Cập nhật:  GMT+7
Mm3DoTnhu4Hhu5HhurPhu6vhu6shOMWp4buwbuG7seG7keG7hTgz4bq+bznhu7Ftw7054buAbW454bq/cTlsw7104buZbDnhu5PDquG7rTIvbcOhMzLFqTnhu4Hhu5HhurPhu6vhu6shOMWp4bq+4buV4buH4bqiODMybuG7k2w54bur4bup4buBITgvL+G7gSLhur/hurPhu5XFqW3hu63hu7Ft4buVIsOB4buZL+G7h+G7heG7q8O04bux4buVxakv4buZ4buFw4Dhu6svw6Bhw6Hhurcv4bqj4bq34buHw6DDoWHhuqHhuqPhuqHDo+G7scOh4bqvYeG6r2HEg+G7kcOhIsO1xalsODkvMzIvxakzMsWpOeG7geG7keG6s+G7q+G7qyE4xanhur7hu5Xhu4fhuqI4M+G7nuG7mWw5w4nhu5M54bux4but4bqiw63hu5k54bux4bup4but4bqi4buL4buZOeG7gW3hu5U54buZbMO9w7puOeG7h2Xhu5k5w7Rt4butOU3huqU54bq+4bql4buBOeG7geG6teG7gW05xaltxqHhu5lsXTnhu4Ft4buh4buZbDnhu4fDsuG7gW054bq/4buJ4buZbTnhu4Dhu5XDgW7hu4ctw6HhurciMi/FqTMyxak54buB4buR4bqz4bur4burITjFqU3hu4XhurPhu4c4M8Wo4buw4buC4buwLTlM4buXxak5xalt4bq54buZOcWpbcah4buZbF054buBbeG7oeG7mWw54buHw7Lhu4FtOeG7gOG7lcOBbuG7hy3DoeG6t1054buxbcO6bjlsbuG6s+G7mTnGsOG7reG6s1054buf4buZbDnhu5hs4but4bqiauG7mTnhu4Lhuqvhu4E5w4nhu5M5LTnhur5vOeG7sW3DvTnhu4Btbjnhur9xXTnhu7Dhu6nDveG7peG7mWw5w7Rt4butOU3huqU54bq+4bql4buBXTnhuqDhuq054buCcOG7mWw54buwbcOy4buZbV05beG7reG6ouG7ieG7mTklw63hu5k54buQ4bq7xak54buD4bqtOcO0beG7n+G7mWw5xrDhu63huqfhu5k54buZbOG6pW45w7Rt4buXOcO0beG6qeG7mTnhu5lsw6LhuqI54buDw63hu5M54buDbjnhu7Hhu63huqLDreG7mTnhu7Hhu6nhu63huqLhu4vhu5k54buZbeG6q+G7gTnhu5lt4bulOeG7mWzDvcO6bjnhu4dl4buZOeG7mWxtbsOt4buTOeG7seG7r+G7gTnhu7Ft4bu34buBOW1u4buJ4buZOcOBbuG7ieG7gTlsbuG6reG7mTnhu4HhurXhu4FtOeG6oOG6rTltcW45w4HDojnhu6vhu7k54buHd+G7mWw54buB4bq14buBOeG6v27hu4nhu5k5xalt4bq1xak5xaltxqHhu5lsOeG7seG7qeG6teG7mW054buHw7Lhu4FtOeG6v+G7ieG7mW0iMi/FqTMyxak54buB4buR4bqz4bur4burITjFqeG6vuG7leG7h+G6ojgz4bue4buZbDnDieG7kznhu5ls4but4bqiw63hu5k54buRw6I54bq+bznhu7Ftw7054buC4bqn4buZbDl44bqiOeG6oOG6rTnhu4Jw4buZbDnhu7Btw7Lhu5ltXTnhu6vhurPhu605w7Rtbjnhu5lsbeG7jTltw73hu6054buf4buZbDnhu4PDvcO54buBOeG6v8OiOeG7geG7leG7mTnhu5ltZeG7mTnhu4dl4buZOeG7sW7hu5k54buxw73hu6Xhu5lsXTnhu7Fv4buZOeG7mW1u4buJ4buTOeG6v+G6ueG7rTnhu5HDouG7kznhur5vOeG7sW3DvTnhu4Btbjnhur9xXTnhu7Dhu6nDveG7peG7mWw5w7Rt4butOU3huqU54bq+4bql4buBIjlNdOG7mTnDoDnhu7Ft4bq14buZbDnGsOG7reG6s105w7Rtbjnhu4Hhuqc54buZw7114buBOeG7g+G6s+G7mWw5beG7reG6ojnhu4Nx4buZbDnhu4Hhuqc5beG7iTnhu7Ft4buh4buZbDnhu4Ftb+G7mW054bux4bupw7I5w4HDouG7lTnhu4Hhu61x4buBOeG7gW3hu63hu5lsOeG7seG6s+G6ojnhu4Phur3huqI54buRdm454buHw7Lhu4FtOeG6v+G7ieG7mW054buA4buVw4Fu4buHOS3DoeG6tznhu7Ftw7M54buD4buXOeG7gXnhu5lsOeG7kcOiOeG7keG7r+G7gTnhu5/hu5lsOcOJ4buTOcO0w63hu605bOG7m2454buxw6nhu7E54buB4bqnOeG7geG6teG7mTnhur9xXTnhu4Phuqfhu5lsOcOBbsOt4buZOeG7sW/hu4FtOeG7geG7t+G7gTnhu4PDrOG7mTnhu7Hhu7Xhu5lsOeG7mW3Dojnhu4PEqTnhu7Hhu63huqLDreG7mTnhu7Hhu6nhu63huqLhu4vhu5ldOW3DvXXhu5lsOeG7h8Oq4buZOeG7mWzDvcO6bjnhu4dl4buZOeG7sW7DrOG7mTltw6Lhu5ltOcO0beG6s2454bq/4bq14buVOSU54buxw6w54buxbeG7heG7lTnGsOG7reG6ojnhu4PDsuG7mW1bOcOB4bq74buZOeG7g3Hhu5lsOeG7mWzDvcO6bjnhu4dl4buZOeG7seG6pW45w7Rt4butOeG7h2Xhu5k54buBw7054bux4bup4buV4buZbDnDgW7hu4nhu4E5beG7leG6reG7mTnhu7FyOeG7gW3hu7Phu4E54buxbuG7ieG7gTnhu4HDvXVuOeG7geG7leG7mV054buD4bq14buTOWxucznDgcOiOeG7geG6teG7gTnhu6tu4buZbTlt4buV4bql4buxOeG7gXjhurM5bG7hurM54buDw7Phu5ltXTls4buXxak5xalt4bq54buZOW3huqXhu5k54buBbcOsOcOBbuG7ieG7gTnhu7F3OeG7seG6u8WpOeG7g+G7n+G7mWw54buZbMO9w7puOeG7seG7qeG7leG7mWw54buxbcO6bjnhu4NuxKnhu5M54buHw7Lhu4FtOeG6v+G7ieG7mW054buHbmrhu5k54bq/bsOs4buZOcWpbeG7s+G7gTnhu7HhuqXFqSIyL8WpMzLFqTnhu4Hhu5HhurPhu6vhu6shOMWp4bq+4buV4buH4bqiODPhu57hu5lsOcOJ4buTOeG7gW3hu5U54bq/bsOs4buxfTnhu7Dhu59uOeG7sW3DvcO64buZbDnhuqDhu63huqLDreG7mTnhu4HhurvFqTnhu5lt4bq74buxOeG7sW7hu5k54bux4buz4buBOeG7seG7qcOt4buZOeG7geG6teG7gTnDtMOt4buZbTnhu4Ftb+G7mW054buxbeG7oeG7mWw54buZbcO9OeG7sW3Dum454bur4bu3OSPhu7AjXTnhur7hurXhu5U5xaht4buvOeG7sG3hu5tdOeG7gsOibjnFqW3hurXhu7E54buxbeG6s+G7mW054oCTOeG7seG7qeG7reG6ouG7i+G7mTltw7Phu5ltOeG7gXjhurM54bux4buN4buZbV05beG7reG6ouG7ieG7mV0iIiI54bux4bupbsSp4buZOcO0beG6s2454buxdW454buZbMO9w7puOeG7h2Xhu5k54bur4bqz4buVOeG7gW3hu5U54buZbOG6q+G7mTls4bub4buZXTnhu4dqOW1uxKnhu61dOeG7seG7qeG7leG7mWw54buD4buXOeG7gW3hu6854bux4bup4bub4buZbDnDgW7hu4nhu4E54buD4bqn4buTOeG6v+G6p+G7lTnhu4Phu4Xhu5U5w7Rt4bq94butOeG7seG7qeG6s+G7mWxdOeG7qeG7ueG6sznhu7HhurPhuqI54buD4buv4buZbDnhu4HhurXhu4FtOcOBw6I5w7Rt4buf4buZbDnhu7F3OeG7seG6u8WpOeG7g+G7n+G7mWw54buZbMO9w7puIjIvxakzMsWpOeG7geG7keG6s+G7q+G7qyE4xanhur7hu5Xhu4fhuqI4M+G6suG7mW054buYbOG7reG6omrhu5k5I+G6qeG7mTnhu7Bt4bq1bl054buZbMO9w7puOeG7h2Xhu5k5w7Rt4butOU3huqU54bq+4bql4buBOeG7gW1u4bqzOeG7q2h9OeG7nuG7mWw5w4nhu5M54buRw6I54buZbMO9w7puOeG7qcOp4buxOeG7mW1u4buJ4buxOeG7scOz4buZbSI54buAbeG7r+G7mWw54bux4bufbjnhu4Phu4vhu6054buxbuG7mTnhu7HDveG7peG7mWxdOXjhu5lsOW1xOcOBw6I54bux4bu3OWxu4bq14buBOeG6v+G6p+G7lTnhu5lt4bqz4butOcWpbeG6p2454buxbeG7t+G7gTltbuG7ieG7mTnhu5lsbW7DreG7kznhu4HhurXhu4E54bq/buG7ieG7mTnFqW3hurXFqTnhurPhu5k54bux4buVw6Lhu5k54buZbcO9fTnhu4Lhu4Xhu5U5w7Rt4bq94butOeG7seG7qeG6s+G7mWw5w7RtbjlsbuG6s+G7lTnhu7Fuw6zFqV054buBbeG7jTnhu6nhurM54buDw73DuuG7mWw5w7Rtbjnhu4Hhurnhu5k54buxbW7DrOG7sTnDgcOiOcO0beG7n+G7mWw54buZw63hu5k54buxcjnhu4Ft4buz4buBOeG7geG6teG7gTnhu6tu4buZbTlt4buV4bql4buxOWxu4bqzOeG7g8Oz4buZbTnhu7HhurvFqTnhu7Hhu6nhu63hu5lsOeG7g+G7n+G7mWw54buZbMO9w7puIjIvxakzMsWpOeG7geG7keG6s+G7q+G7qyE4xanhur7hu5Xhu4fhuqI4M+G7mGzhu5XDom45w4Fu4buJ4buBOeG7seG7reG6osOt4buZOeG7seG7qeG7reG6ouG7i+G7mTnhu4Hhu5/hu5lsOeG7seG6teG7gTnFqW3GoeG7mWxdOeG7gW3hu6Hhu5lsOeG7h8Oy4buBbTnhur/hu4nhu5ltXTnhu5/hu5lsOeG7gcah4buZOeG7sW/hu4FtOeG7geG7t+G7gTnDgeG6u+G7mTnhu4Nx4buZbDnhu4HhurXhu4E54buxcjnhu4Ft4buz4buBXTnhu4HhurU54buZbWXhu5k5eOG7mWw5bXE54buxbuG7i+G7mV05w4Hhurvhu7E54buBbcOp4buxOeG7g8SpOWxu4buvxak54buD4bunOeG7gW3hu5U54buZbUHhu5lsOW1xOeG6v8OyOeG6p+G7mW05bcO94bul4buZbDnhu4fhu5U54buHw7Lhu4FtOeG6v+G7ieG7mW1dOeG7mW1i4buTOeG7gW3hu63hu5lsOeG7seG6s+G6ojnhu4F24buZbDnhu4Ftb+G7mW05xrDhu63huqLhu4vhu5k54buDw7LhurM5xaltw7104buZbDnhu7Ft4bu34buBOW1u4buJ4buZOeG7seG7oeG7sTnhu4Hhu5/hu5lsOeG7seG6teG7gTnhurPhu5k54burbuG7mW054bqg4bqtOW1xbiI54buSdW454buDZeG6ol054buwbXg54buxw7114buZbDnhu4Btb+G7mW05xalteDnhur/hurPhu5k5bcOi4buZbTnhu5hsbcOyOcaw4but4bqiw6zhu7E54bqjw6A5w4Hhu4s54buB4bq14buBOeG6v27hu4nhu5k5xalt4bq1xak5bXM54bux4bupw7k54buBbeG7lTnhu5lsw73Dum45bGPFqTnDtG3hu5c5w7Rt4bqp4buZOeG7h+G7lTnhu4PhuqVuOeG7h8Oy4buBbTnhu4Dhu5XDgW7hu4c5LcOh4bq3Ijnhu57hu5lsOcOJ4buTOeG7sW7DrMWpOeG7sXfhu4E5xalt4buhbjltw7nFqTnhu4F24buZbDnhu4HhurXhu4E54bq/4bqz4buZOeG7mWzDouG7mW1dOeG7g+G7lcOi4buZOeG7sW3EqTnhu4PDsuG6sznFqW3DvXThu5lsOcO0beG6veG7mTnhu7Hhu6nDvXThu5lsOeG7sW7DrOG7mTltw6Lhu5ltOeG7qcOiOeG7q+G7leG6teG7sTnhu5ltQeG7mWw54buD4buhbjnhu7HDvcO54buZbDnhu7Ft4butceG7gTnhu4du4buJ4buZOeG7g8O9w7nhu4E54buxbXc5bcO94bul4buZbDnhu4PEqTnDtMOyxak54buxbcO6bjltcznhu7Hhu6nDuTnhu4Phu6/hu5lsOeG7sW3hu4Xhu5U5xrDhu63huqI54buDw7Lhu5ltIjIvxakzMsWpMzLFqTnhu4Hhu5HhurPhu6vhu6shOMWp4bqy4but4buxbeG7leG7qTgz4buw4buvOeG6suG7mW0yL8WpMw==

Tú Anh

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Mang đũa Việt ra thế giới

Mang đũa Việt ra thế giới
2024-06-05 16:02:00

baophutho.vn Phát huy vai trò xung kích, đi đầu của tuổi trẻ trong việc mở ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế của địa phương, anh Nguyễn Ngọc Ánh, ở...

Nữ quân nhân bản lĩnh, sáng tạo

Nữ quân nhân bản lĩnh, sáng tạo
2024-05-05 18:35:00

baophutho.vn Không ngại khó, ngại khổ, luôn nỗ lực cố gắng, vượt qua chính mình để sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, Thiếu tá, quân...

Cô giáo có nhiều sáng kiến trong giảng dạy

Cô giáo có nhiều sáng kiến trong giảng dạy
2020-05-06 07:49:15

PTĐT - Là giáo viên trẻ sinh năm 1986, cô giáo Hà Thị Kim Liên, Trường THCS Thanh Thủy, huyện Thanh Thủy đã có nhiều sáng kiến trong giảng dạy, được đánh giá cao.

Làm giàu từ mô hình nuôi gà ở Ngọc Đồng

Làm giàu từ mô hình nuôi gà ở Ngọc Đồng
2020-04-28 09:17:29

PTĐT - Năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, chịu khó học hỏi để áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, anh Nguyễn Đức Thao ở khu 5, xã Ngọc Đồng, huyện Yên Lập...

Đôi bạn có hơn 20 lần hiến máu

Đôi bạn có hơn 20 lần hiến máu
2020-04-07 17:55:03

PTĐT - Cùng sinh năm 1984, có tới hơn 20 lần hiến máu và là những thành viên cốt cán của Câu lạc bộ Ngân hàng máu dự trữ của tỉnh. Hồ Phi Tiến và Lê Thuỳ Dương là những tấm...

Làm giàu từ chăn nuôi

Làm giàu từ chăn nuôi
2020-04-07 09:39:24

PTĐT - Với mong muốn làm giàu trên vùng đất quê hương, sau nhiều năm học hỏi kinh nghiệm, anh Nguyễn Cao Cường ở khu Giáp Xuân, xã Tạ Xá, huyện Cẩm Khê đã mạnh dạn vay vốn xây...

Làm giàu từ nghề nuôi rắn hổ mang

Làm giàu từ nghề nuôi rắn hổ mang
2020-03-26 07:55:25

PTĐT - Gắn bó với mảnh đất Hạ Hòa suốt những năm tháng thơ ấu, cuộc sống khó khăn đã thôi thúc anh Nguyễn Thành Được ở khu 4, xã Hiền Lương nung nấu ý chí lập nghiệp. Trước...

Giám đốc đeo quân hàm nhiều sáng kiến

Giám đốc đeo quân hàm nhiều sáng kiến
2020-03-25 08:08:18

PTĐT - Trong 3 năm qua, Xưởng X78, Cục Kỹ thuật (Quân khu 2) luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ thường xuyên cũng như đột xuất được giao. Kết quả đó là do có sự đoàn kết, thống...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long