvhuqtK4buc4bqn4buXNj1n4buc4buYQsavfeG7ojJp4buieznhuqfhu6I1xahn4buM4bui4bqsY+G6oSPhu6J7w6N94buiJOG7quG7ons2xag14buiYnvFqDV74buiMnvhuqF94buiM+G6u+G6tTU+4buiM+G6tzXhu6Ijw6A1PuG7ouG7g30hI+G7ojPhu7Thuqfhu6Lhuqd74bum4bqn4buM4buiYnvDoDU+4bui4bqtY+G7pOG7olThu6IzY+G7tGLhu4zhu6JR4buiNT57IuG7ouG6rWNnLGLhu6IjN+G7oiN74bq94buk4bui4bqtY2fhu6Lhuqd7xq804bui4bqne+G7puG6p+G7ojNj4bu0YuG7jOG7oiN7NuG7omjhu6IyfSw14buiM+G7sjXhu6JQ4buiPeG6v+G7ouG7pjXhu6J4Y+G7tGLhu6J3e+G7pjThu6JAITV74buM4buiI3vhu4fhu6Thu6JAITV74buiw5Thuqvhu4Hhu6Thu6IkxIN94buQw5Lhu6Jie+G7qDbhu6IzY+G7tDXhu6Iz4buyNeG7oiThu7Jj4buiPeG6v+G7ouG7pjXhu6J4Y+G7tGLhu6Lhu53DnWLhu6Ik4bukfeG7osOU4bqr4buB4buk4buiJMSDfeG7kOG7ouG7g8Wo4buiVOG7oj3hur/hu6Lhu6Y14buiM2Phu7Ri4buiMnvhu6Yj4buO4buSL+G6p+G7mOG7kuG6p+G7oiMz4buk4bqr4bqrSuG7nOG6p+G7lzY9Z+G7nOG7mOG7guG6t33hu6Lhuqvhur/hu6Ije2Phu7Y14buiQCLhu6Iy4buL4buiM+G6u+G6pTU+4bui4buDxajhu6Lhuqd74bumYuG7ontjZ+G7oj1ZNeG7oiN7w6nhu4zhu6Jie+G6vyPhu6Lhuqvhur/hu6Ij4buyY+G7omJ7IuG7jOG7osOJZ+G7okDhu6Q14buiQnvhurvhurM1PuG7ouG7g2Xhu6Lhuqxj4bqhI+G7onvDo33hu6Ik4buq4buiI3sg4buiJMavNuG7oiPhu6Yj4buiI+G6seG7ouG6rWPhu6Q14buiI8Op4buk4bui4bqsY+G6oSPhu6J7w6N94bui4bqne+G6oX3hu6J74bq14bqn4buiI3tWYuG7oiN7OuG7ouG7g+G6t33hu6LGoXtbNXvhu6Lhuqd7w6nhu4zhu6Ij4bumI+G7oiPhurHhu6Lhuq1j4bukNeG7jOG7omLEg+G7oiN74bq9I+G7onvhu4dj4bui4bqtY+G7pDXhu6JixIM1PuG7onvhurXhuqfhu6Ik4buyZ+G7oiTDqeG7jOG7omJ9LOG6p+G7omJ7Y+G7jOG7oj594buofeG7omLhuqldNXvhu6IyIuG6p+G7omJ74bqzfeG7jOG7omJ7w51j4buiJOG7pjbhu6Jo4buiMn0sNeG7oiPDqeG7pOG7oiPhu6Yj4bui4buDIuG7oiTGr33hu6JAfShj4bui4bqsY+G6oSPhu6J7w6N94buM4buiNXvDnWLhu6Izxajhu6Ik4bqhfeG7ouG7g+G6t33hu6Ij4bumI+G7ouG7g8OdNeG7oiQu4buiM+G6tzXhu4zhu6Lhuq1j4bukNeG7omLhuqk5NT7hu6J7NlYj4buiIzg14buiIzfhu6Jo4buiMn0sNeG7ojJ74bumI+G7ojV74bukY+G7ojU7NeG7oiThu6rhu6Ikxq9i4buiJOG6u+G6tSPhu6Lhuqvhur/hu6Ik4bqjNT7hu6Jie2Phu7Q14buM4buiYnvhuqE1PuG7ojV7w51i4buiI+G7pDbhu6Ik4bqhfeG7ouG7g+G6t33hu6Ij4bumI+G7oj3hur/hu6Lhu6Y14buiM2Phu7Ri4buM4buiPeG6v+G7omJ74buoNuG7ojU+eyLhu6Lhuq1jZyxi4buiMnt94bui4bqsY+G6oSPhu6J7w6N94buiYnvDoDU+4bui4bqtY+G7pOG7juG7ki/huqfhu5jhu5Lhuqfhu6IjM+G7pOG6q+G6q0rhu5zhuqfhu5c2PWfhu5zhu5jhu53huqF94bui4buD4bq3feG7oj3hur/hu6Lhu6Y14buieGPhu7Ri4buid3vhu6Y04buiQCE1e+G7jOG7oiN74buH4buk4buiQCE1e+G7osOU4bqr4buB4buk4buiJMSDfeG7kOG7jOG7ouG6rGPhuqEj4buie8OjfeG7oiThu6rhu6Jie+G7qDbhu6IzY+G7tDXhu6Iy4buL4buiM+G6u+G6pTU+4buM4buiI1k14buiNXvhu6wj4buiYnvhu7Q14buiYuG6qTk1PuG7jOG7ojV7fS5j4buiNFZi4bui4buDxajhu6Ik4buq4buiYnvhuqE1PuG7ojV7w51i4bui4buD4bq3feG7osahe1s1e+G7ouG6p3vDqeG7ouG6rWNnLGLhu6IkIjV74buiI3vhurvhu6Thu6JmJTThu6JmKmLhu4zhu6Jie8OgNT7hu6Lhuq1j4buk4buiYsavfeG7ondp4buieznhuqfhu6I1xahn4buiJCjhu6IjN+G7omJ7OzThu6Jie+G6s33hu6I+feG7pDXhu6J7NsWoNeG7omJ7fSE14buM4buiNVk1PuG7oiPhu6Q24buiI3vDnWLhu6Iz4bq74bq1NT7hu4zhu6Ik4bum4bqn4bui4bq9NT7hu6JnO2Phu6Ij4buyY+G7omJ7fSxi4buiYnvhur8j4buiI+G7qOG7omLhuqnhurvhurcj4buiNOG7rGLhu6Lhu4PFqOG7ojNZY+G7oj3FqH3hu6Ijw6nhu6Thu6I1PsWoNXvhu6Jn4buiYizhu4zhu6I1e+G6uzU+4bui4buD4bu4NeG7oiThu6g04buiQOG7qDbhu6Jie+G6s33hu6I+feG7pDXhu6IjN+G7ont9IWPhu6Iz4bq/I+G7omJ7feG7onvFqDV74buiYsOq4buiNT7FqGfhu6Lhu6Av4bugL1Dhu55QUuG7ojV74bq74buiPeG6v+G7ojJ9LDXhu6Ijw6nhu6Thu6LGoXtbNXvhu6Lhuqd7w6nhu6Lhu4PFqOG7ouG6rGPhuqEj4buie8OjfeG7juG7ki/huqfhu5jhu5Lhuqfhu6IjM+G7pOG6q+G6q0rhu5zhuqfhu5c2PWfhu5zhu5jhu5Lhuqti4bqpNjU+4buYQn0s4bqn4buiYmUj4buiYuG7sDU+4buiI+G6u+G6szU+4buiI8OgNT7hu6Ji4bumI+G7oj594bumNOG7ouG6q+G7pmLhu5Iv4bqrYuG6qTY1PuG7mOG7ki/huqfhu5jhu5Lhuqfhu6IjM+G7pOG6q+G6q0rhu5zhuqfhu5c2PWfhu5zhu5jGoXvDqeG7omIiI3vhu6Lhuqxj4bqhI+G7onvDo33hu6Ijezbhu6JAfSxi4bui4bqsY+G6oSPhu6J7w6N94buiJOG7quG7ojU+eyXhu6Lhu4PFqOG7omJ74buoNuG7ojNj4bu0NeG7ouG6q1lj4bui4bqr4busI+G7jOG7omJ74bq/I+G7oiN7w51i4buiI+G7piPhu6JA4bumNuG7oiPhu6Y24buiYsSDNT7hu6J74bq14bqn4buiaOG7ojJ9LDXhu4zhu6IyfSw14buiNT57IuG7oiPDqeG7pOG7oiPhu4Hhu6Ji4bqpfeG7ouG7g8Wo4buiNXtZNeG7oj1ZNeG7oj7hu4F94buiJCw14buid2nhu6J7OeG6p+G7omJ74bq94buiUsOS4buiQOG7pjbhu6Ij4bumNuG7ojIsYuG7ouG6rWPhu6jhu6I+feG7pjThu6Lhuqvhu6Zi4bui4buDfSEj4buiPn3hu6h94bui4bqtY2csYuG7ojJ9LDXhu6I1Pnsi4buiI8Op4buk4buiI+G7geG7omLhuql94buiPuG7gX3hu6IkLDXhu6J3aeG7ons54bqn4buiYnvhur3hu6JRw5Lhu6JmJTThu6JmKmLhu6Ij4bumI+G7okDhu6Y24buiI+G7pjbhu6Ijw6A1PuG7omLhu6Yj4buiI8Op4buk4buixqF74bumNXvhu6Lhu6Y14buiQjjhu6Thu6Lhu6Y14buiNXtZNeG7oj1ZNeG7omLhuqF94buiI+G7pDbhu4zhu6Lhu4J9ITXhu6Ji4bqp4bq7w6I1PuG7ouG7gn0hNeG7ond9KDThu6Lhuqvhu6Zi4buiNXtZNeG7oj1ZNeG7omLhuqF94buiI+G7pDbDkuG7oiPhu6Yj4buiQOG7pjbhu6Ij4bumNuG7oiPDqeG7pOG7osahe1s1e+G7ouG6p3vDqeG7ouG7gy7hu6Ijw6A1PuG7omLhu6Yj4bui4bqnezg1PuG7jOG7oiN74bqhNT7hu6Jie+G7pDThu6I1e+G6uTU+4buM4buiI8OgNT7hu6Ji4bumI+G7ouG6p3s4NT7hu4zhu6Ije+G6oTU+4buiYsOjfeG7ouG6p3vGrzThu6Lhu4PFqOG7ouG7g33hu6Lhuqd7xq804bui4bqne+G7puG6p+G7ojNj4bu0YuG7jOG7oiPDoDU+4buiYuG7piPhu6Jie33hu6J7xag1e+G7ouG7pjXhu47hu5Iv4bqn4buY4buS4bqn4buiIzPhu6ThuqvhuqtK4buc4bqn4buXNj1n4buc4buYQsavfeG7ojJp4buieznhuqfhu4zhu6Lhuqxj4bqhI+G7onvDo33hu6Ik4buq4buiYn0sNeG7onvFqDV74buiPn3hu6Y04bui4bqr4bumYuG7omLhuqF94buiI+G7pDbhu6Lhu4N9ISPhu6Jie+G6vyPhu6J7fSE14buiI3tbNXvhu6Lhuqvhu6Yje+G7jOG7ouG6p3vhu6bhuqfhu6IzY+G7tGLhu6Lhu4Mu4buiYnvhur8j4buie8WoNXvhu6JifSxi4buiMn0hNOG7jOG7oiN74bqhNT7hu6Iz4buqNT7hu6Lhuqd7W+G7oj594bukfeG7oiQ2xq814buiUOG7nuG7oFQtUOG7nlDhu6Dhu47hu5Iv4bqn4buY4buS4bqn4buiIzPhu6ThuqvhuqtK4buc4bqn4buXNj1n4buc4buY4buX4bumNuG7oiPhu6Y24buiPn3hu6Y04bui4bqr4bumYuG7oiThu6rhu6I1O2Phu6JA4bu0YuG7ojV74buHNT7hu6IyLGLhu6Lhuq1j4buo4bui4bqtY+G7pDXhu6Ji4bqpOTU+4buM4buiMnvhu6bhu6JiNsWoNeG7oj19ITXhu6Ik4buq4buiJMavYuG7oiThurvhurUj4buM4buiI3sg4bui4bqpw6Hhu6Ij4bumI+G7omLhuqM14buiYsavfeG7jOG7onvGrzXhu6Ijeyzhu4zhu6JnLGPhu6IyKjThu6Lhu4PFqOG7ojU+Y2c7NeG7ojV7WTXhu4zhu6Jm4bumI+G7oiQiNXvhu6LhuqnDoeG7omLhuqnhu6Yje+G7ojV7fSE04buiI8Op4buk4buiI+G7piPhu6Ij4bqx4bui4bqtY+G7pDXhu4zhu6JixIPhu6Ije+G6vSPhu4zhu6Ij4bum4buiNXtZNeG7oiM34buiM307NeG7ouG6rWPhu6Q14buiJOG6oX3hu6Lhu4Phurd94buiU+G7ojXDo33hu6I9YzU+4buiYuG6qTk1PuG7oiR9KDThu6Lhu4PFqOG7olXhu6IzMDV74bui4buD4bq/I+G7omLhuqk5NT7hu6JiWTThu6JieyU24bui4bqtY2fhu6IkIjV74buiI8Op4buk4buieGPhu7Ri4buiQnvhur8j4buie8WoNXvhu6JifSxi4buiMn0hNOG7jOG7oiN74bqhNT7hu6Iz4buqNT7hu6Lhuqd7W+G7juG7ki/huqfhu5jhu5Lhuqfhu6IjM+G7pOG6q+G6q0rhu5zhuqfhu5c2PWfhu5zhu5h3LGLhu6Lhuq1j4buo4buiezbGr2Lhu6Ikw6M1PuG7oj594bumNOG7ouG6q+G7pmLhu6JA4bq74bq3I+G7oiThu7Jj4buiJOG7quG7ojPFqDThu6Ije2NnKDXhu6JAfSw14buiI+G7qOG7ouG7gy7hu6I1e+G7tDXhu6Jie+G6vSPhu6Lhu4PFqOG7omLhuqnhu6Yje+G7ojV7fSE04buiI8Op4buk4buiI+G7piPhu6Ijw53huqfhu4zhu6Ij4bumI+G7ojU+xag1e8OS4bui4bqtY+G7pOG7oiQ34buM4buiI3tbNXvhu6Lhuqd7w6nhu4zhu6Ij4bumI+G7okDDo+G7jOG7ojU+xag1e+G7jOG7oiQi4buk4bui4bqne+G6u+G6sTU+4buiJOG7quG7ouG7g8Wo4buiJOG7pDU+4buiYuG7tOG6p+G7omLhuqljNT7hu6LhuqnFqOG7ouG6qzbhu6Zi4buiYsSDNT7hu6Jieyjhu6JiXTV74buie101e+G7ouG7g8Wo4buiI+G7piPhu6Jie8OgNT7hu6JifTXhu4zhu6LhuqvhuqHhu6IzfSFj4buiIzfhu6IzfTs14bui4bqtY+G7pDXDkuG7omLhu7A1PuG7oiPhurvhurM1PuG7oiPDoDU+4buiYuG7piPhu6IyfSg04buiYuG6qeG7pOG7jOG7oiTDoDXhu6Ik4bqhI+G7ouG7g30hI+G7omJ74bq/I+G7ont9ITXhu6Ije1s1e+G7ouG6q+G7piN74buM4bui4bqne+G7puG6p+G7ojNj4bu0YuG7ouG7gy7hu6Jie+G6vyPhu6J7xag1e+G7omJ9LGLhu6IyfSE04buM4buiI3vhuqE1PuG7ojPhu6o1PuG7ouG6p3tb4buM4buiJOG6ozU+4buiYnvhurN94buiQOG7pDXhu6J7xag1e+G7ojIs4buiezbGryN74buM4buiPn3hu6h94bui4bqne+G7puG6p+G7oiQo4buiI3vDnTXhu6IjeyA1e+G7jOG7ojJ74busI+G7ouG6p3tlI+G7ojU+4bukZ+G7oiPhu6Yj4buiYuG6ozXhu6Jixq994buM4buie8avNeG7oiN7LOG7omJ7JTbhu6IyfSw14buiNT57IuG7oiPDqeG7pOG7ouG7nTbFqDXhu6I+feG7pjThu6Lhuqvhu6Zi4buO4buSL+G6p+G7mOG7kuG6p+G7oiMz4buk4bqr4bqrSuG7nOG6p+G7lzY9Z+G7nOG7mOG6rGPhuqEj4buie8OjfeG7oiThu6rhu6JA4bukNeG7onvFqDV74buiw70+eyLhu6Lhuq1jZyxi4bui4oCc4bud4bu2Z+G7ojTGrzV74bui4buDfSEj4buiYnvhur8j4buie30hNeG7oiN7WzV74bui4bqr4bumI3vhu4zhu6Lhuqd74bum4bqn4buiM2Phu7Ri4bui4buDLuG7omJ74bq/I+G7onvFqDV74buiYn0sYuG7ojJ9ITThu4zhu6Ije+G6oTU+4buiM+G7qjU+4bui4bqne1vhu4zigJ3hu6Ji4bqpNjU+4buiJDfhu6JnO2Phu6Ij4buyY+G7osahe1s1e+G7ouG6p3vDqeG7jOG7okJ7w6nhu6Ji4bq74bq3NT7hu6LGoXtbNXvhu6Lhuqd7w6nhu6IjeyDhu6Ikxq824buiI+G7piPhu6JAw6Phu4zhu6I1PsWoNXvhu4zhu6IkIuG7pOG7ouG6p3vhurvhurE1PuG7jOG7oiPhurHhu6Lhuq1j4bukNeG7jOG7omLEg+G7oiN74bq9I+G7onvhu4dj4bui4bqtY+G7pDXhu6Izxag04bui4bqpw6Hhu6Ij4bumI+G7ouG7g33hu6Lhuqd7xq804buM4buiYnvDnWLhu6Jiezbhu6Zi4buM4buiM+G7qjU+4bui4bqne1vhu6Ik4buq4buiJOG6u+G6tSPhu6Lhuqd74bumYuG7ont9ITXDkuG7omLhuqnhu6Yje+G7ojV7fSE04buiI8Op4buk4buiI+G7piPhu6JixIPhu6Ije+G6vSPhu4zhu6Ij4bum4buiNXtZNeG7jOG7ojV7w51i4buiM8Wo4buiYuG6qeG7piN74buiNXt9ITThu6Ijw6nhu6Thu6I1PuG6u+G6s33hu6Ik4bq9NT7hu6Ik4buyY+G7omLhuqk2NT7hu6Lhu4N9ISPhu6Jie+G6vyPhu6J7fSE14buiI+G7piPhu6I+feG7qH3hu6Lhuqd74bum4bqn4buiMnvhu6wj4bui4bqne2Uj4buiI+G7piPhu6Iye2NnLGLhu6IkfSg04buM4buiYuG6ozXhu6Jixq994buM4buie8avNeG7oiN7LOG7omLhuqk2NT7hu6JA4bumNuG7oiPhu6Y24buiI8Op4buk4buiJDbFqDXhu6I+feG7pjThu6Lhuqvhu6Zi4buO4buSL+G6p+G7mOG7kuG6p+G7oiMz4buk4bqr4bqrSuG7nOG6p+G7lzY9Z+G7nOG7mOG6rGPhuqEj4buie8OjfeG7oiQu4buiNT57IuG7oiPhu6Yj4buiI+G6seG7ouG6rWPhu6Q14buiNT57fTs04buiYmQj4buiYnvhur8j4buie30hNeG7osO9Pnsi4bui4bqtY2csYuG7ouG7gy7hu6I+feG7pjThu6Lhuqvhu6Zi4buM4buiNVk1PuG7oiPhu6Q24buiNeG7sDU+4buiM+G6vyPhu4zhu6J7fSFj4buiM+G6vyPhu4zhu6J7fSFj4bui4bqtY+G7qOG7ontjZ+G7oiTDozU+4buM4bui4bqtY+G7qDXhu6IzaOG7jOG7ouG6p3tZNeG7okDEg+G7ouG7g8Wo4bui4bqr4buB4buiPWU1PuG7oiPhu6Yj4buiNT5j4bqjNeG7ojV7WTXhu6Iz4bq/I+G7jOG7ouG7g+G7tGLhu6Iz4bq/I+G7jOG7omLFqH3hu6Iz4bq/I+G7oiQo4buiJMOdYuG7ojXhurvhurcj4buiNT7FqGfhu6Ijxag1PuG7ouG6p3vhu6Zi4buiYuG6qX0oNeG7ojV74bukNXvhu6Lhu4PFqOG7okAuNeG7ouG7g+G7hzU+4buM4buiYsavNuG7oiN7Y2coNeG7okB9LDXhu6LhuqnDoeG7ouG6qSFi4buM4buiI+G7sDXhu6JA4buoNeG7omLhuqk2NT7hu6Ijw6A1PuG7omLhu6Yj4buiYnvhur8j4buie8WoNXvhu6JifSxi4buiMn0hNOG7jOG7oiN74bqhNT7hu6Iz4buqNT7hu6Lhuqd7W+G7oiQo4bui4bqrNjU+4buie8WoNXvhu6Lhu4Phurd94buiNXvhu4c1PuG7ojIsYuG7ouG6rWPhu6jhu6Lhuq1j4bukNeG7omLhuqk5NT7hu6Ji4bqpNjU+4buiI8OgNT7hu6IjY8OjI+G7oiTDnWPhu6Ji4bqp4bukNXvhu6Lhuqd7ODU+4buM4buiI3vhuqE1PuG7omJ74bukNOG7ojV74bq5NT7hu4zhu6JifTtj4buiI+G6vyPhu47hu5Iv4bqn4buY4buS4bqn4buiIzPhu6ThuqvhuqtK4buc4bqn4buXNj1n4buc4buYxqF7w6nhu6JiIiN74bui4bqsY+G6oSPhu6J7w6N94buiI3s24buiQH0sYuG7osOJZ+G7okDhu6Q14buiQnvhurvhurM1PuG7ouG7g2Xhu6Lhuqxj4bqhI+G7onvDo33hu6Lhuqs64buiYn0s4bqn4buiYmUj4buiI3sg4buiJMavNuG7omLhu7A1PuG7oiPhurvhurM1PuG7oiPDoDU+4buiYuG7piPhu6I+feG7pjThu6Lhuqvhu6Zi4buiI+G7piPhu6I1w6N94buiPWM1PuG7ojN9OzXhu6Lhuq1j4bukNeG7ouG7g8Wo4bui4buDfSEj4buiYnvhur8j4buie30hNeG7oiPhu6Yj4buiMn0sNeG7ojU+eyLhu6Ji4bqpNjU+4buiw70+eyLhu6Lhuq1jZyxi4buiPn3hu6Y04bui4bqr4bumYuG7ouG7g30hI+G7omJ74bq/I+G7ont9ITXhu6Ije1s1e+G7ouG6q+G7piN74buM4bui4bqne+G7puG6p+G7ojNj4bu0YuG7ouG7gy7hu6Jie+G6vyPhu6J7xag1e+G7omJ9LGLhu6IyfSE04buM4buiI3vhuqE1PuG7ojPhu6o1PuG7ouG6p3tb4buiYuG6qTY1PuG7ojIs4buiezbGryN74buiPn3hu6Y04bui4bqr4bumYuG7ojXhu7A04buiUOG7nlBR4bui4buDxajhu6Ij4bumI+G7ojXhu7A04buiYn0s4bqn4buiYnslNuG7juG7ki/huqfhu5jhu5Lhuqfhu6IjM+G7pOG6q+G6q0rhu5zhuqfhu5c2PWfhu5zhu5jFqTbGr2Lhu6Ikw6M1PuG7oiN7w51i4bui4buDw5014buiYn0s4bqn4buiYmUj4buiIzfhu6IkxIN94buiNOG6t33hu4zhu6Jie+G6vyPhu6Ije8OdYuG7jOG7ouG6q8OgfeG7oiTDozU+4buM4buiJOG6u+G6tSPhu6Ij4buB4buiYuG6qX3hu4zhu6I1e1k14buiPVk14buiI+G7qOG7ojXhurvhurcj4bui4buDxajhu6Ij4bumI+G7ouG7gyLhu6Ikxq994buiQH0oY+G7ouG6rGPhuqEj4buie8OjfeG7ouG6rWPhu6Q14buiYlk04buiM307NeG7ouG6rWPhu6Q14buiM+G7sjXhu6I1xahn4buiJCw14buiMzA1e+G7ouG7g+G6vyPhu6I1w6N94bui4buDZeG7jOG7omZZZ+G7oj3hur81PuG7jOG7omJ74bukNXvhu6Ji4bqp4buk4buM4buiYnvDoDU+4buiYn014bui4buDxajhu6Ji4bqpY2cuNeG7omJ7w6A1PuG7juG7ki/huqfhu5jhu5Lhuqfhu6IjM+G7pOG6q+G6q0rhu5zhuqfhu5c2PWfhu5zhu5hCe8Op4buiYuG6u+G6tzU+4buixqF7WzV74bui4bqne8Op4buM4buiUi9S4bui4bqmezfhu6JCe8Op4buiYuG6u+G6tzU+4buixqF7WzV74bui4bqne8Op4buM4buiUuG7ouG7gyLhu6Ji4bqp4bq7w6I1PuG7ojU+xag1e+G7ouG7g8Wo4buiVeG7ouG7l8Oj4buiYuG6qeG6u8OiNT7hu6Iye+G7piPhu6Jie+G7pDThu6I+feG7pOG7omLhuqnhu6jhu6Iz4bqzfeG7oiN7w51i4bui4buDw5014buM4buiPn3hu6h94buiYuG6qV01e+G7ouG7gy7hu6I1e+G7hzU+4bui4buDw5014buiJC7hu6IzfTs14bui4bqtY+G7pDXhu47hu5Iv4bqn4buY4buS4bqn4buiIzPhu6ThuqvhuqtK4buc4bqn4buXNj1n4buc4buY4bqsY+G6oSPhu6J7w6N94buiJOG7quG7omJ74bqhNT7hu6I1e8OdYuG7oiPhu6Q24buiYnvDoDU+4bui4bqtY+G7pOG7osO9Pnsi4bui4bqtY2csYuG7ouG7gy7hu6J7NsavYuG7oiTDozU+4buiI3vDnWLhu6Lhu4PDnTXhu6Jixq994buiMmnhu6J7OeG6p+G7omJ74bq94buiUuG7jOG7ombhu6Yj4buiJCI1e+G7ouG6qcOh4buiNXt9LmPhu6IjeyDhu6JifTtj4buM4buiNXt9ITThu6Lhu4Nl4buM4buiPn3hu6h94bui4bqne+G7puG6p+G7ouG7g8Wo4buiYnvhurN94buie8avNeG7ons2xag14buiYnvFqDV74buiI2Xhu6Jieyjhu4zhu6JnO2Phu6Ij4buyY+G7osahe1s1e+G7ouG6p3vDqeG7jOG7okJ7w6nhu6Ji4bq74bq3NT7hu6LGoXtbNXvhu6Lhuqd7w6nhu4zhu6Ij4bumI+G7ouG7gyLhu6Lhu5fDo+G7omLhuqnhurvDojU+4buM4buiYuG6qeG6u8OiNT7hu6I1PsWoNXvhu6Jie+G6vyPhu6J7fSE14bui4bqtY2csYuG7ojN9IWLhu4zhu6IjN+G7ont9IWPhu6Lhuq1j4buo4buiNXvhu4c1PuG7ouG7g8OdNeG7oiQu4buiJOG7quG7oiPhu6Q04buiMixi4buM4buiIzfhu6I+feG7qH3hu6Lhuqd74bum4bqn4buiMnvhu6wj4bui4bqne2Uj4buiNXvhu4c1PuG7omLhuqM14buiYsavfeG7jOG7onvGrzXhu6Ijeyzhu4zhu6Jixq824buiI3tjZyg14buiQH0sNeG7ojTGrzV74buiNDrhu6Ji4bqpNjU+4buiI8OgNT7hu6Ji4bumI+G7ouG6rWPhu6g14buiM2jhu6I1e8Wo4buiNeG6u+G6tyPhu6Ji4bqpNjU+4buiI+G7piPhu6IzMDV74bui4buD4bq/I+G7oiThurvhurUj4buiI3vDnWLhu6Lhu4PDnTXhu4zhu6JA4bumNuG7oiPhu6Y24bui4bqsY+G6oSPhu6J7w6N94bui4buDLuG7ojIsYuG7ouG6rWPhu6jhu6Jie+G6vyPhu6J7fSE14buiYsavfeG7oiPhu6Yj4buiMmnhu6J7OeG6p+G7ouG6q+G7pGPhu47hu5Iv4bqn4buY4buS4bqn4buiIzPhu6ThuqvhuqtK4buc4bqn4buXNj1n4buc4buY4oCc4bqsY+G6oSPhu6J7w6N94buiYuG6qVk14buiYuG6qTk1PuG7oiQu4buiNT57IuG7oiPhu4Hhu6Ji4bqpfeG7ouG7g8Wo4buiNXtZNeG7oj1ZNeG7oiPhu6jhu6I14bq74bq3I+G7jOG7onlWYuG7omLhuqnhu7Q14buiQsSD4bui4bqtY+G6oSPhu6Lhu4J9IWLhu6LDveG7pDThu6Lhu4PFqOG7oiPhu6Yj4buiYsSD4buiI3vhur0j4buiYnvFqDV74bui4buDfTs14buM4buixanDo33hu6Ik4bqjNT7hu6I1e1k14buiPVk14buiI+G7piPhu6Ijw53huqfhu6JiWyN74buiI+G6vyPhu6Jie+G7pDThu6I+feG7pOG7oiPEkTU+4bui4buD4bq3feG7ouG6rGPhuqEj4buie8OjfeG7jOG7oiPhu6Yj4buiI+G6seG7ouG6rWPhu6Q14buiI8Op4buk4bui4bqsY+G6oSPhu6J7w6N94buiPn3hu6Y04bui4bqr4bumYuG7ouG7g30hI+G7omJ74bq/I+G7ont9ITXhu6I1Pnsi4bui4bqtY2csYuG7oj594bumNOG7ouG6q+G7pmLhu4zhu6Ij4bumI+G7oiPhu6Q04buiMixi4buM4buiM+G6s33hu6J74bq94buk4buiI8Op4buk4buixqF7WzV74bui4bqne8Op4bui4buDxajhu6Ij4bumI+G7ouG7l8Oj4buM4buiNT7FqDV74buM4buiYsavNuG7ojU7NeG7ouG6q+G6vSPhu6I0xq81e+G7oiPDozU+4buie+G6u8OiNT7hu6IkKOG7oiThuqM1PuG7onvFqDV74buM4buiYntkI+G7oiThu7Zn4buM4buiYsSD4buiI3vhur0j4buiYnvhur8j4buie30hNeG7oiM34buie30hY+G7ouG6rWPhu6jhu6Ik4bq74bqzNT7hu6Iz4bqhfeG7jOG7oiN7w6nhu6Ji4bqp4bq74bqxNT7hu6Ijw6nhu6Thu6Lhu53hu6g1PuG7jOG7oiN7WzV74bui4bqr4bumI3vhu4zhu6Lhuqd74bum4bqn4buiM2Phu7Ri4buiI8Op4buk4buiw717xajhu6I14bq74bq3I+G7jOKAneG7osahe8Op4buiYiIje+G7ouG6rGPhuqEj4buie8OjfeG7ouG7guG6u+G6sTU+4bui4budXTV74buixaljIeG7ojU7Y+G7ouG6qcOh4buO4buSL+G6p+G7mOG7kuG6p+G7oiMz4buk4bqr4bqrSuG7nOG6p+G7lzY9Z+G7nOG7mOG7kuG6q2Lhuqk2NT7hu5jhu6d94buH4buiNOG6oX3hu6IzfTs14buieyHhu6Ije1Zi4buiI3s64buM4buiM+G7rDU+4buiNT57JeG7jOG7ouG6p3vhu6g14bui4bumNXvhu6Jo4buiMn0sNeG7oiPDqeG7pOG7oiPhu4Hhu6Ji4bqpfeG7ki/huqti4bqpNjU+4buY4buSL+G6p+G7mOG7kuG6p+G7oiMz4buk4bqr4bqrSuG7nOG6p+G7lzY9Z+G7nOG7mMahe8Op4buiYiIje+G7ouG6rGPhuqEj4buie8OjfeG7oiN7NuG7okB9LGLhu6Jixq994buiMmnhu6J7OeG6p+G7ojXFqGfhu4zhu6Lhuqxj4bqhI+G7onvDo33hu6Ik4buq4buiZiU04buiZipi4buM4bui4bqtY2csYuG7oiQiNXvhu6IyfSE14buiYjbFqDXhu6I1e1k14bui4bqr4bq/4buiQsSDNT7hu6J3fSg04buiYjbhu6Y14buiNXvFqOG7ojXhurvhurcj4buM4bui4buXw6Phu6Ji4bqp4bq7w6I1PuG7ouG7l8Oj4buiR+G7omIs4bui4buDxajhu6Lhu5fDo+G7omLhuqnhurvDojU+4bui4buXw6Phu6Lhu6d94bukNuG7omJ7w6A1PuG7ouG7g+G7tDXhu6Ji4buofeG7jOG7okDhu6g24buiJOG7qDThu6JifTtj4buiI3tj4bu2NeG7jOG7oiR9LmPhu6IyfSE14buM4buiJGQ1PuG7ouG6rWNn4buiYuG6qV01e+G7jOG7omJ7w6nhu6JiZSPhu6JieyU24bui4bqtY2fhu6IkIjV74buiI8Op4buk4bui4bud4buoNT7hu6Lhu4PFqOG7ouG6p3vhu6bhuqfhu6IzY+G7tGLhu6Ijw6nhu6Thu6LDvXvFqOG7ojXhurvhurcj4buO4buSL+G6p+G7mOG7kuG6p+G7oiMz4buk4bqr4bqrSuG7nOG6p+G7lzY9Z+G7nOG7mOG6rGPhuqEj4buie8OjfeG7oiQu4buiNT57IuG7oiPhu6Yj4bui4buDIuG7ojThurd94buiJOG6u+G6tSPhu6Lhuqxj4bqhI+G7onvDo33hu6JA4buyY+G7jOG7ouG6p3s74buiI3tj4bu2NeG7ojU7Y+G7oiPhu6Q24buiYuG6qeG7piN74buiNXt9ITThu4zhu6JA4buoNeG7ojMwNXvhu4zhu6Lhuqvhurc04buiNeG7rDThu6JA4busYuG7oiPDoDU+4bui4buDfSEj4buM4bui4bqtY2csYuG7ojN9IWLhu6Ji4bqpNjU+4buiI3sg4buiJMavNuG7jOG7oiR9LmPhu6J7xag1e+G7jOG7oj594buofeG7ouG6rWNnLGLhu6IjN+G7ont9IWPhu6Lhuq1j4buo4buiNXvhu4c1PuG7ouG7g+G6u+G6tzU+4buiNOG7rCPhu4zhu6JAw51i4buiI+G7tOG6p+G7oiQo4buiYsavNuG7okDhurvhurcj4bui4bqne+G7pmLhu6Ji4bqpfSg14buiNOG6t33hu6Ji4bqpNjU+4buiI+G7piPhu6IzMDV74bui4buD4bq/I+G7oiThurvhurUj4buiPn3hu6Q24bui4bqne2Xhu6Ji4bqp4bumI3vhu4zhu6IkNzU+4buiPjfhuqfhu6Lhu4PFqDbhu6Lhuqvhur/hu6Lhuqd74bumYuG7omLhuql9KDXhu6Ije2M1PuG7jOG7ons2xag14buiYnvFqDV74buiYuG6oWLhu6Ji4bqpOTU+4buiYuG6qeG7piN74buiJOG6u+G6tSPhu6Lhu53hu6g1PuG7jOG7osO9e8Wo4buiNeG6u+G6tyPhu6Lhu4PFqOG7ojV7WTXhu6I9WTXhu6I+feG7pDbhu6Lhuqd7N+G7jOG7oiThu6bhuqfhu6Lhur01PuG7ojJp4bui4buDOTU+4buiI8Op4buk4buiJMavfeG7okB9KGPhu6Lhuqxj4bqhI+G7onvDo33hu4zhu6Ij4buB4buiYuG6qX3hu6Lhu4PFqOG7ojV7WTXhu6I9WTXhu6Ij4buo4buiNeG6u+G6tyPhu47hu5Iv4bqn4buY4buS4bqn4buiIzPhu6ThuqvhuqtK4buc4bqn4buXNj1n4buc4buY4bqsY+G6oSPhu6J7w6N94buiJOG7quG7omJ7w6A1PuG7ouG6rWPhu6Thu6LDvT57IuG7ouG6rWNnLGLhu6J3aeG7ons54bqn4buiYnvhur3hu6JS4buM4bui4bqsY+G6oSPhu6J7w6N94buiMns34buk4buiRuG7guG7ouG7g+G6t33hu6I1e30uY+G7ojXDo33hu6I9YzU+4bui4bqtY+G7pDXhu6Ji4bqpOTU+4buM4buiYuG6qTY1PuG7oiQ34buM4buiJOG7quG7ouG6rWNnLGLhu6I1Pnsiw5Phu6JCfSzhuqfhu6JiZSPhu6Ik4bu2Z+G7ojTGrzV74buiYnvhur8j4buie30hNeG7oiM34buie30hY+G7ouG6rWPhu6jhu6LDvT57IuG7ouG6rWNnLGLhu6LhuqvhuqHhu6JTUi9Q4bue4bugVS/huqzFqeG7oFLDkuG7oj594bukNuG7osahe1s1e+G7ouG6p3vDqeG7ojU+e307NeG7oiPhur1j4buM4buiJC7hu6JmY8OdYuG7ons2xag14buiYnt9ITXhu6Ij4bqx4buiI3ss4buM4buiI3tbNXvhu6Lhuqvhu6Yje+G7oiRWI+G7omJ7xJHhu6Lhuqd74bumYuG7omLhuql9KDXhu6JCe8WoNXvhu6Lhuqd74bqh4buixanhuqPhu6LGoXtb4buieX01e+G7omJ74bukZ+G7omJ7LOG7osO9Pnsi4bui4bqtY2csYuG7ouG6q+G6oeG7olNSL1Dhu57hu6BVL+G6rMWp4bugUuG7jOG7omLhuqldNXvhu6Lhuqxj4bqhI+G7onvDo33hu6JmJTThu6JmKmLhu4zhu6Lhuq1jZyxi4buiJCI1e+G7omLhuqk2NT7hu6Jie+G6s33hu6I+feG7pDXhu6Lhuqvhurc04buiNXvDnWLDkuG7osSp4bqn4buiPWU1PuG7omJ74bqzfeG7ont9IWPhu6Jm4buB4buiM2jhu6Iyw6zhu6IzY+G7tGLhu6J7xag1e+G7oiN7WzV74buiJOG6oX3hu6Lhu4Phurd94buie8WoNXvhu6Lhu4N94bui4buDfeG7ouG6p3vGrzThu6Ijw6nhu6Thu6Ij4bumNeG7okDDo+G7jOG7oiPDoDU+4buiI3vhur0j4buM4bui4buDfTs14buiI3vhur0j4buiJOG6ozU+4buiQMOj4bui4buD4bq3feG7ouG6rWNn4buiJCI1e+G7ombhu4Hhu6IzaOG7ojLDrOG7ojNj4bu0YuG7oiPDqeG7pOG7ouG7neG7qDU+w5Lhu6Lhu5fEg+G7ouG6q2M1PuG7omJ7w6A1PuG7omJ9NeG7ouKAnDXhurF94bui4bqrfTV74oCd4bui4buDxag24buie8Oj4buiI3t9LGPhu6Ijw53huqfhu6Ijezbhu6Ijw6A1PuG7oj1ZNeG7ouG7gn0hYuG7osO94bukNOG7oiQo4buiYsavNuG7omJ7Y+G7tDXhu6Iz4bq1feG7ouG7g8Wo4buiQOG7qDbhu6Ik4buoNOG7ouG6rWNnLjXhu4zhu6Iz4bq1feG7olsje+G7onvhurXhuqfhu6Lhuqd74bum4bqn4buiI8Op4buk4buiNXtZNeG7oj1ZNeG7ojJ7feG7ojV74bu04bqn4buiI+G7qDV74buiYsavfeG7oiPhu6Yj4buiNeG6u+G6tyPhu47hu5Iv4bqn4buY4buS4bqn4buiIzPhu6ThuqvhuqtK4buc4bqnxqHhu6ThuqdifTY14buc4buY4buSfTQ+4buiIzPhu6ThuqvhuqtK4bucfcahJTViJeG6qeG7nOG7ouG6q2JnMyVK4buc4buFfT1ie8OT4buiVVPhu57huqdmw5Lhu6J7JX0+e2LDk+G7olPhu57hu57huqdmw5Lhu5zhu6LhuqvhuqkjSuG7nC8vI+G7jkDhu6Q24bqne2Niezbhu47hu4M1Lz0l4bqrMmI24bqnLzUl4buF4bqrL1BQUlQv4bug4bug4bugPVDhu6DDmuG7oMOaUlRiUMOZUMOZM1Qt4bugU+G7oOG7oOG6rWM2I3s2feG7oOG7jjHhuqc+4buc4bui4bukM2JK4buc4buXLOG7ojTGryPhu6J3aeG7ons54bqn4buiYnvhur3hu6JS4buM4bui4bqsY+G6oSPhu6J7w6N94buiMns34buk4buiRuG7gsOT4bui4bud4bqjNT7hu6Jie2Phu7Q14buM4buiNXvDnWLhu6Ji4bqpW+G7oiPhu6Q24buc4bui4buFfT1ie0rhu5xVU+G7nuG7nOG7onslfT57Ykrhu5xT4bue4bue4buc4buiL+G7mOG7ki/huqfhu5jhu5Lhuqfhu6IjM+G7pOG6q+G6q0rhu5zhuqfGoeG7pOG6p2J9NjXhu5zhu5jhuqxj4bukNT7hu6Ij4buoNXvhu6Lhuqd7fTs14buiQCzhu6I0xq8j4buiMmnhu6J7OeG6p+G7omJ74bq94buiUuG7jOG7ouG6rGPhuqEj4buie8OjfeG7ojJ7N+G7pOG7okbhu4Lhu47hu5Iv4bqn4buY4buS4bqn4buiIzPhu6ThuqvhuqtK4buc4bqn4buXNj1n4buc4buY4bqsY+G6oSPhu6J7w6N94buiJC7hu6I1Pnsi4buiw4ln4buiQOG7pDXhu6JCe+G6u+G6szU+4bui4buDZeG7ouG6rGPhuqEj4buie8OjfeG7jOG7osahe1s1e+G7ouG6p3vDqeG7jOG7okJ7w6nhu6Ji4bq74bq3NT7hu6LGoXtbNXvhu6Lhuqd7w6nhu4zhu6LFqcOjfeG7oiThuqM1PuG7ouG7m1k14buiYsOjI+G7jOG7oiPhu6Yj4buiw4ln4buiQOG7pDXhu6Ijw6nhu6Thu6Lhuqxj4bqhI+G7onvDo33hu4zhu6Ij4bumI+G7oiPDneG6p+G7jOG7oiPhu6Yj4buiNT7FqDV74buiMnvhu7Y14buiYuG6qeG6u+G6sTU+4buiYsSD4buiI3vhur0j4buiYuG6qX0oNeG7ojJ74bukfeG7omJ74bq/I+G7ont9ITXhu6Ij4bumI+G7ojNj4bu0YuG7jOG7ojU+eyLhu6Lhuq1jZyxi4bui4buDw6rhu6Thu6Ik4bq74bq1I+G7ouG6rGPhuqEj4buie8OjfeG7omJ7w6A1PuG7ouG6rWPhu6Thu47hu6LGoeG7piPhu6Lhu4Mi4buiJMavfeG7okB9KGPhu6Lhuqxj4bqhI+G7onvDo33hu6Lhuqvhurc04buiYn0s4bqn4buiZmQj4buiI+G7geG7omLhuql94buiJCjhu6JA4bumNuG7oiPhu6Y24buiMixi4bui4bqtY+G7qOG7ondp4buieznhuqfhu4zhu6I+feG7h+G7ojThuqF94buiM307NeG7onsh4buiI3tWYuG7oiN7OuG7jOG7ojPhu6w1PuG7ojU+eyXhu4zhu6Lhuqd74buoNeG7ouG7pjV74buiYuG6qWM1PuG7omJ74bq/I+G7omjhu6IyfSw14bui4buDxajhu6I1PmNnITXhu6Lhu4M5NT7hu6Ijw6nhu6Thu6Ij4buB4buiYuG6qX3hu4zhu6JiWyN74buiI+G6vyPhu6I+feG7pjThu6Lhuqvhu6Zi4bui4buDfSEj4buiPn3hu6h94bui4bqtY2csYuG7oiPhu6Yj4buiMn0sNeG7ojU+eyLhu4zhu6Iye30sY+G7ojXGr33hu4zhu6Ji4bqh4buiI+G7pjbhu6Ijw6nhu6Thu6Ijw6A1PuG7oj1ZNeG7juG7ki/huqfhu5jhu5Lhuqfhu6IjM+G7pOG6q+G6q0rhu5zhuqfhu5c2PWfhu5zhu5jGoeG7piPhu6Ijw53huqfhu4zhu6Ij4bumI+G7ojU+xag1e+G7ojXhuq/hu6Iz4bq/I+G7omJ74bq/I+G7ont9ITXhu6IjN+G7ont9IWPhu6Lhuq1j4buo4buiI+G7piPhu6Ije1s1e+G7ouG6q+G7piN74bui4bukNeG7ouG6q301e+G7ombhu6rhu6J7w6N94buM4buiI3vhu7A04buiMzbhu6Ik4bqzfeG7ouG6q+G6oTU+4bui4buD4bu0YuG7oiN7w51i4buM4buiYn01e+G7omJ74buyNeG7oiPDqeG7pOG7ojV7WTXhu6I9WTXhu4zhu6I+feG7pOG7oiRdNXvhu6Ije1s1e+G7ouG6q+G7piN74buM4buiNT7hurvhurN94buiM+G7pDbhu6Ikw6M1PuG7jOG7ojU+4bq74bqzfeG7oiM34buiezbFqDXhu6Ij4buoNXvhu6Iyezfhu6Iye+G7sDXDkuG7oiN7Y+G7tjXhu6JAIuG7oiN7Y+G7oiThu6Y24buiI+G7piPhu6IkfS5j4buiMn0hNeG7ouG6p3tlI+G7ouG7g2Xhu6I1e1k14buiPVk14buiJDc14buiNMOqNT7hu6I14buwNOG7ojThurd94buiUOG7nlBR4bui4buDxajhu6JCLGLhu6LDvT5jZzs14buiJOG7pjXhu6LhuqxjaOG7onnhu6o24buM4buiQOG7qDbhu6Ik4buoNOG7ojQ5feG7ojU+4bq74bqzfeG7jOG7ojQ5feG7ojV7xajhu6IkLmPhu6Ik4bq74bq1I+G7ouG7g2N94buiRmNZNeG7jOG7oiQ3NeG7okIsYuG7oiThu7I04buiw5004buO4buSL+G6p+G7mOG7kuG6p+G7oiMz4buk4bqr4bqrSuG7nOG6p+G7lzY9Z+G7nOG7mMahe8Op4buiYiIje+G7ouG6rGPhuqEj4buie8OjfeG7oiN7NuG7okB9LGLhu4zhu6IkLDXhu6Jie+G6s33hu6IkfSg04buiNcWoZ+G7oiM34buiYnso4buiMntXNT7hu6IkIjV74buM4buid2nhu6J7OeG6p+G7omJ74bq94buiUuG7jOG7ouG6rGPhuqEj4buie8OjfeG7ojJ7N+G7pOG7okbhu4Lhu6Ik4buq4buiYnvFqDV74buiI8OgNT7hu6Ji4bqhYuG7oiQm4bqn4buO4bui4bqsY+G6oSPhu6J7w6N94buiPnt94buiNXvhu7Q14bui4buDxajhu6Ik4bumNXvhu6I+feG7puG7oiPhu6Q24bui4bqr4bq/4bui4bqtY2csYuG7omJZNOG7jOG7ojXhuq/hu6Iz4bq/I+G7oiPDqeG7pOG7oiPhu6Yj4buiI+G6seG7ouG6rWPhu6Q14buiI8Op4buk4bui4bqsY+G6oSPhu6J7w6N94buM4buixqF7WzV74bui4bqne8Op4buM4buieVZi4buiYuG6qeG7tDXhu6JCxIPhu6Lhuq1j4bqhI+G7ouG7gn0hYuG7osO94bukNOG7jOG7okI44buk4bui4bumNeG7ojV7WTXhu6I9WTXhu6Ji4bqhfeG7oiPhu6Q24buM4bui4buCfSE14buiMn0oNOG7ouG6q+G7pmLhu6I1e1k14buiPVk14buiYuG6oX3hu6Ij4bukNuG7ouG7g8Wo4buiI+G7piPhu6Ij4bqx4bui4bqtY+G7pDXhu4zhu6JixIPhu6Ije+G6vSPhu6J74buHY+G7ouG6rWPhu6Q14buiJOG7quG7ouG6p3vhuqF94buie+G6teG6p+G7oiN7VmLhu6Ijezrhu4zhu6Ije2Phu7Y14buiQCLhu6Iy4buL4buiM+G6u+G6pTU+4buM4buiI3vDnWLhu6Iz4bq74bq1NT7hu6I1e+G7hzU+4buiNcOjfeG7oj1jNT7hu6Ijw6nhu6Thu6J3aeG7ons54bqnw5Lhu6I1e+G6s+G7ouG7g+G7tGfhu4zhu6I0ViPhu6I9xJHhu6IjN+G7ojV74buHNT7hu6IkfS5j4buiI3sgNXvhu6I1e8OdYuG7oiQiNXvhu6Lhu4Mu4buiI3vhurvhurE1PuG7omLhuqldNXvhu4zhu6JAxIPhu6LhuqtjNT7hu6Jiezs04buiNcOjfeG7oj1jNT7hu6I1e+G6uzU+4bui4buD4bu4NeG7okDhu6g24buiJOG7qDThu6Lhuqvhur/hu6Jie8OgNT7hu6Lhuqtj4bqhYuG7jOG7ojN9NXvhu6J7NsavYuG7jOG7ont9IWPhu6Lhuq1j4buo4buiYuG6qTY1PuG7oiR9LmPhu6J7xag1e+G7ouG7g8Wo4buiYnvhur8j4buie30hNeG7omJ7xag1e+G7oiPDoDU+4buiI3vhurvhurE1PuG7omLhuqldNXvhu6J3aeG7ons54bqn4bui4buD4bq3feG7ouG6q+G6v+G7oiThuqM1PuG7omJ7Y+G7tDXhu4zhu6Jie+G6oTU+4buiNXvDnWLhu6Ij4bukNuG7ouG7g8Wo4buiYnvhurN94buiPn3hu6Q14buiMmnhu6J7OeG6p+G7oiThurvhurUj4bui4bqpZGLhu6I1PuG7rDXhu6J74bqxNeG7juG7ki/huqfhu5jhu5Lhuqfhu6IjM+G7pOG6q+G6q0rhu5zhuqfhu5c2PWfhu5zhu5jFqcOjfeG7ojU+eyLhu6Iz4buyNeG7omJ74bq94buiVOG7ouG7l+G7pDXhu6LGoXvDneG6p+G7onvFqDV74buiQuG6qWM1PuG7ouG6u+G6sTU+4bui4bud4buoNT7hu6Iyezfhu6Thu6JGxrDGsMaw4bui4buDw6rhu6Thu6Lhuq1j4buk4buiJOG7quG7omc7Y+G7oiPhu7Jj4buiYuG7tOG6p+G7omLhuqljNT7hu6Jie+G6vyPhu6J7fSE14buiNMOjYuG7ouG6q+G6oeG7oiN7w6nhu6Ji4bqp4bq74bqxNT7hu4zhu6I1e30hNOG7ouG7g2Xhu6Lhuq1j4bukNeG7omLhuqk5NT7hu6IkKOG7omJ9LOG6p+G7omJlI+G7omZZZ+G7oj3hur81PuG7ouG7g8Wo4buiezbFqDXhu6Jie30hNeG7osO9e8Wo4buiNeG6u+G6tyPhu6Lhuqd74bum4bqn4bui4bqtY2cuNeG7ombhu6rhu6J7w6N94buiI3vDqeG7ojU+ezDhu6Thu6Lhu4J9IWLhu6LDveG7pDThu4zhu6Ji4bqpNjU+4buiJDfhu6I1e8OdNeG7ojTGrzV74bui4bqne+G7qH3hu6JifSzhuqfhu6JiZSPhu6IkxIN94buiNOG6t33hu6JixIPhu6Ije+G6vSPhu6Lhu4PFqOG7ons2xq9i4buiJMOjNT7hu6Ijw6nhu6Thu6Lhuqxj4bqhI+G7onvDo33hu47hu6JCfTV74buiYnvhu7I14buiI3sg4buiJMavNuG7oiQ34buiJOG7quG7oiThurvhurUj4bui4bqtY+G7pjXhu6Ji4bqpfSFi4buM4buiYnvhur8j4bui4bqr4bq/4buiM+G7pDXhu6JiYeG7pOG7jOG7omJ7w5004buiNXtj4buyNeG7ouG7g8Wo4buiJOG6u+G6tSPhu6Jieyjhu6J7fSE14buiJOG7tDThu6I1KmLhu6Ji4bqpNjU+4buiYsOqNT7hu6Lhuq1jZyxi4bui4bqr4bumI3vhu6Lhu4PFqOG7ons2xq9i4buiJMOjNT7hu6Ijw6nhu6Thu6Lhuqxj4bqhI+G7onvDo33hu4zhu6Ij4bumI+G7oiPhurHhu6Lhuq1j4bukNeG7oiPDqeG7pOG7ouG6rGPhuqEj4buie8OjfeG7ouG7g8Wo4buiYsOqNT7hu6Lhu4Mi4buiJMavfeG7okB9KGPhu6Lhuqxj4bqhI+G7onvDo33hu6Jixq994buid2nhu6J7OeG6p+G7ojPhu7I14buiYnvhur3hu6JS4buiNcWoZ+G7jOG7oiQo4buiM8avfeG7ojV74buHNT7hu6I9w51j4buiw5014buM4buie101e+G7ouG7qDV74buiYuG6oWLhu6IkJuG6p+G7oiThuqF94bui4buD4bq3feG7oiPhu4Hhu6Ji4bqpfeG7ouG7g8Wo4buiJOG6ozU+4buiQMWoNuG7oiPhu6jhu6I14bq74bq3I+G7juG7ki/huqfhu5jhu5Lhuqfhu6IjM+G7pOG6q+G6q0rhu5zhuqfhu5c2PWfhu5zhu5jigJzhu4Lhurd94buiYnvFqDV74buiI8OgNT7hu6Ji4bqhYuG7oiQm4bqn4buiI8Op4buk4buiMmnhu6J7OeG6p+G7omJ74bq94buiUuG7jOG7oiN7ZDU+4buiYuG7pOG7omJ9NeG7omLhurvDojU+4bui4bqp4buuNT7hu4zhu6I94bq74bq3feG7ouG6q+G6v+G7ojPhu6o1e+G7oiTGrzbhu6IkZDU+4buiJOG7rDXhu4zhu6Lhuqvhu6Y1PuG7ouG6q2PhuqFi4buiI8Op4buk4bui4bud4buoNT7hu4zhu6Lhuqvhur/hu6LDqTU+4buie8Oj4buM4buiPn3hu6Y04bui4bqr4bumYuG7oiPDqeG7pOG7oiPhu4Hhu6Ji4bqpfeG7ouG7g8Wo4buiNXtZNeG7oj1ZNeG7oiPhu6jhu6I14bq74bq3I+G7jOG7ouG6q+G6v+G7ouG6p3vhuqF94buie+G6teG6p+G7oiPDqeG7pOG7osahe8Op4buiYiIje+G7ojXhurvhurcj4buM4buixqF7WzV74bui4bqne8Op4buM4buieVZi4buiYuG6qeG7tDXhu6JCxIPhu6Lhuq1j4bqhI+G7ouG7gn0hYuG7osO94bukNOG7jOG7okI44buk4bui4bumNeG7ojV7WTXhu6I9WTXhu6Ji4bqhfeG7oiPhu6Q24buM4bui4buCfSE14buiMn0oNOG7ouG6q+G7pmLhu6I1e1k14buiPVk14buiYuG6oX3hu6Ij4bukNuG7ouG7g8Wo4buiI+G7piPhu6Ij4bqx4bui4bqtY+G7pDXhu4zhu6JixIPhu6Ije+G6vSPhu6J74buHY+G7ouG6rWPhu6Q14buM4buiI8SRNT7hu6Lhu4Phurd94buiw73Do33hu6Lhuq1jZ+G7ojJp4buieznhuqfhu6Lhuqxj4bqhI+G7onvDo33hu6Lhu4PDquG7pOG7oiThurvhurUj4bui4bqr4buB4buk4buiJMSDfeG7jOG7okDEg+G7ouG6q2M1PuG7omLGr33hu6J3aeG7ons54bqn4buiNcWoZ+G7jOG7ons2xq9i4buiJMOjNT7hu6Ijw6nhu6Thu6Lhuqxj4bqhI+G7onvDo33hu6I1e8OdYuG7oiQiNXvhu6Lhuqs64buiYn0s4bqn4buiYmUj4buiNT7FqGfhu6Ijxag1PuG7oiM34buiI3vDnWLhu6Iz4bq74bq1NT7hu6Ij4bukNuG7onvhurE14buM4buiPVk14buiI3vDqeG7onvhurE14buM4bui4bqr4bumNT7hu6Jixq824buM4bui4bqtY2csYuG7ojN9IWLhu6Lhu4PFqOG7omJ7fSxi4buiYnvhur8j4buie+G6sTXhu4zhu6IkNzU+4buiPjfhuqfhu6Jm4bq9NT7hu6Ik4bumNT7hu6Lhu4PFqDbhu6Lhuqvhur/hu6I1Pnt9IeG6p+G7omZZZ+G7oj3hur81PuG7ouG7g8Wo4buiQOG7qDbhu6Lhu4Mh4buiQsSD4bui4bqtY+G6oSPhu6Lhu4J9IWLhu6LDveG7pDThu6Jm4buq4buie8OjfeG7oiN7w6nhu6I1Pnsw4buk4buM4oCd4buixqF7w6nhu6JiIiN74bui4bqsY+G6oSPhu6J7w6N94bui4buC4bq74bqxNT7hu6Lhu51dNXvhu6LFqWMh4buiNXvDnTXhu6I0xq81e+G7juG7ki/huqfhu5jhu5Lhuqfhu6IjM+G7pOG6q+G6q0rhu5zhuqfhuqo2Y+G6qSMl4buc4buYQnslNuG7okJCRuG7gsO94buSL+G6p+G7mA==

Theo TTXVN

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Chất vấn Bộ trưởng Bộ Xây dựng

Chất vấn Bộ trưởng Bộ Xây dựng
2022-11-04 15:07:00

baophutho.vn Sáng 4/11, tiếp tục chương trình chất vấn, Bộ trưởng Bộ Xây dựng liên quan đến bốn nhóm nội dung: Thực trạng, giải pháp nâng cao chất lượng quy...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long