Cập nhật:  GMT+7
dOG7guG7q8aw4bqs4buI4buz4bug4bug4buZxanhu5zhu4Xhu4RQ4buIQsWpdTzhurJKxrDhuqzhu4JSxrBQ4bueTkrhu4bGsOG7guG7kkrGsOG6rMOSSuG7hsawUOG7teG6rMawUOG7guG7s8SoxrDEqMOZUeG7ocaw4bqoxajGsOG6puG7tUt0L+G7guG7q3V0L+G7nHV04bucxrDhuqzhu4jhu7Phu6Dhu6Dhu5nFqeG7nDhC4buz4bqoxal1dFDhu7Phuqbhu4hCxrDhu6BQ4buu4buIQuG7mcWpxKjhu7Phu57hu4bhu4RK4buj4bux4buc4busxrDhu7NRUEvFqXV0UOG7nnV0UOG6qHV04buExKjhu4bGsOG7oOG7nuG6rOG7mcWp4buCUFDhu5zhu6MvL+G6puG7s0vhu5zhu4JRUOG7gktw4buqSi9L4buI4bqo4bqo4buzUOG7sy/hu7BC4bqm4bug4buEUEIvUOG7hEotUFHhuqwt4bugUS3hu4rhu4RCSi/hu6vhu6nhu6k8Ninhu7Lhu6kpPuG7si/hu7Hhu6nhu6l5L8O9L+G7q+G7q33hu6vDvcO9dyl9w73hu7Iv4bur4bux4buxeXh5w715eeG7sXnhu6/hu61f4buBOHDDjOG7nOG7hsWpxrDhu7Phu4jhu4Thu4ZK4buZxanhu4hC4buAUMWpdXQvUOG6qHV0L1Dhu551dFDhu551dFDhuqh1dC9Q4bqodXQvUOG7nnV0L1Dhu7Phuqbhu4hCdXThu5zGsOG6rOG7iOG7s+G7oOG7oOG7mcWp4bucOELhu7PhuqjFqXU84buC4buE4bq6UcaweS3hu6vhu7Hhu6HGsFDhu7nhu4TGsG3DgErGsOG7nOG7gk1K4buGxrDhu4FR4buM4bqsxrDhu4LDleG7hMawcuG7gThz4buhxrA84buCVcawUEjhuqzhu4LGsOG7gTjGsOG6t+G7hlHhu67hur5KxrDhur/hu4JSxrDhu4Xhu55OSuG7hsaw4bqqw4HGsOG7hsOD4bucxrDEqMODUMawUOG7guG6sErGsMSo4bq0UMawUOG7glXGsFDhu57DmcagSuG7hsaw4bqs4bu14bqsxrDhuqzhu5LGsOG7olHhu7NKxrDhuqrhu7nhu4TGsOG6qOG7hOG6vErGsG3hu4ThurxQxrDhurfhu7PEqMawxqDGsErDmeG7mOG6rMawSuG7hkvhu7fhu4Thu6HGsErhu4LhurBKxrDhuqhI4bucxrDhu6rhurrGsOG6qMWoxrA4w5Xhu4TGsErhu4bhu4JIxrBK4buG4bu3SuG7gsawSuG7hkvhu7nhu4TGsOG7huG7hOG7s0vGsOG7iOG6skrGsFDhu4Lhu6TGsOG7sXfGsFDhu7nhu4TGsDjhu7fGsOG6t8OV4buEcHThu5x14buF4bu54buExrDhuqZRw5Thu4TGsOG7hsOD4bucxrDEqMODUOG7ocawPOG7glXGsFBI4bqs4buCxrDhu4E4xrDhurfhu4ZR4buu4bq+Ssaw4bq/4buCUsaw4buF4bueTkrhu4bGsErDiVHGsOG7nsOT4bujxrA84buCw5nhu7PGsOG6puG7s0vGsOG7huG7hOG7lMaw4buCS+G7uVDGsOG6qsOVSuG7hsawSuG7hkvhu7nhu4TGsOG7huG7hOG7s0vGsOG7nOG7gktK4buGxrDhu5zhu4JS4buhxrBK4buCw5VKxrBK4buCSOG7nMawSuG7gsOZxrBQ4buC4buU4buExrDhu4bhu4Thu7NKxrDhu6rhu6bhu7PGsOG7olHhu7Phu6HGsMagxrDhu4LhurJRxrDhu4rhu4LhuqDhu5zGsOG6rOG7teG6rMaw4buIw41K4buCxrDhu6rFqOG6rOG7o8aw4bqs4buCRkrhu4LGsFDhu55I4buhxrDhu4rhu4RK4buCxrBQ4bq44buhxrDhu6rDgErGsOG7gkzhu7Phu6HGsOG7huG7hOG7tUvGsOG6qFThuqzhu6HGsOG7iuG7gkvhu7PGsOG7gk7huqzGsOG7isOdxrBQ4buCUeG6tFBwcHDGsFDhu57DiUrGsOG6pkdK4buCxrDhuqjhu4ThurxKxrDhu6BLSuG7hsaw4buc4buCw5nhu5JK4buGxrDhuqzDmkrhu4bGsErhu4LDmcaw4bqq4buzxrDhu5zhu4LDmeG7kkrhu4bhu5/GsOG7quG7s+G7hMawUOG7nk3hu6HGsOG7qkjGsFDhu4LhurjGsOG6rFXhu7PGsG3hu4ThurxQxrDhurfhu7PEqMawUOG7nsOJSsawUOG7nsOZ4buUSuG7hsaw4buiUeG7jOG6rMawUOG6uMawSuG7huG7t+G7rsaw4bqs4bu3SuG7hsaw4bqqw5nhu5bhuqzGsErhurBK4buGxrDhuqzhu7NL4buhxrBQ4buC4bq4xrDhu6rhu7fGsOG7iMWo4bqsxrDhuqxV4buzxrDhuqrhurZQxrBKw5nhu5jhuqzGsOG7iuG7gsOSSuG7hsawSuG7huG7pkrhu4bGsOG6quG7hMaw4buIw4lKcMawPOG7glXGsFBI4bqs4buCxrDhu4E4xrDhuqrhurrGsErhu4bhu4JIxrDhuqzhu7XhuqzGsOG6quG7ueG7hMaw4bug4buk4buhxrBQ4buCVcawUOG7nsOZxqBK4buGxrDhuqzhu7XhuqzGsOG6rOG7ksaw4buiUeG7s0rGsOG6quG7ueG7hMaw4bqo4buE4bq8SsawbeG7hOG6vFDGsOG6t+G7s8SoxrDGoMawSsOZ4buY4bqsxrBK4buGS+G7t+G7hOG7ocaw4buq4buY4buExrBQ4bueR0rhu4LGsOG6qsOVxrDhu4Lhu4TDilHGsOG6puG7hOG6uFDGsOG7quG7t8aw4buK4buESuG7gsawSuG7huG7guG7hOG6vMSoxrBQ4buCxajhuqzGsFDhu4Thur5KxrDhu5zhu4JLSuG7hsaw4buc4buCUuG7ocaw4bqs4bqySsaw4bqs4buCUsawUOG7nk5K4buGxrDhu4Lhu5JKxrBK4buo4buzxrDhuqzDkkrhu4bGsFDhu7XhuqzGsFDDlErhu4bGsOG7iuG6uFDGsFDhu4LFqOG6rMawUOG7hOG6vkrhu6HGsFDhu4Lhu7PEqMawxKjDmVHGsOG6rOG7gkvGsHtBSuG7huG7ocaw4bq34buC4bu3xrBKw5nhu5jhuqzGsFDhu55LSuG7hsaw4buq4buE4bq84bqsxrDhu6zhurDhu67GsOG6qMWoSuG7hsaw4bqs4buC4buE4bq4Ssaw4buIw5nhu5bhuqzGsOG7nOG7guG7tVDGsFDhu57hu4TDikrGsOG6quG6tlDGsErDmeG7mOG6rHDGsOG6t+G7guG7qErhu4bGsOG7nOG7guG6sErGsFBG4bqs4buC4buhxrDhuqrhu7VK4buCxrDhu4bhu4Thu7Xhu6HGsOG6qMWoxrDhuqbhu7VLxrDhu6rhurrGsFBHSuG7gsaw4buCR0rhu4LGsFDhu4LhurjGsOG7huG7hOG7mOG7hOG7ocaw4busUcawUOG7guG6uMaw4buc4buC4bu1UMawUOG7nuG7hMOKSsaw4buC4buE4bq8SsawSuG7s+G7rnBwcMaw4bqsTMawVsawSuG7huG7gsON4buzxrDhu57hurZQxrDhu6JR4buzSsawUOG7nk5K4buGxrBQ4bueS0rhu4bGsOG7quG7hOG6vOG6rMaw4buCS+G7ueG6rOG7gsaw4bqqSErhu4LGsOG6rOG7teG6rMaw4bqqw5nhu5RK4buGxrDhu4jhu4zhu4Thu6HGsOG6rOG7gkZK4buCxrDhu6Dhu7Xhuqzhu4LGsOG6quG7jOG7hMawSuG7hkvhu7nhu4Thu6HGsOG6rMOaSuG7hsawSuG7gsOZxrDhuqrhu4zhu4TGsErDleG7hHB0L+G7nHV04bucxrDhuqzhu4jhu7Phu6Dhu6Dhu5nFqeG7nClL4bqo4buuxal1xqHGsDxTSuG7hsawSuG7huG7t+G7ruG7ocawUOG7ueG7hMawOOG7t8aw4bq3w5Xhu4Thu6HGsFDhu55LSuG7hsaw4buK4buCUcOSSsaw4buK4buCw5TGsDjDleG7hMawSuG7huG7gkjGsOG6t+G7hkvhu7nhu4TGsOG7huG7hOG7s0vGsOG7iOG6skrGsFDhu4Lhu6TGsOG7sXfhu6HGsOG6qsOBxrDhuqjhu4Thur5KxrDhu57hu7PGsOG7nOG7guG7hMOJSsaw4buCTuG7nMaw4bq34buGS+G7ueG7hMaw4buG4buE4buzS8aw4buqw4BKxrDhu4JM4buzxrDhuqhLxrDhu4Xhu4Lhu6TGsFDhu57DmcagSuG7hsaw4bq34buGUeG7ruG6vkrGsOG7gVHhu4zhuqzGsDzDmeG7lErhu4bGsOG6rOG7glXGsFDhu55HcMaw4bq/4buC4buEw4lKxrDhu4JO4bucxrBK4buC4bqixKjGsOG6quG7tUrhu4LGsOG7huG7hOG7tcaw4buK4bq4UMaw4buiUUHGsFDhu57hu4TDikrGsOG7iuG7guG7s+G7hMaw4buCS+G7uVDGsOG6qsOVSuG7hsawSuG7hkvhu7nhu4TGsOG7huG7hOG7s0vGsOG7qsOASsaw4buCTOG7s8awUOG7nktK4buGxrBQ4buC4buU4buExrDhu4bhu4Thu7NKxrDhu6JR4buzxrDhu6rhu7fGsOG6quG6usaw4busUeG6tlDGsErhu4Lhu6hK4buGxrDhuqpISuG7gsaw4buCw5nhu5hK4buGxrDhuqzhu4JLxrDhuqzDkkrhu4bGsFDhu7XhuqzGsErhu4ZL4bu54buExrDhu4bhu4Thu7NLxrDhu6rDgErGsOG7gkzhu7PGsFDhu55LSuG7hsawUOG7guG7lOG7hMaw4buG4buE4buzSsawUOG7mOG7hOG7ocaw4bqqw4PhuqzGsOG6puG7hOG6vFDGsFDhu55LSuG7hsaw4bqm4buM4buExrDhuqxBSuG7gsawSsOAxKjGsOG7seG7qeG7qcO9xrDhuqrDmeG7luG6rMawSuG7huG7t0rhu4LGsErhu4ZL4bu54buExrDhu4bhu4Thu7NLxrDhuqzhu4JOSsaw4buI4bu3xrDigJzhurfDgMSoxrDhurfhu4ZL4bu54buExrDhu4bhu4Thu7NLxrDhu6rDgErGsOG7gkzhu7PigJ1wdC/hu5x1dOG7nMaw4bqs4buI4buz4bug4bug4buZxanhu5wpS+G6qOG7rsWpdeG7heG7ueG7hMaw4bqsUcOV4bqsxrDhu4JO4buc4buhxrBK4buC4buE4bq6UcawUOG7guG7s8SoxrDhu4hR4bq0SsawUOG7nkdK4buCxrDhuqbhu7fhu67GsOG6qsOBxrBK4buC4bq2SsawxKjhu7lK4buCxrDhuqrhurhKxrBK4buC4buoSuG7hsawSuG7guG7hOG6vMSoxrDhu6pUxrBQ4bueTkrhu4bGsFDhurDEqMawUOG7nktK4buGxrDhuqzDkkrhu4bGsFDhu7XhuqzGsErhu4ZL4bu54buExrDhu4bhu4Thu7NLxrDhu6rDgErGsOG7gkzhu7PGsFDhu55LSuG7hsawUOG7guG7lOG7hMaw4buG4buE4buzSsawUOG7mOG7hHDGsOG7heG7nsOJSsaw4buGTOG6rMaw4bqqw5XGsOG6rMOSSuG7hsawUOG7teG6rMawUOG7gsOSSuG7hsawUOG7hErGsOG6quG7jOG7hMawSuG7hkvhu7nhu4Thu6HGsMOSSuG7hsaw4bq34buGUeG7ruG6vkrGsDjhu45K4buGxrBt4buESuG7guG7ocaw4bq/4buCTMawUOG7nsOZxqBK4buGxrDhuqbhu7NKxrDhuqzhu4JJxrDhuqrhu7lLxrDhuqzDkkrhu4bGsFDhu7XhuqzGsFDhu4LDkkrhu4bGsFDhu4RKxrDhuqrhu4zhu4TGsErhu4ZL4bu54buExrDhuqzhu4JLxrDhu57huqJK4buG4bujxrDhurfhu4ZL4bu54buExrDhu4bhu4Thu7NLxrAtxrDhu6rDgErGsOG7gkzhu7PGsErDiUrGsFDhurThu5zGsFDhu55RSuG7hsaw4bqqw4Lhu67GsMSo4bu5SuG7gsaw4buG4buE4buY4buExrBQ4buC4buE4bq8UeG7ocawUFHhu67DiUrGsFDhu55R4buu4bq6Ssaw4buiUUFK4buGxrDhuqbhu7XGsOG7quG6usaw4buCR0rhu4LGsEFK4buCxrDhuqrhurZQxrBKw5nhu5jhuqzhu6HGsOG7qsOASsaw4buCTOG7s+G7ocaw4bqsS0rGsErhu4bDmeG7lOG7hMawbeG7hOG6vFDGsOG6t+G7s8So4bufxrDhu4bhu4Thu5jhu4TGsFDhu4Lhu4ThurxRxrBK4buC4buoSuG7hsawUOG7hOG6usSoxrBKw4BK4buGxrDhu5zhu4Lhu7VQxrBQ4bue4buEw4pK4buhxrDhu4Lhu5bhu5zGsFDhu7XhuqzGsOG7quG7mOG7hMaw4bqsw5VK4buGxrDhuqrhu45K4buGxrDhu6JR4buM4bqsxrBQ4bq4cMawKcOJSsaw4bqs4bu5SuG7gsaw4bqqTOG7ocaw4bqs4buCUkrhu4bGsFDhu7PGsOG6rOG6skrGsFDDgErhu4bGsOG6rMOZ4buUSuG7hsaw4bqq4bq2UcawUOG7nuG7s0rhu4LGsOG7nOG7gkFKxrDhuqbhu7XhuqzGsOG6rOG7teG6rMaw4buiUeG7s0rGsOG6quG7hMOKxKjGsOG7oOG7s+G7hMawUOG7nuG7teG7hMaw4bqsVeG7s8aw4bqs4bu14bqsxrDhu5zhu4LhurJKxrBQxq/GsOG6rOG7ksaw4buCw5Xhu4Thu6HGsFDhu4LhurjGsOG7iMWo4bqsxrBQ4buCU8aw4bqqSOG6rOG7gsawxKjDlVDGsOG6rOG7teG6rOG7gsaw4bqs4buCVcaw4bqqw5VK4buG4buhxrBQ4buCUeG7ruG6uFDGsOG7nOG7glThuqzGsOG7quG7t8aw4buC4buE4bq8Ucaw4buiUUHGsOG7guG7kkpwdC/hu5x14buF4buCQkvGsHs84buDbeG6tw==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Ô tô đại hạ giá

Ô tô đại hạ giá
2008-12-08 16:17:00

Nếu như vào thời điểm cách đây chừng 1 năm, giá chiếc xe Santa Fe máy dầu 2.0 CRDi bản MLX của Hyundai có giá 52.000 USD thì hiện tại giá bán ra chỉ còn 42.000 USD. Không chỉ...

Ô tô đại hạ giá

Ô tô đại hạ giá
2008-12-08 16:17:00

Nếu như vào thời điểm cách đây chừng 1 năm, giá chiếc xe Santa Fe máy dầu 2.0 CRDi bản MLX của Hyundai có giá 52.000 USD thì hiện tại giá bán ra chỉ còn 42.000 USD. Không chỉ...

Ô tô đại hạ giá

Ô tô đại hạ giá
2008-12-08 16:17:00

Nếu như vào thời điểm cách đây chừng 1 năm, giá chiếc xe Santa Fe máy dầu 2.0 CRDi bản MLX của Hyundai có giá 52.000 USD thì hiện tại giá bán ra chỉ còn 42.000 USD. Không chỉ...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long