Cập nhật:  GMT+7
xq/Do1lXIOG6pyTDrMOs4bueVmjhu4rEg+G7i+G6pzJW4buo4butfeG6qVcgP+G6qcOjV+G6rSXhu5NXP+G6qcOjVyBiVzHhur1XaMOjPOG6qVfhuqPEgz/Eg1cgJOG6q1fhuqnDoz7hu4tX4buLw6M4V+G6o8SD4buHxINXIGwkV+G7rSThuqnhuqvhuqnGry/Do1nhu6jGr2hXIOG6pyTDrMOs4bueVmjDgzIkMFbhu6jhuqjhuqMq4buTV+G7uC/DncOaV8OjOuG6qeG6o1fDrD/huqlX4buR4buJPuG7i1fhuq0l4buTVz/huqnDo1fDoyrhuqnhuqNXMXvhu4lX4buLw6M4V+G6o8SD4buHxINX4butJOG6qeG6q+G6qVcgbCRX4bqow6N94buLV+G7sT/huqlXMTpXIMOj4bqrV8OtJFfhuq0s4buLV8OtPuG7i1fhuqnDo8SDOeG7iVfhuq1d4buJV+G6rSXhu5NXP+G6qcOjV+G6reG7h8SDw5pX4buLw63huqvhuqnhuqNXMWJXMSXhuqnhuqNXIMOjxKlX4buZV+G6qcOjPuG7i1fhuqcqV8OjJMSDV+G6rV3hu4lX4bqtJeG7k1c/4bqpw6NUV+G7rSThuqnhuqvhuqlX4bu24buvw6xXw7UqV3fhuqrDjFfhuqzhu7ItV+G6rSXhu5NXP+G6qcOjV+G6pcOjw6nhuqnhuqNX4bqjbuG7geG6qeG6o1fhuqd94buLw5nGry9o4buoxq9oVyDhuqckw6zDrOG7nlZo4bux4bqrMOG7k1bhu6jhu60k4bqp4bqr4bqpV+G7tuG7r8OsV+G6o8SD4buDVzE6VzFu4buFIFcixIM44buLV+G7i+G7h8SDV+G6pypXIMOjxIM4IFfhuq0l4buTVz/huqnDo1fhu6/DjOG6psONVyBiVzHhur1XaMOjPOG6qVfhuqPEgz/Eg1cgJOG6q1fhuqnDoz7hu4tX4buLw6M4V+G6o8SD4buHxIPDmlfhu7ZYLeG6rTLhuqMkaMSD4buRMuG6p1fhuqHhu4nhuqfhuqct4bqhw60k4bqtMsOZxq8vaOG7qMavaFcg4bqnJMOsw6zhu55WaOG7seG6qzDhu5NW4buo4buvbuG7h8SDVzE84buTV+G6pypXw6PhurHhuqnDo1c/4bqpw6NXIH3huqlXID/huqnDo1fDtTlX4oCcw6zEgzfhu4lXaMOjW+G6reKAnVfhuq0l4buTVz/huqnDo1fhuq3hu4fEg1fhuqnDoz7hu4tXIGwkV+G7rSThuqnhuqvhuqlUxq8vaOG7qMavxIPhuq3huqNXw6zDrSDhu55WLy8gw5kiJOG6q2jDo+G7ieG7i8Oj4bqrw5nDteG6qS8wMsOs4bql4buL4bqraC/huqkyw7TDrC9Z4bu2WOG7ti/hu7QjMFhYI+G7tiNYWOG7i+G7sljhu7g94bu04bqnWcOZw6Jo4bqjVlcv4buo4butJOG6qeG6q+G6qVfhu7bhu6/DrFcgYlfDoyTEg1cixIM44bqpV+G7i8Ojw6FX4bqnKlfhu60k4bqp4bqr4bqpV+G7tuG7r8OsV8O1Klfhu7bhu6/DrMONw5lXw5UqVyDDo8Sp4bqp4bqjVzE54buJV8OsZlfDo+G7j+G7iVcx4bq9V2jDozzhuqlX4bqjxIM/xINX4bqh4buJ4bqn4bqnV+G6ocOtJOG6rTJXICThuqtX4bqpw6M+4buLV+G7i8OjOFfhuqPEg+G7h8SDw5lXdjzhu5NX4bqnKlcibuG7hyBX4bqpw6M/4buTV8O1ZOG7i1c+4bqpV+G7i27hu4XhuqnhuqNXIGwkV+G6rSXhu5NXP+G6qcOjVzBj4bqp4bqjV+G7tuG7r1cgbCRX4butJOG6qeG6q+G6qVfhu4vDs1fDncOdw5rhu7LhuqxIV+G7i8SDOOG6qVfhu4vDoyjhuqnhuqNX4bqnN+G6qVfhu4vhu4fEg1fhu7ZYw5rhu7jhuqxIw5nGr2jhu6jGr8SD4bqt4bqjV8Osw60g4bueVi8vIMOZIiThuqtow6Phu4nhu4vDo+G6q8OZw7XhuqkvMDLDrOG6peG7i+G6q2gv4bqpMsO0w6wvWeG7tljhu7Yv4bu0IzBYWCPhu7YjWFjhu4vhu7JY4bu4PeG7tOG6p8Odw5nDomjhuqNWVy/hu6jDg+G6seG6qcOjVzAm4bqp4bqjV+G7tuG7r8OsVyDhu4FXIj/huqlX4bqjxIPhurnhuqnhuqNX4bqtJeG7k1fhu4vEgznhuqlX4bqpw6PEg2Hhuq1X4bu24buvV+G6rCTDreG6pVfEgsSCxILDmVfhuqwl4buTVyBiV+G6rSrhuqlXw6PhurHhuqnDo1fhuqbhu63hu69XZlfhuq0h4buLV8OsJOG7iVfDtV3huqlX4bqnKlcg4bq5VzHhurfhuqnDo8OaV+G6rSrhuqlXw6PhurHhuqnDo1fhu7LDmsOdLcSD4bqpIMOjV8O14buHxINXWcOaWOG7tFfhu4vDrcSDYeG7iVcgw6M+4bqtVz/huqnDo8OZxq9o4buoxq/Eg+G6reG6o1fDrMOtIOG7nlYvLyDDmSIk4bqraMOj4buJ4buLw6PhuqvDmcO14bqpLzAyw6zhuqXhu4vhuqtoL+G6qTLDtMOsL1nhu7ZY4bu2L+G7tCMwWFgj4bu2I1hY4buL4buyWOG7uD3hu7Thuqfhu7LDmcOiaOG6o1ZXL+G7qOG7iuG7ieG7k1fhuqnDo8SDN+G6qVfEgsOM4bqqVyBsJFfhuq0l4buTV+G6pybEg1fhuqcqV+G6reG6veG7i1cibuG7hyBX4bqnasSDw5lX4buKw63huqvhuqnhuqNX4bqlw6PEg1fhu7bhu69X4bqsJMOt4bqlV8SCxILEglcg4buJ4bqp4bqjVyA+aFfhuq3hur3hu4tXMD/Eg1fEgsOM4bqqV+G7i8OzWVhYLcOd4bu2w5nhu7hYWMOaV+G7i8Oj4bqxV+G7tuG7r8OsV+G6pybEg1fhuqPEg+G7h8SDV8OjJuG6qVdZWFgt4bu44bu0WFjDmVfhu60k4bqp4bqr4bqpV+G6pcOjw6nhuqnhuqNX4bqjxIM/xINX4buLw6Phuq8gw6NXMcSDOeG7iVfhuqkq4buTV+G7i8Ot4bqr4bqp4bqjV+G7i8Ojw6nhuqnhuqNXICXhuqtXIiXhuqtXIMOj4bqvw5nGr2jhu6jGr8SD4bqt4bqjV8Osw60g4bueVi8vIMOZIiThuqtow6Phu4nhu4vDo+G6q8OZw7XhuqkvMDLDrOG6peG7i+G6q2gv4bqpMsO0w6wvWeG7tljhu7Yv4bu0IzBYWCPhu7YjWFjhu4vhu7JY4bu4PeG7tOG6p+G7tMOZw6Jo4bqjVlcv4buow5Xhu4fEg1cx4bq9V2jDozzhuqlX4bqjxIM/xINXICThuqtX4bqpw6NuV8O1feG7k8OaVyA/V8OjJMSDV+G6rSXhu5NXP+G6qcOjVzFu4buFIFfhu4vDo8SDOOG7i1fhuqU4V8O14buHxINX4bqlxIPDoeG7iVcwJeG6qeG6o1fDtSpX4buL4bqv4bqpw6NX4bqpO+G6qeG6o1fhuqPEgz/huq1X4buLw6PEg8Oh4buJV8Ot4buJ4bqp4bqjV+G6rSXhu5PDmVfhu4rhuq/huqnDo1fhuqk74bqp4bqjVyDDo+G6ueG6qeG6o1fDreG7ieG6qeG6o1fhuq3hu4fEg1cgYlfhu4s34bqpV+G6o2TEg1fhu53DrSLEg+G7i8OtJMOt4buTV8ONMuG6pzIkw6wyV+G7isSD4bqtMlfhuqYk4bqjVyBiV+G7i8Ot4bqr4bqp4bqjVyDDozhXMeG6vVfhuqzEg8Otw63huqvDrVfhuqbhuqsg4bqlV+G7i+G6ryDDo1fDo+G7hWhX4buLw6034bqpV+G6rSXhu5PDmcavaOG7qMavxIPhuq3huqNXw6zDrSDhu55WLy8gw5kiJOG6q2jDo+G7ieG7i8Oj4bqrw5nDteG6qS8wMsOs4bql4buL4bqraC/huqkyw7TDrC9Z4bu2WOG7ti/hu7QjMFhYI+G7tiNYWOG7i+G7sljhu7g94bu04bqn4bu2w5nDomjhuqNWVy/hu6jhuqwl4buTVyBt4bqp4bqjVyDDo+G6q1dow6MzaFfhuqnhuqNu4buDxINXMGrhuqnhuqNX4buLauG7k1cgw6PhurPhuqnDo1fDoyZXMeG6vVdow6M84bqpV+G6o8SDP8SDVz/huqnDo1fDtTlXIMOjOFcx4bq9V+KAnCDDreG6q2jigJ1X4bumICzhu4tX4bqlw6Phu4nhuqnhuqNXw6PhurHhuqnDo8WoV8O1Klfhu4vGoVfhuqdhVyAlIFfhuqXDo+G7ieG6qeG6o1fDo+G6seG6qcOjV+G6pcOjJSBX4bqpw6Mk4buJw5nGr2jhu6jGr8SD4bqt4bqjV8Osw60g4bueVi8vIMOZIiThuqtow6Phu4nhu4vDo+G6q8OZw7XhuqkvMDLDrOG6peG7i+G6q2gv4bqpMsO0w6wvWeG7tljhu7Yv4bu0IzBYWCPhu7YjWFjhu4vhu7JY4bu4PeG7tOG6p+G7uMOZw6Jo4bqjVlcv4buo4bqsJeG7k1cgbeG6qeG6o1cgw6PhuqtXaMOjM2hX4bqp4bqjbuG7g8SDVzBq4bqp4bqjV+G7i2rhu5NXIMOj4bqz4bqpw6NXw6MmVzHhur1XaMOjPOG6qVfhuqPEgz/Eg1c/4bqpw6NXw7U5VyDDozhXMeG6vVfigJwgw63huqto4oCdV+G7piAs4buLV+G6pcOj4buJ4bqp4bqjV8Oj4bqx4bqpw6PFqFfDtSpX4buLxqFX4bqnYVcgJSBX4bqlw6Phu4nhuqnhuqNXw6PhurHhuqnDo1fhuqXDoyUgV+G6qcOjJOG7icOZxq9o4buoxq/Eg+G6reG6o1fDrMOtIOG7nlYvLyDDmSIk4bqraMOj4buJ4buLw6PhuqvDmcO14bqpLzAyw6zhuqXhu4vhuqtoL+G6qTLDtMOsL1nhu7ZY4bu2L+G7tCMwWFgj4bu2I1hY4buL4buyWOG7uD3hu7ThuqdAw5nDomjhuqNWVy/hu6jhu60/V8OjJMSDV+G6rSXhu5NXP+G6qcOjVzE54buJVyLhur1Xw7XEg1fhu5Hhu41X4bqn4buZV+G6pTNoV+G7r8SC4bqixILhu61X4bu4w5pXID/huq1XIsSDOOG6qVdZ4bu2WOG6pFdoxIPhu5Ey4bqnV8ON4bqi4buxK8SCw41Xw7Xhu4fEg1fDneG7tsOdV8O1auG6qeG6o1c/4bqpw6PDmcavaOG7qMavxIPhuq3huqNXw6zDrSDhu55WLy8gw5kiJOG6q2jDo+G7ieG7i8Oj4bqrw5nDteG6qS8wMsOs4bql4buL4bqraC/huqkyw7TDrC9Z4bu2WOG7ti/hu7QjMFhYI+G7tiNYWOG7i+G7sljhu7g94bu04bqnI8OZw6Jo4bqjVlcv4buo4bqsJeG7k1cgYlfhuqXDozJXICzhuq1X4buLw6M1V8OM4buvL+G7reG6oFfDrOG6q+G6qeG6o1fDrOG6q+G6qeG6o1fDtSpXMXvhu4lXw60kVyDDo+G6q1fhuq3EgyDDreG6q2jDo+G6q+G6qTLDmlfDg+G7r+G6rMSCw5nGr2jhu6jGr8SD4bqt4bqjV8Osw60g4bueVi8vIMOZIiThuqtow6Phu4nhu4vDo+G6q8OZw7XhuqkvMDLDrOG6peG7i+G6q2gv4bqpMsO0w6wvWeG7tljhu7Yv4bu0IzBYWCPhu7YjWFjhu4vhu7JY4bu4PeG7tOG6pz3DmcOiaOG6o1ZXL+G7qOG6rCXhu5NXIGJXIMOjOFcx4bq9V+G6rSrhuqlX4buLw619aFc34bqtw5lX4butw6M4VzHhur1X4bqnPuG7k1fhuqkz4buLV+G7i8OyVzHhur3huqnhuqNX4bud4bqgV+G6pzfhuqlX4buL4buHxINX4bu4WTHEg8Oh4bqtw5pXIMOja2hX4bqnxIM34bqpV+G7i8SDOGhX4bu24bqhaMOsV2ZXIMOjOFcx4bq9VzHhur1XaMOjPOG6qVfhuqPEgz/Eg1cxe+G7k1cxbMOaV8O1Klfhuq0q4bqpV+G7i8OtfWhXIMOj4bqrV1nhu7ZYw5lYWFhXIMOj4buJV+G6peG7lcOZxq9o4buoxq/Eg+G6reG6o1fDrMOtIOG7nlYvLyDDmSIk4bqraMOj4buJ4buLw6PhuqvDmcO14bqpLzAyw6zhuqXhu4vhuqtoL+G6qTLDtMOsL1nhu7ZY4bu2L+G7tCMwWFgj4bu2I1hY4buL4buyWOG7uD3hu7ThuqdZWMOZw6Jo4bqjVlcv4buo4bu24buvw6xXIGJX4buLw6PDoVdp4buJJOG7k1dow6PEg+G6rVfDg+G7r1cgw6Phu4lb4bqpV1lYI1hoV8O14buHxINX4buyWFfhuqXDo+G7ieG6qeG6o1fDo+G6seG6qcOjL1fhuqPEgzzhu5NXw6PhuqshIFdAw51YaFfhuqc34bqpV+G7i+G7h8SDV+G7uFhX4bqlw6Phu4nhuqnhuqNXw6PhurHhuqnDoy/huqPEgzzhu5PDmcavaOG7qMavxIPhuq3huqNXw6zDrSDhu55WLy8gw5kiJOG6q2jDo+G7ieG7i8Oj4bqrw5nDteG6qS8wMsOs4bql4buL4bqraC/huqkyw7TDrC9Z4bu2WOG7ti/hu7QjMFhYI+G7tiNYWOG7i+G7sljhu7g94bu04bqnWVnDmcOiaOG6o1ZXL+G7qMOMw7JX4bqlw6MlIFfhuqnDoyThu4lX4bqjxIPhu48kV2jDo8SDN+G6qVciP+G6qVfhu7bhu6/DrFfhu4vDo27hu4PhuqnhuqNX4bu24buvw6zDjVcgw6PhurNXZlcgw6Phur9XaMOjxIM34bqpVyI/4bqpV1bDjVZXIsSRV2nhu4kkVyAlIFci4bq9V+G6p2QgV+G7i8OjPmhXMW7hu4UgV8Os4buNVzBr4bqp4bqjVzHDoVcx4bq5xINXaMOjYlfDteG7h8SDVyAlIFfDo8SDYeG7iVdv4bqp4bqjV+G6o+G7heG6qVfDrGLhuqnhuqNXMcOhVzEm4buLVzFu4buFIFcx4bq9V2jDozzhuqlX4bqjxIM/xINXIMOjxINX4buLxIM44buLV+G7i+G6ueG7i1fDo+G7geG6qVfhuq3hur3hu4tXIMOjxKnhu4vDmcavaOG7qMavxIPhuq3huqNXw6zDrSDhu55WLy8gw5kiJOG6q2jDo+G7ieG7i8Oj4bqrw5nDteG6qS8wMsOs4bql4buL4bqraC/huqkyw7TDrC9Z4bu2WOG7ti/hu7QjMFhYI+G7tiNYWOG7i+G7sljhu7g94bu04bqnWcOdw5nDomjhuqNWVy/hu6jhu7bhu6/DrFfDtSpX4bu24buvw6zDjVfDrDZXIiXhuqlXw60kV+G7i8Oj4bq3V+G7i8OtbuG7g+G6qeG6o1fDtSrhuqtX4buLw6Ml4bqp4bqjV8OMJeG7iVfDteG7h8SDV+G6o8SDJVciJeG6qVcxOVfhu5Hhu4k+4buLV+G7ssOZ4bu4PT1X4buIw4zhu69XIMOj4bqrV+G7tuG7r8OsV8O1Klfhu7LDmSM9PVfhu4jDjOG7r1cgw6PhuqtX4bu24buvw6zDjcOaVyDDo+G6s1cgYlfhu4vDozzhuqlX4bqtJeG7k8OZV+G7isOjMuG6q1fDlcSDMuG7i+G6qSThuq0r


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

7 tính năng trên smartphone người dùng cần nắm rõ

7 tính năng trên smartphone người dùng cần nắm rõ
2015-02-05 07:54:00

Mang trong mình là toàn bộ sức mạnh công nghệ của thế giới nên hiển nhiên những chiếc điện thoại cũng được trang bị vô vàn tính năng nhưng mong hấp dẫn được người dùng.

5 hiện tượng huyền bí trong vũ trụ vô tận

5 hiện tượng huyền bí trong vũ trụ vô tận
2015-02-04 15:08:00

Hiện tượng bí ẩn là một phần của khoa học, các nhà khoa học liên tiếp phát hiện ra những điều mới mẻ trong không gian bao la, vô hạn của vũ trụ và không ngừng phân tích, nghiên...

Sẽ tổng kiểm tra game lậu sau 12/2

Sẽ tổng kiểm tra game lậu sau 12/2
2015-02-03 15:31:00

Ngay sau khi Thông tư 24/2014 về quản lý trò chơi trực tuyến chính thức có hiệu lực, các cơ quan chức năng sẽ tiến hành tổng kiểm tra, thanh tra game lậu...

Cấu trúc graphene mới giúp tạo ra pin dùng lâu hơn

Cấu trúc graphene mới giúp tạo ra pin dùng lâu hơn
2015-02-03 14:37:00

Nhóm các nhà khoa học vật liệu tại Hàn Quốc đã vừa chế tạo thành công các hạt graphene kích thước micro có hình dạng giống như một quả cầu giấy mà các hoạt náo viên hay dùng...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long