Cập nhật:  GMT+7
4bu2Yj8qw6DDqj7hu4/hu4/GryXDs8OVY8O1w6rDoyXhu7jDgDfhu4Eqw6Bi4buRKsO14buNZuG7geG6qypiauG7gSrDoGnhu4Hhuqsqw7V7w6Aqw7ViPuG6vyrhur/GocO0WCrhuqHhu6Mqw6F74buH4bu2L2I/4bu44bu2L8Oz4bu44bu2w7Mqw6DDqj7hu4/hu4/GryXDs0LDoz7huqEl4bu44bu2w7U+w6HDqsOjKuG7j8O1c8Oqw6PGryXhur8+4buN4bqrY+G7gVY6w7NyKj7DtMO14buHJeG7uOG7tsO14buN4bu44bu2w7XhuqHhu7jhu7Zj4bq/4bqrKuG7j+G7jcOgxq8lYsO1w7XDs1YvL8OhPuG7h8OzYsO0w7Vi4buHWXDhu4Ev4buHw6rhuqHhuqE+w7U+L3HDo8Oh4buPY8O1w6Mvw7Vj4buBLcO1w7TDoC3hu4/DtC3hur1jw6Phu4EvPyYmw4DhuqjDgeG7pybDgeG6oOG7py86JiYpLzwvPz/Dgz88PCHDgcODPOG7py8/OjopKCk8KSk6KSw7X8OSQlnhurvDs+G6qyUqPsOqY+G6q+G7gcavJcOqw6PhuqnDtSXhu7jhu7Yvw7XhuqHhu7jhu7Yvw7Xhu43hu7jhu7bDteG7jeG7uOG7tsO14bqh4bu44bu2L8O14bqh4bu44bu2L8O14buN4bu44bu2L8O1PsOhw6rDo+G7uOG7tsOzKsOgw6o+4buP4buPxq8lw7NCw6M+4bqhJeG7uMOAYmPDosO0KiktPzpYKsO1W2MqUCDhu4Eqw7Ni4buF4buB4bqrKsOSw7TDrcOgKmLhu4tjKuG7ssOSQuG7tFgqw4Bi4buVKsO1ZcOgYirDkkIq4buA4bqrw7Rz4bqt4buBKsOTYuG7kSrDleG7jWbhu4Hhuqsq4bqjIirhuqsyw7Mq4bq/MsO1KsO1YjXhu4Eq4bq/OMO1KsO1YuG7lSrDteG7jcahbuG7geG6qyrDoHvDoCrDoGoqw7LDtD7hu4Eq4bqjW2Mq4bqhY+G6peG7gSpQY+G6pcO1KuG7gD7hur8qbirhu4HGoWvDoCrhu4Hhuqvhu4d9Y1gq4buBYjXhu4Eq4bqhZcOzKnDDoirhuqHhu6MqQuG7i2Mq4buB4bqrYmUq4buB4bqrfeG7gWIq4buB4bqr4buHW2Mq4bqrYz7hu4cqw6o34buBKsO1YuG7myo6ISrDtVtjKkJ9KuG7gOG7i2NZ4bu2w7Phu7jDlVtjKsOhw7Thu4ljKuG6qzLDsyrhur8yw7VYKsOAYuG7lSrDtWXDoGIqw5JCKuG7gOG6q8O0c+G6reG7gSrDk2Lhu5Eqw5Xhu41m4buB4bqrKuG7geG6s8O0KuG7jWhWKsOAYsahPirDoT7hu4cq4bqrY2wqYuG7h1vDtSrhuqPhu4vhu4Hhuqsq4buB4bqr4buHW2Mq4bqrYz7hu4cqw7Ni4buH4buB4bqrKsOzYuG7kVgq4buBYuG7i+G7gSrhu4FiZcOzKuG7gWLGoSrDtWJsYyrhuqtjPuG7gSpw4budPirDssO0PlgqbipiN8O0KuG6vWIww7Mqw6B7w6Aqw6rhurnhu4FiKnDhu6PDoFYqw6BiZOG7gWIqw7Xhu41lWCrhur1j4buBYirDteG6tVgqcCDhu4EqYuG7gz5YKuG6q2N74buHKuG6oeG7mcOgWCrhur1i4buHPipiZsOgKuG6veG7pSrDtWLDtDjDtVlZWSrDteG7jeG6s+G7gSrDocSR4buBYirhuqFj4bql4buBKuG7j+G7h+G7geG6qyrDs2LGoWrhu4Hhuqsqw6Dhu5fhu4Hhuqsq4buBYsahKuG6oz4qw7NixqFq4buB4bqrVypwPmMqw7Xhu43hu4VYKnBlKsO1YuG6tSrDoOG7lT4qUGPhuqXDtSrhu4A+4bq/KsO14buN4bqz4buBKsO14buNxqFs4buB4bqrKsOyw7TDrcOgKsO14bq1KuG7geG6q31zKsOgfeG7geG6qyrhuqPGoW3DoCrhu4E14buB4bqrKsOgPuG7h1gqw7Vi4bq1KnB9KsOq4bujw6Aqw6Dhu5U+KuG6ozbDtSrhu4HGoWvDoCrhur1iaeG7geG6qyrhu4Hhuqvhu53hu4Hhuqsq4bqjYyrDquG6s+G7gVkqw4Bi4buVKsO1ZcOgYirDkkIq4bqjw6Iq4buB4bqrYmUqw6B7w6Aq4bqjW2Mq4buP4bubWCrDtWLhu5Uqw7Xhu43GoW7hu4Hhuqsqw6B7w6Aqw6BqKsOyw7Q+4buBKuG6o1tjKuG6oWPhuqXhu4EqUGPhuqXDtSrhu4A+4bq/Km4q4buBxqFrw6Aq4buB4bqr4buHfWNYKnBrYyrDteG7jcSR4buBYirhuqPhu4sqYmPhuqfDtCrDoWPhurXDtSpwfSrhur1j4buBYirhu4HhuqtiY+G6peG6vyrDtWLhu6PDoCrDtWPhuq3hu4Eqw7Ni4buH4buB4bqrKsOzYuG7kVgqw6A34buBKsOgYuG7kSrDteG7jWbhu4HhuqsqYmrhu4Eq4buB4buhPirDoGnhu4Hhuqsqw7V7w6Aqw7Xhu4nhu4Hhuqsq4bq94bq1w7Uqw7Vi4bujw6Aqw7Vj4bqt4buBWCrDtWI+4bq/KuG6v8ahw7Qqw6Bi4buHKuG6ol3hu4HhuqtYKuG7gGJ9KuG7gcaha8OgKsO14buN4buH4buB4bqrKnBj4bqlw6AqcjVzKuG6oeG7o+G7geG6qyrDoGJj4bq14buBKsOqxqFtw6Aqw7Nie8O1KsO14buNY+G6p+G7gSrhuqM2w7Uq4buBxqFrw6BZKuG7gGLhu6Hhu4Hhuqsqw7NiNeG7gSrDtWTDoGJYKuG6o3vhu4FiKuG6q2N7WCrhuqHhu6Mqw6F74buHKnDDoirDtcSR4buBYipixJHhu4FiKsO1YuG6tSrhuqtja2NYKnLDtCrDtWLhurUqw7Nie8O1KsO14buNY+G6p+G7gSpiY+G6peG7gSrhu4E+c1lZWSrDoOG7gyp0KuG7geG6q2Lhurk+KuG7jTbDtSrDssO0PuG7gSrDteG7jWbhu4Hhuqsqw7Xhu43hu4fhu4HhuqsqcGPhuqXDoCpi4buHW8OgYirhuqNl4buBYirDoHvDoCrhuqPGoWzhu4Hhuqsqw6rDrWNYKsOgYmThu4FiKuG7j3vDoGIq4bqjw61jKuG7geG6q+G7h1tjWCrDoOG7l+G7geG6qyrhu4FixqEq4bqjw61jKuG7geG7i2NZ4bu2L8Oz4bu44bu2w7Mqw6DDqj7hu4/hu4/GryXDs8OB4buH4bqhcyXhu7jhu7Aqw4Dhu5Phu4Hhuqsq4buB4bqrfXNYKsO1W2MqQn0q4buA4buLY1gqw7Xhu43hu4fhu4Hhuqsq4bq9YsO0aeG7gSrhur1i4buJKkLhu4tjKuG7geG6q2JlKuG7gOG6q+G7h1tjKuG6q2M+4buHKsOqN+G7gSrDtWLhu5sqOiFYKuG6oyIq4bqhY+G6reG7gSrhu40+KsOzYmPhurPhu4EqYmbDsyrhu4Dhuqvhu4dbYyrhuqtjPuG7hypwIOG7gSpi4buDPirhuqHhu4cqw5Vi4bubKsO14buNxqFu4buB4bqrKuG7gOG6q8O0c+G6reG7gSrDksO0w63DoCrDgMahbOG7geG6qyrDoGLhu5Uqw7Xhu43EkVkqw5NiY+G6s+G7gSpiZsOzKuG7gWIx4bq/KuG6o3vhu4FiKuG6q2N7KuG6veG6tcO1KsOyw7RdKsO14buNY+G6p+G7gSrhur1iPmMqYuG7h1vDtSrhuqPhu4vhu4Hhuqsq4buB4bqr4buHW2Mq4bqrYz7hu4cqcCDhu4EqYuG7gz4qw7Xhu43hu4fhu4Hhuqsqw7VibGMq4bqrYz7hu4Eqw7LDtD4qcH0q4bqjw6IqcsO0NsO1KuG7gWLhu6Hhu4Hhuqsq4bqjZeG7gWIqYsaha+G7geG6qyrDoGLhu4cqw6Bp4buB4bqrKsO1e8OgKuG7geG6q+G7h1tjKuG6q2M+4buHKnAg4buBKmLhu4M+KsO14buN4buH4buB4bqrKsO1YmxjKuG6q2M+4buBKsO1a2NYKuG6ozLDoCrDoWPhuqXDtSrDteG7jeG7h+G7geG6qyrDocOtYyrDoF3hu4FiKuG7gSDhur8qOiYmPCrhuqPGoW3DoCrhu4Hhuqt94buBYirhu4Hhuqvhu4dbYyrhuqtjPuG7hyrDoGJm4buBKsOqfSrigJzhu4Ag4bq/KuG7gOG6q+G7h1tjKuG6q2M+4buHKnAg4buBKmLhu4M+4oCdWeG7ti/Ds+G7uOG7tsOzKsOgw6o+4buP4buPxq8lw7PDgeG7h+G6oXMl4bu4w5VbYyrDoMO04buLw6AqYmbDs1gq4buBYmPDosO0KsO1Yj7hur8qw6rDtDjhu4Eqw7Xhu43EkeG7gWIqw6F9cyrhuqMiKuG7gWI24buBKuG6v1vhu4FiKuG6o+G6teG7gSrhu4Fi4buh4buB4bqrKuG7gWJj4bql4bq/KnDhu5kqw7Xhu41m4buB4bqrKsO1NeG6vyrDteG7jeG7h+G7geG6qyrDoGnhu4Hhuqsqw7V7w6Aq4buB4bqr4buHW2Mq4bqrYz7hu4cqcCDhu4EqYuG7gz4qw7Xhu43hu4fhu4Hhuqsqw7VibGMq4bqrYz7hu4Eqw7VrY1kqw5Xhu43hurPhu4Eq4bqr4buDw6Aq4bqj4buLKsOgaeG7geG6qyrDtXvDoCrDtWJp4buB4bqrKsO1Y+G7gSrhuqPDrWMq4buB4bqr4buHW2NYKmnhu4Hhuqsq4buA4bqrw7Rz4bqt4buBKkLDrOG7geG6qypQY+G7gWJYKsOTYuG7gyrDteG7jcahbuG7geG6qyrDoT7hu4Eqw6Biw6kq4bqjW+G7hyrDoGnhu4Hhuqsqw7V7w6Aqw7ViaeG7geG6qyrDtWPhu4Eq4bqjw61jKuG7geG6q+G7h1tjKsOgYuG7hyrhu40x4buB4bqrVirhu4Dhuqvhu4dbYyrhuqtjPuG7hyotKnAg4buBKmLhu4M+KuG7geG6s+G7gSrDtTjDsyrDteG7jcO04buB4bqrKuG6ozlzKuG6v1vhu4FiKuG6q2NrYyrDtWJj4bqlw7RYKsO1w7Rz4bqz4buBKsO14buNw7Rzw6Lhu4Eqw7LDtF3hu4Hhuqsqw6F7KnDDoipixJHhu4FiKl3hu4FiKuG6ozbDtSrhu4HGoWvDoFgqcCDhu4EqYuG7gz5YKsOg4buH4buBKuG7geG6q8ahbGMqUGPhuqXDtSrhu4A+4bq/Vyrhuqtja2Mqw7ViY+G6pcO0KuG7gWLhu6Hhu4Hhuqsqw7Vjw6Lhur8q4buBIOG7geG6qyrDs2J7w7Uqw7Xhu41j4bqn4buBWCpibcOzKsO1e8OgKnBrYyrDoOG7i+G7geG6qyrhuqPDrOG7geG6qyrDssO0w63DoCrDteG6tVkqw4HhurPhu4Eqw6Bb4buBYirhuqPhu4NYKsOgYuG7keG7geG6qyrDtT4qw6A34buBKsO1IOG7geG6qyrDoMahbOG7geG6qyrhuqM2w7Qqw7Xhu40+4buBYirDs2Jd4buBKsOhe8OgKsOge8OgKsOyw7Q+4buBKuG6o2Phuqfhur8q4buPPmMqw7Xhu417YyrDoOG7lT4qw6B7w6Aqw7NiN+G7gSrDteG7nyrDoGoqYuG7i2NYKsO1YuG6tSrDquG7o8OgKsO1YuG7kyrhuqNlw6BiKuG6v+G7i8O1KsOge8OgYirDoGLhu5Uq4bqj4buL4buB4bqrWCrDtWLDtHPhurXDtSrDs2Lhu5nDoCpwfSpiY+G6pcO0KsOyw7RdKmJq4buBWeG7ti/Ds+G7uMOVYsOj4buHKuG6osOA4buOUOG7gA==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Ô tô đại hạ giá

Ô tô đại hạ giá
2008-12-08 16:17:00

Nếu như vào thời điểm cách đây chừng 1 năm, giá chiếc xe Santa Fe máy dầu 2.0 CRDi bản MLX của Hyundai có giá 52.000 USD thì hiện tại giá bán ra chỉ còn 42.000 USD. Không chỉ...

Ô tô đại hạ giá

Ô tô đại hạ giá
2008-12-08 16:17:00

Nếu như vào thời điểm cách đây chừng 1 năm, giá chiếc xe Santa Fe máy dầu 2.0 CRDi bản MLX của Hyundai có giá 52.000 USD thì hiện tại giá bán ra chỉ còn 42.000 USD. Không chỉ...

Ô tô đại hạ giá

Ô tô đại hạ giá
2008-12-08 16:17:00

Nếu như vào thời điểm cách đây chừng 1 năm, giá chiếc xe Santa Fe máy dầu 2.0 CRDi bản MLX của Hyundai có giá 52.000 USD thì hiện tại giá bán ra chỉ còn 42.000 USD. Không chỉ...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long