Cập nhật:  GMT+7
UTXFqOG7pCHhuqNY4bq/4bq/w5TDmeG6u+G7gDbhu4HhuqM8w5lS4oCcdOG6o1gh4bqh4buk4bq6WMSD4buBNTzDquG7pMav4oCd4buk4buBNeG7h+G7pOG7qOG7qOG7puG7pOG7gcOqNjDhu4fhu6Thu4bhur7DuuG7pOG7gcOq4bqvxIM04buk4buB4buHP8SD4bukKT/hu4dRLzXFqFJR4bq74bukIeG6o1jhur/hur/DlMOZ4bq7w708WCjDmVJ04bqvw6Phu6Thu4EmxIPhu6Thur82XeG7h+G7pFjEgzXhu6Q14buFxIM04buk4oCcdOG6o1gh4bqh4buk4bq6WMSD4buBNTzDquG7pMav4oCd4buk4bqhNiLDo+G7pOG7qOG7qOG7puG7pOG7gcOqNjDhu4fhu6Thu4bhur7DuuG7pOG7gcOq4bqvxIM04buk4buB4buHP8SD4bukKT/hu4fhu6Thu4E2XcSD4bukw6pY4bukw6rhu7Lhurvhu6Thu4Hhuq/DncSD4bukIT/hu4fhu6JRL+G6u1JR4bq74bukIeG6o1jhur/hur/DlMOZ4bq7dOG6ryhtw5lSUTbDozThu6Qh4bqjWOG6v+G6v8OUw5k2dTzEg+G7gTzDqsOZ4buk4bq/4buBbeG6ozzDlMOZazYo4buBNcag4bukxajFqOG7qMWo4bq7bOG7muG7pDU8NjQ14buBxqDhu6Thu6zGr+G7rOG6u2zhu5rDmeG7pOG6v8OqIcOUw5kvLyHhu6IuWOG6r+G6uzXhu4fhu4E14bqv4buiasSDLyg84bq/4bqh4buB4bqv4bq7L8SDPGvhur8vxq/Gr+G7quG7rC/FqMWoxq8o4buo4bumV+G7qOG7quG7sOG7sOG7geG7sOG7sOG7sMWo4bqj4bumLSFY4bq74buB4buHw6o84buiw6Dhurs0w5nhu6RY4bqj4buBw5TDmeKAnHThuqNYIeG6oeG7pOG6uljEg+G7gTU8w6rhu6TGr+KAneG7pOG7gTXhu4fhu6Thu6jhu6jhu6bhu6Thu4HDqjYw4buH4buk4buG4bq+w7rhu6Thu4HDquG6r8SDNOG7pOG7geG7hz/Eg+G7pCk/4buHw5nhu6RrNijhu4E1w5TDmcWoxajhu6jFqMOZ4bukNTw2NDXhu4HDlMOZ4busxq/hu6zDmeG7pC9SUS/hurtSUeG6u+G7pCHhuqNY4bq/4bq/w5TDmeG6u3Thuq8obcOZUuG7gDU84bqv4bukSljDqjY84buBbeG7nOG7pCjhu4vhu6RZxIPhu6TDo2Q24bukxIM1JuG7geG7pCFnWOG7pEpo4buk4buBw6pm4bukKTYwxIPhu6Thu7TEgzXhu6TDg1jDqmo84bqj4buk4buBNeG6p8SDNOG7pOG7gcOqOeG7pOG7gTU54buk4buBw6ppxJHEgzThu6R0QCHhu6TDg+G7jeG7pGpkNuG7pCjhuq9YxIM14buk4buBNeG7h+G7pMWoVuG7puG7pOG7gcOqNjDhu4fhu6Thu4bhur7DuuG7pCg54bq74bukIeG7h+G6pzbhu6Thu4Hhu4c/xIPhu6Thur3hu4dY4bui4buk4buANcOdxIM14buk4buBNyE14bukNDbhu4Phurvhu6R04bqjWCHhuqHhu6ThurpYxIPhu4E1PMOqxqDhu6RLWOG6oVjEgyhY4bukeOG6r8OqPGo8w6rhu6RqaWXhu4Hhu6ThuqHDsuG7pOG6o2Yh4buk4bq7NeG6t8SDNOG7pGo+4bukw6PDqeG7pMOjw53Eg+G7pOG7gTfEgzXhu6TDqjZdxIM04buk4buBw6rhuq/EgzThu6Thu4E1WcSDNOG7pMWoxajhu6Qo4bqv4buk4buANTzhu6TDveG7h8SDNDzDquG7pHlYw6M84bq/xqDhu6R1WOG7gSE1NsSDNOG7pHg2w6o84buk4bugxajhu7BW4buk4buBw6o2MOG7h+G7pOG7huG6vsO6UOG7pOG6ozrhurvhu6TEg+G7uMOj4bukxq/hu6bFqOG7qOG7ouG7pOG6ujU2w6Phu6QhaMSDNOG7pOG7gTXhu4fhu6Thu4E1XcOj4bukxajhu7Dhu6bhu6Thu4HDqjYw4buH4buk4buBw6zhu6Thu7Dhu7Dhu6Thu4E1OeG7pOG7gcOqacSRxIM04buk4bqhNVkh4buk4buBw6pdxIPhu6Thu4Hhuq/DncSD4buk4buBNSLhu6Q0NmQ24buiUS/hurtSUeG6u+G7pCHhuqNY4bq/4bq/w5TDmeG6u3Thuq8obcOZUuG7gDU84bqv4bukNDZkNuG7pCE14buHbV3Eg+G7pMOj4bqlxIPhu5zhu6Thu4FZIeG7pOG6uzU7w6Phu6QpaWUh4bukKeG6scSD4bukxIM1OsSD4bukxIM1NjDhu4Hhu6Thu4E4xIM14buk4buBw6zhu6ThuqE1WcSD4bukNDbhu7Thu6TEgzXEkeG7pMSDNcSpxIM04buk4bq7NT/Eg+G7pOG7gcOqNuG7pCrEg+G7pHU1WChrNiHhuqHhu6R04bqv4bq/PMOjWMSD4bukLeG7pOG7gcOdNuG7pOG7geG7ieG7pDQ2xKnhu6RqWDbhu6Thur82XeG7h+G7pFjEgzXhu6Q14buFxIM04bukdFnhuq/hu6TDuTzEg+G7pOG6veG7h1jhu6QpxJE24bukxIPhu7jDo+G7pMav4bumxq/hu6bhu6RqOOG7pOG7h8SDNOG7pOG7gTVp4buk4bqhNTbhu6Thu6rhu6jhu6Thu4Hhu4fhuqs24bui4bukw7nhu7Lhuq/hu6QoNjLEg+G7pOG6oTZdw6Phu6QuNl3Eg+G7pOG6oTkhNeG7pMOKbVjEg+G7pHXhuq/huq804bqjPMOq4buk4bq/WOG7h+G7pCnhurHhu6Thurs14bu0NuG7pOG6v+G7iVjhu6ThuqE5ITXhu6Qu4bu0xIPhu6Thu4E1POG6r+G7pDVpZMSDNOG7pMSDNSrEg+G7pGo64buB4bukIWdY4bukWMSDNeG7pOG6veG7h1jhu6QpxJE24bukajjhu6TDg1jDqmo84bqj4buk4bqhNeG6pcSDNOG7pMOj4buH4bqnxIPhu6Thu4Hhu4dtMcSD4bukxIM0acSRNuG7pOG7gTVYbeG7pOG7gTUi4buiUS/hurtSUeG6u+G7pCHhuqNY4bq/4bq/w5TDmeG6u3Thuq8obcOZUnThuqNYIeG6oeG7pOG6uljEg+G7gTU8w6rGoOG7pEtY4bqhWMSDKFjhu6R44bqvw6o8ajzDquG7pOG6o8Od4buk4bq7NT/Eg+G7pOG6uzU2w6Phu6TDqjZdxIM04buk4buBNcOt4bukNVg24bukIWdY4buk4buBNWljxIM04bukNTYw4buH4bukKTYwxIPhu6Thu7TEgzXhu6RqIOG7pOG6vzZd4buH4bukWMSDNeG7pDXhu4XEgzThu6R0WeG6r+G7pMO5PMSD4buk4buBNeG7h+G6qSHhu6RKaOG7pOG7gcOqZuG7pCk2MMSD4buk4bu0xIM14bukw4NYw6pqPOG6o+G7ouG7pOG7gFkh4buk4bq7NTvDo+G7pMOjw6nhu6QpP+G7h+G7pGpkNuG7pOG6uzUqxIPhu6Qp4bqv4buyxIPhu6Rq4buHWOG7pOG7gOKAnHU1WOG6o+G6o1jhu6Q1JuG6u+G7pDXhuqc24bukajjhu6TDo0Ah4bukw6Phuqnhu4Hhu6Qh4bu4xIPhu6QuMMSDNeG7pC434bukO8SD4bui4buk4bq+NeG7h8OqNuG7pOG7oOG6ojzhu4E24buBNljhu6RLw6o2NDXhu4FQ4bukIeG6p+G7pDRAxIM04bukxIM0NTZdxIPhu6Qhw63hu4fhu6QpMeG7pOG6oTXhuqU24buk4bq7NWYh4buk4bqj4bqv4buyNuG7pOG7gTU/xIPhu6QoaWUh4buk4buAKsOj4bukw704xIM14buk4buANeG7tOG6r+G7pGpkNuG7pMSDNiDDo+G7pOG7gTbEg+G7pMSD4bqx4bukIeG6seG7pOG7gTUx4bukIcOt4buH4buk4bq/4bqnxIM04bukWMSDNeG7pOG7gcOqWDbhu6Lhu6Thu4Dhu4dt4bukxIM1Nl3Eg+G7nOG7pOG6oSLhu6Q14bqv4buyITXhu6QhZ1jhu6Qh4bql4bukKeG6q+G7pGrhurnhu6RqOOG7pOG7gOKAnXU1WOG6o+G6o1jhu6Thu4HDquG7g+G7geG7pDVjNuG7pOG7gTXDqeG7pCHhu4fhuqc24bukIeG7hcSDNOG7pOG7gcOqXcSD4bukNDZpxJHEgzThu6QuMMSDNeG7pOG7gcOqaWQh4buk4bqhNTbhu6Qo4buL4bukWcSD4buk4buBNcOdxIM14bukIeG6pcSDNOG7olEv4bq7UlHhurvhu6Qh4bqjWOG6v+G6v8OUw5nhurt04bqvKG3DmVLDg+G6qeG7geG7pMSD4bu4w6Phu6Thur9Y4buH4buc4bukxIPEqeG7pDXhuq/DncSDNOG7pMOKWMOj4bqvxIMoWOG7pCk2IOG7h+G7pDXDncSDNeG7pEtY4bqhWMSDKFjhu6Thur9Y4buH4buk4bqhNTbhu6TEgzXDneG7pGrhu4dY4bukLuG7uMSDNOG7pDXDneG7ouG7pHVZIeG7pOG6veG7h+G6pyHhu6Q0Nljhu6ThuqE1WSHhu6Qqw6Phu6TDo2nhu4fhu6Thu4E6xIPhu6QoZsSDNOG7pGo2MCHhu6Thu4DDmXU1WOG6o+G6o1jhu6QhNSLhu4Hhu6QpMeG7pDQqbeG7pFnhurvhu6ThuqPhu4sh4buc4bukKeG6tzbhu6RLWOG6oVjEgyhY4bukITU2WOG7pOG6v33hu6Thu4HDnTbhu6TEgzThu4dtXcSD4bukajYuw6pYxIM24buHw6Phu6Lhu6TDveG6s+G7pOG7gTXhu4dd4buk4buBNT/Eg+G7pCnhuq3EgzThu6ThuqE14bqvWOG7pDXhurMh4bukw4o2w6o24bukSzbhuqPhuqM2WMOj4bq/4buk4bugw7rhuq/DozbEgzbhur3hu4c84buk4buANeG6r8OqxIM8UOG7pCE1IuG7pOG7geG7suG6r+G7pMOj4bqp4buB4bukw6NZbeG7pCjhurfhu6Thu4E4w6Phu6ThuqPhuq/hu7I24buk4bqhNeG6r1nEgzThu6Thur/hu7TEg+G7pMSDw51t4bui4buk4buA4buHbeG7pMSDNTZdxIPhu5zhu6Thu4HDquG6r8SDNOG7pOG6veG7h1nhu6Thu4HDqjjEgzXhu6ThuqM/xIPhu6Thu4E1POG6r+G7pCgm4buH4bukaiLhu4Hhu6QhWSHhu6TDo+G6teG7pGo2LsOqWMSDNuG7h8Oj4buc4bukdeG7s+G7j+G7pGrhuqXhu6Thu4E4xIM14bukKWbEgzThu6Qp4bqp4bukamljxIM04buk4bq94buH4bqnIeG7pMSDNcSpxIM04bukxIM0acSRNuG7pChY4bukbFjEgzXhu6Lhu6Thur7hu4vhu6ThuqE2MMSD4bukKCzEg+G7pCkixIPhu6TDo+G6pzbhu6QpPOG7pCjhurNY4bukw6NkNuG7pCE14bqv4bukS1jhuqFYxIMoWOG7pGrDneG7pCHhu7Thu6QhWSHhu6Thur3hu4fhuqch4bukNDZY4buk4buBw6pdxIPhu6Thu4DDqlk24bukw7km4buB4buiUS/hurtSUeG6u+G7pCHhuqNY4bq/4bq/w5TDmeG6u3Thuq8obcOZUuG7gFkh4buk4bq7NTvDo+G7pMSDNTrEg+G7pClZxIM14bukNDZZ4buk4buBNyE14bukIeG7iyHhu6Thu4HDrOG7pOG6oTVZxIPhu6Q0NuG7tOG7pGrDneG7pDQ2ZDbhu6Thurs1XeG7pC44xIM14buc4bukKeG7suG7geG7pCk2McOj4buk4oCc4buBaWM24oCd4bukVuG7rOG7kuG7pOG7gcOqXcSD4buk4buB4bqrxIM04bukxq/FqOG7ruG7pC7DnTbhu6QpWcSDNeG7pDQ2WeG7pOG7gcOqXcSD4bukw4rhuq/hu4Hhu4E8xIPhu6Thu4Dhuq/Do1jhu4Hhuq884bq/4bui4bukw7lY4buk4bq7NT/Eg+G7pOG6oTU8xIPhu6TEgzRlNuG7pMOjw53Eg+G7pOG7gcOqOMSDNeG7pCg2MsSD4bukIWdY4bukKMOdxIPhu6QoNjLEg+G7pGo2XcSD4buc4buk4bqhNeG7tOG7pMSD4bu4xIM04bukKeG7suG6r+G7pCg2MsSD4bukasOd4bukajYi4buB4buk4bqhOSE14bukLuG7tMSD4bukIWdY4bukdeG6r+G6rzThuqM84bukIWjEgzThu6TEgzVp4buk4bqhNSrhu4fhu6Q1OMSDNeG7pOG7tMSDNeG7nOG7pCrDo+G7pOG7gTVYxIM14buiUS/hurtSUeG6u+G7pCHhuqNY4bq/4bq/w5TDmeG6u+G7j+G7h+G7gTXhuq/DqsOZUuG7gDU84bqv4bukSsSDPGzhurvDqjzhur/hur9RL+G6u1I=

Theo Vnexpress

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

6 món ăn đặc sản không thể bỏ qua ở Qatar

6 món ăn đặc sản không thể bỏ qua ở Qatar
2022-11-11 10:55:00

Đất nước Qatar có sự quyến rũ lạ kỳ với du khách thế giới. Không chỉ nổi tiếng bởi kiến trúc dát vàng kỳ công, nơi đây còn mê hoặc bất cứ ai có cơ hội trải nghiệm ẩm thực.

Đi bộ 1.600 km xem World Cup

Đi bộ 1.600 km xem World Cup
2022-11-09 13:18:00

QATARAbdullad Al Sulmi vừa hoàn thành hình trình đi bộ trong 55 ngày để xem World Cup hôm 31/10, thay vì di chuyển bằng máy bay chỉ tốn 2 tiếng.

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long