Cập nhật:  GMT+7
VTnhu7Dhu6g+4bqx4bu04buF4buF4buUxq/hu4FGYWbhurFbxq/DmuG7pznhuqPhu6g+4bql4bqz4buoPOG7tOG7qG5d4buobuG7uOG6teG7qG7huqXhurM44buo4bqv4bqz4bq1PuG6ry3hurVnZlUvOeG7sMOaVeG7geG7qD7hurHhu7Thu4Xhu4Xhu5TGr+G7geG7uVvhu7R7xq/DmuG7pznhuqPhu6g+4bql4bqz4buoPOG7tOG7qG5d4buobuG7uOG6teG7qG7huqXhurM44buo4bqv4bqz4bq1PuG6ry3hurVnZlUv4buBw5pV4buB4buoPuG6seG7tOG7heG7heG7lMav4buB4bu5W+G7tHvGr8Oa4bq2Jj7hu6h7aeG7qH0x4bq34buo4bqz4bu0w7Lhu6jhurfhurlh4buoe2E24bqz4buo4buD4bu04buo4bqx4bq1QGbhu6hm4buDIeG6s+G7qD5nYmHhu6g+aeG6szjhu6hu4bql4bqzOOG7qDwj4bqzOOG7qOG7pznhu7Thurfhu4Fh4bq14bqz4buF4buo4bqwW+G7tDhnW+G7qOG7heG6teG6szjhu6h9PeG7qD7DouG7qGbhurlh4buo4buw4buuL+G7sFjhu6hmLOG6t+G7qG5d4buobuG7uOG6teG7qG7huqXhurM44buoZuG7g+G6teG6szjhu6h94buJ4bq9PuG7qGbhu4Phu7ThurXhu6g+OeG6teG7qD7hu7Y+4buofWRh4buoPMOi4bqzOFFV4buBw5pVZuG7tDzhurFb4buo4buFZsOy4bqxW+G7lMav4bq34bu04buDOGHhurPhu57hu6zhu4HDs+G7qOG7tGdm4bq1xq/DmlVm4buDw5pVZnvDmlVh4bq3OOG7qOG7heG7gz7hu5TGrzlmZuG7geG7ni8vPOG7tOG6teG7gTlnZjnhurVRbuG6sy/hurXhurF7e+G7tGbhu7Qvb1s84buFYWZbL2Y5Wy1mOeG7tOG6tS04YeG7tGEtZuG7g2Ev4bus4buq4buqw50v4buyL+G7sOG7sOG7qeG7sOG7k8Od4busxanhu7Xhu7Lhu64v4buw4bus4busw53DneG7qlfhu65Y4buu4buq4buy4buuX+G7sMOdWFfhu6pXUcSD4buBOMavw5pVL2Z7w5pVL2bhu4PDmlVm4buDw5pVZnvDmlXhu4HDmsOK4buoZuG7gyHhurPhu6jhurHhu4nhur1m4buofWFQ4buo4bunOVvhurHhu4Vb4bu04buofT3hu6g84bqh4buo4bun4bu14buC4buo4bun4bqxZ8SD4buoPi7hurfhu6g54bql4bu04buoxqHhurM54bue4buo4buT4bu14buAVS/hu4HDmlUvZnvDmlUvZuG7g8OaVS9m4bu0POG6sVvDmlXhu4HDmuG6sOG6tUBm4buoZuG7gyHhurPhu6h9MeG6t+G7qOG6s+G7tMOy4buo4buFMOG7qD454bqj4buow7Phu7Y+4buofeG6oeG6sznhu6g+OcOs4buo4bqzOTvhurPhu6g+w6zhu7Thu6g84bu04buoZizhurfhu6huXeG7qD7huqXhurPhu6jhurFAYVDhu6jhurMq4bq34buow6rhu6g54bu0YeG7qDwj4bqzOOG7qOG7k1Dhu6jhu6Xhu6g+aeG6szjhu6jhurM5beG6szjhu6h9ZGHhu6g8w6LhurM44buoOGHhu7jhurM54buobuG6oeG7qGbhu4PDoeG7qGY5xKnhu6g84bu04buo4bq3ZWHhu6g8I+G6szjhu6jhurHhuqdm4buow7NnYuG6szjhu6g+OcOpYeG7qGZAYeG7qEfhu6nhu7Xhu5Phu6jhu6dn4buBUVXhu4HDmuG7hOG7tGfhu6jhurMk4bq34buo4bqx4buJ4bq9ZuG7qGbhu4Mh4bqzUOG7qOG6szlt4bqzOOG7qD7hu7Zh4buoZjHhurPhu6h74bu04bqzOeG7qDhh4bu24buo4bqzOSxm4buoPjk7Z+G7qHJn4buo4bqzOeG7ieG7qMaw4bquTsaw4buo4bq24bu04bqzPjlb4buFZlvhu4Phu6hH4bqzYWZbe1Dhu6g4PeG7qOG6rznEkeG6szjhu6jhurFj4buoPjnDoeG6s+G7qOG6sS7hurPhu6h9JOG6szjhu6jhu4dn4bu04bqzOOG7qOG7glvhu7ThurHhu6jhurbhu7R74buDYXtQ4buoPmnhurM44buo4bqzOW3hurM44buofUBh4buoOGHhu7Thu6jhu6Xhu7Thu4M+W+G6seG6teG6s+G7tFDhu6jEgmduW+G6s2Zn4buFUOG7qOG7k+G7g+G7hVvhurPhu7ThurHhu6g54bu0w7Lhu6jhurBhblvhu4Phu4HhurXhurXhurHhu6h9M2fhu6h9PeG7qOG7heG6ueG6t+G7qDjDouG7geG7qOG6tyZmUeG7qMWpZ8Oy4buoPjnhuqPhu6g+w6Lhu6h9ZGHhu6jhu7bhu6jhu4dnO+G6s+G7qOG7pzlb4bqx4buFW+G7tOG7qOG6seG7uOG7qD454buJ4bu04buoZjk14buoPjnDoeG6sznhu6hmOcSpPuG7qDjDouG7geG7qOG6tyZmUVXhu4HDmkY54bu4w7Lhu6hm4buD4bql4buo4bu54bqwTuG7qOG7hD7hurXhurHhu7Thu4Nh4buoPsOi4buoZjk14buo4buFMOG7qD45w6HhurM54buoZjnEqT7hu6h9YTPhurPhu6hmMeG6s+G7qOG6t8Og4bqzOeG7qG7hu7jhurXhu6h74bu04bqzOeG7qOG7heG7tj454buoPuG7tj7hu6h9ZGHhu6jhurHhuqdm4buobuG7uOG6teG7qG7huqXhurM44buo4buF4bu0Z+G7qMOq4buoZuG7gyHhurPhu6h9LGfhu6h9MeG6t+G7qOG6s+G7tMOy4buoZuG7gzHhurPhu6jhu4U74bqz4buo4bqzOeG7uOG7qOG7hGbhu7Thurc34bq14buDe+G7qOG7peG7g2F7OFvhu6hu4bq5YeG7qH1iYeG7qGY5w6zhu6jhu6fhu7Xhu4Lhu6jhu6fhurFnxIPhu6h9MuG6s+G7qGZq4buo4buC4bq14bq34bu04bqzYeG7tFHhu6jGsDvDsuG7qD7hu4vhurM44buoPjnDoeG6sznhu6jhurHhu7jhu6h9YmHhu6hmOcOs4buofT3hu6g4O8Oy4buoPCxm4buo4bqzOOG6u+G7qOG6seG6ueG6s+G7qMOq4buoOeG7tGHhu6jhurHhu4nhur1m4buoZuG7gyHhurPhu6h9Lmfhu6hmYTHhurPhu6jhuq85YeG7qDhh4bu44bqzOeG7qD45YTLhurPhu6hmOSXhurM44buoZuG7g+G7ieG6uT7hu6jhu5Phu4Thu6jhu4LhurXhurfhu7Thu6hu4bu44buo4buF4bu0Z+G7qH3DouG7qOG6seG7uOG7qD4u4bq34buoOeG6peG7tOG7qD45w6HhurM54buo4bunOVvhurHhu4Vb4bu0UVXhu4HDmkZnw7Lhu6jhurM5YTHhurNQ4buoPCPhurM44buo4buT4buoPuG7i+G6szjhu6jhurHhu7jhu6g8I+G6szjhu6g+OeG7ieG7tOG7qMOz4bu2PuG7qH3huqHhurM54buofeG7ieG6vT7hu6g8LGbhu6jhuq814buoPuG7tmHhu6hmMeG6s+G7qOG6s+G7uOG6teG7qOG6seG6p2bhu6hu4bu44bq14buobuG6peG6szjhu6hm4buD4bq14bqzOOG7qG7hurlh4buoPsOp4buoOWRh4buobinhurPhu6h74bu44bqzOeG7qD454bq14buoPiPhu6g84bu04buofWRh4buo4buT4buE4buo4buC4bq14bq34bu0UOG7qOG7pzlb4bqx4buFW+G7tOG7qG7hu7jhu6jhu6XhurXhu4N7W+G7tGfDs1Hhu6hG4buD4bq14bqzOOG7qOG7hWLhu6jhurPhu7jDslDhu6jhu4LhurXhurfhu7Thu6jhurHhu7jhu6h9ZGHhu6g8w6LhurM44buoezbhu6hmOcOq4buoOcOp4bqz4buoPiPhu6g8w6ph4buoOeG6p+G7qD454bqj4buoPi7hurPhu6hmOcOs4buoOeG6peG7tOG7qOG7peG6teG7g3tb4bu0Z8Oz4buoZuG7gzHhurPhu6jhu4U74bqz4buo4bqzOeG7uOG7qOG6tOG6scOy4bq34buBYT7hurVRVeG7gcOa4bqyMmfhu6h9ZGHhu6g8w6LhurM44buoPsOs4bu04buo4bqz4buJ4bq5PuG7qOG7gDnhu7bhu4Hhu6g4YeG7uOG6sznhu6g+OWEy4bqz4buoZjkl4bqzOOG7qG7hu7jhu6jhu6fhu7Xhu4Lhu6jhu6fhurFnxIPhu6hmYTLhu4Hhu6hmw60+4buoODvDsuG7qDwsZuG7qOG6szjhurvhu6jhurHhurnhurPhu6g8KuG6szjhu6huYTQ+4buobuG7ieG6vWbhu6jhu4dn4bu0UOG7qDnhurUmPuG7qGY5IeG6t+G7qD45w6Hhu6jhurHhu7jhu6hmOcOs4buoOeG6peG7tOG7qOG7pzlb4bqx4buFW+G7tFDhu6hmOcOg4buo4bul4bq14buDe1vhu7Rnw7Phu6hu4bu44buo4buC4bq14bq34bu04buo4buFMOG7qHslZuG7qGbhu7TDsuG7qOG6sznhu7Rn4buobuG7uOG6teG7qG7huqXhurM44buoZuG7g+G6teG6szjhu6g+4bql4bqz4buo4bunOVvhurHhu4Vb4bu04buo4buFMOG7qOG7gTkjYeG7qMOzZ2LhurM44buoPjnDqWHhu6hmQGHhu6hH4bup4bu14buT4buo4bunZ+G7gVFV4buBw5rhurDhu43hu6hmOWfDsjJm4buo4bqx4bu44buo4bqzOeG7ieG7qG4hw7JQ4buo4buF4bq14bqzOOG7qOG7ueG6sE7hu6jhu7Vb4bqxYeG7gVvhu6jhu4Q+4bq14bqx4bu04buDYeG7qGY5P+G6szjhu6hmOWrhurM44buoPOG7tj7hu6g84bqt4buo4bqvOSPhu6jhurMk4bqzOOG7qOG7pzlb4bqx4buFW+G7tOG7qDzhuqHhu6jhurHhurVAYeG7qOG6rznhuq1h4buobuG6peG6szjhu6h9LGfhu6jhurHhurVAYeG7qOG7pznhu7Thurfhu4Fh4bq14bqz4buF4buo4bqwW+G7tDhnW+G7qOG6t2nhu7Thu6jhurPhu7jDsuG7nuG7qOKAnEbhuqth4buo4bqvOeG6q+G6szjhu6jhurM4OcOj4buofTLhurPhu6g+OWfDsjThurPhu6g84bqh4buo4bqx4bq1QGHhu6g8w6ph4buoZuG6q2Hhu6hmYeG6s+G7qG7hu7jhurXhu6g+4bu2PuG7qD4uZ+G7qGY5w6zhu6g+w6zhu7Thu6hm4bqrYVHhu6jGsGEzZ+G7qD45aOG6szjhu6hm4bqrYeG7qD4u4bqz4buo4bqx4bu44buo4buBOSNh4buoPjnDqWHhu6hmYmbhu6g5w6nhurPhu6jhurM5beG6szjhu6g4w6Dhu6h9PeG7qGY5NeG7qDlhNOG6s+G7qGZq4buofS5n4buo4bq3aeG7tOG7qDhhI2FR4buoRuG6q2Hhu6jhuq854bqr4bqzOOG7qOG6szg5w6Phu6jhu4Mq4bqzOOG7qD7DouG7qOG7tGHhu6h9w6Lhu6hm4buDMeG6s+G7qGY5MuG7qDhh4bq5YeG7qOG6s+G7uMOy4buo4bqzODnDo+G7qOG7gyrhurM44buo4bunOVvhurHhu4Vb4bu04buo4buFMOG7qDzhuqHhu6jhurHhurVAYVHigJ1V4buBw5rFqcOj4buo4bqzOWEx4bqz4buo4buBOeG7tmbhu6g8YTVn4buoPsOs4bu04buo4bu54bqwTuG7qOG7hD7hurXhurHhu7Thu4Nh4buo4bqx4bu44buoOeG6teG7uOG6s+G7qGbhurXhu7jhurPhu6g+w6Lhu6g+w6nhu6jhu4XDquG7qDzDqmHhu6jhu6c5W+G6seG7hVvhu7Thu6g+OeG7ieG7tOG7qGZq4bqzOOG7qGY5Z+G7tOG7qGbhu4Mx4bqz4buo4buFO+G6s+G7qOG6sznhu7jhu6jhu4VnYmbhu6jhu7BW4buoZuG7gyHhurPhu6g4LuG6s+G7qH07w7Lhu6hmQGHhu6jhu6c54bu04bq34buBYeG6teG6s+G7heG7qOG6sFvhu7Q4Z1vhu6g+OeG6teG7qHtp4buo4buEZuG7tOG6tzfhurXhu4N74buo4bul4buDYXs4W+G7qOG6rznhuqvhurM44buo4buBOSNh4buo4bqx4bu44buo4buBOeG7tuG6teG7qH3hu7hh4buoPCxm4buo4bqvOSPhu6g+OWEy4bqz4buoPEBh4buoZkBh4buoOGEjYeG7qOG6sjjhurVAYeG7qDlA4bqzOFHhu6hG4buD4bq14bqzOOG7qGbhu4Mh4bqz4buoOCbhu4Hhu6jhu6fhurFnxIPhu6h9MeG6t+G7qOG6s+G7tMOyUOG7qOG7pzlb4bqx4buFW+G7tOG7qOG7hTDhu6jhuq854bqr4bqzOOG7qD7DouG7qOG7hWvhu6jhu4E5w60+4buobsOt4buoPsOs4bu04buo4bu14buD4bu04bqz4bqv4buo4bqw4bu04bq34buB4bu04buDe+G7qOG6sznhu4nhurM44buoOeG6p+G7qG4p4bqz4buo4buHZ+G7tuG7qOG6t0DhurM54buo4buF4bq14buobuG6uWHhu6h9YmHhu6hmOcOsUVXhu4HDmkbhu4PhurXhurM44buo4bqvOWHhu6h9w6JQ4buobuG6uWHhu6hmOWs+4buo4bqxaz7hu6hmOWfhu7Thu6jhuq9d4bq3UOG7qOG7p+G6sWfEg+G7qD7huqXhurPhu6hmOWEyZ+G7qG4l4bqzOOG7qOG6t2Rm4buo4bqx4bq1QGbhu6hm4buDw63hu6g+ZGbhu6jhurM54buJ4buoZmEz4bqz4buobjThu6jhuq9hMuG6s+G7qGY5YTJm4buo4bupZzhb4bqz4buoRuG7g2E+4bu04buofeG7tOG6szjhu6hm4buDMeG6s+G7qH3hu4nhurvhurM44buoOGHhu7Thu6jhurM5IeG7geG7qOG7p+G6sOG7peG7qOG7k+G6s+G6teG7g2Y54bq14buFYeG7hVDhu6g5IWfhu6huNOG7qEbhurXhurPDslDhu6hm4buDZ+G6szjhu6huNOG7qMWpW+G7qOG7hOG6tWfhu4Xhu7RQ4buoZmEz4bqz4buobjThu6jhurZh4bqzZltn4bu04bqz4buobuG7uOG7qGZhM+G6s+G7qH1A4bq14buoxalhe2Hhu6g+aeG6szjhu6g+OSzhurPhu6hmOeG7icOp4bqzOFFV4buBw5pGQGHhu6g8I+G6szjhu6jhu6VQ4buo4bqzOOG6teG7uGHhu6hB4bqzZlvhu4Phu6jhurZh4bqx4bu04bqz4buofT3hu6g4YeG7uOG6sznhu6jhu4dnw7Iz4bqz4buobuG7uOG6teG7qG7huqXhurM44buoZuG7g+G6teG6szhQ4buoZizhurfhu6huXeG7qD7huqXhurPhu6jhurFAYeG7qOG6seG7uOG7qD5nZD7hu6g+QOG6sznhu6hm4buD4bu04bqzOeG7qDhhbeG7tOG7qOG7gOG7tOG6s+G7tGY5YeG6s+G7tGHhuq/hurXhu4Xhu6hu4bu44buo4buT4bqz4bq14buDZjnhurXhu4Vh4buF4buo4bu14bu04bq34bu0OGfhu4Vm4bu0UeG7qEbhu4PhurXhurM44buoPmdkPuG7qH1n4bu04buo4bqz4bu4w7JQ4buo4bqx4bq9YeG7qGY5MuG7qGY5Z2Q+4buobjPhu6h9ZGHhu6g8w6LhurM44buo4bu5w7Lhu6jhurBA4buB4buoPMOqYeG7qDnhuqfhu6g+OeG6o+G7qD4u4bqz4buo4bq3ZGbhu6hm4buDIeG6s+G7qDnhuqXhu7Thu6hm4buDMeG6s+G7qOG7hTvhurPhu6jhurM54bu44buo4bqx4bu44buofcOs4buofTXhu6g4w6Lhu4Hhu6jhurcmZuG7qGZAYeG7qG7huqXhurM44buo4bqv4bqz4bq1PuG6ry3hurVnZlHhu6hGOVvhurXhu6hG4buA4bq0


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Độc đáo huy chương Olympic Paris 2024

Độc đáo huy chương Olympic Paris 2024
2024-07-19 10:06:00

Mỗi chiếc huy chương Olympic Paris 2024 sẽ chứa đựng một phần nguyên bản của Tháp Eiffel, biểu tượng có từ thế kỷ 19 danh tiếng của nước Pháp.

Việt Nam thắng Malaysia đầy kịch tính

Việt Nam thắng Malaysia đầy kịch tính
2008-12-09 07:12:00

Cú đúp của Vũ Phong đã mang về chiến thắng đầu tiên cho đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Calisto với tỷ số 3-2 trước Malaysia, chiến thắng khá may mắn này đã mở cơ hội đi tiếp...

HLV Calisto: “Việt Nam sẽ đánh bại Malaysia”

HLV Calisto: “Việt Nam sẽ đánh bại Malaysia”
2008-12-08 07:26:00

Cửa vào bán kết của ĐT Việt Nam đang rất mong manh sau thất bại trước Thái Lan, nhưng ông Calisto vẫn tin tưởng đội nhà sẽ đánh bại được Malaysia, để giành lại cơ hội đi tiếp ở...

Việt Nam - Thái Lan 0 - 2: Thua một cái đầu

Việt Nam - Thái Lan 0 - 2: Thua một cái đầu
2008-12-08 07:14:00

Tại T&T Cup nửa tháng trước trên sân Mỹ Đình, tuyển Việt Nam đã có được trận hòa 2-2 đáng khen trước tuyển Thái Lan nhưng đó là khi các vị khách giấu bài và không tung hết sức.

Calisto tin tuyển Việt Nam có cơ hội thắng

Calisto tin tuyển Việt Nam có cơ hội thắng
2008-12-06 14:19:00

Mặc dù HLV Calisto nói rằng trận đấu với Thái Lan không có ý nghĩa sinh tử với đội tuyển Việt Nam nhưng ai cũng hiểu, nếu có một kết quả hoà trong trận khai mạc thì cơ hội vào...

ĐT Việt Nam - Đã lấy lại hưng phấn

ĐT Việt Nam - Đã lấy lại hưng phấn
2008-12-04 07:19:00

Chiều 3/12, ĐT Việt Nam đã tập luyện buổi đầu tiên tại Phuket. Không đặt nặng quá nhiều về chuyên môn, HLV Calisto chủ yếu cho các tuyển thủ lấy lại hưng phấn bằng những pha...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long