Cập nhật:  GMT+7
4bqw4buc4bqq4bqsTVXhurwkJMO94bqmQOG7o+G7oiVVw5PhuqbhurbDouG7nDvhuqxPVsOZ4bua4bqsQOG7nMWow5nhu5rhuqxN4bucw4pd4bqg4bqsTeG7nD7hurzhuqxN4bucw4pd4bqsJT3DlMOZ4bqsT1DhurzhuqxM4bq+w5nhuqxU4bucKuG6rE7DjMOZ4bqsTS7hurAv4buc4bqq4bq24bqwQOG6rE1V4bq8JCTDveG6pkDhurXhu6ROXeG6puG6tuG6sOG7osOa4bua4bqsJD1Nw73huqYvL03huqJM4bq84bukQOG7nCol4buc4buk4bqie8OZL07DkyRUJeG7pEAvw5nDk30kL0LhuqrhuqrhurgvROG6uk5F4bqo4bq44bqq4bqqQ+G6qiXhuqrDiUXhurhCRVXhuqrhuqJTQOG7muG6puG6rC/hurbhurAvQOG6tuG6sEDhuqxNVeG6vCQkw73huqZA4bq14bukTl3huqbhurbDosOKTeG6rE1Z4bqsIyrhurzDmeG6oOG6rE9Zw5nhuqx7UOG6rCXhu5wu4buyw5nhu5rhuqxbKl3DlMOZ4bqsJVfhuqxN4bucIU3huqxO4bui4buWw5nhuqwlxKhA4bqs4buXw6LDosOi4bqsw5nhu5xHw5rhuqzDmcOMw5nhu5rhuqxN4bq84buk4bqsIuG6rCXhu5whTeG6rCU9w4pN4buc4bqsw5nhu5zhu6Lhu5jDmuG6rE3hu5zhu6ThuqxNw4pN4bqsJeG7iMOZ4bua4bqsVcOdQOG6rMOZ4bucw4zDmeG6rE7DjMOZ4bqi4bqwL0DhurbhurBA4bqsTVXhurwkJMO94bqmQOG6teG7pE5d4bqm4bq24buX4buj4bqn4buj4bqsLeG6rOG7oz3DlMOZ4bqsT1DhurzhuqxM4bq+w5nhuqwlUcOZ4buc4bqsw5nhu5rhur5d4bqsTeG6vsOZ4bua4bqs4buc4bugw5nhu5zhuqwl4buc4bq+w5nhu5zhuqzDmeG7nOG7ouG7kirhuqxU4bucKuG6rE7DjMOZ4bqsTS7huqxP4buww5nhu5rhuqxPJk3huqDhuqzDmeG7nOG6vuG6rOG7tuG6rCThurzDmeG6rCTDiiXhuqDhuqwlPeG7pMOZ4bua4bqsT+G7puG6rE3hu6bhuqzDmeG7nOG6vuG6rHso4bq84bqs4bu24bqseyjhurzhuqwk4buGw5nhuqxbKuG7iiXhuqxU4buiw5nhu5zhuqxO4buk4bq8w5nhu5zhuqzhu5zhu6RITeG6rFThu6LDmeG7nOG6rE7hu6ThurzDmeG7nOG6rFvDk8OZ4bqsVMOV4bqs4bua4buiPuG6vOG6rE3Dik3huqxU4bucKuG6rE7DjMOZ4bqsTS7huqLhuqLhuqLhuqwlxKhA4bqsJT0qw5nhu5rhuqzDmeG7nOG7ouG7kirhuqzhu7bhuqxU4bucKuG6rHspTeG6rCXhu5zhur7DmeG7nOG6rEDhu5zhu6zhuqzFqeG7ouG7mCXhuqzhu6M94bug4bqg4bqsJeG7nFDhuqxb4buC4bqs4buX4bucJuG6rOG7o+G7nMav4bqg4bqsTcOKTeG6rCU9KsOZ4bua4bqsJcOMw5rhuqzhu5wqXeG7mMOZ4bqsVTDhuqzDmcOUw5nhuqxVKuG7sMOZ4bqsJeG7ouG7ksOa4bqsSsOZ4bqsw5nhu5oqXeG6rE1Z4bqsTeG7nMOKXeG6oOG6rMOZV+G6rE3hurzhu6ThuqLhuqzFqeG7oOG6rHvEqF3huqDhuqxP4buU4bqsT+G7hsOa4bqsTOG7huG7pOG6rOG6vMOZ4bqsJeG7pOG6vsOZ4bqsJeG7nsOZ4buc4bqsw5rhu4DDmeG7muG6rHvhur7huqwl4bq+4bui4bqsJOG7hsOZ4bqsTTvhurzhuqzDmeG7mi7hu7Lhu6LhuqxOw4zDmeG6oOG6rE3Dik3huqxNWeG6rCMq4bq8w5nhuqxN4bucIU3huqzDmeG7hMOZ4bua4bqg4bqsTcOKTeG6rE9Q4bq84bqsQOG7nC5Zw5nhu5rhuqxP4buC4bqsJeG7nClN4bqs4buc4bui4buYw5nhuqzDmeG7nOG7ouG7kirhuqxM4bui4buYw5nhuqxA4bucw4pA4bqsJeG7hMOZ4bua4bqsTS7hu7LDmeG7muG6rCQp4bqsTeG7nDvhuqxPVsOZ4bua4bqsQOG7nMWow5nhu5rhuqxN4bucw4pd4bqsTeG7nD7hurzhuqxN4bucw4pd4bqse+G6vuG6rE0hKuG6rMOZ4buAw5nhuqxNISrhuqzhu5xW4bqsxILhu5fDosOi4buL4bqu4bqsw5nhu5rhurxd4bqsJSjhuqxNWeG6rCThu7bhuqLhurAvQOG6tuG6sEDhuqxNVeG6vCQkw73huqZA4bq14bukTl3huqbhurbhu6Phu6Lhu5LDmuG6rErDmeG6rMOZ4buaKl3huqxNWeG6sC9A4bq24bqwQOG6rE1V4bq8JCTDveG6pkDhurXhu6ROXeG6puG6tuG7o+G7nOG7suG7ouG6rOG7muG7ouG6vMOZ4bqs4bua4buIw5nhuqxPw4xd4bqg4bqsJeG7pOG6vsOZ4bqsIyrhu6xN4bqsW+G7hl3huqw94bq84bqsw5pWJeG6rCThu6zhuqx7OuG6rE3hu5zDil3huqDhuqzDmVfhuqxPSE3huqxM4bui4buYJeG6rMOZ4bua4buc4buiw5TDmuG6rCU9xq/DmeG7muG6oOG6rOG7msOMXeG6rCXhu5zhu6Lhu5gl4bqs4buc4buA4bui4bqsVcOdw5nhuqx74buS4bqsw5nhu5ou4buy4bui4bqse+G6vuG6rCXhur7hu6Lhuqwk4buGw5nhuqLhuqzhuqfhu6Lhu5TDmeG6rOG7nOG7oMOZ4buc4bqsw5nhu5wu4bqsw5nhu5rhur5d4bqsQ+G6qC9DL0LhuqhC4bqq4bqg4bqsezrhuqxN4bucw4pd4bqsw5nhu5zhur7huqxOw4zDmeG6rCXhu4Dhu6Lhuqwk4bus4bqsw5nhu5zhur7huqzhurjhurrhurrhuqDhuqxPLuG7ssOZ4bua4bqs4buL4buaKl3hu5bDmeG6rOG7o+G7nFDhuqzhuqdQw5nhu5zhuqDhuqxA4bucLuG7ssOZ4bua4bqsw6LDiiXhuqzDrcOK4bui4bqg4bqsJeG7nOG6vsOZ4buc4bqsQOG7nOG7rOG6rOG7o+G7nDvhuqzhuqchTeG6oOG6rCXhu5zhur7DmeG7nOG6rEDhu5zhu6zhuqzhur/hu67huqzDouG7nOG7nuG6rMOs4buiw5nhu5zhuqxV4bq+w5rhuqxN4buc4buQJeG6rEXhuqzDmeG7mi7hu7Lhu6LDgOG6rHs64bqsTeG7nMOKXeG6rMOZ4buc4bq+4bqs4bu24bqsVOG7kCXhuqzhu5zhu7RA4bqsVOG7osOZ4buc4bqsTuG7pOG6vMOZ4buc4bqsW+G7hl3huqw94bq84bqsw5nhu5rhur5d4bqsRC9E4bqsJeG7gOG7ouG6rEDhu5zhu6zhuqzhu6Phu7DDmeG6rOG6pyFN4bqs4buj4bucRsOZ4bua4bqg4bqsIyrEqMOZ4bqs4bqn4busw5nhu5rhuqzhuqfhurzhuqDhuqwl4buc4bq+w5nhu5zhuqxA4buc4bus4bqs4bq/4bq+4bqs4buLVuG7ouG6rFXhur7DmuG6rE3hu5zhu5Al4bqsROG6rMOZ4buaLuG7suG7ouG6ouG6ouG6ouG6rOG7i+G7mipdw5TDmeG6rMOZ4bucw4zDmeG6rE3hu5w74bqsXeG7kCrhuqxNw4pN4bqsezrhuqxN4bucw4pd4bqsw5nDlCrhuqwlPcOUw5nhuqxOS8OZ4bqsT+G7kMOZ4bqsw5nhu5w+w5nhu5rhuqwl4buc4bui4buYJeG6rOG7nOG7gOG7ouG6rFXDncOZ4bqse+G7kuG6rMOZ4buaLuG7suG7ouG6rFXhur7huqxO4buk4bqsTcOKTeG6rE1Z4bqsJOG7tuG6rFvhu4Zd4bqsPeG6vOG6rE3hu5zDil3huqxU4buc4buww5nhu5rhuqxN4bum4bqsVeG7rOG7ouG6rCXhu5zhu6TDiiXhuqzDmeG7gMOZ4bqsJeG7nCHhuqzhu5zhurzhu6LhuqDhuqxU4buc4buww5nhu5rhuqxN4bum4bqsVDLhuqzDmeG7hMOZ4bua4bqsJeG7nOG7pMOKJeG6rMOZ4buAw5nhuqDhuqwl4buc4bukw4ol4bqs4buc4bui4buUw5rhuqwlPeG7pMOZ4bua4bqsT+G7ouG7kirhuqxU4bui4buYw5nhuqxN4bucw4pd4bqi4bqwL0DhurbhurBA4bqsTVXhurwkJMO94bqmQOG6teG7pE5d4bqm4bq24bq/R8OZ4bua4bqsw5nhu4TDmuG6oOG6rCU9w5TDmeG6rE9Q4bq84bqsTOG6vsOZ4bqsJVHDmeG7nOG6rE3hu6bhuqxU4buc4buk4buGw5nhu5rhuqxC4bqo4bu14bqsJOG7rOG6rHs64bqsTeG7nMOKXeG6rCXEqEDhuqwlPSrDmeG7muG6rCXhu4Dhu6LhuqxNw4pN4bqsVOG7nCrhuqxOw4zDmeG6rE0u4bqsJT3hu6TDmeG7muG6rE/hu7Dhuqwl4bucUOG6oOG6rE3hu5w74bqsXeG7kCrhuqxb4buGXeG6rD3hurzhuqwl4buA4bui4bqsTcOKTeG6rMOZ4buc4bq+4bqsTsOMw5nhuqLhuqzhu6M94bukw5nhu5rhuqwjKiLhuqzhu4EvQuG6qELhuqrhuqwl4buk4bq+w5nhuqwlUcOZ4buc4bqsW+G7hl3huqw94bq84bqs4bqq4bqo4bqsezrhuqxN4bucw4pd4bqs4buaw4xd4bqsJeG7nOG7ouG7mCXhuqzhu5zhu4Dhu6LhuqxU4buc4buk4buGw5nhu5rhuqzhuqrhuqDhuqrhuqwlMeG6rE/hu67DmeG7muG6ouG6rOG6p1nDmeG6rE08w4Hhuqzhur/hu67hu6Lhuqzhuqjhurrhu5zhuqjhuqjigJnhuqzDmeG7muG6vl3huqzhuqpDL+G6qOG6qi9C4bqoQuG6quG6oOG6rOG7muG7ouG6vOG6rE/hu6DDmeG7nOG6rOG7sMOZ4bua4bqs4bqn4buiw5nhu5zhuqzDouG7sMOZ4bua4bqsw6zhu6Yl4bqg4bqsJOG7osOZ4buc4bqsw5nhu4TDmuG6rOG6quG6usSQ4bq44bqg4bqsT1DhurzhuqxN4bucUeG6rFThu5wq4bqs4bq44bqg4bqsW+G7guG6rMOsMuG6rMOtKsOZ4bua4bqg4bqs4bucKl3hu5jDmeG6rOG7q8OUw5nhuqzDrcSoQOG6rE3hu5zDil3huqzDmeG7nOG6vuG6rOG7mljhuqxD4bqs4bua4bui4bq8w5nhuqDhuqxV4bu0QOG6rFXDiuG6rE3Gr+G6rHvhur7huqzDmlYl4bqsJOG7rOG6rHvEqCXhuqxOOsOZ4bua4bqsJT3hu6TDmeG7muG6rOG7muG7ouG6vOG6rE/hu6DDmeG7nOG6oOG6rC7DnU3huqwl4buc4bui4buYJeG6rOG7nOG7gOG7ouG6rHvhu5Lhuqwl4bq+4bui4bqsJOG7hsOZ4bqsVOG7nOG7pOG7hsOZ4bua4bqsJT3DlMOZ4bqs4bqq4bqo4bqo4bqsJT3hu6Lhu5gq4bqsT+G7rsOZ4bua4bqi4bqs4buL4buaKl3DlMOZ4bqsw5nhu5zDjMOZ4bqsTuG7pOG6rEzhu4ol4bqsTUrDmeG6rCU94bukw5nhu5rhuqwkPOG6rE46w5nhu5rhuqzDmeG7mirhu67DmeG6rMOZ4buc4bui4buYJeG6oOG6rCXhu5xGQOG6rOG7nC5Zw5nhu5rhuqwl4buc4buy4bqsTSbDmeG7muG6ouG6rOG6v+G7ruG7ouG6rELhuqrhu5zEkOG6qOKAmeG6rMOZ4bua4bq+XeG6rOG6qkUv4bqo4bqqL0LhuqhC4bqq4bqsTeG7nMOKXeG6rFvhu4Zd4bqsPeG6vOG6rCXhu4Dhu6LhuqxNWeG6rCThu7bhuqxU4buiw5nhu5zhuqxO4buk4bq8w5nhu5zhuqDhuqwkPOG6vOG6rE3hu5w+4bq84bqg4bqsw5oq4bq84bqsTMOKw5nhuqxbw5PhuqxP4buAQOG6oOG6rFvDk+G6rMOaw4pd4bqs4buj4bucRsOZ4bua4bqs4bq/4bq+4bqsJeG7gOG7ouG6rFThu5wq4bqs4bqq4bqq4bqg4bqsJeG7nFDhuqwlPeG7isOZ4bqs4bq/4buA4bqs4bq/xajhurzhuqDhuqzhu5wqXeG7mMOZ4bqs4bq/4buA4bqs4bq/xajhurzhuqxV4bq+w5rhuqxN4bucw4pd4bqsJeG7pOG6vsOZ4bqsTFbhuqzDmeG7nOG6vuG6rOG6quG6rCXhu4jDmeG7muG6oOG6rFThu5wqw5nhu5rhuqwl4bucw5JA4bqg4bqsw5rDiuG7ouG6rCXhu7DDmeG6rMSQ4bqs4bua4bui4bq8w5nhuqDhuqxO4bui4buYw5nhuqwl4bueTeG7nOG6rFThu5zhu6Thu4bDmeG7muG6rMSQ4bqo4bqow5pC4bqse+G6vuG6rFThu5zhu6Thu4bDmeG7muG6rOG6quG6qOG6qOG6rFvDk+G6rMOaw4pd4bqg4bqsW8OT4bqsT+G7gEDhuqxP4bui4buYw5nhuqDhuqxNw4pN4bqse8SoJeG6rE46w5nhu5rhuqxU4bucw4pN4bqg4bqsw5nhu5oqXcOUw5nhuqzDmeG7nMOMw5nhuqxO4buk4bqsTeG7nMSoQOG6rE/hu6Lhu5jDmeG6ouG6rMOiw4pN4bqsezrhuqxN4bucw4pd4bqsJT3DlMOZ4bqsVOG7nOG7sMOZ4bua4bqs4buaw4xd4bqsJeG7nOG7ouG7mCXhuqzhu5zhu4Dhu6Lhuqx74buS4bqsw5nhu5ou4buy4bui4bqsw5nhu5wuw5nhu5rhuqzhu5rDjF3huqwl4buc4bui4buYJeG6rOG7nOG7gOG7ouG6rFXDncOZ4bqse+G7kuG6rCXhur7hu6Lhuqwk4buGw5nhuqLhuqzhu4vhu5Aq4bqsTeG7sMOZ4bua4bqsJcOKTeG6rE3hu5w+4bq84bqsTeG7nMOKXeG6rFThu5zhu7DDmeG7muG6rE8u4bu0TeG6rCU94bui4buUw5nhuqxU4buc4bq84bui4bqsVFBA4bqsJeG7nOG7suG7ouG6oOG6rMOZ4buaKl3huqxNWeG6rE3hu5zDil3huqxV4bq8w5nhuqDhuqxN4bucw4pd4bqsVcOdw5nhuqwk4bq8w5nhu5rhuqxNw4pN4bqs4bucVuG6rE7DjMOZ4bqsWyrDmeG7muG6rCMq4bq8w5nhu5zhuqw94buKJeG6rE3hurzhu6ThuqLhurAvQOG6tuG6sEDhuqxNVeG6vCQkw73huqZA4bq14bukTl3huqbhurbhu6Phu5wpTeG6rCXhu5DhuqxN4buc4buk4bqsJeG7nOG7il3huqDhuqwl4buA4bui4bqsTcOKTeG6rFThu5wq4bqsTsOMw5nhuqxNLuG6oOG6rMOZ4buc4bq+4bqs4bu24bqsJeG7nC7hu7LDmeG7muG6rE8u4bu0TeG6rCXhu5zhu6Lhu5Al4bqsVOG7kOG6rFvDjF3huqxOKcOZ4bua4bqsJeG7nMOT4buk4bqsTuG7gMOZ4bua4bqsw5nhu5zhur7huqzhu6zDmeG7muG6rFXhu6Lhu5LDmeG6rFThu5LhuqDhuqwkw4ol4bqsw5nhu5zhurwq4bqg4bqsVOG7nOG7sMOZ4bua4bqsT+G7hsOa4bqsTOG7huG7pOG6rFThu5zhu6Thu4bDmeG7muG6rE3Dik3hu5zhuqzhurzDmeG6rCXhu6Thur7DmeG6rEDhu5zFqMOZ4bua4bqsTeG7nMOKXeG6oOG6rE3hu5w+4bq84bqsTeG7nMOKXeG6oOG6rFThu5zhu7DDmeG7muG6rE3hu6bhuqxV4bus4bui4bqsJeG7nOG7pMOKJeG6rMOZ4buAw5nhuqxOKeG6rEDhu5zFqMOZ4bua4bqg4bqsVOG7nOG7sMOZ4bua4bqsTeG7puG6rOG7muG7ouG7huG7ouG6rEDhu5zDikDhuqzDmeG7muG7hMOZ4bqsTeG7nMOKXeG6rFXhurzDmeG6ouG6rOG6p+G7rOG7ouG6rHvDneG7ouG6rMOZ4buc4bq+4bqsTsOMw5nhuqxU4buc4bui4bqseyjhurzhuqxU4buQJeG6rOG7nOG7tEDhuqzhu7bhuqx7w53hu6Lhuqwk4buGw5nhuqxbKuG7iiXhuqDhuqxU4buiw5nhu5zhuqxO4buk4bq8w5nhu5zhuqDhuqx7w53hu6LhuqxPSE3huqwl4bucP+G6rOG7nOG6vsOZ4bua4bqs4buc4bum4bq84bqsw5nhu5zhu6Lhu5Iq4bqg4bqsTuG7ouG7mMOZ4bqsJeG7nk3hu5zhuqzDmeG7nOG7qOG6oOG6rCXhu5wu4buyw5nhu5rhuqxbKl3DlMOZ4bqsJcSoQOG6rCU9KsOZ4bua4bqsT+G7sMOZ4bua4bqsw5nhu5ou4buy4bui4bqg4bqsTeG7nDvhuqxNWeG6rCThu7bhuqxN4bucLuG6vOG6rE3hu5zhu4pA4bqs4buc4bq+w5nhu5zhuqwl4busJeG6rCMqXeG6rE9Qw5nhu5zhuqxA4bucxajDmeG7muG6rE3hu5zDil3huqxNLMOZ4bua4bqsVOG7nOG7ouG7kMOZ4bqsw5nhu5oqXeG6rE1Z4bqsTeG7nMOKXeG6rCXhu4TDmeG7muG6rE3hurzhu6ThuqLhuqzhuqfDisOZ4bua4bqsTeG7nCbhuqwi4bqg4bqsTcOKTeG6rHs64bqsTeG7nMOKXeG6rFvhu4Zd4bqsPeG6vOG6rOG7nOG7ouG7mMOZ4bqsw5nhurxd4bqsJcSoQOG6rCU9KsOZ4bua4bqsT+G6vOG6rEDhu5zhu4jDmeG6rFXhur7huqzDmeG7nOG6vuG6rE7DjMOZ4bqse+G6vuG6rE1Z4bqsJOG7tuG6rFThu6LDmeG7nOG6rCXhu5DhuqwlLuG6rMOZ4bucw4zDmeG6rHvDneG7ouG6rMOZ4buaKl3DlMOZ4bqsw5nhu5zDjMOZ4bqsTeG7nDvhuqxd4buQKuG6rE7hu6ThuqwkKeG6rE3hu6zhuqzhu5zhu5jhuqwl4buc4busw5nhu5rhuqxP4bui4buYw5nhuqDhuqwl4buc4bui4buQJeG6rExQ4bqsT+G7ouG7mMOZ4bqse+G6vuG6rCRZ4bqsJCrhu4ol4bqsJT3hu6TDmeG7muG6rCQ84bqsTjrDmeG7muG6rMOZ4buaKuG7rsOZ4bqsVTzhurzhuqDhuqxb4buEw5nhu5rhuqxO4buIKuG6oOG6rFThu5zhu57huqxP4busJeG6ouG6rOG7oz3hu6TDmeG7muG6rE/hu6bhuqzDmeG7mipdw5TDmeG6rMOZ4bucw4zDmeG6rE7hu6ThuqwkKeG6rE3hu6zhuqzhu5zhu5jhuqwl4buc4busw5nhu5rhuqxP4bui4buYw5nhuqx74bq+4bqsJeG7nOG7ouG7kCXhuqxMUOG6rE/hu6Lhu5jDmeG6rE3hu5zhu6Lhu5DDmuG6rCVR4bqsVeG7mOG6rCU9w5TDmeG6rEXhuqjhu7XhuqzDmeG7nC7DgeG6rOG6pT/DmeG7muG6rE/hu6Lhu5jDmeG6rCMqw4rhuqwl4buG4bui4bqg4bqs4buc4bui4buYw5nhuqwlLuG7tMOZ4bua4bqsT+G7ouG7mMOZ4bqsJT3hu7bhuqxN4bucKl3hu5TDmeG6rCXhu6Lhu5BA4bqg4bqs4buc4bui4buYw5nhuqwlLuG7tMOZ4bua4bqs4buc4buu4bqsIyrhurzDmeG7muG6rE/hu6Lhu5jDmeG6oOG6rEDhu5zhu6bDmeG7muG6rE/hu6Lhu5jDmeG6rCTDkiXhuqDhuqwlUsOZ4buc4bqsT+G7ouG7mMOZ4oCm4bqwL0DhurbhurBA4bqsTVXhurwkJMO94bqmQOG6teG7pE5d4bqm4bq24bujPSrDmeG7muG6rCXDiuG6rMWpLOG6rOG6p+G7gOG7ouG6rOG6v8avTS3huqzhu5fhu5zhu6bhuqzhu6M9LuG7tsOZ4bua4bqs4buX4bucxajDmeG7muG6rE3hu4bDmeG7nOG6rCTDiiXhuqzhu5fDosOiw6Lhu7nDouG7i8Oi4bq/4bqg4bqsw6Lhu7DDmeG7muG6rOG6vMOZ4bqsJVHDmeG7nOG6rE3hu5zhu6ThuqxM4bui4buQJcOB4bqs4bq/4bui4buYw5nhuqzDmeG6vF3huqxN4buww5nhu5rhuqwlw4pN4bqs4buXw6LDosOi4bqsJeG7gOG7ouG6rMOaViXhuqwk4bus4bqsT1nDmeG6rHtQ4bqg4bqsTVnhuqwk4bu24bqsJOG7hsOZ4bqsWyrhu4ol4bqsVOG7osOZ4buc4bqsTuG7pOG6vMOZ4buc4bqsT+G7guG6rE8u4bu0TeG6rFXhu4LDmeG7nOG6rE/hu4Dhu6ThuqDhuqxN4bucO+G6rE1Z4bqsJOG7tuG6oOG6rMOZ4buaLuG7suG7ouG6rE8hw5nhu5rhuqxP4buIKuG6oOG6rE3hu5w74bqs4bucVuG6rOG7muG7ouG6vOG6rE/hu6DDmeG7nOG6ouG6ouG6ouG6rCMq4bq8w5nhuqwlw4zDmuG6oOG6rE3hu6Thu6LhuqwlPcavw5nhu5rhuqLhuqzhu6MqXeG6rMOZ4buc4buiw5TDmeG6oOG6rHtLw5nhuqxNxajDmeG6rMOaViXhuqxMVuG6rEDhu5zEqMOZ4bqsw5nhu5zhu6jhuqxN4bucO+G6rE1Z4bqsJOG7tuG6oOG6rMOZ4buaLuG7suG7ouG6rE8hw5nhu5rhuqxP4buIKuG6oOG6rE3hu5w74bqs4bua4bui4bq84bqsT+G7oMOZ4buc4bqsw5nhu5zEqMOZ4bqsJeG7nCFN4bqse0vDmeG6rE3hu5wu4bq84bqsTeG6vOG7pOG6rHvhu5LhuqxN4buww5nhu5rhuqwlw4pN4bqs4buXw6LDosOi4bqsw5nDlMOZ4bqse+G7ouG7mE3huqxOKl3huqwlPeG7oOG6rOG7nOG7pOG7gCXhuqxPVsOZ4bua4bqs4buXw6LDosOi4bqsVOG7nOG7sMOZ4bua4bqsTy7hu7RN4bqsIyrhurzDmeG6rCXDjMOa4bqsTybDmeG7muG6rMOaIU3huqxOS8OZ4bqsT+G7kMOZ4bqsTcOKTeG6rCXhu5zhu6Lhu5gl4bqs4buc4buA4bui4bqsVcOdw5nhuqxU4buc4bui4bqsTeG7puG6rCQp4bqsTeG7rOG6rE3hu5zDil3huqDhuqzDmVfhuqxb4buGXeG6rD3hurzhuqLhurAvQOG6tuG6sEDhuqxNVeG6vCQkw73huqZA4bq14bukTl3huqbhurbhurDhu6LDmuG7muG6rCQ9TcO94bqmLy9N4bqiTOG6vOG7pEDhu5wqJeG7nOG7pOG6onvDmS9Ow5MkVCXhu6RAL8OZw5N9JC9C4bqq4bqq4bq4L0ThurpOReG6qOG6uOG6quG6qkPhuqol4bqqw4lF4bq4QkVVQuG6olNA4bua4bqm4bqsL+G6tuG6sC9A4bq24bqwQOG6rE1V4bq8JCTDveG6pkDhurXhu6ROXeG6puG6tsOiw4rDmeG6rExW4bqsw6Lhu7DDmeG7muG6rOG6vMOZ4bqsQOG7nC7hu7LDmeG7muG6rOG7o+G7nOG6vMOZ4buc4bqsw6zhu6Lhu5Aq4bqg4bqsJeG7nOG6vsOZ4buc4bqsQOG7nOG7rOG6rMWp4bui4buYJeG6rOG7oz3hu6Dhuqzhu5wuw53DmeG7muG6rE5Lw5nhuqxN4buc4buk4bqs4bucVuG6rCXhu5wq4bqsw5oq4bq84bqsQOG7nOG7kOG6rFXhu6Lhu5gq4bqsTcOKTeG7nOG6rCQ84bqsTjrDmeG7muG6rEzhu6DDmeG7nOG6rE3hu5w+4bq84bqsTeG7nMOKXeG6ouG6sC9A4bq24bqwQOG6rE1V4bq8JCTDveG6pkDhurXhu6ROXeG6puG6tsOi4bucO+G6rE9Ww5nhu5rhuqxA4bucxajDmeG7muG6rE3hu5zhu6zDmeG7muG6rE3hu5zDil3huqzDmVfhuqwlKOG6rE1Z4bqsJOG7tuG6sC9A4bq24bqwQOG6rE1V4bq8JCTDveG6pkDhurXhu6ROXeG6puG6tuG7l+G7nC7hu7LDmeG7muG6rOG7o+G7nOG6vMOZ4buc4bqsw6zhu6Lhu5Aq4bqg4bqsJeG7nOG6vsOZ4buc4bqsQOG7nOG7rOG6rMWp4bui4buYJeG6rOG7oz3hu6DhuqxPLuG7tE3huqxbw4pN4bqsT1DDmeG7nOG6rFXhur7huqzDmlYl4bqsJT3hu6TDmeG7muG6rMOZ4bucPsOZ4bua4bqsT1DhurzhuqxM4bq+w5nhuqwlPcavw5nhu5rhuqxP4bui4buUw5rhuqxN4bum4bqsw5nhu5oqXeG6rE1Z4bqsW+G7hl3huqw94bq84bqsTeG7nMOKXeG6rMOZV+G6rE3hurzhu6Thuqwl4buA4bui4bqsVOG7nCrhuqx7KU3huqxOw4zDmeG6rE0u4bqg4bqsTOG7tuG7ouG6rMOaxKgl4bqsT1bhuqxOw4zDmeG6rE0u4bqsTeG6vOG7pOG6oOG6rCXhu5zhur7DmeG7nOG6rEDhu5zhu4jDmeG6rE/hurzhuqxO4buAw5nhu5rhuqx7w53hu6LhuqzhuqrhuqBD4bqse+G7gMOZ4bqsTsOMw5nhuqLhuqzhu6M9w5TDmeG6rE9Q4bq84bqsTOG6vsOZ4bqsTeG7puG6rCU9w5TDmeG6rELhuqjhuqxNWeG6rCThu7bhuqwk4buGw5nhuqxbKuG7iiXhuqDhuqxU4buiw5nhu5zhuqxO4buk4bq8w5nhu5zhuqLhuqzhu4vhu5rhu6Thur7hu6Lhuqw94bq84bqsTeG7puG6rE3hu5zhu7ThuqDhuqxD4bqsTeG7nCrDmeG7muG6rE0u4bqsTeG6vOG7pOG6rCXhu4jDmeG7muG6oOG6rCU9KsOZ4bua4bqsJcOMw5rhuqwkKeG6rFThu6Lhu5jDmeG6ouG6ouG6ouG6rOG6p0hN4bqsTOG7ouG7mCXhuqDhuqwlPeG7pMOZ4bua4bqsJeG7nOG7suG7ouG6rOG7muG7ouG6vMOZ4bqsw5nhur5d4bqg4bqsVOG7nOG7ouG6rCXhu5zhu7Lhu6Lhuqwl4bui4buQJeG6rE/hurzDmeG7muG6rE3hu5wqSsOZ4bqsTFDhuqxMLsOdTeG6rCThurzDmeG7muG6rMOaP+G6vOG6rMOZRsOZ4bua4bqsw5nhu6bDmeG7muG6oOG6rMOZ4bucKuG6rE3hu4gq4bqsJDzhuqxOOsOZ4bua4bqsT+G7ouG7mMOZ4bqsQOG7nDpN4bqsezrhuqwk4buiw5nhu5zhuqzhu5zhu6Thu4Al4bqsw5nhu5rhur5d4bqsTeG6vsOZ4bua4bqsJeG7hMOZ4bua4bqsVMOS4buk4bqsJeG7nMOT4buk4bqsw5nhu5oqXeG6rE1Z4bqsw5rhu4ol4bqs4bq8w5nhuqwl4buk4bq+w5nhuqx74buS4bqsTeG7nMOKXeG6oOG6rMOZV+G6ouG6sC9A4bq24bqwQOG6rE1V4bq8JCTDveG6pkDhurXhu6ROXeG6puG6tuG7oz0qw5nhu5rhuqwlw4rhuqzFqSzhuqzhur/hu67DmeG7muG6rMOs4buiw5nhu5wt4bqs4bujPS7hu7bDmeG7muG6rMOi4buww5nhu5rhuqzhurzDmeG6rEDhu5wu4buyw5nhu5rhuqzhu6Phu5zhurzDmeG7nOG6rMOs4bui4buQKuG6rE3hu5zhu6ThuqxM4bui4buQJcOB4bqs4bupw4pN4bqsT1DDmeG7nOG6rE8u4bu0TeG6rE3Dik3huqzDmeG7mipd4bqsTVnhuqxN4bucw4pd4bqsw5lX4bqsTeG7puG6rCXhu5zhu5Thuqxb4buGXeG6rD3hurzhuqwl4buA4bui4bqsT1DhurzhuqxM4bq+w5nhuqDhuqwl4buc4buy4bui4bqs4bua4bui4bq8w5nhuqwjKuG6vOG6rMOi4buww5nhu5rhuqzhurzDmeG6rEDhu5wu4buyw5nhu5rhuqxP4buC4bqsTeG7nDvhuqxPVsOZ4bua4bqsJeG7nOG6vMOa4bqsw5ouKuG6rHvDneG7ouG6rOG7n+G6teG7i+G6peG6rEDhu5wu4buyw5nhu5rhuqxPSl3huqzDmuG7gMOZ4buc4bqsJSpdw5TDmeG6rCU9Kl3hu5LDmeG6rCU9w5TDmeG6rFXhu6ThurzhuqwlPSpd4buSw5nhuqwl4buc4bq8w5nhu5zhuqx74buS4bqsTeG7sMOZ4bua4bqsJcOKTeG6rOG7l8Oiw6Lhu4vhuqDhuqxA4bucxajDmeG7muG6rE3hu5zhu6zDmeG7muG6rCVW4bui4bqsQOG7nOG7gMOa4bqsT+G7kMOZ4bqsw5nhu5ou4buy4bui4bqsTsOMw5nDgOG6rCUo4bqsw5nhu5rhur5d4bqsxJAv4bqq4bqo4bqs4buc4bq+w5nhu5rhuqwl4bucw4rDmeG7muG6oOG6rE3hu7DDmeG7muG6rOG6vMOZ4bqsQOG7nC7hu7LDmeG7muG6rE/hu5Iq4bqsTinhuqzhu5rhu6Lhurzhu6ThuqxM4bq8w5nhuqxN4buww5nhu5rhuqwlw4pN4bqsVOG7nCrhuqxOw4zDmeG6rE0u4bqsJT3hu6TDmeG7muG6rE/hu6bhuqwlxKhA4bqsJT0qw5nhu5rhuqzDmUbDmuG6rExGJeG6rHvhu5LhuqxN4buww5nhu5rhuqwlw4pN4bqs4buXw6LDouG7i+G6rHvhur7huqxA4bucxajDmeG7muG6rE3hu5zhu6zDmeG7muG6rCVW4bui4bqsQOG7nOG7gMOaw4Dhuqxdw5Qq4bqsTeG7iCrhuqxNw4pN4bqs4bucVuG6rFQi4bqsTeG6vMOa4bqsVOG7kCXhuqzhurzDmeG6rCXhu6Thur7DmeG6rEDhu5zFqMOZ4bua4bqsTeG7nMOKXeG6rHvhur7huqzDmljhu6Lhuqzhu5xW4bqsVOG7osOZ4buc4bqsTuG7pOG6vMOZ4buc4bqsQOG7nOG7huG7ouG6rE3hu6bhuqzhu54l4bqsw5nhu5zhu4ol4bqs4bqq4bqsTOG7oMOZ4buc4bqsTeG7nD7hurzhuqxN4bucw4pdw4DhuqxP4buuw5nhu5rhuqwl4buc4buy4bui4bqsJeG7nC7hu7LDmeG7muG6rFsqXcOUw5nhuqxU4bui4buUw5rhuqwlPeG6vOG6oOG6rOG7nC7DncOZ4bua4bqsTkvDmeG6rHvhu6Lhu5hN4bqs4buXw6LDosOi4bqsJeG7nClN4bqsJeG7kOG6rCXhu4Dhu6LhuqxNWeG6rCThu7bhuqLhuqzGoSrhurzhuqxU4bui4buUw5rhuqwlPeG6vOG6rE/hu4Lhuqxdw5Qq4bqsTeG7iCrhuqxNw4pN4bqs4bucVuG6rE7DjMOZ4bqsJeG7nClN4bqs4buc4bui4buYw5nhuqxPJsOZ4bua4bqs4bucLsOdw5nhu5rhuqxOS8OZ4bqs4buXw6LDouG7i+G6rE/hu5ThuqxU4buc4bui4bqsTeG7puG6rCQp4bqsTeG7rOG6rFvhu4Zd4bqsPeG6vOG6rCXhu5zhu6DhuqxN4bum4bqsJeG7nOG7lOG6rCXhu5zhu6TDiiXhuqzDmeG7gMOZ4bqsVFBA4bqsJeG7nOG7suG7ouG6ouG6sC9A4bq24bqwQOG6rE1V4bq8JCTDveG6pkDhurXhu6ROXeG6puG6tuG6sOG7osOa4bua4bqsJD1Nw73huqYvL03huqJM4bq84bukQOG7nCol4buc4buk4bqie8OZL07DkyRUJeG7pEAvw5nDk30kL0LhuqrhuqrhurgvROG6uk5F4bqo4bq44bqq4bqqQ+G6qiXhuqrDiUXhurhCRVVD4bqiU0Dhu5rhuqbhuqwv4bq24bqwL0DhurbhurBA4bqsTVXhurwkJMO94bqmQOG6teG7pE5d4bqm4bq24bqn4buU4bqsTeG7nDvhuqxPVsOZ4bua4bqsQOG7nMWow5nhu5rhuqzDmeG7mijhurzhuqDhuqzDmeG7nEfDmuG6rOG7nOG7gMOZ4bqsTeG7nOG7kOG6rE/hu5DDmeG6rMOaIU3huqwl4buc4buKQOG6rMOZ4buc4buKJeG6rCThu6zhuqx7OuG6rE3hu5zDil3huqx74bq+4bqsJeG7nOG7ouG7mCXhuqzhu5zhu4Dhu6LhuqxO4buk4bqsTeG7nMOKXeG6rOG7msOMXeG6rD3hurzhuqDhuqzDouG7sMOZ4bua4bqs4bq8w5nhuqwlUcOZ4buc4bqsT+G7guG6rE3hu6bhuqx74buEw5nhuqxM4buGw5nhuqx74buS4bqse+G7ouG7mE3huqwl4buEw5nhu5rhuqxNLuG7ssOZ4bua4bqsTeG7sMOZ4bua4bqsJcOKTeG6rE/hu4bDmuG6rEzhu4bhu6ThuqzhurzDmeG6rCXhu6Thur7DmeG6rOG7l8Oiw6LDouG6rHvhur7huqxNISrhuqzDmeG7gMOZ4bqsTSEq4bqs4bucVuG6rE/hu6zhu6Lhuqx7w53hu6LhuqxNw4pN4bqsTVnhuqwk4bu24bqs4bucVuG6rFThu6LDmeG7nOG6rE7hu6ThurzDmeG7nOG6rCU94bukw5nhu5rhuqxU4bucKuG6rE7DjMOZ4bqsTS7huqDhuqxNw4pN4bqs4bucVuG6rFThu6LDmeG7nOG6rE7hu6ThurzDmeG7nOG6rFThu5Al4bqs4buc4bu0QOG6rHvDneG7ouG6rMOZ4buc4bq+4bqs4bu24bqi4bqs4buf4bq14buL4bql4bqsJVHDmeG7nOG6rE/hu4Lhuqxbw4xd4bqsTinDmeG7muG6rE4p4bqsJeG7nOG7huG7pOG6rFThu5Dhuqzhu5zhu6Thu4BN4buc4bqsT+G7tCXhuqxN4bq84buk4bqsT+G7ouG7lMOa4bqsJSpdw5TDmeG6rCU9Kl3hu5LDmeG6oOG6rFThu6Lhu5TDmuG6rCU94bq84bqs4bq8w5nhuqwl4buk4bq+w5nhuqx74buS4bqs4buXw6LDosOi4bqsT+G7rOG7ouG6rHvDneG7ouG6rFThu5wq4bqsTsOMw5nhuqxNLuG6oOG6rOG7nFbhuqzhu5rhu6LhurzhuqxP4bugw5nhu5zhuqDhuqzDmeG7nOG6vuG6rOG7tuG6rFThu5Al4bqs4buc4bu0QOG6rCThu4bDmeG6rFsq4buKJeG6oOG6rFThu6LDmeG7nOG6rE7hu6ThurzDmeG7nOG6ouG6sC9A4bq24bqwQOG6rE1V4bq8JCTDveG6pkDhurXhu6ROXeG6puG6tuG7oypd4bqsw5nhu5zhu6LDlMOZ4bqg4bqsT+G7lOG6rE/hu4bDmuG6rEzhu4bhu6ThuqzhurzDmeG6rCXhu6Thur7DmeG6rEDhu5zFqMOZ4bua4bqsTeG7nOG7rMOZ4bua4bqsTeG7nMOKXeG6rMOZV+G6oOG6rCLhuqwl4bucIU3huqwlKeG6rOG7muG7osOKTeG6rE074bq84bqsw5nhu5ou4buy4bui4bqsTsOMw5nhuqx7S8OZ4bqsVeG6vuG6rEzhu6Lhu5jDmeG6rEDhu5zDikDhuqxA4bucxajDmeG7muG6rMOZ4buaKOG6vOG6rCXhu6wl4bqsw5nhu5zhu4ol4bqi4bqs4buX4bucxajDmeG7muG6rMOi4buGw5nhu5zhuqwkw4ol4bqs4buXw6LDosOi4bu5w6Lhu4vDouG6v+G6rFThu5wqXeG7kMOZ4bqsw5nhu5rhu5xQ4bqsw5nhu5ou4buy4bui4bqsTsOMw5nhuqxU4buc4buww5nhu5rhuqxOKeG6rCU9PuG6rE3hu5zhu4ol4bqsTuG7luG6rE3hu5zDil3huqDhuqxb4buEw5nhu5rhuqxO4buIKuG6oOG6rFThu5zhu57huqxP4busJeG6rCU94bukw5nhu5rhuqzDmeG7nOG6vuG6ouG6rGnhu5zhu6bhurzhuqx74bq8w5nhuqxM4bugw5nhu5zhuqzhu5rhurwk4bqse+G6vuG6rE/hu6bDmeG7muG6rHvhurzDmeG6rEzhu5BAw4DhuqxVRkDhuqxPSCXhuqwl4buc4bui4buQJeG6rExQ4bqsJSnhuqzDmeG7mkYl4bqsxILhurxAJeG7pMOa4bq8JeG6ruG6rE3hu5zhu6Thuqzhu5zhu5jhuqwl4buc4busw5nhu5rhuqxP4bui4buYw5nhuqxN4bucKsOZ4bua4bqsJeG7pOG6vsOZ4bqsw5nhu5zhur7huqDhuqwlKMOZ4bua4bqsJeG7iMOZ4bua4bqg4bqsJSjDmeG7muG6rMOZ4bucw4rDmeG7nOG6oOG6rCUow5nhu5rhuqwl4buc4bui4buQJeG6rExQ4bqsT+G7ouG7mMOZ4bqsJeG7osOUKuG6rCXhu5w64bqsTeG7sMOZ4bua4bqsJCrhu4ol4bqsVcOdw5nDgOG6rEzhu6zhuqwlPeG7nuG6rMOZWeG7ouG6rCXhu5zhu7LhuqxNJsOZ4bua4bqs4buc4bu0QOG6rFUi4bqi4bqs4bujPS7DnU3huqxU4buc4bui4bqsPeG7suG7ouG6rFThu5zhu6jhu6LhuqzDmeG7nOG6vuG6rHvhur7huqwlPS7DnU3huqxU4buc4bui4bqsT+G7ouG6rMOZ4buaO+G6rEDhu5zhu4bhu6LhuqxU4bui4buUw5rhuqwlPeG6vOG6rMOZWeG7ouG6rE8qw5nhuqzDmeG7iirhuqDhuqwlRiXhuqwl4buc4bui4buQJeG6rExQ4bqsT+G7ouG7mMOZ4bqsVOG7nOG7sMOZ4bua4bqsTeG7iMOZ4bqsJeG7nOG7ouG7kCXDgOG6rOG7sOG6rCXhu7DhuqDhuqxbw5PhuqzDmsOKXeG6oOG6rEDhu5zhu4bhu6LhuqxNw4pN4buc4bqsW+G6vOG6rEzhu5BA4bqsTyrDmeG6rMOZ4buKKuG6oOG6rMOZ4buaKuG7rsOZ4bqsVTzhurzhuqDhuqzDmeG7mirhu67DmeG6rMOZ4buc4bui4buYJeG6rHvhur7huqxU4buc4buww5nhu5rhuqxN4buGw5nhuqwlPeG7tuG6rE8u4buyw5nhu5rhuqxV4bus4bui4bqsJeG7nOG7pMOKJeG6rMOZ4buAw5nhuqLhuqxp4buc4bui4bqsW+G7hl3huqw94bq84bqsTeG7nMOKXeG6rE3hu4jDmeG6rCXhu5wpTeG6rOG7nOG7ouG7mMOZ4bqsJeG7nMOT4buk4bqsTcOKTeG6rEwuw51Nw4HhuqzhurXDiuG7pOG6rE9Ww5nhu5rhuqxN4bucw4pdw4DhuqzDmeG7mkYl4bqsT+G7ouG7mMOZw4DhuqxN4bucPuG6vOG6rE3hu5zDil3huqwl4buA4bui4bqsTeG7nFjhuqxP4buuw5nhu5rhuqwl4buc4buy4bui4bqs4buaxq/hu6LhuqxNISrhuqzhu5zhu6jhurzhuqLhuqzhurXDlMOZ4bqsTeG7gMOZ4buc4bqsT+G7puG6oOG6rE/hu5ThuqxA4bucxajDmeG7muG6rMOZ4buaKOG6vOG6rCXhu5zhu6Lhu5gl4bqs4buc4buA4bui4bqse+G7kuG6rMOZ4buaLuG7suG7ouG6rHvhur7huqwl4bq+4bui4bqsJOG7hsOZ4bqsVOG7nOG7ouG6rE3hu6bhuqxN4bucw4pd4bqsw5lX4bqsW+G7hl3huqw94bq84bqg4bqsw5nhu5ou4buy4bui4bqsTsOMw5nhuqxU4buc4buww5nhu5rhuqzDmcOUw5nhuqxV4bq+w5rhuqxNw4pN4bqsVeG7rsOZ4bua4bqsJEYl4bqsVOG7nsOZ4bqsWyrDmeG7muG6rCMq4bq8w5nhu5zhuqzDmeG7nOG6vuG6oOG6rCU9LuG7ssOZ4bua4bqs4buc4bu0QOG6rE/hu4LhuqxVRkDhuqwl4buc4bug4bqsw5nDlMOZ4bqsTOG7rOG6rCU94bue4bqsTTzhurzhuqwl4buc4bukw4ol4bqs4buc4bui4buUw5rhuqxN4bum4bqsTeG7nOG7rCXhuqwlPeG7pMOZ4bua4bqse+G6vuG6rFThu5zhu7DDmeG7muG6rE8u4bu0TeG6rFThu5zhu6bhurzDgOG6rE3hu5wqSsOZ4bqsTFDhuqwkw43DmeG6rCXhu5zhurzDmeG7muG6oOG6rCXhu5zhurzDmeG7muG6rE7DjF3huqDhuqxOOsOZ4bua4bqsTTrhuqxA4bucw4rhuqxO4bu44bqsT+G7lOG6rCXhu4Dhu6ThuqxV4bus4bui4bqsJeG7nOG7pMOKJeG6oOG6rFThu5zhu7DDmeG7muG6rE/hu5ThuqxP4buu4bqse8SoJeG6rE3hu4bDmeG6rCU94bu24bqsVeG7rOG7ouG6rE/hu6Lhuqx74bq+4bqsTTzhurzhuqwl4buc4bukw4ol4bqs4buc4bui4buUw5rhuqLhuqxp4buc4bui4bqsW+G7hl3huqw94bq84bqsTeG7nMOKXeG6oOG6rCXhu6DDmuG6rMOaxq/hu6LhuqxNw4pN4buc4bqsTMOK4buk4bqsTeG7nMOKXeG6rMOZ4buc4bq8w5nhu5zhuqzDmeG7nOG7iiXhuqzEgkzDiuG7pOG6rE3hu5zhu6ThuqxVKU3huqxVLuG7tMOZ4bua4bqsw6Lhu4bDmeG7nOG6rCTDiiXhuqzhu5fDosOiw6Lhuqwl4bucw5Phu6Thuqwk4bus4bqs4bqq4bqqROG6rOG7nOG7pEhN4bqsw6Lhu7DDmeG7muG6rOG6vMOZ4bqsw5lZ4bui4bqs4bua4buIw5nhuqzDmeG7nOG7iiXhuq7huqxP4buU4bqsJeG7oMOa4bqsw5rGr+G7ouG6rE3Dik3hu5zhuqxOxKhA4bqsTeG7nMOKXeG6rHvhur7huqwlV+G6rE3hu5whTeG6rHvhu6Lhu5hN4bqsJeG7nOG7pMOKJeG6rMOZ4buAw5nhuqDhuqxNISrhuqzDmeG7mi7hu7Lhu6LhuqLhurAvQOG6tuG6sEDhuqxNVeG6vCQkw73huqZAMyol4buc4bukPeG6puG6tjPDmeG7nOG6rOG7o+G7nFnhurAvQOG6tg==

Anh Thơ

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Xuyên đêm lấy mẫu xét nghiệm COVID-19

Xuyên đêm lấy mẫu xét nghiệm COVID-19
2021-05-07 21:43:16

PTĐT - Toàn bộ cán bộ Khoa xét nghiệm Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Phú Thọ đã được huy động để xét nghiệm COVID-19 cho hơn 2000 nhân viên...

Cụ ông 92 tuổi với trái tim nhân ái

Cụ ông 92 tuổi với trái tim nhân ái
2021-05-07 13:24:40

PTĐT - Ngày 7/5, tại trụ sở Hội CTĐ tỉnh, cụ Lê Ngọc Trân, 92 tuổi, hiện đang sống tại khu Tràng Đông, phường Thanh Miếu, TP Việt Trì đã trực...

Xây dựng thị xã Phú Thọ xanh - sạch - đẹp

Xây dựng thị xã Phú Thọ xanh - sạch - đẹp
2021-05-07 08:33:06

PTĐT - Những năm qua, thị xã Phú Thọ đã phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể, các địa phương đẩy mạnh các hoạt động thiết thực nhằm nâng cao ý thức...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long