Cập nhật:  GMT+7
LOG7h1t74bqn4buLNeG7n+G7n+G7tD7hu5vhu6Dhu4Phu6Hhu4vhuqs+LuG6pjbhuqd74bqp4buRxKl74bupZ3vhuqXhurdwe+G6p8Wpe+G7qTd74bufw7J74bqpOOG7g3vhuqXhu4Phur1we+G6qcO64buV4bqne+G6peG6t3B74buXe+G7icO04buDe+G6qeG7kcSpe+G7qWd74bql4bq3cHvhuqfFqXvhuqk44buDe+G6peG7g+G6vXB74buG4bqoxKjhuqx74buhaMSp4buHe+G7muG7h3F74bug4buHbSp7xKnhu4fhu4Phurvhu4l7w6x2e119W1stXX1bMSwv4buHWy4sL+G7my4s4bube+G6p+G7izXhu5/hu5/hu7Q+4bub4buG4bqrNeG6rT4u4bua4bugSi17VOG7rXvhuqU1xKl74bql4bq3cHvhuqfFqXvhuqk44buDe+G6peG7g+G6vXB74buccMOy4bqne+G7h+G7j+G7g3vDrOG7h2s1e+G7sOG7guG7guG7gnvhu6k3e+G6peG6t3B74bqnxal74bqpOOG7g3vhuqXhu4Phur1we+G7huG6qMSo4bqse+G7oWjEqeG7h3vhu5rhu4dxe+G7oOG7h20qe8Sp4buH4buD4bq74buJe8OsdntdfVtbLV19WzF74bqpYXvhuqU1xKl74buHN8Sp4buHe+G7nHDhu63DqeG7oXvhuqlnxKnhu4d74bufw7J7fSIv4buc4bqoLVDhuqThuqThuqZ7xKnhu4E34buteyJbLSItXX1bW3vhuqfDs8Sp4buBe+G6pcOye+G6rTXEqeG7h3vhu5824bqn4buHe+G6pzbhuqd74bqp4buRxKl74bupZ3vhuqXhurdwe+G6p8Wpe+G6qTjhu4N74bql4buD4bq9cHvhu4bhuqjEqOG6rHvhu6FoxKnhu4d74bua4buHcXvhu6Dhu4dtKnvEqeG7h+G7g+G6u+G7iXvDrHZ7XX1bWy1dfVsxKnvhu4Hhu43hu4l7XVt74bqp4buRxKl74bupZyZ74bug4buH4bqranvhuqlrJCwv4bubLizhu5su4bqo4buRxKl74bupZ3vhuqXhurdwe+G6p8Wpe+G7n8Oye1ske+G7oOG7hzfEqeG7h3vhu5vhu4fDsnvhu6jhu4Phurvhu6F74bug4bujZns64buB4buN4buJe+G6pzbhuqd74bub4buHw7rhu5nEqeG7gSR74bqkOOG6p+G7h3vhu4Y44bqnKnvhuqTDqcSpe+G7gGvhu6Eqe+G7oOG7hzXEqeG7h3vhu4jhu4PDqXAqe+G7oOG7h2174bue4buRxKkqe+G7oOG7g2XEqXvhuqY24buhKnvhu6Dhuq/EqXvhuqzhuq/EqSp74buA4buDNXvhuqbhurXhu4kqe+G6rMawcHvhu4rhuq9we+G7qTd74bqnNuG6p3vhu7Fhe+G7oOG7o8O6xKnhu4F74buow7rhu5HEqeG7gSp74buew7PEqeG7gXvhu4rDszsme+G7iMO04buDe+G6qeG7kcSpe+G7qWd74bql4bq3cHvhuqfFqXvhuqnDuuG7leG6p3vhuqXhurdwezB74bqpOOG7g3vhuqXhu4Phur1wJizhu5su4bqo4buRxKl74bupZ3vhuqXhurdwe+G6p8Wpe+G7n8Oye10ke+G7oOG7hzfEqeG7h3vhu5vhu4fDsnvhu6jhu4Phurvhu6F74bug4bujZns64buB4buN4buJe+G6pzbhuqd74bub4buHw7rhu5nEqeG7gSR74buo4bqvxKl74bqm4buRKnvEqMOzxKnhu4F74bug4bujNcSp4buBKnvhu4jhu4PEqeG7h3vhu5rhu4fDuuG7kcSp4buBKnvhu6jhuq/EqXvhu5rhu4dxKnvhu4jhu4PEqeG7h3vEqMOzxKnhu4F74bupN3vhuqc24bqne+G7sWEke+G7oOG7h3Phu6174buo4bqvxKkqe+G7muG7h8O64buVxKnhu4F74buK4bqvcCp74buG4bute+G6psO64buRxKnhu4Eqe+G6puG7h3B74buGazUqe+G7oOG7hzXEqeG7h3vhuqhmxKnhu4cqe8OM4buD4buJe+G6qMO54bqnKnvhu4ZyxKnhu4F74buKw7Mqe+G7oOG6r8Spe+G6qMO54bqnOyZ74buIw7Thu4N74bqp4buRxKl74bupZ3vhuqXhurdwe+G6p8Wpe+G6qcO64buV4bqne+G6peG6t3B7MHvhuqk44buDe+G6peG7g+G6vXAmLOG7my7huqjhu5HEqXvhu6lne+G6peG6t3B74bqnxal74bufw7J7IiR74bug4buHZ3vhu7Fhe+G7muG7h3F74bug4buHbXs64buB4buN4buJe+G6pzbhuqd74bub4buHw7rhu5nEqeG7gSR74bqucHvhuqbhu5Eqe+G7muG7h2rEqeG7gXvhuqbhu4fhuq9wKnvhu4ZyxKnhu4F74buow7rhu5HEqeG7gSp74bug4bujw7rhu5nEqeG7gXvhu6Dhu4dnxKnhu4d74bupN3vhuqc24bqne+G7sWEke+G7hjd74buK4buP4bqnKnvhu6jDocSpe+G7inDEqeG7gSp74bug4buHNcSp4buHe+G7iOG7g8Sp4buHKnvhu5rhu4dxe+G7huG7jyp74buGN3vhu6Dhu4c44bqn4buHKnvhu6Dhu4c1xKnhu4d74buo4buDxKnhu4c7Jnvhu4jDtOG7g3vhuqnhu5HEqXvhu6lne+G6peG6t3B74bqnxal74bqpw7rhu5Xhuqd74bql4bq3cHsge+G6qTjhu4N74bql4buD4bq9cCYs4bubLuG6qOG7kcSpe+G7qWd74bql4bq3cHvhuqfFqXvhu5/DsnsgJHvhu4Zw4but4bq7xKl74bqoajXEqXvhu4ZyxKnhu4F7OuG7geG7jeG7iXvhuqc24bqne+G7sWEke+G7muG7h2rEqeG7gXvhu5rhu4dxKnvhu5rhu4fDuuG7kcSp4buBe+G7oOG7o3DEqeG7gSp74bua4buHceG6p3vhu4o14buDKnvhuqThuqHEqeG7gXvhuqxqYcSpKnvhuqThuqHEqeG7gXvhu4pw4bqvxKkqe+G7nHDDqXvhu4rhuq/hu4kqe+G7iOG7g8Sp4buHe+G7isO64buRxKnhu4Eqe+G6qMOzxKnhu4F7w4zhu4dlKnvEqOG7geG7h+G7g8Sp4buHe+G7sHDhu61lxKkqe+G7hnLEqeG7gXvhu5xwNcSpKnvhu6jhuq/EqXvhuqxwKnvhuqbhu4fhu4V74bqoNuG7iXvhu6k3e+G7oeG7h2d74buh4buj4bqxxKl74bqoajXEqXvhu4ZyxKnhu4E7Jnvhu4jDtOG7g3vhuqnhu5HEqXvhu6lne+G6peG6t3B74bqnxal74bqpw7rhu5Xhuqd74bql4bq3cHsie+G6qTjhu4N74bql4buD4bq9cCYs4bubLuG6qOG7kcSpe+G7qWd74bql4bq3cHvhuqfFqXvhu5/DsnswJHvhu4Zw4but4bq7xKl74bqoajXEqXvhu4ZyxKnhu4F7OuG7geG7jeG7iXvhuqc24bqne+G7sWEke8So4buBbeG6p3vhu5xwNcSpKnvhu6Dhuq/hu6174bqmw7Lhuqcqe+G6pjV74bqoZsSp4buHKnvhu6Dhu4NlcHvhu57hu5HEqSp74buI4buDxKnhu4d74bug4buDw6nEqSp74buo4bqvxKl74bqo4buNxKkqe+G6puG7h+G6r8Spe+G7iOG7j8Sp4buBKnvhu4jhu4PEqeG7h3vhu5rhu4dxKnvhu6hze+G7nHA1xKnhu4Eqe+G7hnLEqeG7gXvhu4pqxKnhu4Eqe+G7rGXEqXvDjOG7g+G6u8SpKnvhu55r4bqne+G6qMOhxKnhu4Eqe+G7muG7h3F74bug4buHw7kqe+G7hsawcHvhuqjDsyp74bqoOOG7g3vEqOG7geG7h2k1OyZ74buIw7Thu4N74bqp4buRxKl74bupZ3vhuqXhurdwe+G6p8Wpe+G6qcO64buV4bqne+G6peG6t3B7Invhuqk44buDe+G6peG7g+G6vXAmLOG7my7huqjhu5HEqXvhu6lne+G6peG6t3B74bqnxal74bufw7J7MSR74buGcOG7reG6u8Spe+G7hjh74buGbDV7OuG7geG7jeG7iXvhuqc24bqne+G7sWEke+G7nHDhuq/EqXvDjOG7h2Uqe+G7huG7g+G6ucSpe+G7isO64buRxKnhu4Eqe+G6qOG7j8Sp4buBe+G7iuG6r+G7iSp74buK4bqv4buJe+G7iuG7leG7gyp74buow7N74bug4bujNcSp4buHKnvhu7Bw4bqvxKl74buzxKnhu4Eqe+G6puG7h3DDqXvhu4rDunAqe+G7rHvhu57hu5HEqSp74bua4buHc3vDjOG7hzbEqeG7hyp74buK4bq7xKnhu4d7w4zhu4c1xKnhu4cqe+G6qDXEqXvhu6Dhu4fDuuG7lcSp4buBKnvhu4bhurNwe+G6pMO1xKnhu4Eqe+G7iuG7g2XEqXvhu5rhu4fDuuG7kcSp4buBKnvhuqg1xKl74buGNyp74bqoOOG7g3vhu5rhu4c44buJKnvhuqThuqHEqeG7gXvhu4Dhu4NhKnvhu6jDocSpe+G7ijXEqeG7gSp74buI4buDxKnhu4d74bqmw7Phu4M7Jnvhu4jDtOG7g3vhuqnhu5HEqXvhu6lne+G6peG6t3B74bqnxal74bqpw7rhu5Xhuqd74bql4bq3cHsie+G6qTjhu4N74bql4buD4bq9cCYs4bubLuG6qOG7kcSpe+G7qWd74bql4bq3cHvhuqfFqXvhu5/DsnsyJHvhu4Zw4but4bq7xKl74buGOHvhu4ZsNXs64buB4buN4buJe+G6pzbhuqd74buxYSR74buA4buDNXvhuqjhu4PhurnEqSp74bqw4buJe+G7hjgqe+G7muG7h8O64buRxKnhu4F74buo4buDZcSpKnvhu4bDuuG7kcSp4buBe+G7sDgqe+G6pjZqe+G6qOG7g+G6ucSpKnvhu4jhu4PEqeG7h3vhu4Y44bqnKnvhu6xlxKl7w4x2Knvhu4o1xKnhu4F74bue4buRxKkqe+G7rGXEqXvhu4pw4bqz4buhKnvhuqbhu4fhu4XEqeG7h3vhuqbDs8Sp4buBKnvhu4g14buDe+G7oHLEqeG7gSp74buoacSp4buHe+G6puG7h+G6r8SpKnvhu6hze+G6puG6t3Aqe+G7hjd74buKw7rhu5HEqeG7gXvhu6k3e+G7oeG7h2d74buh4buj4bqxxKl74buGOHvhu4ZsNTsme+G7iMO04buDe+G6qeG7kcSpe+G7qWd74bql4bq3cHvhuqfFqXvhuqnDuuG7leG6p3vhuqXhurdweyJ74bqpOOG7g3vhuqXhu4Phur1wJizhu5su4bqo4buRxKl74bupZ3vhuqXhurdwe+G6p8Wpe+G7n8OyezMke+G7hnDhu63hurvEqXvhu6Dhu4c1xKnhu4d74bqkNXs64buB4buN4buJe+G6pzbhuqd74buxYSR74bua4buHw7rhu5HEqeG7gXvhu4ppxKnhu4cqe+G7qHV74bus4bq9xKkqe+G7rOG6vcSpe8OM4buHZSp74buGNcSp4buHe+G6pnIqe+G7qOG6r8Spe+G7imnEqeG7hyp74bug4buHNcSp4buHe+G7qOG6r8SpKnvhuqjhu43EqeG7gXvhu7Bw4bqvxKkqe+G7oOG7hzbhu4N7xKjhu4PEqeG7hyp74bqow7PEqeG7gXvhu4ppxKnhu4cqe+G6qDjhu4N7w73EqSp7xKjDocSp4buBe+G7rGXEqSp74buccDnEqeG7gXvEqDjhu5sqe8So4buDxKnhu4d74bqs4bqvxKkqe+G7rGXEqXvEqOG7j+G7g3vhu6k3e+G7oeG7h2d74buh4buj4bqxxKl74bug4buHNcSp4buHe+G6pDU7Jnvhu4jDtOG7g3vhuqnhu5HEqXvhu6lne+G6peG6t3B74bqnxal74bqpw7rhu5Xhuqd74bql4bq3cHsie+G6qTjhu4N74bql4buD4bq9cCYs4bubLuG6qOG7kcSpe+G7qWd74bql4bq3cHvhuqfFqXvhu5/Dsns0JHvhu4Zw4but4bq7xKl74bug4buHNcSp4buHe+G6pDV7OuG7geG7jeG7iXvhuqc24bqne+G7sWEke+G7isO64buRxKnhu4F74buKw7Qqe+G6qMO0e+G7sHDhu61lxKkqe+G6qMO0e+G7nuG7kcSpKnvhu6Dhu4c1xKnhu4d74buGNyp74bue4buRxKl74bqmw7rhu5HEqeG7gSp74bqm4buH4buFe+G7oOG7g2XEqSp74buGajfEqeG7gXvhuqbDuuG7kcSp4buBKnvhu6Dhu4c1xKnhu4d74buwNip74buIOMSpe+G7ijjEqSp74buob3vhu4o1aip74bqow7PEqeG7gXvhu6Dhu4c3xKnhu4cqe8OM4buHOeG7g3vhu7Bw4bqvxKk7Jnvhu4jDtOG7g3vhuqnhu5HEqXvhu6lne+G6peG6t3B74bqnxal74bqpw7rhu5Xhuqd74bql4bq3cHsie+G6qTjhu4N74bql4buD4bq9cCYs4bubLuG6qOG7kcSpe+G7qWd74bql4bq3cHvhuqfFqXvhu5/DsntbfSR74buGcOG7reG6u8Spe+G6puG6teG7iXvDjOG7h2V7OuG7geG7jeG7iXvhuqc24bqne+G7sWEke+G7oOG7g2XEqXvhu4rDuuG7kcSp4buBKnvEqOG7gcOze+G7sDYqe+G7muG7h8O64buVxKnhu4F74buoeSp74bugcOG7rXvhu4rhu4/huqcqe+G7oOG7h3Phu6174buK4buDw6pwKnvhu6A14buJe+G7nuG7kcSpKnvhu6jDocSpe+G6pDbEqSp74bqo4buNxKnhu4F74bqmNeG7iSp74bua4buHw7rhu5HEqeG7gXvhu7A2Knvhu5414buDe8So4buBNSp74bua4buHcsSp4buBe+G7sDYqe+G7oHLEqeG7gXvDjOG7h2Uqe+G7nuG7kcSpe8So4buBNSp74bqm4bqx4bube+G6rMOixKk7Jnvhu4jDtOG7g3vhuqnhu5HEqXvhu6lne+G6peG6t3B74bqnxal74bqpw7rhu5Xhuqd74bql4bq3cHsie+G6qTjhu4N74bql4buD4bq9cCYs4bubLuG6qOG7kcSpe+G7qWd74bql4bq3cHvhuqfFqXvhu5/DsntbWyR74buGcOG7reG6u8Spe+G6puG6teG7iXvDjOG7h2V7OuG7geG7jeG7iXvhuqc24bqne+G7sWEke+G7oOG7hzXEqeG7h3vEqOG7gTUqe+G7sMO64buRxKnhu4F74bug4buHZ8Sp4buHKnvhu57hu5HEqXvhu6BmxKnhu4cqe+G7hsO64buRxKnhu4F74buKcMSp4buBKnvhu5rhu4dxe8OM4buHZSp74busZcSpe+G7oOG6s+G7myp74bugOHvhu7A2Knvhuqbhu4fDuuG7kcSp4buBe+G7sDYqe+G7qMOhxKl7w4zhu4dx4bqnKnvhuqjhu4NlcHvhu4rDuuG7kcSp4buBKnvhu6xlxKl74bqsw7rGocSp4buBKnvhuqjhu43EqeG7gXvhu4rDuuG7kcSp4buBKnvhu6BmxKnhu4d74bqmw7rhu5HEqeG7gSp74bua4buHcXvhu4o44bqnKnvhu4bhu4PhurnEqXvhuqg1KnvhuqY24buhe+G7oOG7o3J74bupN3vhu6Hhu4dne+G7oeG7o+G6scSpe+G7nsOzxKnhu4F74bug4buHNWo7Jnvhu4jDtOG7g3vhuqnhu5HEqXvhu6lne+G6peG6t3B74bqnxal74bqpw7rhu5Xhuqd74bql4bq3cHsge+G6qTjhu4N74bql4buD4bq9cCYs4bubLuG6qOG7kcSpe+G7qWd74bql4bq3cHvhuqfFqXvhu5/DsntbXSR74buGcOG7reG6u8Spe+G7muG7h3J7xKjhu4PEqeG7h3s64buB4buN4buJe+G6pzbhuqd74buxYSR74buK4buDZcSpe+G7hmo1Knvhu4rhurt74buIeSp74bua4buHcXvhu4h5Knvhu6Dhu6M44buJe+G7oOG7hznEqSp74bug4buDZcSpe+G7muG7h3Eqe+G7oOG7o3DEqeG7gXvhu4Dhu4M24bubKnvhu6Dhu6Nne+G7nHDhurPEqSp74bqkOWp74bug4buHNcSp4buHKnvhu4Dhu4M1e+G7oOG7hzXEqeG7hyp74bua4buHcXvEqOG7hzXhu4kqe+G7hjh74buA4buDNuG7myp74bug4buDZcSpe+G6rHA7Jnvhu4jDtOG7g3vhuqnhu5HEqXvhu6lne+G6peG6t3B74bqnxal74bqpw7rhu5Xhuqd74bql4bq3cHsie+G6qTjhu4N74bql4buD4bq9cCYs4bubLuG6qOG7kcSpe+G7qWd74bql4bq3cHvhuqfFqXvhu5/DsntbIiR74buGcOG7reG6u8Spe+G7muG7h3J7xKjhu4PEqeG7h3s64buB4buN4buJe+G6pzbhuqd74buxYSR74bua4buHcXvhu4rhu4/huqcqe+G7muG7h3J7xKjhu4PEqeG7hyp74bugxal74bqoNyp74bqkZsSp4buHe+G6pOG7jyp74buoacSp4buHe+G7muG7h3Eqe8O9xKl74bqoOGp74bupN3vhu6Hhu4dne+G7oeG7o+G6scSpe+G7muG7h2rEqeG7gXvhuqbhu4fhuq9wOyZ74buIw7Thu4N74bqp4buRxKl74bupZ3vhuqXhurdwe+G6p8Wpe+G6qcO64buV4bqne+G6peG6t3B7Invhuqk44buDe+G6peG7g+G6vXAmLOG7my7huqjhu5HEqXvhu6lne+G6peG6t3B74bqnxal74bufw7J7WyAke+G7hnDhu63hurvEqXvhu4rhuq/hu4l74bug4buHNWp7OuG7geG7jeG7iXvhuqc24bqne+G7sWEke+G7sHDhuq/EqXvhu4Zw4butKnvhu7Bw4bqvxKl74buKdcSp4buBKnvhu6Dhu4NlxKl7w4zhu4NlxKkqe+G7oOG7hzjhuqfhu4d74bue4buRxKkqe8OM4buDxKnhu4d7w4zhurt74bupN3vhuqc24bqne+G7oeG7h2d74buh4buj4bqxxKkke+G7iuG6r+G7iXvhu6Dhu4c1aip74buGcsSp4buBe+G7nuG7kcSpOyZ74buIw7Thu4N74bqp4buRxKl74bupZ3vhuqXhurdwe+G6p8Wpe+G6qcO64buV4bqne+G6peG6t3B7Invhuqk44buDe+G6peG7g+G6vXAmLOG7my7huqjhu5HEqXvhu6lne+G6peG6t3B74bqnxal74bufw7J7WzAke+G7hnDhu63hurvEqXvhu4rhuq/hu4l74bug4buHNWp7OuG7geG7jeG7iXvhuqc24bqne+G7sWEke+G7nuG7kcSpe+G7qOG7gyp74buG4buV4bube+G7hjnhu4Mqe+G6pDnEqXvEqOG7gXDhu61lxKkqe+G7nuG7kcSpe+G6rMO64buRxKnhu4Eqe+G7oMO5e+G7sGEqe+G7qGnEqeG7h3vhu4o44buDKnvhuqY1anvhu7A2OyZ74buIw7Thu4N74bqp4buRxKl74bupZ3vhuqXhurdwe+G6p8Wpe+G6qcO64buV4bqne+G6peG6t3B7Invhuqk44buDe+G6peG7g+G6vXAmLOG7my7huqjhu5HEqXvhu6lne+G6peG6t3B74bqnxal74bufw7J7WzEke+G7hnDhu63hurvEqXvhu6A14buJe8Sow7PEqeG7gXs64buB4buN4buJe+G6pzbhuqd74buxYSR74buo4bun4bqne+G7oOG7o8O64buZxKnhu4Eqe+G7huG7g+G6ucSpe+G7nHA1xKkqe+G7hsO64buRxKnhu4F7xKjhu4c1Knvhu7Bw4bqvxKl74buccDXEqeG7gSp74bug4buHNcSp4buHe1Dhu61lxKkqe+G7qMOhxKl74buKw7rhu5HEqeG7gSp74bugNeG7iXvhuqbDuuG7mcSp4buBKnvhu6DDuXvhu4h5Knvhu5rhu4fDuuG7kcSp4buBe+G7oOG7h2fEqeG7hyp74buGcsSp4buBe+G6qMOzKnvhu5xwNcSp4buBe+G7hnHhuqcqe+G7oOG6uXvhu4rDqip74bqmw7V74bug4buDw6nhu6Eqe+G7hsO64buRxKnhu4F7xKjhu4/EqSp74bqsZ3vEqOG6s3Aqe+G7oOG7h2174buow6HEqSp74bqs4bqzcHvhuqzDuuG7kcSp4buBKnvhu6Dhu4fDuuG7lcSp4buBe8Sow7PEqeG7gSp74buG4buNxKnhu4F74bqoN3vhu6k3e+G7oeG7h2d74buh4buj4bqxxKl74buGw7rEqeG7gXvhu4ZrNTsme+G7iMO04buDe+G6qeG7kcSpe+G7qWd74bql4bq3cHvhuqfFqXvhuqnDuuG7leG6p3vhuqXhurdwezB74bqpOOG7g3vhuqXhu4Phur1wJizhu5su4bqo4buRxKl74bupZ3vhuqXhurdwe+G6p8Wpe+G7n8Oye1syJHvhu4Zw4but4bq7xKl74bug4buHNcSp4buHe+G7oOG7h3Thu617OuG7geG7jeG7iXvhuqc24bqne+G7sWEke+G6qDdqe+G7sDYqe+G7sHDhuq/EqXvhu4rhu4/huqcqe+G7oOG7hzjhuqfhu4d74bqo4buNxKnhu4Eqe+G7oOG6r8Spe+G7muG7h8O64buRxKnhu4Eqe+G7nuG7kcSpe+G7oOG7h3Thu60qe+G6pDlqe+G7rGXEqSp74bqoajXEqXvhu4Y4Knvhuqjhu43EqeG7gXvhu4pw4bqzxKkqe+G7hmo3xKnhu4F74buwNip74bug4bujcMSp4buBe+G7oOG7h2fEqeG7hyp74bug4bujcMSp4buBe8So4buB4buHaTUqe+G7muG7h8O64buVxKnhu4F74buINWoqe+G7rMOpxKl74buINWoqe+G7oHB74buodXvhu6k3e+G7oeG7h2d74buh4buj4bqxxKl74bug4buHNcSp4buHe+G7oOG7h3Thu607Jnvhu4jDtOG7g3vhuqnhu5HEqXvhu6lne+G6peG6t3B74bqnxal74bqpw7rhu5Xhuqd74bql4bq3cHswe+G6qTjhu4N74bql4buD4bq9cCYs4bubLuG6qOG7kcSpe+G7qWd74bql4bq3cHvhuqfFqXvhu5/DsntbMyR74buGcOG7reG6u8Spe+G7rGXEqXvhu4rhurPhu5t7OuG7geG7jeG7iXvhuqc24bqne+G7sWEke+G7iHl74buKcMSp4buBKnvhu4h5e+G7isO64buRxKnhu4Eqe+G7isO64buRxKnhu4F74bue4buRxKkqe+G7sHDhuq/EqXvDvcSpKnvhu7Bw4bqvxKl74buo4buDZcSpKnvhu7Bw4bqvxKl74bug4buHdOG7rSp74buGw7rEqeG7gXvhu4pqxKnhu4Eqe8So4buBNXvhu4ZqN8Sp4buBKnvhu6Dhu6NwxKnhu4F74bue4buRxKkqe+G7oOG7h8O64buVxKnhu4F74buKasSp4buBKnvhuqjhu43EqeG7gXvhu6Dhu4dnxKnhu4cqe+G7muG7h3Hhuqd7w4zhu4c2xKnhu4cqe8So4buBbeG6p3vhu4rhurPhu5sqe8So4buBbeG6p3vhuqjhu43EqeG7gSp74buI4buDxKnhu4d74buGbDUqe+G6qOG7jcSp4buBe+G7ijjhuqd74bupN3vhu6Hhu4dne+G7oeG7o+G6scSpe+G7rGXEqXvhu4rhurPhu5s7Jnvhu4jDtOG7g3vhuqnhu5HEqXvhu6lne+G6peG6t3B74bqnxal74bqpw7rhu5Xhuqd74bql4bq3cHswe+G6qTjhu4N74bql4buD4bq9cCYs4bubLuG6qOG7kcSpe+G7qWd74bql4bq3cHvhuqfFqXvhu5/DsntbNCR74buGcOG7reG6u8Spe+G7oOG7hzXEqeG7h3vhu57hu5HEqXs64buB4buN4buJe+G6pzbhuqd74buxYSR74bue4buRxKl74buGcsSp4buBKnvhu6Dhu4dz4bqne+G7inDhu63hurvEqSp74bug4buHOOG6p+G7h3vDjOG7h2o2xKkqe+G7gOG7gzbhu5t74buKNeG7gyp74bqm4bune+G7oOG7h8OgxKnhu4Eqe+G7oOG6seG7oXvhu6Dhu4fDoMSp4buBKnvhuqbhu6d74bqo4buNxKnhu4Eqe+G7hsO64buRxKnhu4F74bqm4bq3xKkqe+G7oOG7h8OgxKnhu4F74bue4buRxKkqe+G7rGXEqXvhu57hu5HEqSp74buKw7rhu5HEqeG7gXvEqOG7hzUqe+G7oOG7g8Sp4buHe8So4buHcOG6uyp74busZcSpe+G7isO64buRxKnhu4Eqe+G7rGXEqXvhu4phxKnhu4F74bupN3vhu6Hhu4dne+G7oeG7o+G6scSpe+G7oOG7hzXEqeG7h3vhu57hu5HEqTsme+G7iMO04buDe+G6qeG7kcSpe+G7qWd74bql4bq3cHvhuqfFqXvhuqnDuuG7leG6p3vhuqXhurdweyB74bqpOOG7g3vhuqXhu4Phur1wJizhu5su4bqo4buRxKl74bupZ3vhuqXhurdwe+G6p8Wpe+G7n8Oye119JHvhu4Zw4but4bq7xKl74bug4buHNcSp4buHe+G7nuG7kcSpezrhu4Hhu43hu4l74bqnNuG6p3vhu7FhJHvhuqhn4bqn4buHe+G7nHA5Knvhu6Dhu4fDuuG7lcSp4buBe+G6psWpcCp7w4zhu4c5e+G6psWpcCp74bqow7PEqeG7gXvhuqbFqXAqe+G7qG974buI4buDw6lwKnvhu6jDocSpe+G7iOG7g8OpcCp74bug4bqvxKl74buK4bqz4bubKnvhu6Dhuq/EqXvhu4jhu4PEqeG7hzsme+G7iMO04buDe+G6qeG7kcSpe+G7qWd74bql4bq3cHvhuqfFqXvhuqnDuuG7leG6p3vhuqXhurdweyJ74bqpOOG7g3vhuqXhu4Phur1wJizhu5su4bqo4buRxKl74bupZ3vhuqXhurdwe+G6p8Wpe+G7n8Oye11bJHvhu4Zw4but4bq7xKl74bug4bqvxKl74bue4buRxKl7OuG7geG7jeG7iXvhuqc24bqne+G7sWEke+G7iHl74bug4buHcOG6s8SpKnvhu6Dhuq/EqXvhu5rhu4dxKnvhu6Dhu4c44bqn4buHe8OM4buD4bq74buhKnvhu6Dhu4dwe+G6pnHhuqcqe+G7iOG7g8Sp4buHe+G6qDfhu4Mqe+G7qMOhxKl74buKcMOzxKnhu4Eqe+G7oOG7h3B7xKjhu4E44bqnKnvhu4o14buDe+G6qOG7jcSp4buBKnvhuqjhu43EqeG7gXvhu57hu5HEqSp7w4zhu4Phurvhu6F74bue4buRxKkqe+G7sHDhuq/EqXvhu57hu5HEqSp7w4zhu4Phu4l74bug4buHw7rhu5XEqeG7gSp74buwcOG6r8Spe+G6qDfhu4Mqe+G7imrEqeG7gXvhuqbDsuG6pyp74bugNeG7iXvhu6Dhu4c1xKnhu4cqe+G7qOG7g8Sp4buHe+G7oOG7g+G6ucSpKnvhu6Dhuq/EqXvhu57hu5HEqTsme+G7iMO04buDe+G6qeG7kcSpe+G7qWd74bql4bq3cHvhuqfFqXvhuqnDuuG7leG6p3vhuqXhurdweyB74bqpOOG7g3vhuqXhu4Phur1wJg==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Lễ nhập linh Trống đồng “Âm vang đất Tổ”

Lễ nhập linh Trống đồng “Âm vang đất Tổ”
2011-04-02 21:36:00

PTO - 23 chiếc trống đồng thuộc dự án “trống đồng – Âm vang đất Tổ” đã được tiến hành nghi lễ “Cầu an - cầu phúc - nhập linh” vào 19h ngày 2-4-2011 (tức 29/2 năm Tân Mão), tại...

Lễ nhập linh Trống đồng “Âm vang đất Tổ”

Lễ nhập linh Trống đồng “Âm vang đất Tổ”
2011-04-02 21:36:00

PTO - 23 chiếc trống đồng thuộc dự án “trống đồng – Âm vang đất Tổ” đã được tiến hành nghi lễ “Cầu an - cầu phúc - nhập linh” vào 19h ngày 2-4-2011 (tức 29/2 năm Tân Mão), tại...

Lễ nhập linh Trống đồng “Âm vang đất Tổ”

Lễ nhập linh Trống đồng “Âm vang đất Tổ”
2011-04-02 21:36:00

PTO - 23 chiếc trống đồng thuộc dự án “trống đồng – Âm vang đất Tổ” đã được tiến hành nghi lễ “Cầu an - cầu phúc - nhập linh” vào 19h ngày 2-4-2011 (tức 29/2 năm Tân Mão), tại...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long