Cập nhật:  GMT+7
Xấ=@7e.nnÚỸkOầoeaỸYỵấõ@oẫ7ấ@ẹốì7@6}o@92ó@7ấóởăẹ@oấ{é@71k@Ẹấ(@ẹốì7@oìầ@Nầẹâ.kẻmaX/ấ=YXk@7e.nnÚỸkỳẻ8ởỸYXầéâ@nm7ÚỸ//7Ử6.ẻkấóoấẻỬớẹ/8anđoẻk/ẹaờn/$$#;/===8&#,$*##o=;$,$*e=ỬdkâỸ@/Yỵấõ@oẫ7ấ@ẹốì7@Ẹâóởẳẹ@Ợó0ẹ@Kấò7@ớ(@Kấó@ẹấ0ẹ@eãẹ@9ốịẹâ@oấ{é@71k@Ẹấ(@ẹốì7@oìầ@ỵgẹâ@ấẻ(@Nầẹâ.kẻmaỬ@VụẹấỨ@OOỢỚẸWX/kYXk@7e.nnÚỸkẤa.8ỸYĐấẻ<ẹâ@=;ấ*&@ẹâ(ở@$*/$Ự@oấaẻ@âầị@9ẫ.@kấốíẹâỰ@7ấóởãẹ@7í@9ố.@ỵấõ@oẫ7ấ@ẹốì7@Ẹâóởẳẹ@Ợó0ẹ@Kấò7@7ọẹâ@Kấó@ẹấ0ẹ@ớ(@ỹẻ(ẹ@71k@7.ẻ@Ớầằo@Ẹ.é@9>@9ăẹ@n0ẹ@6.ở@lóễ7@oă@ỵấ.ẹâầỰ@6}o@92ó@7ấốíẹâ@omẩẹấ@7ấóởăẹ@oấ{é@71k@Ẹấ(@ẹốì7@Nầẹâ.kẻmaỬX/kYXk@7e.nnÚỸkỳẻ8ởỸYỹẽẹ@ỵấõ@oẫ7ấ@ẹốì7Ự@Kấó@ẹấ0ẹ@ớ(@ỹẻ(ẹ@o)ầ@n0ẹ@6.ởỰ@ớắ@kấậ.@Nầẹâ.kẻma@7ẽ@ỳg@omốĩẹâ@Ẹâẻ)ầ@âầ.ẻ@Ớầớầ.ẹ@ỳ.e.đmầnấẹ.ẹỰ@ỹ)ầ@nồ@Nầẹâ.kẻma@o)ầ@Ớầằo@Ẹ.é@D.ở.@M.oẹ.éỬX/kYXk@7e.nnÚỸkỳẻ8ởỸYỚắ@kấậ.@Ớầằo@Ẹ.é@7ẽ@ỹ)ầ@nồ@Ớầằo@Ẹ.é@o)ầ@Nầẹâ.kẻma@É.ầ@Kấốì7@ỷôẹâỰ@7!ẹ@6g@ớ(@ẹấ0ẹ@ớầãẹ@ỹ)ầ@nồ@ló!ẹ@Ớầằo@Ẹ.é@o)ầ@Nầẹâ.kẻmaỬX/kYXk@7e.nnÚỸkỳẻ8ởỸYOấaẻ@7ấốíẹâ@omẩẹấỰ@8ổ@đầăẹỰ@omẻẹâ@đấóểẹ@đấh@7ấóởăẹ@oấ{éỰ@ỵấõ@oẫ7ấ@ẹốì7@Ẹâóởẳẹ@Ợó0ẹ@Kấò7@nả@ấgầ@đầăẹ@Ohẹâ@oấễẹâ@Ấ.eầé.ấ@Ở.7ẻ6Ự@ấgầ@9(é@ớìầ@Oấõ@oốìẹâ@Eỡ@Ấầặẹ@EẻẹâỰ@ấgầ@đầăẹ@ỵấõ@oẫ7ấ@Lóễ7@ấgầ@O.ẹ@ỵấó.ẹ-DầẹỬX/kYXk@7e.nnÚỸkỳẻ8ởỸYỵ!7@7óg7@oầăk@ợò7@71k@7.ẻ@ẹ(ở@ẹấ[é@oấò7@94ở@7!7@oấề.@oấó3ẹ@ấỉk@o!7@ấ.ầ@ẹốì7@9>@đỡ@đăoỰ@oấ<ẻ@eó3ẹ@7!7@7ấốíẹâ@omẩẹấ@ấỉk@o!7@éìầỰ@e(é@n0ó@n}7@ấíẹ@ló.ẹ@ấằ@ỹễầ@o!7@7ấầăẹ@eốỉ7@Ớầằo@Ẹ.é-Nầẹâ.kẻmaỬX/kYXk@7e.nnÚỸkỳẻ8ởỸYỵ!7@6gỰ@ẹâ(ẹấỰ@8ẻ.ẹấ@ẹâấầằk@ấ.ầ@ẹốì7@7ôẹâ@nả@om.ẻ@9hầ@7!7@ớ{ẹ@đầằẹ@ấỉk@o!7@omẻẹâ@7!7@ecẹấ@ớổ7@đầẹấ@oăỰ@oấốíẹâ@é)ầỰ@lóễ7@kấêẹâỰ@oấểẹâ@oầẹ@ớ(@omóởắẹ@oấểẹâỰ@đấẻ.@ấế7@7ểẹâ@ẹâấằ…X/kYXk@7e.nnÚỸkỳẻ8ởỸYXầéâ@nm7ÚỸ//7Ử6.ẻkấóoấẻỬớẹ/8anđoẻk/ẹaờn/$$#;/===8&#,$*##o=;$,$*e$ỬdkâỸ@/YẤẩẹấ@<ẹấ@ỵấõ@oẫ7ấ@ẹốì7@Ẹâóởẳẹ@Ợó0ẹ@Kấò7@ớ(@Kấó@ẹấ0ẹ@85ẹ@92ó@ỹẻ(ẹ@9)ầ@6ầặó@71k@7.ẻ@Ớầằo@Ẹ.é@9ăẹ@Nầẹâ.kẻmaỬ@VụẹấỨ@Oấễẹâ@Ẹấ1o/OOỢỚẸWX/kYXk@7e.nnÚỸkỳẻ8ởỸYOmẻẹâ@7ấốíẹâ@omẩẹấ@7ấóởăẹ@oấ{éỰ@ỵấõ@oẫ7ấ@ẹốì7@Ẹâóởẳẹ@Ợó0ẹ@Kấò7@7ôẹâ@nả@8ổ@ớ(@kấ!o@6ầặó@o)ầ@ỹễầ@oấẻ)ầ@ỷẻ.ẹấ@ẹâấầằk@Ớầằo@Ẹ.é-Nầẹâ.kẻmaỰ@oầăk@ẹấầắó@8ẻ.ẹấ@ẹâấầằk@ấ(ẹâ@92ó@Nầẹâ.kẻmaỬX/kYXk@7e.nnÚỸkỳẻ8ởỸYN.ó@*,@ẹ{é@Ớầằo@Ẹ.é@ớ(@Nầẹâ.kẻma@oấầăo@e3k@ló.ẹ@ấằ@ẹâẻ)ầ@âầ.ẻỰ@,@ẹ{é@ẹ0ẹâ@71k@ló.ẹ@ấằ@nẻẹâ@kấốíẹâ@eãẹ@ỹễầ@o!7@7ấầăẹ@eốỉ7Ự@ấầằẹ@Nầẹâ.kẻma@e(@égo@omẻẹâ@6.@ẹốì7@92ó@oố@eìẹ@ẹấ1o@ĩ@Ớầằo@Ẹ.éỰ@eôở@đă@??@or@ÓNỷ@ớìầ@â2ẹ@$Ử,##@8ổ@!ẹỬX/kYXk@7e.nnÚỸkỳẻ8ởỸYĐấó@7ểẹâ@ẹâấầằk@Ớầằo@Ẹ.é-Nầẹâ.kẻma@e(@égo@6ầặó@oốỉẹâ@omẻẹâ@ấỉk@o!7@ấ.ầ@ẹốì7@ớ(@9ăẹ@ẹ.ởỰ@ớễẹ@7õ.@Nầẹâ.kẻma@92ó@oố@ớ(ẻ@7!7@đấó@7ểẹâ@ẹâấầằk@o)ầ@Ớầằo@Ẹ.é@9>@eãẹ@9ăẹ@=*@or@ÓNỷỬ/ỬX/kYXk@7e.nnÚỸkNẻóm7aỸYẸâófẹ@OOỢỚẸX/kY

Nguồn TTXVN

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long