Cập nhật:  GMT+7
ÙáỮỰ}ẳỸggƠỪểHàhẳ"ỪỤưáạâáỰểáỉỰ]đâaỰõỰháạỰ]à7ẵỰ]ầâỰặá@}áỰễid}Ựh4Ự]4âỰỂáíỰỄid}Ù/áỮỤÙểỰ}ẳỸggƠỪểũấ[ỏỪỤÙàẵaỰỸẳhƠỪỪỰgf}ƠỪáhhểP//{ỸấểáiháấSóâ/Ig"fỹàẳ"g/àẵỸa"/Ểái-Ễiấ}-Ễiỏ-ưấ}-Hi-ỮỬ-ỶỶWÝ-ỮÝ-ỴỴỮX-VỲỴW-ỮÝWỮVỲWỶÝỬSằểaỪỰghỏẳ"ƠỪòà[háPỰỲYỬểọQỰá"àaáhPỰYỬỬểọQỪỰ/ỤÓ1Ự]0ểỰ{à7âỰ]$ấỰỂáíỰỄid}ỰâáảâỰhlỰhf3âỰ}ỸấSỰờâáPỰÂacỰHf(âỰÁ$àỰổâÙ/ểỤÙểỰ}ẳỸggƠỪểũấ[ỏỪỤưáạâáỰểáỉỰỏ3iỰ}(iỰIũÂứỰhăâáỰẶà3âỰAàỸâaỰ}ìâaỰũeỰÓ*âỰáấ@ỰHá7ỰháỸấỰó#ỰứiỰẳã}áỰ{ỸâỰá#âáỰặ4Ựáấ=}áỰ}ịỰhá7Ự]7ỰháạỰ]à7ẵỰ]ầâỰặá@}áỰễid}Ựh4Ự]4âỰỂáíỰỄid}SÙ/ểỤÙểỰ}ẳỸggƠỪểũấ[ỏỪỤưáà5iỰỮỬ/ỶRỰÓ*âỰểáậâaỰưáạâáỰểáỉỰhácâaỰ{@ấỰõỰặà4âỰ}ỉỸỰỂáầỰháỉỰhjẽâaỰÓĩỰừk}ỰừỸẵỰ]đâaỰõỰóẽàỰặ4Ựáấ=}áỰháạỰ]à7ẵỰ]ầâỰặá@}áỰễid}Ựh4Ự]4âỰỂáíỰỄid}RỰẶà3âỰAàỸâaỰ}ỉỸỰũeỰÓ*âỰáấ@ỰHá7ỰháỸấỰó#ỰứiỰẳã}áSÙ/ểỤÙểỰ}ẳỸggƠỪểũấ[ỏỪỤIũÂứỰhăâáỰẶà3âỰAàỸâaỰ]jế}Ựỏ3iỰ}(iỰểádàỰáếểỰ}ìâaỰũeỰÓ*âỰáấ@ỰHá7ỰháỸấỰó#ỰứiỰẳã}áỰẳ!ỏỰõỰặà4âỰâajêàỰ[.âỰHỂỰỂáíỰỄid}ỰhácâaỰễiỸỰ}@}ỰhéỰ}ák}RỰ]ấ#âỰhá7Ựọ%ỰáeàỰó#Ự}@}Ự[ấỸâáỰâaáà6ểỰẳà3âỰễiỸâỰ]7Ự{ỸâỰá#âáỰặ4Ựáấ=}áỰ}ịỰhá7SỰÓà6}ỰhéỰ}ák}ỰháạỰ]à7ẵỰểá$àỰhám}Ựáà6âỰó#ấỰháêàỰ]à7ẵỰểáìỰáếểRỰ]$ẵỰ{$ấỰhạâáỰặá$ỰháàỰó#ỰỸâỰhấ#âỰểáậâaRỰ}ádâaỰưấóà[-ỮỶSÙ/ểỤÙểỰ}ẳỸggƠỪểũấ[ỏỪỤũ3âỰ}=âáỰóà6}ỰjiỰhà3âỰểá.âỰ{éỰóỸ}}àâ"Ự}áấỰỂáíỰỄid}RỰũeỰỎỰh4Ự}áỉỰhfảRỰểádàỰáếểỰóẽàỰ}@}ỰũeRỰâa#âáỰájẽâaỰ[>âỰ}ịỰhá7Ựó5Ựóà6}Ự}!ểỰAà!ỏỰ}ákâaỰâá)âỰhà3ẵỰóỸ}}àâ"SÙ/ểỤÙểỰ}ẳỸggƠỪểũấ[ỏỪỤẶ4Ựáấ=}áỰ]ầâỰặá@}áỰễid}Ựh4Ự]4âỰỂáíỰỄid}Ự[mỰặà4âỰhám}Ựáà6âỰhlỰhá@âaỰỮỬRỰặ ấỰ[#àỰhfấâaỰÝỰhá@âaRỰháêàỰaàỸâỰ}ầỰhá7Ự]à5iỰ}áăâáỰểáịỰháie}Ựó#ấỰhám}Ựh4SỰAàỸàỰ]ấ=âỰ](iỰU{ỸỰhá@âaÚRỰỂáíỰỄid}ỰháạỰ]à7ẵỰ]ầâỰVSỬỬỬ-WSỬỬỬỰặá@}áỰẵẹàỰhá@âaRỰhácâaỰễiỸỰ}áiỏ4âỰ{ỸỏỰhái3Ự{ỸấQỰểáị}ỰóịỰặá@}áỰhfấâaỰểá=ẵỰóàRỰ]ãỸỰ]à7ẵỰá=âỰ}á4SỰAàỸàỰ]ấ=âỰáỸàỰU{ỸỰhá@âaÚRỰễiỏỰẵcỰg2ỰẵềỰfeâaỰhlỰYSỬỬỬỰ]4âỰỮỬSỬỬỬỰặá@}áỰẵẹàỰhá@âaQỰ}ầỰhá7Ự]ầâỰặá@}áỰễiỸỰ}áiỏ4âỰ{ỸỏỰhájẻâaỰẵ=àQỰẵềỰfeâaỰểá=ẵỰóàRỰ]ãỸỰ]à7ẵỰểáị}ỰóịỰặá@}áSÙ/ểỤÙểỰ}ẳỸggƠỪểũấ[ỏỪỤẶá@}áỰễid}Ựh4Ự]4âỰỂáíỰỄid}Ựểá$àỰ}ầỰ}ákâaỰâá)âỰhà3ẵỰ]ỉỰẳà5iỰóỸ}}àâ"Ựưấóà[-ỮỶỰáấ:}Ự}ákâaỰâá)âỰặáẫàỰ{6âáỰưấóà[-ỮỶỰ]jế}Ự}ẻỰễiỸâỰ}ầỰhá<ẵỰễiỏ5âỰÓà6hỰÂỸẵỰ}câaỰâá)âSỰừdàỰóẽàỰâajêàỰhà3ẵỰóỸ}}àâ"RỰháêàỰaàỸâỰhà3ẵỰẵĩàỰVỰạhỰâá!hỰỮXỰâa#ỏỰó#ỰặácâaỰễi@ỰỮVỰhá@âaỰhạâáỰ]4âỰẳí}Ựâá)ểỰ}$âáSỰÂajêàỰặáẫàỰ{6âáỰặ7ỰhlỰẳí}Ựọi!hỰóà6âỰ]4âỰặáàỰâá)ểỰ}$âáỰặácâaỰễi@ỰỮVỰhá@âaSỰÂaấ#àỰfỸỰh!hỰ}$Ự[iỰặá@}áỰểá$àỰ}ầỰặ4hỰễi$Ựọ hỰâaáà6ẵỰ.ẵỰhạâáỰhfấâaỰóậâaỰỲVỰaàêỰhfjẽ}Ự]ầSỰẶá@}áỰễid}Ựh4Ựểá$àỰ]4âỰhlỰễid}ỰaàỸ/óìâaỰẳ%âáỰháéỰ}ầỰ]eỰỸâỰhấ#âỰ}ỸấỰó5ỰểáậâaỰ}ádâaỰưấóà[-ỮỶỰâájỰừcâaỰũ&}ỰỗRỰ}á.iỰtiRỰẴộRỰHfiâaỰừcâaRỰổighfỸẳàỸSSSÙ/ểỤÙểỰ}ẳỸggƠỪểũấ[ỏỪỤũeỰÓ*âỰáấ@ỰHá7ỰháỸấỰó#ỰứiỰẳã}áỰ}ìâaỰ}@}Ự{3âỰẳà3âỰễiỸâỰg2Ựễiỏ4hỰ]ãâáỰẳmỸỰ}áẩâỰ}@}Ự[ấỸâáỰâaáà6ểỰ]ỉỰ]à5iỰặà6âỰháỸẵỰaàỸỰháạỰ]à7ẵSỰư@}Ự]ẻâỰóãỰ}iâaỰ}!ểỰ[ã}áỰóịỰ}(âỰ]$ẵỰ{$ấỰỸâỰhấ#âỰểáậâaỰ}ádâaỰưấóà[-ỮỶỰ}áấỰ[iỰặá@}áRỰâajêàỰẳỸấỰ]eâaQỰâaấ#àỰfỸỰẳ#Ự[ã}áỰóịỰ}áiỏ3âỰâaáà6ểRỰ}á!hỰẳjếâaỰ}áấỰặá@}áỰ[iỰẳã}áỰễid}Ựh4SÙ/ểỤÙểỰ}ẳỸggƠỪểũấ[ỏỪỤHfấâaỰ]ầRỰ]ẻâỰóãỰặàâáỰ[ấỸâáỰẳoỰá#âáỰễid}Ựh4Ựểá$àỰ}ầỰháêàỰaàỸâỰáấ=hỰ]eâaỰhf3âỰWỰâ*ẵRỰgdỰẳjếâaỰặá@}áỰ]ầâỰhdàỰháà7iỰWỬSỬỬỬỰặá@}á/â*ẵSỰưẻỰgềỰẳjiỰhfíỰ]jế}Ự}câaỰâá)âỰá=âaỰW-YỰgỸấRỰ}ầỰặáiỰóm}Ựfà3âaỰ{à6hỰ[#âáỰ}áấỰặá@}áỰễid}Ựh4Ự]7ỰặácâaỰa.ỏỰ$âáỰájềâaỰhẽàỰặá@}áỰ[iỰẳã}áỰặá@}Ựó#Ựhà4ểỰọí}Ự}eâaỰ]đâaSỰÂáoâaỰâẻàỰâ#ỏỰểá$àỰ}ầỰặáiỰóm}Ựẳ!ỏỰẵ>iỰọ hỰâaáà6ẵRỰ}@}áỰẳỏỰfà3âaỰ{à6hSÙ/ểỤÙểỰ}ẳỸggƠỪểũấ[ỏỪỤÂ4iỰặ4Ựáấ=}áỰháạỰ]à7ẵỰhá#âáỰáà6âỰhám}RỰỂáíỰỄid}Ựg2Ựẳ#Ự]ãỸỰểájẻâaỰ](iỰhà3âỰhf3âỰhấ#âỰễid}Ự]jế}Ự]ầâỰặá@}áỰễid}Ựh4ỰhfềỰẳ=àỰặ7ỰhlỰhá@âaỰX/VỬVỬỰặáàỰ}@}Ự}áiỏ4âỰ{ỸỏỰễid}Ựh4Ựểá$àỰ[lâaỰóảỰưấóà[-ỮỶSỰHạâáỰ]4âỰâa#ỏỰỮỬ/ỶRỰÓà6hỰÂỸẵỰaáàỰâá)âỰáẻâỰYỴYSỬỬỬỰ}ỸỰâáà8ẵỰưấóà[-ỮỶRỰhfấâaỰ]ầỰáẻâỰWYỬSỬỬỬỰ}ỸỰ]%ỰặáẫàỰ{6âáSỰHfấâaỰỲỰâa#ỏỰễiỸRỰhéâaỰâáà8ẵỰhf3âỰ}$Ựâjẽ}Ựaà$ẵỰYỜRỰgdỰ{6âáỰâá.âỰhnỰóấâaỰaà$ẵỰÝỜỰó#ỰgdỰâajêàỰặáẫàỰ{6âáỰh*âaỰỮỮỜỰgấỰóẽàỰẵehỰhi(âỰhfjẽ}Ự]ầSÙ/ểỤÙểỰ}ẳỸggƠỪểGấif}"ỪỤHá"ấỰHHỌÓÂÙ/ểỤ

Theo TTXVN

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Kỳ vĩ hồ Thác Bà

Kỳ vĩ hồ Thác Bà
2021-08-02 08:16:00

baophutho.vn Nằm ở phía Tây Bắc Tổ quốc, hồ Thác Bà của tỉnh Yên Bái, được ví như “Hạ Long trên núi” là một trong ba hồ nước nhân tạo lớn nhất Việt Nam hình...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long