Cập nhật:  GMT+7
aeG7t21r4bul4bqu4buR4buC4buCw6lq4bq+OeG7ueG7hOG6rsawasOt4buk4bu3QeG6tuG7t2vhur7hu7fDjWvhu7fEkGvhu4Thu4bhurprNkbhu5fhurbhu7Vrw5nDgeG6tuG7t2ttbGxsa+G7hHLhurZr4bu14buV4bqya03hu5lrbWxsa+G7hMOVa8WpQuG6tuG7tWkv4bu3bcOtaeG6vmvhu6Xhuq7hu5Hhu4Lhu4LDqWrhur7hu7bGsOG7keG7p2rDreG7pOG7t0Hhurbhu7dr4bq+4bu3w41r4bu3xJBr4buE4buG4bq6azZG4buX4bq24bu1a8OZw4Hhurbhu7drbWxsbGvhu4Ry4bq2a+G7teG7leG6smtN4buZa21sbGvhu4TDlWvFqULhurbhu7VpL+G6vsOtNeG7t+G6tGs54bu3w41r4buE4buKw4nhurbhu7Vr4bu24bqy4buZ4bq24bu1aznhu4ZG4bq24bu1a+G7tuG7l+G7uWvhu6Xhu7fhurJrw7nhu7l24buEa+G7pOG7t0Hhurbhu7dr4bq+4bu3w41r4buC4buta+G7t8SQa+G7hOG7huG6umvEguG7t3XhurZr4bulcuG6vmvhu6Xhu7fhurJrNkbhu5fhurbhu7Vrw5nDgeG6tuG7t2tt4buFbGxsa+G7hHLhurZr4bu14buV4bqya03hu5lrbWxsa+G7hMOVa8WpQuG6tuG7teG7hWnhur5r4bul4bqu4buR4buC4buCw6lq4bq+w5nhurLhu6fDk2rDrWnhu4Thu5HDueG6rsawa+G7guG7hMOT4bquxrDDqWrhurDhu5Hhu4bhu7Xhu7nhurbhu4Fu4bq+T2vhu5FG4buE4bqyasOtaeG7hOG7hsOtaeG7hOG7p8OtaeG7ueG6sOG7tWvhu4Lhu4bhu6XDqWovL+G7peG7hcO54buR4bqy4bq+4bu3RuG7hOG7t+G6suG7hU3hurYv4bunxrDhu4LEguG7hOG6suG6vi/hurbGsE7hu4IvbWzDs2wvw7PDteG7p8OybOG7j2/Dsmxs4buEbW7Dsm3hu43Ds+G6rm3hu4XDg+G6vuG7tWprL8OtaS/hu4Thu6fDrWkv4buE4buGw61p4buE4buGw61p4buE4bunw61p4bq+w63hu6RGQ+G7pWvhu7fhuqThur5rxILhu7d14bq2a013a8SC4bu34bud4bula+G6vuG7t0nhu6Vr4bu3dEZr4buARuG7l2vhuq7DjGvhuq5J4buEa+G7hOG7leG7uWs2RuG7l+G6tuG7tWvDmcOB4bq24bu34buFa+G7luG6tuG7t+G7gWvhu6Thu7fhu7nhurbhu7fhur7hu7dG4buFTeG6tmkv4bq+w61pL+G7hOG7p8OtaS/hu4Thu4bDrWkv4buE4buRw7nhuq7GsMOtaeG6vmvhu6Xhuq7hu5Hhu4Lhu4LDqWrhur7DmeG6suG7p8OTasOt4buk4bu34bu5d0Zr4buPL21s4buDazXhu7fhurRrOeG7t8ONa+G7hOG7isOJ4bq24bu1a+G7tuG6suG7meG6tuG7tWs54buGRuG6tuG7tWvhu7bhu5fhu7lr4bunw7rhurZrxalzRmvFqOG6suG7meG6tmvhu6Xhuqjhurbhu7Vr4buE4buT4bula+G7pOG7t0Hhurbhu7dr4bq+4bu3w41rxanGoWvhu4TDieG7uWvhu4ThuqDhurbhu7drNkbhu5fhurbhu7Vrw5nDgeG6tuG7t2vhu4Thu7fDgGvhu4Lhu5Phu4RrTUjhurbhu7Vr4bquw4xrTeG7mWvhu4Thu7fhu5vhurBr4bu34bqm4bu5a+G6sEPhu4Rr4buC4bqqa+G7teG7ueG7kWvFqcOB4bq24bu3a+G7peG6tGvhurbhu7Xhu4rhurjhu7lrw7nDgGvhurbhu5XhurZr4bq8a+G7t0bDk3jhurZrNkbhu5fhurbhu7VrOeG7huG7leG7peG7t+G7hWnhur7DrTrhu4rhu5Fr4bquw4xrxILDlWvhuq5J4bula+G7hOG7huG6suG6tuG7tWtNw4Lhurbhu7Vr4buNbGvhurbhu5vhurBr4buARuG7kWvFqcaha8SC4bu34bu5duG6tms2RuG7l+G6tuG7tWvDmcOB4bq24bu3a+G7hOG7t+G7uXjhu4Rr4bu34buV4bu5a+G6tuG7n+G6tuG7tWvhurZ3a+G6tuG7t3Lhu4Rr4buE4buG4bqy4bq24bu1a8Oza+G7hOG6oOG6tuG7t2vhurDhu7l34bq2aznhu4ZG4bq24bu1a2c74bu14bu3eGvhu5Dhurbhu4Nr4bu24buZaznhuqLhurbhu7fhu4NrNkbhu5fhurbhu7Vrw5nDgeG6tuG7t+G7g2s2RuG7l+G6tuG7tWs54buGw4Boa+G7hOG7huG6suG6tuG7tWvFqeG6uuG7hGvhuq7DjGvhurbhu5nDk+G7g2vhuq7hu5nhurBr4bq24bu1dOG6vmvhu4Thu4bhu6/hurZrbWxv4buFbGxsa+G6tuG7teG6qOG7uWvhurbhu7fhu5nhu4Nr4buE4buG4bqy4bq24bu1a8Wp4bq0a20vb2vhurbhu7V04bq+a+G7gnFG4buDa+G6tuG7t+G7uXdGa01I4bq24bu1a8O5w4Br4bul4bu34bu54buRa+G7peG7neG7hOG7g2vFqcaha+G7peG6tGtv4buNa+G6tuG7teG7iuG6uOG7uWvhu6Xhu7d24buE4buDa25sa+G6tuG7teG7iuG6uOG7uWvhurBy4buEa+G7hEHhu6Xhu7fhu4VrOeG6oOG6tuG7t2vFqcaha+G6vuG7t+G7l+G7uWvhu4REa+G7peG7t+G7iOG7pWvhu6fhu7lr4bun4bq44bu5a8Oy4buFbG5ua+G7t0NrTcOJ4bu5a25v4buFb8Oyw7Jr4bq24bu14buK4bq44bu5a+G7p3Hhurbhu4Vp4bq+w63FqHbhurZr4buE4bu34bq44bu5a8Wp4bu5eeG6sGvhurbhu5nDk+G7g2tNw7rhurZr4bulw4LhurZrbW3DtWvhu4Thu5lGa+G7hOG7t0bDk3fhurYvw7Vu4buNa+G7hOG7t0bDk3fhurZrTeG7ueG7r+G6tmvhu6Xhu7fhu4rhu5Fr4bqu4bu54buv4bq2a+G6ruG7leG7pWvFqeG7iuG6uuG7peG7g2vhu41r4buE4buZRi9vbGvhu4Thu7dGw5N34bq2a03hu7nhu6/hurZr4buE4buG4bqo4bu5a+G7p+G7leG7hGvhu4Thu4bhu6/hurZrw7nhu7l54bq2a8Wpd2vhurbhu7Xhu7fDgGvhu6Xhu4hGa+G6tuG7leG6tuG7h2vhu7d4a+G7hOG7t+G6quG6tuG7tWvhu7Xhu7nhu5HhurJr4buE4bu34bqo4bq24bu14buDa+G7hOG7t+G6qOG6tuG7tWvhu4Thu7nhurZr4bqu4bu54buv4bq2a+G6ruG7leG7pWvhurbhu7fhu7l3RmvhurZF4bu5a8O5w4Br4bul4bud4buEa8Wp4buI4buE4buDa+G7teG7ueG7k+G6tmvFqeG6suG7leG6tuG7hWnhur7DrcSDw4nhu6Vr4buEQeG6tuG7t2vhu4Thu7fhu7l44buEa+G7t+G7leG7uWvhu6XDjeG7kWs2RuG7l+G6tuG7tWvDmcOB4bq24bu3a8WpduG6tmvhu4Thu4bhu6/hurZrbeG7hW7hu49ua+G7hMOVa8WpQuG6tuG7teG7hWnhur7DrcWo4bqy4buZ4bq2a+G7peG6qOG6tuG7tWvhu4Thu5Phu6Vr4buk4bu3QeG6tuG7t2vhur7hu7fDjWvFqcaha+G7hMOJ4bu5a+G7hOG7t+G6qOG6tms64bu54bq24bu3az944buDa0/GoWs2RuG7l+G6tuG7tWs64bu54bq24bu34buDa+G7t0bDk3jhurZrNkbhu5fhurbhu7VrOeG7huG7leG7peG7t2vhu6Xhu7fhu7nhu5Fr4buC4buxa03DieG7uWvhurbhu7dM4bq24bu1a+G6sHLhu4Rr4bqw4buT4buEa+G7pcON4buRa8O54buZa+G7peG6suG6tmvhurZF4bu5a8WpccOT4buFaznhu4bhurLhurbhu7Vrxanhurrhu4Rr4bq24bu1dOG6vmvhuq7DjGtNxKjhu5Fr4buARuG7keG7g2vhu4bhu7nhu6/hurbhu7VrTUjhurbhu7Vr4bq24bu1dOG6vmvhu4JxRmvhurbhu5nDk2vhu6XhurRr4buEw4nhu7lr4buPa+G6tuG7teG7iuG6uOG7uWvhu6Xhu7d24buE4buFaeG6vsOtaeG7hOG7kcO54bquxrBr4buC4buEw5Phuq7GsMOpauG6sOG7keG7huG7teG7ueG6tuG7gW7hur5Pa+G7kUbhu4ThurJqw61p4buE4buGw61p4buE4bunw61p4bu54bqw4bu1a+G7guG7huG7pcOpai8v4bul4buFw7nhu5HhurLhur7hu7dG4buE4bu34bqy4buFTeG6ti/hu6fGsOG7gsSC4buE4bqy4bq+L+G6tsawTuG7gi9tbMOzbC/Ds8O14bunw7Js4buPb8OybGzhu4RtbsOybeG7jcOz4bqubuG7hcOD4bq+4bu1amsvw61pL+G7hOG7p8OtaS/hu4Thu4bDrWnhu4Thu4bDrWnhu4Thu6fDrWnhur7DrTXhu7fhurRrOeG7t8ONa+G7hOG7isOJ4bq24bu1a+G7tuG6suG7meG6tuG7tWs54buGRuG6tuG7tWvhu7bhu5fhu7lrTeG7mWvFqOG6suG7meG6tmvhu6Xhuqjhurbhu7Vr4buE4buT4bula+G7hOG7t+G7m+G6sGvhu7fhuqbhu7lr4bu14bu54buRa8Wpw4Hhurbhu7dr4bul4bq0a+G6tuG7teG7iuG6uOG7uWvDucOAa+G7hOG7t+G7uXjhu4Rr4bqw4buV4bq24bu14buFa+G7luG6tuG7t+G7gWvhu6Thu7fhu7nhurbhu7fhur7hu7dG4buFTeG6tmkv4bq+w61pL+G7hOG7p8OtaS/hu4Thu4bDrWkv4buE4buRw7nhuq7GsMOtaeG6vmvhu6Xhuq7hu5Hhu4Lhu4LDqWrhur7DmeG6suG7p8OTasOt4bu2xJBr4buE4buG4bq6azZG4buX4bq24bu1a8OZw4Hhurbhu7drxILhu7d14bq2a+G7pXLhur5rbeG7hWxsbGvhu4Ry4bq2a+G7teG7leG6smtN4buZa21sbGvhu4TDlWvFqULhurbhu7Vp4bq+w6014bu34bq0aznhu7fDjWvhu4Thu4rDieG6tuG7tWvhu7bhurLhu5nhurbhu7VrOeG7hkbhurbhu7Vr4bu24buX4bu5a+G7peG7t+G6smvDueG7uXbhu4Rr4buk4bu3QeG6tuG7t2vhur7hu7fDjWvhu7fEkGvhu4Thu4bhurprxILhu7d14bq2a+G7pXLhur5rbeG7hWxsbGvhu4Ry4bq2a+G7teG7leG6smtN4buZa21sbGvhu4TDlWvFqULhurbhu7Vr4bul4bu34bqyazZG4buX4bq24bu1a8OZw4Hhurbhu7fhu4VrxahC4bq24bu1a+G7hOG7t+G6uOG7ueG7g2vhu6Xhu5Phu6Vrw5lD4buDa+G6tuG7teG7meG6tuG7t2vhu4Lhu61r4buE4bu5duG6vmvhu4RJ4bula+G7huG7mWvhu4LhurLhu5Phu4Rrxanhu5Phurbhu7dr4bu14bu54buTa+G7hOG7t+G7uXjhu4Rr4bu34buV4bu5a8WpeWvhu6XhurRr4bu14bu54buX4bu5a+G6vuG7t+G7k+G6vmvhu4RE4bq24bu1a+G7hOG7t3lr4bu14bu5R+G6vmvFqcOKa+G7peG7l2vDs2vFqcOA4buRa+G6vuG7t+G7ikXhurbhu7Xhu4Vp4bq+w6014bu34bq0aznhu7fDjWvhu4Thu4rDieG6tuG7tWvhuq7hu4pGa8OSa+G7peG7t0Hhurbhu7dr4buARsOTd+G6tmvhu4ThuqDhurbhu7dr4bq+4bu34buX4bu5a+G6tuG7neG6sGvhu6Xhu7fhu53hu6Vr4buEw4Hhurbhu7dr4bu3w4Hhurbhu7dr4buE4bu34bu5eOG7hGvhu7fhu5Xhu7nhu4Nr4bq24bu3cuG7hGvhuq7hu5lr4buC4bqqa+G6tuG7teG7iuG6uOG7uWvDucOAa+G7peG7t3bhu4Thu4Nr4bqwcuG7hGvhu4RB4bul4bu34buDa8O5w4Br4buE4bu34buKReG6tuG7teG7g2vhu6Xhu5Phu6Vr4bu14bu54buRa8Wpw4Hhurbhu7dr4bq24bu34buZa8O5w4Br4buCdOG6vmvFqUThu4Nr4buE4buG4bqo4bu54buDa+G7t+G7imvhu7fhuqbhurbhu7Vr4bq24buf4bq24bu1a8WpeWvhu4Thu7fhu5vhurBr4bu34bqm4bu54buDa+G7peG7t+G7ueG7kWvhu4Lhu7FrxILDgOG6vmvhu4Thu7fhurjhu7lrTeG7mWvhu6Xhu7fDjWvFqUPhurbhu7Vr4bu3RsOTa8WpQ+G6tuG7tWvhu6Xhu5Phu6Vr4bq24bu1RkLhurZr4bquSuG7pWvhu4Thu5Xhu7lr4bul4bu3xJDhu4NrTXThurZrxalD4bq24bu1a+G6tuG7t3HhurZr4bunceG6tmvhur7hu7fhu5Phu4Rr4bu3RsOTa+G7hOG7ueG6tuG7t2vhu4Thu7dz4bq2a+G7hOG7ikXhurbhu7Vr4buE4bu3ceG6tuG7g2vhu4Thu4pF4bq24bu1a+G7k+G7ueG7g2vEgsOA4bq+a+G7hOG7t+G6uOG7uWvhu6Xhu4hGa+G7hOG7huG6uuG7g2vhu7Xhu7lH4bq+a8Wpw4pr4bul4buT4bula+G7teG7ueG7kWvFqcOB4bq24bu3a8O5w4Br4bq24buV4bq2a+G7hOG7huG6suG6tuG7tWtN4bu5eOG7pWvhurDhu5Hhu7lr4buE4buT4bq24bu14buDa+G7peG7t0zhu5Fr4buE4buGw4Dhu4Nr4buCS+G7kWvhu6Xhu7dM4buRa+G7p0rhurbhu7Vr4bqu4buV4bu5a+G6tuG7t+G7mWvhu6VL4buR4buDa8O54buX4bqya8Wp4buX4bqwa+G6ruG7ikXhurbhu7Vr4buE4bu3SuG7peG7g2vhurbhu7dGa8OTdkZr4bq+4bu3deG6sGtNw4nhu7lr4buE4bu54bq24bu3a+G7hOG7t3PhurZrxILhu7fhuqjhurbhu7Vrxal5a+G6tuG7teG7iuG6uOG7uWvhu6dx4bq2a+G6tuG7meG6smvDucOAa+G7hOG7t+G7uXZGa8Wp4bq04bu54buDa+G6quG6sGvFqeG7kUZrxILhu7fhuqjhurbhu7Vr4bul4bq0a+G7hOG7t0bhuqrhu6Vr4bul4bu3TOG7kWvhu4Thu4bDgOG7hWvFqOG7l+G6sGvDueG7l+G6smvhurbhu4rDieG7pWvhu4Lhu7nhurbhu7dr4bu34bqy4buV4buE4buDa014a+G7guG7ueG6tuG7t+G7g2vhur7hu7fDguG6tuG7tWvhu4Thu4bhu5Phurbhu7dr4bqoa+G6tuG7t+G7ucO94bqwa+G6sOG6qOG7uWvhu4Thu4bhu4rhurjhurbhu7Xhu4Nr4bq+4bu3w4Lhurbhu7Vr4bul4bu34bqq4bq24bu1a+G7p8OA4bul4bu3a8O5eOG6tuG7t2vhu6Xhu7fhurJr4bq24bu14buK4bq44bu5a03hu5lr4bu14bu54buRa+G7gkfhu6Xhu4Nr4bu14bu54buRa+G7pXPhurDhu4Xhu4Xhu4Vp4bq+w61p4buE4buRw7nhuq7GsGvhu4Lhu4TDk+G6rsaww6lq4bqw4buR4buG4bu14bu54bq24buBbuG6vk9r4buRRuG7hOG6smrDrWnhu4Thu4bDrWnhu4Thu6fDrWnhu7nhurDhu7Vr4buC4buG4bulw6lqLy/hu6Xhu4XDueG7keG6suG6vuG7t0bhu4Thu7fhurLhu4VN4bq2L+G7p8aw4buCxILhu4ThurLhur4v4bq2xrBO4buCL21sw7NsL8Ozw7Xhu6fDsmzhu49vw7JsbOG7hG1uw7Jt4buNw7Phuq5v4buFw4Phur7hu7Vqay/DrWkv4buE4bunw61pL+G7hOG7hsOtaeG7hOG7hsOtaeG7hOG7p8OtaeG6vsOtNeG7t+G6tGs54bu3w41r4buE4buKw4nhurbhu7VrxalD4bq24bu1a03hu7nhu6/hurZr4bul4buT4bula+G7peG7t+G7uXbhurZr4buCw5RrxanhurLhu5nhurZrw7nhu5HDk2vhu4Thu7fhu5HhurBr4bu14bu54buRa+G7peG7iEZr4buE4buG4bq6a8WpQuG6tuG7tWvDueG7meG6suG7hWvhu5bhurbhu7fhu4Fr4buk4bu34bu54bq24bu34bq+4bu3RuG7hU3hurZpL+G6vsOtaS/hu4Thu6fDrWkv4buE4buGw61pL+G7hOG7kcO54bquxrDDrWnhur7DrcOZQ2vhu6Thuqjhurbhu7VrOeG7t+G7ikXhurbhu7Vr4bulc+G6tmvhurbhu7fhu5Hhurbhu7dr4bul4bu34bq04bq24bu1a8SC4bu5eeG6sGvhu4Thu4bhu5Hhu4Nrxanhu5Phurbhu7dr4bu14bu54buTa+G7hMOB4bq24bu3a+G7t8OB4bq24bu3a+G7t+G6suG7leG7hGvFqUPhurbhu7Vr4bulw43hu5Frxal04bq+a+G7hOG7t8ONw5Nrxanhu7l44bq2a+G7tuG6qmvhu7bhuqjhu4Nrw7nhu5PhurJr4bul4buT4bqya+G7pOG7t0Hhurbhu7dr4bq+4bu3w41r4bul4bq0a+G7teG7ueG7l+G7uWvhur7hu7fhu5Phur5rxILhu7fhu53hu6Vr4bq+4bu3SeG7peG7hWvDmUNr4bu0OcOiOeG7g2vDmUNrOzs1OTs5a+G7peG6tGvEgnZr4bu34bqy4buV4bul4bu3a+G7gkvhu5Fr4bul4bu3TOG7keG7g2vEguG7t+G6qOG7uWvhur7hu7dJ4bula+G7pXLhur5rw7nhu5Phu6Xhu7dr4bul4buT4bula+G7peG6qOG6tuG7tWvhu4Thu4bDgeG6tuG7t2vhu7fhu5Vr4buEc+G6tuG7tWvhu7fhu4pr4bu34bqm4bq24bu14buDa+G7gsOJ4bqwa0/hurThu5Frw7nhuqZr4buEw4Hhurbhu7dr4buE4buG4buV4bq24bu1a+G7peG7t+G7ueG7kWvhu6Xhu53hu4Rr4bul4buT4bula01I4bq24bu1a+G7p3HhurZr4bul4buK4buFaznhu7fGsOG6smvhu6Thu7fhu7nhurbhu7fhur7hu7dG4buFTeG6tg==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Việt Nam - Nam Phi ưu tiên hợp tác kinh tế

Việt Nam - Nam Phi ưu tiên hợp tác kinh tế
2010-10-07 14:05:00

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Tiềm năng hợp tác về kinh tế giữa Việt Nam và Nam Phi còn rất lớn. Hai bên cần tiếp tục dành ưu tiên cho hợp tác về kinh tế, thương mại và đầu tư.

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long