Cập nhật:  GMT+7
4bq24buiQuG6qE7DmsOKJSXhu7Phuqwj4buf4bueKsOaw5LhuqzhurLhuqXhur5O4bqoKiQh4bu04buk4buc4bqoTsOK4bum4bqow5PDjeG7pOG7nOG6qE0h4buyTuG6qH3hu4Dhu6bhuqhVMOG6qCrhu6Lhu57huqgqJiLhu5bhu6Thuqgl4bue4buk4bui4bqo4bukRsOZ4bqoQ+G6quG6quG6vOG6ti/hu6JC4bqy4bq2I+G6qE7DmsOKJSXhu7Phuqwj4buBw5LDik/huqzhurLhurYj4bqy4bq24buew5nhu5zhuqjDisOa4bue4buc4buk4buz4bqsw5rDkuG7mirhuqzhuqglJE7hu7Phuqzhu6IqKiPDgC8vTcOK4bumI+G7oiYq4bui4bumw4N94bukL+G7psOaT0/DiirDii9bw5JNJeG7nirDki/hu5zhu57DiuG7pi1PJk4tT8OK4bumLSrDiuG7pi9D4bqqQuG6qi/EkC9CQ0PhurrhuqrDquG6uEXhuqfhuqnhurwvQkPEkOG6uOG6uOG6qsSQQuG6uMSQReG6uOG6ul/huqrhuqrDrOG7puG7nOG7puG6qMah4bufxKnDg1Qj4buc4bqs4bqyLeG6qOG7ieG7nOG7puG7gOG7nuG6qE7hur5O4bqoKiQh4bu04buk4buc4bqoKljhuqhO4buiKE7huqhd4buMKuG6qComIuG7luG7pOG6ouG6qOG7pOG7nOG7gCLhuqhCRS1F4bqi4bqo4bufJCHhu7Thu6Thu5zhuqhOw4rhu6bhuqjDk8ON4buk4buc4bqoTuG7rOG7pOG7nOG6qOG7pOG7nOG7ouG7nuG7lCPhuqgq4buiPE7huqgj4buiS8OZ4bqofeG7gOG6qOG7nyQh4bu04buk4buc4bqoTsOK4bum4bqow5PDjeG7pOG7nOG6qFXhu57hu6Thu6Lhuqgq4buS4bqoVTPhuqgq4buiJkoq4bqoxqHhu6I/4bqo4buf4bui4buo4bqoKljhuqhO4buiKE7huqhVMOG6qCrhu6Lhu57hurYqw4pNw5rDkuG6qCUqIsOaw5Lhu7PhuqzDmcOKJOG7nOG7nuG7pMOAQyNd4bqow4omKuG7puG6rOG6suG6tiok4bqy4bq2Kk/hurLhurbhu57DmeG7nOG6qCUkTuG7s+G6rOG7oioqI8OALy9Nw4rhu6Yj4buiJirhu6Lhu6bDg33hu6Qv4bumw5pPT8OKKsOKL1vDkk0l4bueKsOSL+G7nOG7nsOK4bumLU8mTi1Pw4rhu6YtKsOK4bumL0PhuqpC4bqqL8SQL0JDQ+G6uuG6qsOq4bq4ReG6p+G6qeG6vC9CQ8SQ4bq44bq44bqqxJBEQ0JF4bqq4bqqX+G6qkPDg1Qj4buc4bqs4bqy4bq2LyPhurLhurYj4bqoTsOaw4olJeG7s+G6rCPDouG7pk8i4bqs4bqy4bq2LypP4bqy4bq2Lyok4bqy4bq2KiThurLhurYqT+G6sjjhu6Thu6LhuqjDmeG7nuG7pOG7ouG6qOG7ouG7qMOK4bq2LyPhurLhurYj4bqy4bq2LypP4bqy4bq2Lyok4bqy4bq2LyrDik3DmsOS4bqyKiYi4buW4buk4bqoJeG7nuG7pOG7ouG6qOG7pEbDmeG6qOG7ouG7qE7huqhD4bqq4bqq4bq8LUPhuqpC4bqqw4Phuqjhu5/hu4bhu57huqjhu58kIeG7tOG7pOG7nOG6qE7DiuG7puG6qMOTw43hu6Thu5zhuqhO4bus4buk4buc4bqo4buk4buc4bui4bue4buUI+G6qCrhu6I8TuG6qCPhu6JLw5nhuqjDkz/hu6Thu5zhuqjDieG7okThuqrigJnhuqLhuqhCQuG6quG6qE7hur7hu6ThuqhNV+G6qE7hu6bhu57huqgq4bui4bue4bqofeG7gOG6qOG7nMSo4buk4bqoQuG6quG6quG6quG6qCrhu6Lhu6Dhuqgl4bue4buk4bui4bqow5Phu4ThuqhOxajhuqjDmUkq4bqow5PEqCLhuqjDkyzhuqjDk+G7luG6qE884bqoVeG7osOK4bue4bqow5nhu4ZO4bqoVTDhuqgq4bui4buew4Phuqjhu4lGw5nhuqjhu6TDiiLhuqgl4buu4bqoKuG7ouG7oOG6qCXhu57hu6Thu6LhuqjDk0bhu6Thu5zhuqhVIOG6qH3hu4Dhu6bhuqgqJCHhu7Thu6Thu5zhuqh94buA4bqoJeG7ruG6qCrhu6Lhu6Dhuqgl4bue4buk4bui4bqoTzzhuqgq4bui4bue4bqow5Phu5gm4bqoKkbhu6Thu5zhuqgl4bum4bqofeG7suG7nuG6qOG7pEbDmeG6qEPhuqrhuqrhurrDg+G6qOG7ieG7nCYi4buQ4buk4bqo4buk4bui4buK4buk4bqoT+G7puG6qOG7pEbDmeG6qOG7pMOKIuG6ouG6qOG7pOG7ouG7gOG6qCokIeG7tOG7pOG7nOG6qMOT4buE4bqow5nhu7jhuqgq4bui4buQw5nhuqhE4bqo4buk4buc4buA4buk4bui4bqo4bui4buoTuG6qMOZw53hu57huqjDmuG7gMOA4bqo4buf4buA4bue4bqoTuG7ouG7oOG7pOG7oi3hu4nhu5zhu4rhu6Thuqjhu6Lhu4Dhu6Thu5zhuqDhuqjhu5sm4buC4buk4bqoKiRR4bqoVeG7nuG7pOG7ouG6qE/hu6bDiuG7pOG7ouG6oOG6qOG6peG7rOG7pOG7nOG6qOG7pOG7nOG7ouG7lOG6qOG7ouG7puG6vuG6qOG7ouG7qE7Dg+G6qOG7o8OKJuG6qMOaxqDhuqhV4buiw4rhu57huqjDmeG7hk7huqLhuqhO4bq+TuG6qCrhu6Lhu6Dhuqgl4bue4buk4bui4bqoKuG7ouG7nuG6qMOZ4bus4buk4bqow5PEqCbhuqgq4bue4buQ4buk4bqow5rhu4DhuqjGsEoq4bqow5og4bqofcOd4bue4bqoKuG7ouG7tOG7nuG6qOG7nOG7nsOK4buk4bqo4bq84bqq4bqoI+G7oj8q4bqow5Phu4ThuqhP4buexqDhu6Thuqgkw4rhuqjDiuG7pOG6qCrhu6bhu4Dhu6ThuqLhuqjhu6Thu5zhu6Lhu57hu5DDmeG6qCo/TuG6ouG6qMOTP+G7pOG7nOG6qD0mIuG6qE7hu6Lhu5LDg+G6tiPhurLDrTDhuqgq4bui4bue4bqoKiYi4buW4buk4bqoJeG7nuG7pOG7ouG6qE7DiuG7puG6qMOTw43hu6Thu5zhuqjhu6RGw5nhuqhD4bqq4bqq4bq84bqi4bqo4bufJCHhu7Thu6Thu5zhuqhOw4rhu6bhuqjDk8ON4buk4buc4bqoVeG7nuG7pOG7ouG6qCrhu5LhuqhVM+G6qCrhu6ImSirhuqjGoeG7oj/huqjhu5/hu6Lhu6jhuqhOxajhuqhCw4PDieG6quG6uuG6qCrhu6Lhu6Dhuqgl4bue4buk4bui4bqow5NG4buk4buc4bqoVSDhuqhPPOG6qCrhu6Lhu57huqh94buA4bum4bqoTeG7ruG7pOG6qE7hu6ImIuG7kOG7pOG6qOG7pOG7nOG7gOG7pOG7osOA4bqow63hu5Lhuqgq4bum4bq+4buk4bqi4bqo4buf4buA4bue4bqoTuG7ouG7oOG7pOG7oi3huqjhu4nhu5zhu4rhu6Thuqjhu6Lhu4Dhu6Thu5zhuqLhuqjhu5sm4buC4buk4bqoKiRR4bqoVeG7nuG7pOG7ouG6qE/hu6bDiuG7pOG7ouG6qH3hu4Dhuqjhu5/hu57hu6Thuqjhu6Lhu6hO4bqoKOG7pOG7nOG6qE874buk4bucw4Phuqjhu58mIuG6qOG7pOG7ouG7nuG7kOG7pOG6ouG6qCok4bum4buk4buc4bqo4buk4buc4buAIuG6qCrhu6Lhu57huqgq4buiKOG6qOG7pOG7ouG7iCrhuqhO4buiUuG6qE7FqOG6qELDg+G6quG6uELhuqgq4bui4bug4bqoJeG7nuG7pOG7ouG6qE884bqoKuG7ouG7nuG6ouG6qMOT4buGKuG6qMOJw4nhuqLDieG7t+G6qCok4bum4buk4buc4bqoKljhu6Thu5zhuqgl4buu4bqoKuG7ouG7oOG6qCXhu57hu6Thu6LhuqjDk0bhu6Thu5zhuqhVIOG6qE884bqoKuG7ouG7nsOD4bqo4bufJOG7puG7pOG7nOG6qOG7pOG7nOG7gCLhuqgq4bui4bue4bqow5PEqCbhuqgq4bue4buQ4buk4bqi4bqoTuG6vk7huqgq4bui4bug4bqoJeG7nuG7pOG7ouG6qCrhu6Lhu57huqjhu6LDiuG7nuG6qMOZ4bus4buk4bqoxrBKKuG6qMOaIOG6qOG6rirhu6Lhu7Thu57huqjhu5zhu57DiuG7pOG6qOG6vOG6quG6qCPhu6I/KuG6sOG6qH3hu4Dhuqjhu5/hu6bhur7hu6Thuqjhuq4q4bui4bu04bue4bqo4buc4buew4rhu6ThuqhC4bq64bqq4bqoI+G7oj8q4bqw4bqoJSbhu6zhu6Thuqglw5XhuqLhuqjDiuG7pOG6qCrhu6bhu4Dhu6ThuqLhuqhV4bui4bus4buk4buc4bqoTsWo4bqoJTzhuqhO4buu4bqow5rhu7Lhu6Thuqhd4buCIuG6qCTDisOD4bq2I+G6ssahxrDhuqjhuq7GsEbhu6Thuqhd4buE4bqw


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Khai mạc Trường hè Toán học năm 2024

Khai mạc Trường hè Toán học năm 2024
2024-07-22 14:30:00

baophutho.vn Ngày 22/7, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán phối hợp với Trường THPT Chuyên Hùng Vương, TP Việt Trì tổ chức khai mạc Trường hè Toán học năm...

24 thí sinh thi cao đẳng bị đình chỉ

24 thí sinh thi cao đẳng bị đình chỉ
2009-07-15 15:33:00

Theo báo cáo nhanh của Bộ GD&ĐT, sau buổi thi sáng nay, 15/7, 24 thí sinh bị đình chỉ thi, chủ yếu do mang tài liệu trái phép vào phòng thi. Năm 2008, số thí sinh vị phạm là...

75% cán bộ khoa học đã quá tuổi 50

75% cán bộ khoa học đã quá tuổi 50
2009-07-15 07:45:00

on số này được Bộ GD-ĐT đưa ra tại hội thảo “Gắn kết nghiên cứu khoa học với đào tạo tiến sĩ” tổ chức ngày 14/7 tại ĐHQG Hà Nội. Ảnh: Đức Phường (vnu.edu.vn)‘Điều này đáng báo...

Xây Khu Đại học Phố Hiến với 8 vạn sinh viên

Xây Khu Đại học Phố Hiến với 8 vạn sinh viên
2009-07-14 07:12:00

Mô hình Khu Đại học Phố Hiến tại tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: Internet)Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 999/QĐ-TTg, phê duyệt đề án Xây dựng Khu Đại học Phố Hiến tại thành phố...

Các ĐH lỗ khoảng 18 tỷ đồng vì thí sinh “ảo”

Các ĐH lỗ khoảng 18 tỷ đồng vì thí sinh “ảo”
2009-07-13 14:43:00

heo Bộ GD - ĐT, kết thúc hai đợt tuyển sinh ĐH năm 2009 đã có 1,261 triệu lượt 941 số thí sinh đến dự thi ĐH, đạt tỷ lệ trên 70% so với số hồ sơ đăng ký dự thi. Theo đó, các ĐH...

Công bố điểm sàn đại học trước 10/8

Công bố điểm sàn đại học trước 10/8
2009-07-13 07:36:00

gày 12/7, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục ĐH (Bộ GD-ĐT) Ngô Kim Khôi cho biết, ngày sau khi các trường ĐH, CĐ công bố điểm thi của thí sinh (ĐH trước ngày 31/7, CĐ trước ngày 5/8),...

Hơn 200 thí sinh bị đình chỉ thi

Hơn 200 thí sinh bị đình chỉ thi
2009-07-11 08:10:00

hiều 10/7, Cục phó Khảo thí Trần Văn Nghĩa cho biết, trước 31/7, các đại học phải hoàn thành chấm thi và công bố điểm thi. Trong 2 đợt thi vừa qua, cả nước có 204 thí sinh bị...

Đề Sử, Toán đại học không quá khó

Đề Sử, Toán đại học không quá khó
2009-07-10 07:32:00

hiều 9/7, nhiều thí sinh khối B, C, D rời cổng trường với nụ cười khá mãn nguyện khi đề được đánh giá vừa sức, không quá khó. Trong ngày thi đầu, 54 trường hợp bị đình chỉ thi...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long