Cập nhật:  GMT+7
Y8O54bq/4bq94buZ4buvw63huqbhuqbEg+G6u+G6tDzhu6Xhuqzhu6/GoeG6u2Thu5jDtHbhur3hu6zDueG7oeG6veG7mcO54bqow7R34bq94buTxrDhur3hu5nDuXjhur3hu5bhu4nhu6Xhur3DucOA4bul4bq94buWxKl3w7rhur3hu5PDgOG6veG7mcOs4buZ4bq94buZ4buN4bq0Yy/DueG6v2Rj4bq04bq94buZ4buvw63huqbhuqbEg+G6u+G6tOG7knjhu5Xhu4LhurtkY+G7pXbDuuG6veG6puG6pOG7mcSD4bq7Ly/hu5nhuq3hu5PDrXjhurTDueG6qOG6rMO5eOG6reG6vncv4buVxqHhuqbhu63huqx44bq0L3fGoeG7gOG6pi/hu4HDquG6v+G7hS/hu4Np4buV4buDw6po4buF4buD4buF4bq/4bqs4bq/Z8Oq4buBaWfhu6/hur/huq3hu7HhurTDuuG6u+G6vS9kYy/hurRkY+G6tOG6veG7meG7r8Ot4bqm4bqmxIPhurvhurThu5J44buV4buC4bq7ZOG7mMOs4buZ4bq94buX4buJ4bul4bq94buT4bulc+G6qOG6veG7k+G7teG6veG6tMO54bulcOG6qOG6veG7k+G7j+G6qOG6veG7kuG7mMOZ4bq94buWxKl3w7rhur3hu5PDgOG6veG7hmrhur08QnfDuuG6veG7rMO54buh4bq9d8O54bulcnbhur3hu61G4bq94buBw6rhu4HDqi3hu4HDquG7geG7heG6rWMv4bq0ZGPhurThur3hu5nhu6/DreG6puG6psSD4bq74bq04buSeOG7leG7guG6u2QuPOG7ljzhur0t4bq9V8O54bulcnbhur3hu61G4bq94buBw6rhu4HDquG6vS3hur3hu4HDquG7geG7heG6p+G6vcO54bqo4buCcnfhur3hu5jDtHbhur3hu6zDueG7oeG6veG6vuG7pXfDueG6veG7leG6uuG6veG7l0XhurDhu5nhur084bupd8O54bq9ROG7guG6veG7r+G6usOt4bq94buZw7nhu7N34bq94buv4buL4bq94buWxKl3w7rhur3hu5PDgOG6veG7meG7jeG6tOG6veG6rOG6pOG7oXfhur3hu5nDg+G6veG6puG6tuG6veG6rOG6oOG6veG7mcO5w4nhu5nhur3hu5fhu4nhu6Xhur3DucOA4bul4bq94buX4bulc3bhur3huqzhuqR4d8O64bq94bqseOG7i3fhur3huqzhu6l3w7nhuq3hur03w6zhu5nhur3hu5fGsHfDueG6veG7l8Oy4buC4bq94buv4buL4bq9d+G7pXF24bq94bq+4buld8O54bq94buV4bq64bq9d8O5RXfDuuG6veG7mcSQd8O64bq94buv4buL4bq94bqs4bqkw6zhu5nDueG6vXfDueG7pXJ24bq94buvxIJ34bq9d+G7oXfhur3huqbDreG6qOG6veG7rcO54bul4bq94buZeeG6veG6rMO54bu5d8O64bq94buTw6x44bq94buZRMOt4bq9POG7qXfDueG6vUThu4Lhuqfhur3hu5LDrXfhur08w7lF4bqud8O64bq94bq+Q+G6vcOZ4bqo4buCcnfhur1E4buC4bq94buXauG6vcOC4bqow6x34bq94bqs4bqk4bulcuG6rOG6veG7mcO5ROG6veG6rOG6pEXDg3fDuuG6veG7mUTDreG6veG6rOG7qXfDueG6veG6vuG7i+G6veG7k8Otd+G6vcO54buLd8O54bq94buZw6zhu5nhur3hur5rd+G6veG7k8Spd+G6veG7mcO54bup4bq94buX4buJeOG6veG7luG7ieG7peG6vcO5w4Dhu6Xhur3huqzEguG7peG6veG7h2nhur3hu5nDueG7peG6p+G6veG7lsSpd8O64bq94buTw4Dhur3huqzhuqThurrhu5nhur3huqzDueG6qMOA4buZ4bqtYy/hurRkY+G6tOG6veG7meG7r8Ot4bqm4bqmxIPhurvhurThu5J44buV4buC4bq7ZMOZ4bqo4buCcnfhur3huqzDueG7i3fDueG6veG7r8O14bq04bq94buSw6134bq94buZw7nhu6nhur3hu5fhu4l44bq94buW4buJ4bul4bq9w7nDgOG7peG6veG7lsSpd8O64bq94buZw6zhu5nhur3hu5nhu43hurThur3hur7hu4vhur3hu5nDrOG7meG6veG6rOG7pXPhuqjhur3hu5PDrXfhur3DuuG7peG6quG6tOG6veG6vuG7pXLhu5nhuqXhur3hurTDucOyd+G6veG7meG7uXfDuuG6veG6pOG7t+G6veG6rOG6pMOs4buZw7nhur13w7nhu6VyduG6veG7mcO5eOG6veG7mcOs4buZ4bq94buXw4F3w7rhur3hu5nDueG7p+G6veG6rOG6pHh3w7rhur3hu5LDrXfhur3hu5jDueG7jeG6tOG6vcO54buLd8O54bq94buWxKl3w7rhur3hu5PDgOG6vcO54bqo4buCcnfhuqfhur3hu5LDrXfhur08w7lF4bqud8O64bq94bq+Q+G6vcOZ4bqo4buCcnfhur1E4buC4bq94bqs4bqkeHfDuuG6veG7meG7uXfDuuG6veG6rMOs4buZ4bq94buZw7nhu6nhur3hu5fhu4l44bq94bqs4bqg4bq94buZw7nDieG7meG6veG7l+G7ieG7peG6vcO5w4Dhu6Xhuqfhur3hu5fEqXbhur3hu5PEqXjhur3hu5nDuW7huqzhur3hu5nDueG7n+G6p+G6veG6rMO5QXfDuuG6vXfDueG7jeG6rOG6veG6rOG6pHh3w7rhur3huqzhuqDhur3hu5nDucOJ4buZ4bq94bqsw7nhurrhu5nhur3DueG7pXJ34bqt4bq94buS4buhd+G6veG7meG7iXfDueG6veG7l3nhur3DueG6qOG7gnJ34bq94buZw7134bq94buZw7nhu6nhur3hu5fhu4l44bq94buZw6zhu5nhur3hu5fDgXfDuuG6veG7mcO54bun4bq94bqs4bqkeHfDuuG6veG7ksOtd+G6vTzDuUXhuq53w7rhur3hur5D4bq94buZw6zhu5nhur3hu4Zq4bqn4bq94bqsw7nGsOG6veG6rOG6pOG7jXfhur3hurTDuUPhur3huqzhuqTDrOG7mcO54bq94buZw6zhu5nhur3hu63DueG6qOG6veG7lcOyd+G6veG7mUXhur3hu5dz4bq94but4bulc3bhur3huqzhuqTDreG6p+G6veG7l+G7uXfhur3hu5dB4buZ4bqn4bq9w7lFxIJ3w7rhur3hu5Xhu5F34bq9d8O5w4p3w7rhur3hu5NFxILhu5nhur3huqzhuqDhur3hu5nDucOJ4buZ4bq94buT4buP4bqo4bq94bqs4bqkReG6tnfDuuG6veG7rcO54bqo4bq94bq+4buL4bq94buW4buJ4bul4bq9w7nDgOG7peG6veG7mcO54bul4bq94buTw4Dhur3hu5fDgXfDuuG6veG6rMO54bqu4bul4bq94bqsa3fDuuG6veG7mUXhuq53w7rhur3hu5nhu7l3w7rhur3huqzDrOG7meG6veG7reG7pXN24bq94bqs4bqkw63huqfhur3hu5fhu7l34bq94buXQeG7meG6vcO5RcSCd8O64bq94buV4buRd+G6veG7mcOs4buZ4bq94buTRcSC4buZ4bq94bqs4bqg4bq94buZw7nDieG7meG6veG7luG7ieG7peG6vcO5w4Dhu6Xhuq3hur01xILhu6Xhur3huqbhurrhur3hu5nDueG7qeG6veG7l+G7iXjhur3DguG6qOG7gnDhuqzhur3hu6/hu6Vy4bqs4bq94buZRMOt4bq94buSw6134bq9PMO5ReG6rnfDuuG6veG6vkPhur3DmeG6qOG7gnJ34bq9ROG7guG6veG7mUJ3w7rhur3huqbhurrhur3hur7hu4t44bq94buZ4bqow4Dhu5nhur13w7rDueG7peG7oXbhur3huqzhuqrhu5nhur3hu5lEw63hur3hu5nDg+G6veG6puG6tuG6p+G6veG7l3B34bq9d8Ot4buC4bq94buXauG6veG7mXnhur3hu4Phur/hu4Uv4buD4bq/ZuG6veG7mcO54bul4bq94buTw4Dhur3huqzhuqThurrhu5nhur3huqzDueG6qMOA4buZ4bq94buWxKl3w7rhur3hu5PDgOG6veG7mcOD4bq94bqm4bq24bq94buXauG6vcO5eOG7i3fhur3huqzDueG7i3fDueG6veG7luG7ieG7peG6vcO5w4Dhu6Xhur3hu5nDueG7peG6veG7k8OA4bqt4bq9N2rhur08QnfDuuG6veG7rMO54buh4bq94buXauG6veG6rOG6oOG6veG7mcO5w4nhu5nhur3hu4Z4d8O64bq94buW4buJ4bul4bq9w7nDgOG7peG6veG7lsSpd8O64bq94buTw4Dhur3hu5fhu6VzduG6veG7l3Phur3huqThuqrhuqzhur3hu63hu6V3w7nhur13w7rDueG7pXJ24bq94bqs4bqk4bulc3fhur3hu63DucOt4bul4bq94bqseOG7i3fhur3DueG6qOG7gnJ34bqtYy/hurRkY+G6tOG6veG7meG7r8Ot4bqm4bqmxIPhurvhurThu5J44buV4buC4bq7ZOG7mOG7uXfDuuG6veG6rMOs4buZ4bq94buGw7Lhu4Lhur3hu5Xhurp3w7rhur3hur5rd+G6veG7reG7pXJ34bq94buXReG6sOG7meG6veG7ksOtd+G6vTzDuUXhuq53w7rhur3hur5D4bq9w5nhuqjhu4Jyd+G6vUThu4Lhur3hu5nDueG7qeG6veG7l+G7iXjhur3huqzhu6Vz4bqo4bq94buTw6134bq94bq+a3fhur3hu63hu6Vyd+G6veG6rMO54bq64buZ4bq9w7nhu6Vyd+G6veG6rMO5xqF44bq94buX4bqqd8O64bq94bqs4bqkxal3w7nhur3huqzhurrhur3hu5nDrOG7meG6veG7k0XEguG7meG6reG6vTXhu6Vy4buZ4bq94bqmeOG7iXfhur3huqzDucSpeOG6veG6vmt34bq94but4bulcnfhur3hu5bhu4nhu6Xhur3DucOA4bul4bq94buWxKl3w7rhur3hu5PDgOG6vcO54bqo4buCcnfhur3hu6/hu4934bq9Nzfhu6Q34bq94buXReG6sOG7meG6veG7ksOtd+G6vTzDuUXhuq53w7rhur3hur5D4bq9w5nhuqjhu4Jyd+G6vUThu4Lhur3huqzDucSpeOG6veG7r+G6qMO1d+G6veG7r+G7j3fhur3hu4Hhur3hur7hu4vhur3hu6/hu43hu4Lhur3hu4Thur3hu63hu6Vwd+G6veG7l3l3w7rhur3DunnhurThur3huqzhuqThurrhu5nhur3huqzhu6Vw4bq04bq94buZRMOt4bq94buZw6zhu5nhur3hu5fDgXfDuuG6veG7mcO54bun4bq9XeG7guG6veG6vuG7peG7oXfhur3hu5LDrXfhur08w7lF4bqud8O64bq94bq+Q+G6p+G6veG7kuG7mMOZ4bq94buWxKl3w7rhur3hu5PDgOG6vcO54bqo4buCcnfhur3hu5dz4bq94bqs4bulc+G6qOG6veG7k8Otd+G6veG6vmt34bq94but4bulcnfhur3DuXjhu4t34bq94buZw7nhu6l3w7nhur3hu5Xhurrhur3huqzDucSpeOG6veG6rOG6pEXEguG7meG6veG7rcO54bul4bq9w7rhurzhu6Xhur3hu6/hu43hu4Lhur3hu4Thur3hu63hu6Vwd+G6veG7l3l3w7rhur3DunnhurThur3huqTDgHfDuuG6veG6pGrhu6Xhur3hu5lEw63hur3hu5bhu4nhu6Xhur3DucOA4bul4bq94buWxKl3w7rhur3hu5PDgOG6veG7meG7jeG6tOG6veG7mcOD4bq94bqm4bq24bqn4bq94buZRMOt4bq9Vm7huqzhur3huqzhuqTDtXfhur084bqg4bq9w4LhuqhB4buZ4bq94bq+4buL4bq94buZw6zhu5nhur3huqzhuqDhur3hu5nDucOJ4buZ4bq94buZw7nhu6d3w7nhur3huqzhuqTGsC3hur3hu4Zq4bq9w7nDgOG7peG6p+G6veG7mcOs4buZ4bq94buZw6x34bq94buTw4Dhur3hu69qeOG6veG6rMO54buLd8O54bqn4bq94buv4bq64buZ4bq94buvReG6sHfDuuG6veG6vsSQ4bq94bqs4bqkw613w7rhuqfhur3hu5nDrOG7meG6veG7l+G7ieG7peG6veG7k+G7pXPhuqjhur3hu5XDsnfhur3hu5nhurzhuqfhur3hu5nDrOG7meG6veG6rOG7j3fDuuG6veG7r8SC4bq04bq9d8O5w7J34bq94buVw7J34bqn4bq94buZw6x34bq94buTw4Dhuqfhur3hu5fEqXfDuuG6veG6vuG7peG7oXfhur3huqzhuqR4d8O64bq9w7nhuqjhu4Jyd+G6rWMv4bq0ZGPhurThur3hu5nhu6/DreG6puG6psSD4bq74bq04buSeOG7leG7guG6u2TDmUXEgnfDuuG6veG6rMSC4bul4bq94buW4buJ4bul4bq9w7nDgOG7peG6veG7lsSpd8O64bq94buTw4Dhur3DueG6qOG7gnJ34bq94buv4buPd+G6veG6rMO5w4nhur03N+G7pDfhur13w7nhu6VyduG6veG7rUbhur3hu4HDquG7gcOqLeG7gcOq4buB4buF4bqn4bq94buSw6134bq9PMO5ReG6rnfDuuG6veG6vkPhur3DmeG6qOG7gnJ34bq9ROG7guG6veG7mMO0duG6veG7rMO54buh4bq94buZQnfDuuG6veG7mcOs4buZ4bq94buWxKl3w7rhur3hu5PDgOG6veG7mcOD4bq94bqm4bq24bq94bqsw7XhurThur3huqzhuqThuqh3w7rhur3hu69qd8O54bq94buX4buJeOG6p+G6veG7mcO54bup4bq94buX4buJeOG6vcOC4bqo4buCcOG6rOG6veG7r+G7pXLhuqzhur3hur7hu6Vy4buZ4bq9w7l44buLd+G6veG6rMO54buLd8O54bq94buZw6zhu5nhur12Q+G7meG6veG6rOG7peG7oeG6qOG6p+G6vXfDueG7pXJ24bq94bq+Q+G6veG7l3Hhur3huqTDreG6veG6rOG6pHh3w7rhur13w7rDucaw4bq9w4Lhuqjhu4Jw4bqs4bq94buW4buJ4bul4bq9w7nDgOG7peG6veG7lsSpd8O64bq94buTw4Dhur3DueG6qOG7gnJ34bq9d8O54bulcnbhur3hu61G4bq94buBw6rhur/hu4Xhur0t4bq94buBw6rhu4HDquG6reG6veG7lnB34bq94bqsw7nhuq7hu6Xhur3hu5fhu6VzduG6vXfhu4vhu4Lhuqfhur3hur/DqsOq4bqx4bq94buZw7nhu6nhur3huqzhu6Xhu6Hhuqjhur3hu5nDuUThur3hu4Jw4bqo4bq9V8O6w7nGsOG6vcOC4bqo4buCcOG6rOG6veG7luG7ieG7peG6vcO5w4Dhu6Xhur3hu5bEqXfDuuG6veG7k8OA4bq9w7nhuqjhu4Jyd+G6vXfDueG7pXJ24bq94butRuG6veG7l3Hhur3huqTDreG6veG7l3Hhuqjhur3hu5fhu4nhuqzhur3hur7hu4vhur3hur5F4bqw4bqs4bqn4bq94bqs4bqkeHfDuuG6veG7l3nhur3hu5l54bq94bq/Z+G6veG7mcO54bup4bq94bqs4bul4buh4bqo4bq94bq+ReG6sOG6rOG6p+G6veG7geG6veG7mcO54bup4bq94bqs4bul4buh4bqo4bq94buX4buJ4bqs4bqt4bq94buURcSC4bul4bq94bqm4bq64bq94buvanfDueG6veG7l+G7iXjhur3hu5lEw63hur3hu5bEqXfDuuG6veG7k8OA4bqn4bq94but4buld8O54bq94bqscOG6veG7mUTDreG6vcO54bqo4buCcnfhur3huqzhu6Vw4bq04bq94bqsQ+G7meG6veG6tMO5w6zhuqzhur3huqzhuqThu6Vzd+G6p+G6veG6tMO5w6zhuqzhur3DueG6qOG7guG6veG6rOG7pXF24bq9d2t3w7rhur3hu6/hurDhu6Xhur3huqzDuXDhuqfhur3huqzDueG6qOG6vcO54bqq4bqs4bq94buX4buP4bqo4bq94bqsReG6veG6vuG7i3jhur3hu5fGsMOt4bq94buT4buLd+G6peG6veG7mcOs4buZ4bq94buv4burd8O54bq94bq+4bq64buZ4bq94bq+a3fhur3DuXnDreG6veG7hmrhur3DucOA4bul4bq94buZw7nhuqjhu4Jzd+G6veG7k+G7pXB34bq94bqs4bun4buZw7nhur3hu5nhurrhu5nhuqfhur3hu5fhuq7hu6Xhur3huqZBd8O64bq94buZRMOt4bq9d8O5w7J34bq94buVw7J34bq94buXReG6sOG7meG6vXfDsnfDuuG6veG7r+G7oXfhuqXhur3hu5nDueG7p3fDueG6veG6rOG6pMaw4bq94buGauG6vcO5w4Dhu6Xhur3huqB34bq94buXxrB3w7nhuqfhur3DguG6qEHhu5nhur3hurTDucO9d8O64bq9LeG6vcOtd+G6vXfhu6V3w7nhur3hu5dF4bqw4buZ4bq94buZRHfDuuG6veG7mUHhur3hur7DinfDuuG6veG7mcO5bOG7meG6peG6veG7meG7uXfDuuG6veG6rMOs4buZ4bq94buGw7Lhu4Lhur3hu5Xhurp3w7rhur3hu5bEqXfDuuG6p+G6veG7hsOy4buC4bq94buV4bq6d8O64bq9w7ly4bq94bqsw7lBd8O64bq94buZw7nhu6d3w7nhur3huqzhuqTGsOG6veG7l0XhurDhu5nhur3huqxrd8O64bq94buZReG6rnfDuuG6reG6vcOZ4bulcnfhur3DueG6qOG7gnJ34bq94buXw613w7rhur13w7rDueG7peG7oXfhur3hu5nDieG6qOG6p+G6veG7k+G7peG7oXfhur3huqZ44buJd+G6p+G6veG7huG6qOG7jeG6rOG6veG7k8Spd+G6veG7jXfhur3hurTDucO0duG6veKAnOG7rsaw4buZw7nhur3huqbhurzhur3hur5rd+G6vcO5ecOt4bq94bqs4bqk4bqo4buCcXfhur3huqzDuUF3w7rhur3DueG6qOG7gnJ34bq94buYw7R24bq94busw7nhu6HigJ3huqfhur3hurTDucOs4bqs4bq94buXw4B3w7rhur3huqzhuqDhur3hu5nDucOJ4buZ4bq94buZw6zhu5nhur3DuXjhu4nhuqzhur3hu5fDgHfDuuG6veG6rMO54bul4bq94buX4bqow63hur3hu5nDueG7i3jhur124bq4d8O64bq94buW4buJ4bul4bq9w7nDgOG7peG6veG7lsSpd8O64bq94buZw6zhu5nhur3hu5nhu43hurThur3Dumx34bq94bq+xILhu6Xhur3hu5fDtOG7guG6vXbhu4l3w7nhur3hurTDucOs4bqs4bq94bqs4bqk4bulc3fhur3hu63hu6V3w7nhur3huqxw4bq9LeG6veG7hmrhur3DucOA4bul4bq94buZRMOt4bq94buXxrDDreG6veG6tMO5RcODd8O64bq94buXw4F3w7rhur3huqzDueG6ruG7peG6veG7mcO54buzd+G6vXbDgOG6rOG6veG6pkHhur3hu5nhu7l3w7rhur3huqzhuqTFqXfDueG6vcO64bulw6144bq94bqsw7nhu7l3w7rhuqfhur3hur5rd+G6vcO5ecOt4bq94buZw4Phur3huqbhurbhur3hu5dz4bq9w7psd+G6veG7k+G7pXN34bq94buZw7nhu4t44bq9duG6uHfDuuG6veG7l+G7ieG7peG6vcO5w4Dhu6Xhuq1jL+G6tGRj4bq04bq94buZ4buvw63huqbhuqbEg+G6u+G6tOG7knjhu5Xhu4LhurtkN8Os4buZ4bq94buXxrB3w7nhur3hu5bhu4nhu6Xhur3DucOA4bul4bq94buWxKl3w7rhur3hu5PDgOG6veG7mcOs4buZ4bq94buZ4buN4bq04bq9d8O54bulcnbhur3hu61G4bq94buBw6rhu4HDquG6vS3hur3hu4HDquG7geG7heG6veG7r+G7i+G6veG7l+G6sOG6rOG6veG6puG7pXfDueG6vcO5eOG7ieG6rOG6veG7mcO54bund8O54bq94bqs4bqkxrDhur3DguG6qMOtd+G6veG6rOG6pOG7s3fDuuG6p+G6veG6psOy4bqo4bq94bqkw4B3w7rhuqfhur3hu6/hu4vhur13w7nhu6VyduG6veG6vkPhur3huqzhuqThu7N3w7rhur3huqzDsnbhur3hu5dB4bul4bq94bq+xILhu6Xhur3hu5bEqXfDuuG6veG7k8OA4bq9w7nhuqjhu4Jyd+G6veG6rOG6pHh3w7rhur13a3bhur3hu4HDquG7gcOq4bq9d+G7oXfhur13w7p44buL4bul4bq94buZw6zhu5nhur13w4Dhu6Xhur3hu5Xhuqh3w7rhur3huqzhuqThu7N3w7rhur3huqzDsnbhur3huqzhuqThu6F34bqn4bq94buZ4bu5d8O64bq94bqsw6zhu5nhur13w7nDsnfhur3huqbhurrhur3hu5nDrOG7meG6veG7meG7jeG6tOG6veG7l0XhurDhu5nhur3hu5du4buZ4bq94buT4bulcuG6rOG6veG7mcO54bqq4bq94bqs4bqk4buzd8O64bqn4bq94bqsw7nhurrhu5nhur3DueG7pXJ34bq94bqsw7nGoXjhur3hu5fhuqp3w7rhur3DguG6qOG7guG6veG6rOG6pMWpd8O54bqn4bq9w4Lhuqjhu4Lhur3hu5fGsHfDueG6p+G6veG7l0XhurDhu5nhur3huqzhu6Vwd+G6vcO54buLd8O54bq94buZw7lu4bqs4bq94buZw7nhu5/huqfhur3hu5fEqXbhur3hu5PEqXjhur3hurTDucOs4bqs4bq9w7nhuqjhu4Lhur3hu5XDsnfhur3hu5nDuUThuqfhur3hu5dx4bq94buZw6144bq94bqs4bqkw6zhu5nDueG6vXfDueG7pXJ24bq94buZRMOt4bq94bqsw7XhurThur3huqzDuXPhur3hu5nhu43hurThur1E4buC4bqn4bq94bqs4bq4d8O64bq94buXw4F3w7rhur3hu5nDueG7p+G6veG7meG7jeG6tOG6vUThu4Lhur3hur7hu6Xhu6F34bq94bq+4buL4bq94buXxKl3w7rhur3hur7hu6Xhu6F34bqn4bq94bqs4buJeOG6veG7l0XhurDhu5nhur3huqbhurrhur13w7nhu43huqzhur3huqzhuqThu6fhuqfhur3hu5d44buLd+G6veG7rXDhuqzhuqfhur3huqzDuUF3w7rhur13w7nhu43huqzhur3huqzhuqR4d8O64bq94buWxKl3w7rhuq3hur3DmeG6qOG7gnJ34bq94buZw7lE4bq94buXw4B3w7rhur3huqThu4vhur3huqZ4w6zhuqzhuqfhur3huqbhu4t3w7rhur3hu6/hu7Phu5nhur3hu61J4bqn4bq94buXw6x3w7nhur3DuuG7pcOs4bqn4bq94bq0w7nDsnfhur3hu5nhu7l3w7rhuqfhur3hu5fhu6Vx4bqo4bq94buXw4B3w7rhur3hu5nDrHfhur3hu5PDgOG6p+G6veG7mXnhur3hurTDuUXDg3fDuuG6vcOsd+G6veG7l0Hhu6Xhur3hur7EguG7peG6veG7l8OA4bul4bq9d8O6xJDhur3hu5nDrHfhur3hu5PDgOG6veG7meG7jeG6tOG6veG7hmrhur3hu5Xhu7nhu6Xhur3hu5VF4bq94bqmw63huqjhur3huqbDrOG6tOG6vXfDucO14bq04bq94buXw4N34bq94bq+xrDhur3DueG7i3fDueG6veG7mcO54bund8O54bqtYy/hurRkY+G6tOG6veG7meG7r8Ot4bqm4bqmxIPhurvhurThu5J44buV4buC4bq7ZC7DuUXDg3fDuuG6vcOsd+G6vXfDucOyd+G6veG6puG6uuG6vXfDueG7pXJ24bq94butRuG6veG7gcOq4buBw6rhur0t4bq94buBw6rhu4Hhu4Xhur3hu5lEw63hur3DueG6qOG7gnJ34bq9w7lFxIJ3w7rhur3hu5dwd+G6veG7r+G7i+G6veG7k8SpeOG6veG7l8SpduG6veG6rOG7peG7oeG6qOG6veG7mcO54bqow7R34bqn4bq94buZeeG6veG7mcOD4bq94buZ4buN4bqo4bq9w7nhurDhurThur3hu6/hu4Thur3hu5dz4bq94buXw6zhurThur3DiXfDuuG6veG7guG7oeG6qOG6veG7meG7j+G6qOG6veG7r2p3w7nhur3hu5fhu4l44bq94bqseOG7i3fhur3hu5Xhu6Vyd+G6veG6vuG7pXLhu5nhur3huqzDueG6uuG7meG6vcO54bulcnfhur13w7nhu6VyduG6veG6vkPhur3hu5nDueG7p3fDueG6veG6rOG6pMaw4bq94buZRMOt4bq94buWxKl3w7rhur3hu5PDgOG6p+G6veG7rcO54bu5d8O64bq94bq+xanhur3hu5nDg+G6veG7meG7jeG6qOG6vXbhu4vhur3DueG7ieG6veG6rMO54buN4bq04bq94bqs4bul4buh4bqo4bq94buZw7nhuqjDtHfhur3hu6/hu4t24bq9xKl3w7nhur3DuUXhurZ3w7rhur3hu5nDueG7jeG6rOG6veG7r0XhurB3w7rhur3hu5lEw63hur3hu5nhu43hurThur1E4buC4bql4bq94butw7nhu7l3w7rhur13w7nhu43huqzhur3huqzDueG7pXDhuqzhur3hu5fGsMOt4bq94bq0w7lFw4N3w7rhuqfhur3hu5fDg3fhur3hur7GsOG6vXfhu4t44bq94buZxJB3w7rhur3hu5l54bq9d8O6ReG6ruG7peG6veG6rMO5w6124bq9w7rhu6XDreG6veG7meG7jeG6tOG6vUThu4Lhuq3hur08w7nhurrhu5nhur3DueG7pXJ34bq94buX4bqg4bul4bq9dsSC4bul4bq94butw7nhu7l3w7rhur3hu5VFxILhu6Xhur3hur8v4buH4bq94bqs4bqgd8O64bq94bqmQeG6veG7meG7jeG6tOG6vUThu4Lhur3hur7hu6Xhu6F34bq94bqmeOG6veG6vsSC4bul4bq9d8O54bulcnbhur3hu61G4bq94buBw6rhur/hu4Ut4buBw6rhu4HDquG6peG6veG6rMO54bq64buZ4bq9w7nhu6Vyd+G6vXfDusO54bul4buhduG6veG7mcOD4bq94buZ4buN4bqo4bq94buTw63hur3hu5fDgOG6veG6rOG6qOG6oOG7peG6peG6veG6rEjhur3hu69y4bq94buZ4buN4bq04bq9ROG7guG6veG6vuG7peG7oXfhur3hu6/hu4vhur13w4rhur3hu63DueG7uXfDuuG6veG7lUXEguG7peG6veG6v+G7heG6seG6veG6vuG7i+G6veG7mXnhur3hu5nDrHfhur3hu5PDgOG6vXfDiuG6veG6rOG6pHh3w7rhur3hu5LDrXfhur08w7lF4bqud8O64bq94bq+Q+G6reG6vTXhu6Vy4buZ4bq94bqk4buL4bq94bqmeMOs4bqs4bqn4bq94buX4bulceG6qOG6veG7mcO54bupd8O54bqn4bq94buT4bqg4bq94bqm4bqod8O64bq9w4Lhuqjhu4Lhur3DuXjhu4nhu5nDueG6veG7mcOsd+G6veG7k8OA4bq94buZ4buN4bq04bq94buZw4Phur3huqbhurbhur3hur7hu4vhur3hu5nhu43hurThur3DueG6qOG7gnJ34bq9d8O54bulcnbhur3hu61G4bq94buBw6rhu4HDqi3hu4HDquG7geG7heG6veG7l0XhurDhu5nhur3huqzDueG6uuG7meG6vcO54bulcnfhur3hu5fEqXbhur3hu5PEqXjhur3huqZB4bq94buvReG6sHfDuuG6p+G6veG7l+G7pXHhuqjhur3hu63hu6Vyd+G6p+G6veG6rOG7peG7oeG6qOG6veG7mcO54bqow7R34bq94bqsw7nGoXjhur3DguG6qOG7guG6veG7l8awd8O54bqn4bq94bqs4bqkeHfDuuG6veG7l3nhur3hu5nhu43hurThur3hu5nDg+G6veG6puG6tuG6vcOC4bqo4buC4bq9w7l44buJ4buZw7nhur1mw6rDquG6veG7mcOsd+G6veG7k8OA4bqn4bq94buXxKl3w7rhur3hur7hu6Xhu6F34bq94bq+4buLeOG6veG7kuG7mMOZ4bqn4bq94bq/4bq/4buF4bq94buXw4F3w7rhur3hu5nDueG7p+G6veG6vuG7i3jhur3DguG6qOG7guG6vcO5eOG7ieG7mcO54bq94buSw6134bq9PMO5ReG6rnfDuuG6veG6vkPhur3hu5nhu43hurThur1E4buC4bq94buZw4Phur3huqbhurbhuqXhur3DguG6qOG7guG6vcO5eOG7ieG7mcO54bq9ZsOqaeG6veG7mcOsd+G6veG7k8OA4bqn4bq94buXxKl3w7rhur3hur7hu6Xhu6F34bq94bq+4buLeOG6vcOC4bqo4buC4bq9w7l44buJ4buZw7nhur3hu5nDrOG7meG6veG7mcO5w4nhu5nhur3hu5XDrXfDueG6veG7r2p3w7nhur3hu5fhu4l44bqn4bq9w4LhuqjEqXfhur3hu6/hu4Thuq1jL+G6tGRj4bq04bq94buZ4buvw63huqbhuqbEg+G6u+G6tOG7knjhu5Xhu4Lhurtk4buWw4F3w7rhur3hu5nDueG7p+G6vcOZ4buL4bq94buWw4nhu5nhur3DmeG6qOG7gnfDuS3hur3hu5Lhu6fhur3huqzDuUXhur3DmeG6qOG7gnJ34bq9ROG7guG6veG7mMO0duG6veG7rMO54buh4bq94buZw7l44bq94buT4bulcOG6rMOi4bq94buWc+G6veG7luG7ieG7peG6vcO5w4Dhu6Xhur3hu5bEqXfDuuG6veG7k8OA4bq94buZw6zhu5nhur3hu5nhu43hurThur13w7nhu6VyduG6veG7rUbhur3hu4HDquG7gcOqLeG7gcOq4buB4buF4bq94buXxKl24bq94buTxKl44bqn4bq9w5nhuqjhu4Jyd+G6veG7mcO54bup4bq94buX4buJeOG6veG7meG7jeG6tOG6vUThu4Lhur3hurTDucSp4bul4bq94buZeOG7peG6veG6rOG6pOG7s3fDuuG6veG6rOG7jeG6rOG6veG7mcSp4bq94buZw6zhu5nhur3hu63DucOy4bqo4bq94bqsw7nGoXjhur3hu5jDueG7qeG6veG6rMO5xrDhur3hu4fhu4Xhur3hu5lEw63hur3hu5LDgOG6veG7mMO54bund8O54bq94bqs4bqkxrDhur3hur7hu4vhur3DmUXEgnfDuuG6veG7leG7kXfhur3hur9m4bq94buZRMOt4bq94buSw6134bq9PMO5ReG6rnfDuuG6veG6vkPhur084bupd8O54bq9ROG7guG6p+G6veG6rOG6pHh3w7rhur3hu5d54bq94buZw7nhuqrhur3huqzhuqThu7N3w7rhur3hu5dwd+G6veG7meG7uXfDuuG6veG6rMOs4buZ4bq94buZw7nhuqjDtHfhur3hu5PGsOG6veG6vmt34bq94but4bulcnfhur3hu5fhu4nhu6Xhur3DucOA4bul4bqt4bq94buU4bq64bq94bqsw7nEqXjhur3hur5rd+G6veG7reG7pXJ34bq94bqs4bqkxal3w7nhur3hu5Phu4vhu4Lhur3huqzhu4nhu6Xhur3hu5fhu4nhu6Xhur3DucOA4bul4bq94buXReG6sOG7meG6veG6rMO54bq64buZ4bq9w7nhu6Vyd+G6veG6rOG6pOG7oXfhur3huqzhu6V3w7nhur3huqzDueG7j3fhur3hu61w4bq94bqsw7nhurjDreG6p+G6veG6oHfhur3hu5fGsHfDueG6p+G6veG7l+G6oOG7peG6vXbEguG7peG6p+G6veG6psOsd8O64bq94bqs4buJeOG6p+G6veG6tMO5w6zhuqzhur3huqzhuqThu6Vzd+G6p+G6veG6tMO5xKnhu6Xhur3huqzhuqRFd8O64bq94buZ4buP4bqo4bq94buE4bq94but4bulcHfhur3hu5lEw63hur3hu5nDrHfhur3hu5PDgOG6p+G6veG7l8Spd8O64bq94bq+4bul4buhd+G6veG6vuG7i+G6vXfDucOyd+G6veG7lcOyd+G6p+G6veG6rOG7iXjhur3huqbhurrhur3huqzDuUF3w7rhur13w7nhu43huqzhur3DuuG7pcOKw63hur3hu4Thur3hu5bEqXfDuuG6p+G6veG7r8O9d8O64bq94buVw7J34bqn4bq9w7nDgOG7peG6veG6rEPhur3hu5dF4bqw4buZ4bq94bqs4bqk4bun4bq94bqs4bqocuG6p+G6veG7l3jhu4t34bq94butcOG6rOG6p+G6veG6rMO5QXfDuuG6vXfDueG7jeG6rOG6veG7mUTDreG6veG7lsSpd8O64bq94buTw4Dhur3hur7hu4vhur13w7nDsnfhur3hu5XDsnfhur3huqzhuqR4d8O64bq9w7nhuqjhu4Jyd+G6p+G6veG7r+G7i3bhur3hu5lrd+G6veG7mcOJ4bq94buXc+G6veG7luG7ieG7peG6vcO5w4Dhu6Xhur3hu5bEqXfDuuG6veG7k8OA4bq9w7nhuqjhu4Jyd+G6veG7r+G7j3fhur3huqzDucOJ4bq9Nzfhu6Q34bq9w4Lhuqjhu4Jw4bqs4bq9d8O6w7nGsOG6veG6rMO54bu5d8O64bq9w4LhuqjDreG6veG7mcOs4buZ4bq9dkPhu5nhur3huqzhu6Xhu6Hhuqjhuqfhur13w7nhu6VyduG6veG6vkPhuqfhur3DuuG7pcSp4bul4bq94bq0w7nDrOG6tOG6vcOC4bqow6134bq94bqs4bqk4buzd8O64bq94bqs4bqkeHfDuuG6vXfDueG7pXJ24bq94butRuG6vXbEguG7peG6rWMv4bq0ZGPhurThur3hu5nhu6/DreG6puG6psSD4bq74bq04buSeOG7leG7guG6u2RXw7p44buL4bul4bq94buZw7nhuqrhur3huqzhuqThu7N3w7rhur3hu5nhu7l3w7rhur3huqzDrOG7meG6veG7hsOy4buC4bq94buV4bq6d8O64bq94bq+a3fhur3hu63hu6Vyd+G6p+G6veG7meG7uXfDuuG6veG6rMOs4buZ4bq9d8O5w7J34bq94bqm4bq64bqn4bq9w7nhuqjhu4Jyd+G6veG6rGt3w7rhur3hu5lF4bqud8O64bq94buZ4bu5d8O64bq94bqsw6zhu5nhur13bHbhur3huqzFqXfDueG6vcO5xal3w7nhur3huqxF4bq94bqsReG6tnfDuuG6vXfDucOyd+G6veG7lcOyd+G6p+G6veG7mcO54bup4bq94buX4buJeOG6veG7mcOs4buZ4bq9d8O64buLd8O54bq94buZw7nDieG7meG6vXdrd8O64bq94buZw7lE4bq94buXw4B3w7rhur3DuuG7pcSp4bul4bq9w4Lhuqjhu4Jw4bqs4bq94buZw6zhu5nhur3huqzDgXfhur3huqzhu4nhu6Xhur3hurbhur3hu5nDg+G6veG6puG6tuG6peG6veG6rGt3w7rhur3hu5lF4bqud8O64bq94buZw6zhu5nhur3hu5Phu6Vyd+G6veG6tMO5w6zhurThur3hu5fhu43huqjhur3huqzhuqTDrXfDueG6veG6rOG6pOG7jXfhur3DrOG6tOG6veG6rMOA4bul4bq94bq0w7nhu4l24bqn4bq94bq0w7nDvXfDuuG6p+G6veG7mcO5QXfDuuG6veG7mcOs4buZ4bq94bqsw63hu6Xhur3huqxy4bq9d+G7iXfhur3hu4Zq4bq9w7nDgOG7peG6peG6veG7l8SpduG6veG7k8SpeOG6vcOtd+G6veG6rHjhu4t34bq94buX4buJ4bul4bq9w7nDgOG7peG6veG7meG7jeG6tOG6veG7mcOD4bq94bqm4bq24bqn4bq94buZw6zhu5nhur3DueG6qOG7gnJ34bq94bq+4buL4bq94buZw6zhu5nhur3huqbhurrhur3hu63hu6Vyd+G6veG7mcO54bund8O54bq94bqs4bqkxrDhur3hu6/Egnfhur3huqzhuqR4d8O64bq9d2t24bq94buBw6rhu4HDquG6rWMv4bq0ZGPhurThur3hu5nhu6/DreG6puG6psSD4bq74bq0w43huqjhuqzDuXjhuqThurtk4buYw7nhu6Xhur3DmUXDg3fDumMv4bq0ZA==

Chi Hương

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Kỳ III: Hướng đến xây dựng NTM kiểu mẫu

Kỳ III: Hướng đến xây dựng NTM kiểu mẫu
2020-04-15 08:22:58

PTĐT - Kết thúc giai đoạn 2010-2015, Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia XDNTM của tỉnh đã chỉ ra một số hạn chế cần khắc phục và tại Nghị quyết 07 của Ban Chấp hành...

Kỳ II: Những thành quả sau mọi cố gắng

Kỳ II: Những thành quả sau mọi cố gắng
2020-04-14 08:21:48

PTĐT - Có thể nói, việc chung sức xây dựng nông thôn mới (XDNTM) đã tạo thành sức mạnh tổng hợp của các cấp ủy, chính quyền và mọi tầng lớp nhân dân trên quê hương Đất Tổ.

Kết nạp Đảng ở Trường Sa

Kết nạp Đảng ở Trường Sa
2020-04-11 07:12:37

PTĐT - Đã được tham dự nhiều buổi lễ kết nạp Đảng ở đất liền nhưng lần đầu được tham dự lễ kết nạp Đảng cho chiến sĩ trẻ ở Trường Sa ...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long