Cập nhật:  GMT+7
4bqlcWVk4buNxanhu4PhurDhurBhY8ODO3LhurbFqcO0Y+G6p+G7jMO04buNcWThu6dxeOG7qXBk4buNccOs4buNZEXhu5tk4bq24bqo4bu54bupcGTFqeG7g3Jk4buN4bqm4buDZDvDtOG6ruG6ruG6umThurZncmThu4xxw7TFqeG6sMO04buD4bqlL3Fl4bqn4bqlw4Nk4buNxanhu4PhurDhurBhY8ODw5Lhu6vhu4/hurpj4bqnO3HhuqZk4bq2cWbhu6lxZOG7qXDhuqjDgXJk4buMUWQ64buR4buNZOG6tnFC4buDZOG7qXFu4bupZOG7g+G7qXFk4buncXjhu6lwZOG6rndkxaly4bud4bqyZMO14buzcmThurbhuq7huqjhuqDhu6lwZOG7pOG7q3Hhu6lkO8O04bqu4bqu4bq6ZOG7jeG7reG7qWThurZyxqHDg2ThurbhuqThu41kcMOs4bupZMOy4buxZEVBcmTDteG7s3Jkw7Lhu7Hhu6lwZOG6tnFm4bupcWTFqOG7q+G7qeG7j+G7q+G7qWRFZuG7q2TGsMOC4buDZHByaHJk4bq2QXLhurFk4buncXJkxrBmZMav4buD4bup4buNccO04bqw4bq2w7Thuq5k4buMcuG6tuG6umTDteG6qOG7g2Thuq7hu4NkxanDgXJkw7Xhu5tk4bupcHF1ZOKAnOG7p3Hhu7Fk4buN4bqo4bqi4bupcOKAnWTFqWdyZEVBcmThurbhuq7hurLhu6lwZEXhu51k4bq24bqy4bq64buj4bupZOG6tnHhuqZk4buC4bupceG6t+G6pS/Dg+G6p+G6pcODZOG7jcWp4buD4bqw4bqwYWPDg8OS4bur4buP4bq6Y+G6p+G6pXLGsHBk4bqw4bqu4buNYWNx4bq24bq2w4PEgy8vw7Lhu4Phu6vDg3HhurLhurZx4bur4bq3ReG7qS/hu6vFqeG7j+G7j+G7g+G6tuG7gy/DicO0w7LhurBy4bq2w7Qv4bq2ccO0LeG6tnHhu4Phu6stcHLhu4NyLeG6tuG6rnIvw6nEkcSR4buHL+G6vy9lw6nDqeG6vcOp4buC4buM4buOZcSRw6kvZcOp4bq7w6rhu4fDqeG6v+G6vcOq4bq7w6ll4buBX+G6tnHDtOG6tnHhu4Phu6vhurdwcuG7oWPhuqfhuqUvw4PhuqfhuqXDg2Thu43FqeG7g+G6sOG6sGFjw4PDkuG7q+G7j+G6umPhuqcqw7Thurbhuq5k4buMw7Thu41xZOG7p3F44bupcGThuq53ZMWpcuG7neG6smQ7w7Thuq7huq7hurpk4buN4buxZOG7jeG7reG7qWTFqWZkw7XDveG7qXBkw7Xhu7NyZOG7jeG6puG7g2Thu4Phu6lxZOG6oGTGsMOC4buDZHByaHJk4bq2QXLDo+G6pS/Dg+G6p+G6pcODZOG7jcWp4buD4bqw4bqwYWPDg8OS4bur4buP4bq6Y+G6p+G6pcOD4bqnxq/hu4Phu6lk4buMcuG6tuG6umTDteG7g+G7qXBkxILhurLhurrGoeG6tmThurZrxrBk4bq2ccO04burZMO14bqy4bu1cmThu6Thu6tx4bupZDvDtOG6ruG6ruG6umRFZmThurBq4bupZOG6sGbhu6lwZOG6tuG6rmhk4buNceG7q2Thu4xxw7TFqeG6sMO04buDZOG6u8SRZOG6tuG6rnLhu53hurJkw7Jo4bupcGTDteG7o2Thu43hu7Fkw7XhuqjDgOG7jWThu41xxJBk4bun4bq8ZOG7jeG6puG7g2Thurbhuq7hurLhu6lwZEXhu51k4oCc4bq2ceG7kcOD4oCdZOG7qWbhurrhurdkw5Jo4bupZOG6tnFr4bupZDvDtOG6ruG6ruG6umThu43huqzhu6lwZOG6sOG7lWTDteG6qMOA4buNZOG7qXFu4bupZMaw4bqq4buNZMWp4bqo4bu54bupcGThu6fhu4BkxanhuqThu41k4bq5xJHEkeG6t8SRxJHEkWTDsmjhu6lwL+G6tuG6sm3hu6nhurFk4buN4buD4burZHHhu7nhu6lk4buNaGTGsOG6quG7jWTFqeG6qOG7ueG7qXBkxrBmZD/DtOG7g8WpZMav4buD4buP4bqucuG7j2Thu49m4bupcWThu41x4burZD/hu6vhu6nhu4PFqeG7j+G7q+G6sWThu6nGoeG6smThu4Phu6lxZOG7jXFsw4Nk4bupcW7hu6lkcHLhu4Nk4bupcW7Dg2ThurBr4bupZDtxw7Rk4buMcuG6tuG6umThu6vhu6Fkxq/hu4Phu6nhu41xw7ThurDhurbDtOG6ruG6t+G6pS/Dg+G6p+G6pcOD4bqnO+G6ruG6qEHhu41k4bupccSQ4bupcGThurZy4bupZMO1w73hu6lk4bq44bqy4bupcGTEguG6suG7g+G7qXFk4bq24bqo4bu54bupcGTFqeG7g3Jk4buN4bqm4buDZMawdOG7qXHhurFkO8O04bqu4bqu4bq6ZHFy4bud4bupZEXDs+G7qWRwcsSQZHLGsGTFqeG7ieG7qXBkRWZk4buNceG6qOG7g2TDteG6qOG7g2Thuq7hu4Nkw7Js4bq2ZOG7p8OKZMODceG7heG6tmTDsnLhu6PhurJk4bupZuG7q+G6t2Q74bqu4bur4bupcGThu6dxcmTDteG7seG6sWThurbhuq5oZMWpw4FyZMODcXbhu6lwZEVs4bupZOG6tuG6ruG7l+G7qWQ64bun4bq6ZDrDg+G7q+G6ruG6tuG6sGThu6jDtMOJ4bqw4bqxZOG6tnHhuqZkxrB44bupZCrDtOG6tuG6rmThu4zDtOG7jXFkceG6umRF4buv4bupcGQ7w7Thuq7huq7hurpk4bqw4buVZOG6tnLGocODZOG6tuG6pOG7jWThuqBkxalncmThu43DguG7qXBk4buMccO0xanhurDDtOG7g+G6sWThu4/DgmRFw7Phu6lk4bq2cULhu4Nk4bupcW7hu6lk4bqw4buVZOG7p3F44bupcGThurZx4bujZOG7qeG7sXJk4bq24bqu4bqoQeG7jWTDtXLhu5vhurJkcHRk4bq24bqu4bqoQeG7jWThu6dxcmQ7w7Thuq7huq7hurpkw7Xhuqjhu4Nk4bqu4buDZMSC4bqy4bq6xqHhurZkw7V14bupcWThu41xc+G7qXFk4bq2ceG6quG7jeG6t+G6pcOD4bqn4oCcw5V4cmThu6dxcmTGsOG7s+G6tmThurB5ZOG7jW3hurJk4bq2ceG6pmTGsOG6snnhu6lkw7XhuqjDgOG7jWThurZxRGThurDhuqrhu41kRUFyZOG7qXHEkOG7qXBk4bq2ceG7heG7jXFk4bq2ceG6quG7jWTGsEFyZEVmZMOyZ+G7qWThurDhu5Vk4buncXjhu6lwZOG6tnHhu6Nk4bup4buxcmThurbhuq7huqhB4buNZMO1cuG7m+G6smRwdGThurbhuq7hu6vhu6lwZMOy4bux4bupcGTDteG7heG6t2Qm4bqy4bq6xqHhurZkw7V14bupcWThuq7hu4Nkw7VyZHHhu4Phurpk4bqgZMWpZ3JkceG7q2bhu6lk4bq24burZuG7qWTDg3HhuqRk4bq2ceG6suG7s+G7jWRFZuG7q2Thu43hu4Vk4bupcWvhu6lk4buNbeG6smThurZx4bqmZMO14bux4bq3ZOG7qHHhuqjhu6lwZOG6tnhyZOG7jXHhu6tk4bqu4buL4bupcGThu6Thu6tx4bupZDvDtOG6ruG6ruG6umTFqeG6snjhu6lkxrDhurJ54bupZMO14bqow4Dhu41kcMOs4bupZMOy4buxZEVBcmThu4xxw7TFqeG6sMO04buDZMOy4bqgcmTDteG7sWTFqWZkw7Xhu7NyZMOy4bux4bupcGThurbhuq7hu6vhu6lwZOG6tuG6ruG7hXJk4bq2csawZOG7g+G7qXFkbOG6uuKAneG6t+G6pcOD4bqnO+G6ruG6qEHhu41kw7Xhu7HhurFk4buMccO0xanhurDDtOG7g2ThurZC4bupcGThurZCZOG7jXF5cmTFqcOBcmTDteG7m2Thu6lwcXVk4bq5xJFk4bq24bqucuG7neG6smTDsmjhu6lwZMawZmTGr+G7g+G7qWThu4xy4bq24bq6ZMO14bqo4buDZOG6ruG7g+G6t2Q74bqy4bq6ZOG7qXFy4buX4bup4bqxZOG7jeG7sWRF4buZZOG7qXHhuqhkUcWoIGTGr+G7g+G6ruG7p2RR4bqycHHDtOG6sGRFw7Phu6lk4bupcWzhurZkxILhurLhurrGoeG6tmThurZxw7Thu6tkw7XhurLhu7VyZOG6tnHhuqjhu7nhu6lwZEXhuqRk4bupZuG6umThu6dxcmThu43hu7Fk4bq2cuG7qWTigJzGr+G7g+G7qWThurjhu4Phu6lx4oCdZOG7jXHhurJv4bupZMOydWTDteG6qOG7g2Thuq7hu4NkxanDgXJkw7Xhu5tk4bupcHF1ZOG6tnHhuqpk4bq54bqxZMWp4buX4bupZOG6tkFyZOG6u8SRZOG6tuG6rnLhu53hurJkw7Jo4bupcOG6sWTDteG7o2ThurZx4bqy4bq6xqHhurZkw4Nx4bqk4buNZDtxw7Rkw5LFqeG6ssO04bqwZOKAnOG7qXFo4oCdZDvDtOG6ruG6ruG6uuG6t2Q7ccO04burZOG7jmvhu6lkO+G6rnM=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Nội bộ Barcelona lục đục vì chuyển nhượng

Nội bộ Barcelona lục đục vì chuyển nhượng
2009-07-06 15:22:00

rong khi địch thủ Real Madrid liên tiếp đem về những bản hợp đồng “bom tấn” thì Barcelona vẫn tỏ ra khá chậm chạp. Và theo tin tức từ báo giới TBN, chính vì sự thiếu quyết liệt...

Arsenal “bật đèn xanh” cho Fabregas ra đi

Arsenal “bật đèn xanh” cho Fabregas ra đi
2009-07-06 08:23:00

rước sự ve vãn từ những đại gia châu Âu như Real Madrid, Barcelona, phía Arsenal xác nhận nếu CLB nào chấp nhận mức giá 40 triệu bảng, họ sẽ sở hữu tiền vệ người Tây Ban Nha....

Rộ tin đồn MU liên hệ mua Michael Owen

Rộ tin đồn MU liên hệ mua Michael Owen
2009-07-03 13:53:00

rường hợp của cựu ngôi sao đội Liverpool và Real Madrid hiện nay gợi nhớ đến tình huống của một số cố nhân nổi tiếng tại sân Old Trafford, như Eric Cantona hay Henrik...

Vòng sơ loại thứ 2 giải VĐ nữ Châu Á bảng C:

Vòng sơ loại thứ 2 giải VĐ nữ Châu Á bảng C:
2009-07-03 13:41:00

T nữ Việt Nam rộng cửa vào VCKViệc may mắn rơi vào một bảng đấu có Kyrgyzstan và Hồng Kông được đánh giá thấp hơn một bậc khiến cánh cửa lọt vào VCK của ĐT Nữ Việt Nam tại giải...

Tiến tới Đại hội TDTT toàn tỉnh lần thứ VI:

Tiến tới Đại hội TDTT toàn tỉnh lần thứ VI:
2009-07-03 07:39:00

iệt Trì hoàn thành Đại hội TDTT cấp cơ sở- Là đô thị loại 2, thành phố Việt Trì có tỷ lệ dân số tham gia hoạt động Ảnh minh họa.TDTT cao nhất tỉnh: 33,08%. Tỷ lệ gia đình thể...

Man City ra tối hậu thư cho Eto'o và Barca

Man City ra tối hậu thư cho Eto'o và Barca
2009-07-02 14:11:00

LV Mark Hughes muốn chân sút người Cameroon và CLB chủ quản nhanh chóng dàn xếp những khúc mắc, nếu không muốn mọi việc đổ bể.Với 25 triệu bảng phí chuyển nhượng và mức lương...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long