Cập nhật:  GMT+7
w6JwxJFjw7Lhu6fhu4fhuq7huq45YuG6ojpx4bqw4bunw7Vi4bqlw5JwauG6tmNK4bq2Y+G6sHDhu4XGsHBj4bunbeG6omPhu6Zx4buVxrBjxalxxrBwYyVww4LDsmNweXFj4bukccawcGPhurDhu5djMOG7h8awcGNwbeG6tmPDkuG7qCJR4buMLcSR4buBw6IvcMSR4bqlw6LhuqJjw7Lhu6fhu4fhuq7huq45YuG6osOT4bup4buN4bq4YuG6pcOiccWp4buhY+G6rsSCw7I5Yi8vw7LhurHDs+G7h+G7qeG6onDhurbhurBw4bup4bqxxJDGsC/hu43DteG6ruG7peG6sOG7qeG6oi/GsMO1ReG6ri9lZMSR4bq7L+G6ueG7geG7jeG6uWThur3DqWTDqcOp4bqwxJHDqmRl4bq/4bq/4bunxJHhurHDueG6ouG7oWJjL+G6pcOiL+G6ouG6pcOi4bqiY8Oy4bun4buH4bqu4bquOWLhuqLDk+G7qeG7jeG6uGLhuqXhu6Zx4buVxrBjxalxxrBwY8SQc2Phuq5CY+G6onDDgsOyY3B5cWPDsuG6pOG7h2PGsMahxrBj4bulccawcGPhurDhu5djw4nhu4fGsHBjxanhu6nGsOG7oWPFqeG6tnjGsGPigJzDiWrhurhj4buNQsaw4buhY8SQ4buFY8OycHHhu4dj4bqu4buTY+G6sOG6rGPhu43hurbhurhjxJDGoWPDsuG7g8OyY+G7peG7l2Nw4bupZsOycGPhu49s4bq2Y+G6sOG6rGPDieG7h8awcGNwbeG6tmPhu6Vw4bqkxrDhu6FjcOG7qWfGsOG7oWPDkuG7qCJR4buMLcSR4buB4oCd4bqxw6Iv4bqi4bqlw6LhuqJjw7Lhu6fhu4fhuq7huq45YuG6osOT4bup4buN4bq4YuG6pcWow73hurBj4bumceG7lcawY8WpccawcGMlcMOCw7JjcHlxY+G7pHHGsHBj4bqw4buXYzDhu4fGsHBjcG3hurZj4bulcOG6pMaw4buhY3Dhu6lnxrDhu6Fj4buN4bupY+G7jXTDsnBjw5Lhu6giUeG7jC3EkeG7gWPEkOG6quG7h2Phu4/huqzDgcOyY+G6sHDhu4XGsHBj4bunbeG6omPhurBmcWPDsnBq4bq2Y0rhurZjxrBww6zFqWPhurBm4bupY+G6sHDhu5XFqWPhurByxrBwY8OzxqHGsGPEkETGsOG7oWPDsnDhu6ljxrDGocawY+G7pXHGsHBj4bqw4buXY+G6sGZxY2Lhu6fDgsOyY+G7j3Thu4dj4buhceG7hWJjxrDhu4XhurjhurHDoi/huqLhuqXDouG6omPDsuG7p+G7h+G6ruG6rjli4bqiw5Phu6nhu43hurhi4bqlw5Lhu4PDsmPDs8O9Y+G6sMSC4bqsw4DGsOG7oWPDsuG6pOG7h2PEkcSRY8OD4bq2eMOyY+G7oXHhu4dj4bqwcOG7hcawcGPEkHHhu5XGsGPhu6Zx4buVxrBjxalxxrBwY8OycGrhurZjSuG6tmPhurPDlTvhurXhuq9jw6rhu4FjxrDhu6FwdGPhuq7hu4Bjw7JwauG6tmNK4bq2Y+G6sHDhurbDvcOyY8awcHHGoeG6tmPhu49nxrDhu6Fj4bqicOG7g3Fj4bulcOG7g8OyY8awcOG7h+G6tmPDsuG6pOG7h2PEkcOqY8aw4bqs4bu5w7Jj4bqwcOG7hcawcGPEkHHhu5XGsGPDlTvhuq9jw6nDqmPhurDhu7PGsOG7oWPhu6Fx4buDxalj4buPeMOy4bqvY2Xhur9jcHHhu5vhuqJjcMO9cWPhu43hu6nhu4fGsHBjxrDhu6FwceG7m+G6omPhu49mcWPhu41x4bubxrBjw7Jw4bupY8SRZGPhu6fDusawcGPEkELDsuG6r2Phu6Zx4buVxrBj4buP4bup4buFxrBjw7Lhu4PDsmPGsOG7oXBx4bub4bqiY+G7j+G7qeG7hcawY8OycGrhurZjSuG6tuG6r2PDqmPhurDhu7Njw7Jw4bqow7Jj4bqicHFjw7JwcsawcGPhuqJw4bqkY8SQ4buFY+G6vWPEkHHhu5vGsGPDsnByxrBwY+G6ruG7g8OycOG6r2Phu49oY+G7j3nGsOG7oWPhu6Xhurpj4bqw4buVxrDhuq9jw7Lhu4fFqWPhu6Xhu5fhurBj4bqwcOG7hcawcGPhu6dt4bqiY+G7pnHhu5XGsGPFqXHGsHBjJXDDgsOyY3B5cWPhu6RxxrBwY+G6sOG7l2Mw4buHxrBwY3Bt4bq2Y8OS4buoIlHhu4wtxJHhu4Hhuq9j4bqkxrDhu6FjcMO9Y8SQ4buFY+G6sHBCw7JjcHHhu5vGsGPDsuG7g8OyY+G7oXFncWPhuqJw4buD4bqiY8awcMOsxaljw7Jw4bq2bsawY8OzdGPDsnDhu6ljw7Lhu4PDsmPGsMahxrBj4bulccawcGPhurDhu5dj4bqw4bqs4bu3xrDhu6Fj4bun4buHcWPDsuG6pOG7h2PhurBw4buXY+G7oXHhu7lx4bqxw6Iv4bqi4bqlw6LhuqJjw7Lhu6fhu4fhuq7huq45YuG6osOT4bup4buN4bq4YuG6peG7pnHhu5XGsGPFqXHGsHBjxJBzY+G6rkJj4bqicMOCw7JjcHlxY8Oy4bqk4buHY8awxqHGsGPhu6VxxrBwY+G6sOG7l2PDieG7h8awcGPFqeG7qcaw4buhY8Wp4bq2eMawY+KAnMOJauG6uGPhu41CxrDhu6FjxJDhu4Vjw7JwceG7h2Phuq7hu5Nj4bqw4bqsY+G7jeG6tuG6uGPEkMahY8Oy4buDw7Jj4bul4buXY3Dhu6lmw7JwY+G7j2zhurZj4bqw4bqsY8OJ4buHxrBwY3Bt4bq2Y+G7pXDhuqTGsOG7oWNw4bupZ8aw4buhY8OS4buoIlHhu4wtxJHhu4HigJ1jxJDhu4Vj4buPxqFjw4nhurZr4bqwY+KAnMOy4buDw7Jj4buhcWdxY+G6onDhu4PhuqJj4buPbOG6tmPhurDhuqxjw7JsxrBj4bqwcHHhu5fhurBjxJDhu4Vj4buhw63GsGPEkOG7uXFjw7Lhu4PDsmPDsuG7h8WpY+G7peG7l+G6sGPEkMahY+G7pXByY3Bt4bq24bqxYsOiL+G6ouG6pcOi4bqiY8Oy4bun4buH4bqu4bquOWLhuqLDk+G7qeG7jeG6uGLhuqVXxrDhu6FjJeG7h+G6rsOy4buH4bunY8OS4buHxrDhu59xxrDhuq9jw5Jw4bqkY+G6sHTDsnBjKOG6uGPDs+G7h8awY8Wod3Fj4bqwxILhuqxBxrDhu6Fjw7LhuqThu4dj4bqwZnFjxq/hu6FwdGPEkHHhu5vGsGPDsnBq4bq2Y0rhurbhuq9jxrDhu7dxY+G7j8ahY8SC4buHY+G6ruG7g8aw4buhY+G7pXHhu5fGsGPhurBw4buFxrBwY+G7p23huqJj4bunceG7lcawY8WpccawcGPGsOG7heG6uGPDsnDhu6ljw7Nx4buX4bqww6NjYsOScOG6ssaw4buhY+G6sHdxY+G7p0Lhu4djw7Jw4butxrBj4bqwacaw4buhY8Oy4bqsQcaw4buhY+G6rkJjw7Jw4bq24bq44budxrBj4buP4buzcWPEkMahY+G6rnHGsHBj4bqwcOG7g3FjxrDhu6Hhu4fhurhj4bulcHFj4bqw4buDcWPhu49s4bq2Y+G6sOG6rGPEkOG7heG7qWPGsMahxrBj4bulccawcGPhurDhu5fhurFjw5LhurTGsOG7oWPGsHDhu4fhurZjw7JwceG7l8awY+G7j2vhurbhuq9jw7Jw4bqyxrDhu6Fj4bqw4buHY+G6ruG7mWPEkOG6rMOB4bqwY8OD4bq24buHY+G7j+G6rMOBw7Jjw7JnY3Dhu4dxY8Oy4bq2w73DsmPhu6Vw4bqkxrDhu6FjcOG7qWfGsOG7ocOjY+G7pXDhuqTGsOG7oWNw4bupZ8aw4buhY8OS4buoIlHhu4wtxJHhu4FjxJDhu4Vj4bulcOG6pMaw4buhY3Dhu6lnxrDhu6Fj4bulcHJjcG3hurbhurFiw6Iv4bqi4bqlw6LhuqJjw7Lhu6fhu4fhuq7huq45YuG6osOT4bup4buN4bq4YuG6pcOS4buDw7JjxrBw4buFY+G7j3nGsOG7oWPhuq7hu4PGsOG7oWPhu6dt4bqiY+G7p3Hhu5XGsGPFqXHGsHBjxrDhu5XhurZj4bqwxILhu5XGsGPGsHBrxrBjxalmxrBww6Nj4oCcP0Jjw7Jw4bq24bq44budxrBj4buP4buzcWPhuq7hu4fGsOG7oWPFqcO94bqwY8awxqHGsGPhu6VxxrBwY+G6sOG7l2Phu6Vwd8aw4buhY+G7pXByY+G6sHBncWPDsuG7h8SCw7Phu6nGsOG6r2PDsuG7g8OyY3Dhu5tj4bqwcHjGsOG7oWPGsHfGsOG7oWPGsOG7oXBx4bub4bqiY8OzxqHGsGPEkETGsOG7oWPEkOG7hWPDs2fhu6ljxJDhu5tj4buP4buHY+G7jWbGsOG7oWPhuq5xxrBwY3Dhu63DsmPDsuG7q2Phu6VwZ2PGsGnGsOG7oWPGsHDhu4fGsHBjw7Jw4burxrDhu6Fj4bqwZuG7qWPEguG7h2PEkHHhu5vDsmPhu6fhu4XFqeG6r2Phuq5CY+G6sHB0xrBwY8SQ4bqsw4HGsOG7oWPEkOG7hWPDsmdxY+G6sHBx4bubxrBjw7Jwa+G6sGPhu6fhuqzDgcaw4buhY8Oy4bq2w73DsmPhuq54xrDhu6Fjw7LhuqThu4djxrDhu6HhuqxBcWPhu41qxrDhurFjxq9wQWPhu4/hu6vhuq9jw7Jw4bqyxrDhu6Fj4bqw4buHY8OJauG6uGPhu41CxrDhu6Fjw4loY3DDvXFjw7PGocawY8SQRMaw4buhY3Dhu7fGsOKAneG6sS/Doi/huqLhuqXDouG6omPDsuG7p+G7h+G6ruG6rjli4bqi4buG4bq24bqwcOG7qcSCYuG6pTpww7Xhu6ljOjowIsavw6Iv4bqi4bql

Theo TTXVN

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long