Cập nhật:  GMT+7
xq/Do1lXIOG6pyTDrMOs4bueVmjhu4rEg+G7i+G6pzJW4buo4butw6NsV+G7i+G6tyDDo1fhu53huqDhu61XIMOjxKkgV+G6rcOz4bqp4bqjVyDDo8SDOOG6qVfhu4vDoyzhuqnhuqNX4bqn4bq3IMOjV8Os4buNVyBsJFfhu4jDneG7slfDlcSDYeG7i1fhuqgk4bqtxq8vw6NZ4buoxq9oVyDhuqckw6zDrOG7nlZo4bux4bqrMOG7k1bhu6jGr8SD4bqt4bqjV8Osw60g4bueVi8vIMOZIiThuqtow6Phu4nhu4vDo+G6q8OZw7XhuqkvMDLDrOG6peG7i+G6q2gv4bqpMsO0w6wvWSNY4buyL+G7tCMwWVhAWOG7uFjhu7bhu4tZ4bu24bu24buyPeG7suG6p1nDmcOiaOG6o1ZXL+G7qOG7rSUgVyB74buJV+G7i8OjbFfhu4jDneG7slfDlcSDYeG7i1fhuqgk4bqtVzvhuqlX4bqtw7PhuqnhuqNXw6wk4buJVyIq4bqpV+G7i8OjLOG6qeG6o1cgbCRXSeG7iSThuqnhuqNXw4M/xIPDmcavL2jhu6jGr2hXIOG6pyTDrMOs4bueVmjhu7Hhuqsw4buTVuG7qOG6qOG6oyThu5NXw6wk4buJV+G6pcOjxINX4buIw53hu7JXw5XEg2Hhu4tX4bqoJOG6rVfhuqPEgyrhuqnDo1cgw6PEgzjhuqlX4buLw6Ms4bqp4bqjV8O14buHxINX4buLxqFXw6zhurlXWS1YV+G7i8OtbuG7hyBX4buIw53hu7JX4bud4buJw6zhu4vDrSThuqfEgyRXZlfDtWPhuqnhuqNXIj/huqnhuqNXw7Vj4bqp4bqjVyDDo+G7ieG6qeG6o1fhuqU44buLV+G7iMOd4buyVyDDozzhu4lX4bujV+G6qTvhuq1Xw51YWSPDmlfDqeG6qeG6o1fDjCThuqfhuq0k4bqpV+G7neG6p1fhuqTDoyThuqfEg+G6oSTDmlfhu63Do2xX4buL4bq3IMOjV+G6psSDN+G6qVcx4bqrKuG6qVfhu7Fi4bqp4bqjVzElVyDDozzhu4lX4bujV+G7puG7neG6oOG7rcWow5pXMTpX4bqj4buNxINX4buLxIPhuqlX4bqpw6Ms4bqpVyDDo8SpIFfhuq3Ds+G6qeG6o1fhu4vhu4fEg1fDqeG6qeG6o1fhu4rDrXvhuqlXSeG7ieG6uSBX4buK4buJPuG6qcOaV0jDo2JX4butw6NsV+G7i+G6tyDDo1fhu4vDo27hu4PhuqnhuqNX4buLw63DsiBXw5XhuqDhuqDDmcavL2jhu6jGr2hXIOG6pyTDrMOs4bueVmjhu7Hhuqsw4buTVuG7qOG7isSD4bqpV+G6qcOjLOG6qVcgbCRXw6nhuqnhuqNX4bud4bqnV+G6pMOjJOG6p8SD4bqhJFfDtcSDOOG7i1RX4oCc4butw6PEqSBX4bqtw7PhuqnhuqNXIMOjxIM44bqpV+G7i8OjLOG6qeG6o1fhuqnhuqMq4buTV8Ojw6nhuq1X4bqpJOG7k1cgbCRXICUgVyIm4bqpw5lX4buKw6nEg1fDrT7hu4tX4buLw7JXw6Mq4bqrV8O14bqxV+G6pTjhu4tXaeG7iT9X4bqpKuG7k1cgbCRX4buIw53hu7JXw5XEg2Hhu4tX4bqoJOG6rcOZV3Y84buTV+G6pypX4bqt4bq94buLV+G7i8OjKuG6qcOjV+G7i+G6ryDDo1fDrT7hu4tX4buL4buJ4buTYeG7i1fDteG7g8SDV8O14buHxINXImLhuqnhuqNXMSVXw5XEg2Hhu4tX4bqoJOG6rcOZV+G7rcOjxKkgVyAlIFciJuG6qVfDrDZX4bqjIeG7i1fDoyXEg1fhuqnDo+G7j+G6qeG6o1fhu4vDoyrhuqnDo1cgw6nhuqnhuqNX4bqn4buH4bqpV8Oj4buB4bqpV+G6qeG7jyRX4buLw63huqvhuqnhuqNX4buLbuG7geG6qeG6o1fhuqckxIPDmeKAncavL2jhu6jGr2hXIOG6pyTDrMOs4bueVmjhu7Hhuqsw4buTVuG7qMOVY+G6qeG6o1cgw6Phu4nhuqnhuqNX4bqlOOG7i1fhu4jDneG7slcgw6M84buJV+G7o1fhuqk74bqtV8OdWFkjV+G6pypX4bqne+G6qVfhu4vDo29Xw51X4bqnxIM34bqpV+G7i8SDOGhXImLhuqnhuqNXMSVXw5XEg2Hhu4tX4bqoJOG6rVfhuqNiaFfhuq0h4buLV2ZXw6w84bqpVyDDo+G7gcSDVyDDozzhu4lX4bqnayBXMCrhuqnDo1cgw6PhuqtX4bqnbyRX4buL4buJw6rEg1fhu4jDneG7slfhuqnDo27huqnhuqNXMTzhu5NX4bqt4buHxINX4bqnKlfhuqd74bqpVzF74buJV+G7i8SDN+G6qVcgw6PEqeG6qeG6o1fhu4skVzFu4buFIFfDo25m4bqp4bqjV+G6qcSDOeG6rVfDteG7icSDVyDDo8SDOOG6qVfhu4vDoyzhuqnhuqPDmVdGV8O1Y+G6qeG6o1cgw6Phu4nhuqnhuqNX4bqlOOG7i1fhu4jDneG7slcgw6M84buJV+G7o1fhuqk74bqtV8OdWFnhu7jDmlfhu4jDneG7slfDlcSDYeG7i1fhuqgk4bqtVzBu4buHxINXw6zDslcwXeG6qVcwLOG7i1cgbCRXw6Phu4k+4bqpV+G6p+G7ieG7k2HhuqlXw7XEgzfhuqlX4buK4bqrw6zDo8SD4buTJFfhuqzEg+G7icOtJFcxOlcxw6FX4buLw6Phu4kkVyA/V+G7slfhu4vDrX3huqlXZlfDtWPhuqnhuqNXIj/huqnhuqPDmlfhu4vDreG6q+G6qeG6o1cxYlcgYlcgP1fhu4vDoz7hu4tXIibEg1dYLcOdV+G7i8OtbuG7hyBX4buIw53hu7JX4bud4buJw6zhu4vDrSThuqfEgyTDmcavL2jhu6jGr2hXIOG6pyTDrMOs4bueVmjhu7Hhuqsw4buTVuG7qOG7isOtbuG7hyBX4bqlw6PEg1fhuqc34bqpVzFu4buD4bqp4bqjV+G7i8OjJOG6rVcww7JXw7Vj4bqp4bqjVyDDo+G7ieG6qeG6o1fhuqU44buLV+G7iMOd4buyVyDDozzhu4lX4bujV+G6qTvhuq1Xw51YWSPDmlfDleG6oOG6oFcxOlfhuqPEgyThuqtX4bqpw6PEg2Hhuq1Xw7VrVyDDo+G6q1fhu4jDneG7slfDlcSDYeG7i1fhuqgk4bqtV+G6pypXaMOjPuG6qVcxPuG7iVfhuqPEgyrhuqnDo1cxxIPDoeG6rVfDrOG6uVcxe+G7iVfhu4vEgzfhuqnDmlfhuqnDo27huqnhuqNX4buLw6N74buTV+G7i8OtY1fDo+G7iT7huqlX4bqn4buJ4buTYeG6qVfDtcSDN+G6qVdIJMOt4bqlV8ODJOG6qeG6o1fDjDLhuqtXMTpXw6Phuqsq4bqpV+G7i8OjKuG6qcOjV8O1buG7heG7i1fhuq1vIFfhu5M34buJVyB74buJw5pX4bqlw6PEg1cxJeG6qcOjVyImxINX4buIw53hu7JX4bud4buJw6zhu4vDrSThuqfEgyRXw7Xhu4fEg1fhu4vGoVfDrOG6uVdZLVhXw7UqV8OjxINh4bqpVzEk4bqp4bqjV+G7i8OtKuG6qVcxe+G7k1cg4buBV8Oj4bq9xINX4bqnZOG7i1fDtSrhuqtX4buLb1fhuqU44buLw5nGry9o4buoxq9oVyDhuqckw6zDrOG7nlZo4bux4bqrMOG7k1bhu6jhuqg44buJV+G6qcOj4bqx4bqpV+G6qcOjfeG6qVcgw6PEgzjhuqlX4buLw6Ms4bqp4bqjVyBsJFfhu4jDneG7slfDlcSDYeG7i1fhuqgk4bqtV+G7i8Ot4bqr4bqp4bqjVyLhurnEg1cgP+G6qcOjVzHhur3Eg1ciYuG6qeG6o1fDrOG6uVdZV3bDqeG6qeG6o1fhuqgk4bqtV+G7o1fhuqcqV+G7iMOd4buyV+G7isOjJcSDV+G6piThuqlXMTpXIMOj4bqv4bqpw6NX4buLw6NvIFci4bq3V+G6p+G6qybEg1fDrCThu4lXw51X4buLw6194bqpV+G7i8Oj4buJJFfhuqfEgzfhuqlX4buLxIM4aFfhu4vDrW7hu4cgV+G7iMOd4buyV+G7reG6veG6qeG6o1fDo2MkV+G7rzzhuqlXIMOjbFfhuqjDozzhuqlXMDzhuqlX4buKw63Egznhu4lX4buKxIM34bqpV8O1Klfhu4jDneG7slfhuqjDo33hu4tX4buxP+G6qVfhu4vDo+G6sVfhuq3hu4fEg1fhu4vDoz7hu5NX4buLw6Mq4bqpw6NX4buL4bqvIMOjV+G6p+G6tyDDo1fDrOG7jVcgbCRXw6Phu4k+4bqpV+G6p+G7ieG7k2HhuqlXw7XEgzfhuqlXSCTDreG6pVfDgyThuqnhuqNXw4wy4bqrVyBiV+G6o8SDJVfhu4vDreG6t1fhuqnDo25X4buLw6M4V+G6qSrhuqvDmVfhu63Do+G6r+G6qcOjV8O14bqxV+G7i8OjOMOaV+G6qeG6oyThu5NXw6wk4buJV+G6pcOjxINX4bqlOOG7i1fhu4vDo8SpIFfhu4vDrX3huqlXMT7hu4nDmlfhu63Do2xX4buL4bq3IMOjV+G7neG6p1fhuqTDoyThuqfEg+G6oSRXIGwkV+G7neG6oOG7rVcxOlfhuqPhu43Eg1fhu4vEg+G6qVfhuqnDoyzhuqlXIMOjxKkgV+G6rcOz4bqp4bqjV0jDo2JX4butw6NsV+G7i+G6tyDDo1fhu4vDo27hu4PhuqnhuqNX4buLw63DsiBXw5XhuqDhuqBX4buKw6174bqpV0nhu4nhurkgV+G7iuG7iT7huqnDmcavL2jhu6jGr2hXIOG6pyTDrMOs4bueVmjhu7Hhuqsw4buTVuG7qOG7isOtbuG7hyBXMWLDmlfhu4smxINX4bqiJOG6pyRX4bqjxIM/xINX4buLw6NuZuG6qeG6o1ciYuG6qeG6o1cxJVcgw6M84buJV+G7o1fDnVhZQFcw4bqrV+G7neG6oOG7rVfhu4vDqlcgw6NvIFfhu4smxINX4buKw6MlxINX4bqmJOG6qVfDtSrhuqtXIOG7ieG6ucSDV+G7i8OjJeG6qeG6o1dZWVfhuqk74bqtV+G6qeG6o+G6qyXEg8OaV8OV4bqg4bqgVzE6V8O1xIPhuqnDo1cww7JXMW7hu4UgV+G6qcOjfeG6qVfhuqPEgz/Eg1fhu4vDo25m4bqp4bqjV+KAnOG6psSDN+G6qVcx4bqrKuG6qVciYuG6qeG6o1cxJVcgbCRX4bqpO+G6reKAnVfhuqnDo+G7g1fhu4vDoyrhuqnDo1fhu4vhuq8gw6NXIGJX4bu4VzHhur3Eg1fhu4vhu4nhu5PDoeG6qVfhuqPEgyrhuqnDo1fDtTNX4buLw6Mk4bqtVzDDslfDtWPhuqnhuqNXIMOj4buJ4bqp4bqjV+G6pTjhu4tXIMOjPOG7iVfhuqdrIMOaV+G6o+G6u+G6rVcgJSBXMeG6vcSDV+G7i+G7ieG7k8Oh4bqpV+G6qSThuq3Dmlfhuqnhu49XaeG7ieG6uSBX4bqjxIMkw5pX4buIw53hu7LDmlfhu4hZPcOaV+G7iFnhu7hXw7UqVzHhur3Eg1fhu4vhu4nhu5PDoeG6qVfhuqHhu4nhu4vDrCThuqdX4bqpJOG6rcOaV+G7i8Ot4bqr4bqp4bqjVzFiV+G7slcx4bq9xINX4buIw53hu7LDmlfhu4hZPcOaV+G7iFnhu7hX4bqne+G6qVfhu4vDo29Xw51X4bqnxIM34bqpV+G7i8SDOGhXIGJX4bqtIeG7i1dmV8OsPOG6qVcgw6Phu4HEg1cgw6M84buJV+G6p2sgw5nGry9o4buoxq9oVyDhuqckw6zDrOG7nlZo4bux4bqrMOG7k1bhu6jhuqjhuqPhuqsqxINXw60kw5pXw5XhuqDhuqBXIGPhuqlXMTvhuqnhuqNXICTEg1fDtSpX4buLw6pXIMOjbyBX4buLw6Mq4bqpw6NXIMOp4bqp4bqjV+G6qcOjxIM54buJV+G6o8SDP8SDVzE+4buJVyBsJFfhuqXDo+G7iVfDtcOyIFfhuqnDo25X4bqjxIM/xINX4butPOG7iVfhuqcmIFci4bq9V+G6oeG7ieG7i8OsJOG6p1fDtcOpVzHhurcgw6NXIMOjPOG7iVfhu6PDmlfDtWPhuqnhuqNX4bqn4bqrJsSDV+G7ncOsxIMk4bqpV+G7reG7iWhX4bqp4buPw5pXw7Vj4bqp4bqjV+G6p+G6qybEg1fhu4jDneG7slcgw6M84buJV+G7o8OaV8O1Y+G6qeG6o1fhuqfhuqsmxINX4bqh4buJ4buLw6wk4bqnVyDDozzhu4lX4buj4oCmxq8vaOG7qMavaFcg4bqnJMOsw6zhu55WaOG7seG6qzDhu5NW4buo4butY+G6qVfhu4smxINX4bqiJOG6pyRX4buLw60k4bqrV+G6o8SDP8SDVyBsJFfhuqbEgzfhuqlXMeG6qyrhuqlX4buxYuG6qeG6o1cxJVd2w6nhuqnhuqNX4bqoJOG6rVfhu6NX4bum4bud4bqg4bqgxahXMMSDw6DhuqlXw60kV8O1KuG6q1fhu4vDoyXhuqnhuqNXPVfhuqk74bqtV+G6qeG6o+G6qyXEg8OaV8OV4bqg4bqgVyBt4bqp4bqjV+G6qcOjfeG6qVcxbuG7hSBX4bu2V+G6o8SDP8SDV+G7i8OjbmbhuqnhuqNX4bqj4bq74bqtV+G6psSDN+G6qVcx4bqrKuG6qVciYuG6qeG6o1cxJVfhu5Hhu4k+4buLV8OsLCDDmlfDg+G7iT7huqlX4bqn4buJ4buTYeG6qVfDtcSDN+G6qVciYuG6qeG6o1cxJVfhuqnhu49X4buR4buJPuG7i1fDrCwgV+G7psOj4buJPuG6qVfhuqfhu4nhu5Nh4bqpV8O1xIM34bqpV+G6rCTEg1d2byBX4butw6Phu4nhuqnhuqPFqMOaVyB74buJV+G7i8OjbFfhu4vDrTVX4buR4buJPuG7i1fDrCwgV+G7pnbhuqsq4bqpV8OVO+G6qVfDg33hu4nFqMOaV+G7i8SDOeG6qVfDtWFX4buKw61k4bqp4bqjV8OD4bqrKuG6qeG6o1fhu6bhuqDhuqbhu61X4buKw6Mk4bqpw6NXw4NiJMWoVzFu4buFIFcie+G7iVfDtSrhuqtXMeG6vcSDV8Oj4bqx4bqpw6NX4buLxIM34buJVyLEg8Oh4buJVyBsJFfhu53huqDhuqBXw7UqV+G7i8Ot4buFV+G6p+G7mVfhu4vDrWThuqnhuqNX4buLKsSDV+G7isOtbuG7geG6qeG6o1fhu4rDo+G6t1fhuqZhV+G7isOtxIPhuqnDo1fhuqPEgyrhuqnDo1fhuqPEgz/Eg1fhu4vDo25m4bqp4bqjV+G6qeG7j1fhu4vDreG7hVfhuqfhu5lX4buLw61k4bqp4bqjV+G7iyrEg1fhu5Hhu4k+4buLV8OsLCDDmcavL2jhu6jGr2hXIOG6pyTDrMOs4bueVmjhu53hu4nhu4vDo+G6q8OtVuG7qOG7isOjMuG6q1fhu4rhu4rhu5DDleG6qMavL2jhu6g=

Theo TTXVN

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Việt Nam xếp sau Thái Lan, Singapore tại AFF Cup

Việt Nam xếp sau Thái Lan, Singapore tại AFF Cup
2024-05-21 08:14:00

Chiều 21/5, Lễ bốc thăm chia bảng ASEAN Cup 2024 (hay còn gọi là AFF Cup) sẽ diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam. Dưới thời HLV trưởng Kim Sang Sik, đội bóng áo đỏ đang được kỳ vọng...

Eden Hazard trên hành trình trở thành số 1

Eden Hazard trên hành trình trở thành số 1
2018-01-10 07:59:43

Một ngôi sao, là Philippe Coutinho, vừa rời bỏ Premier League. Vậy bao giờ đến lượt Eden Hazard? Có vẻ như sẽ sớm thôi bởi mục tiêu của anh là giành Quả bóng vàng.

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long