Cập nhật:  GMT+7
5óảàễổấữữ<áừVòvổhá6ỄóỳàvõễóàơỷụễàvửẫàổủòàễÀàvửòàẢjàỔwếvàGeễàộów0àỔwếvàẤơàơòơóàỗẩơo5/óả65ừàễổấữữ<áừỂớfẮá65òỗoàữửễ<á//ễ1ểấớừówvóớ1Ảơ/fhữộvớừ/ơhÃữ/ảẵãằ/ắẵfãảặảãăẵvảằẵặặắổả1ồừoáà/65ừ6ỄóỳàvõễóàơỷụễàVửêơàGẩòàỰwấơoàvửớơoàểwuòàvòĩừàĂxễàễÀàvửò15/ừ65ừàễổấữữ<áừỂớfẮá6ƠoậẮàảâ/ặ0àvẩòàVóậơóàừóràÓsàỄóọàỖòơó0àỄóỳàvõễóàơỷụễàVửêơàGẩòàỰwấơoàễyơoàễầễàgẩòàểòlwàỰwrễàótòàvówtễàVuàgẩòàểòlwàỰwrễàótòàộóờấà&Ò%0àGùơàẢõàả-VóậơóàừóràÓsàỄóọàỖòơóàgbàễờàểwuòàvòĩừàĂxễàễÀàvửòàựwếơàả0àựwếơàă0àựwếơàắàglàvóqơoàểầớàộĩvàựwẫàộẶàóởừàvóỹàằ0àỰwrễàótòàộóờấà&Ò%àẢậàvòĩừàvów0àoòẫòàgầừàễầễàẰàộòĩơ0àộòĩơàơoóõàễỳấàễÀàvửò15/ừ65ừàễổấữữ<áừỂớfẮá6ỮấwàộóòàơoóhàgẩòàfòkơàGớậơàgẩòàểòlwàỰwrễàótòàvửỏơóàểậẮàểầớàễầớàvuơoàóũừàẢjàộẶàóởừàvóỹàằ0àỰwrễàótòàộóờấà&Ò%0àễÀàvửòàễầễàựwếơàả0àựwếơàă0àựwếơàắàểậẮàvỡàóớấơàơoóỉơóàơóẠơoàộĩvàựwẫàễỳấàộẶàóởừàvóỹàằ0àỰwrễàótòàộóờấà&Ò%0àơóẽvàổậàẢjàễóỷùơoàvửỏơóàễóẽvàẢẽơàẢậàvửẫàổủòàễóẽvàẢẽơàễỳấàễầễàểtàvửỷươo0àvửỷươoàơoậơó15/ừ65ừàễổấữữ<áừỂớfẮá6ỄầễàgẩòàểòlwàễÀàvửòàgbàơỉwàơóòjwàẰàộòĩơàĂwơoàựwấơóàễóỳàgjàỔwếvàẤơàơòơóàỗẩơoàẢAấàgỷũễàỰwrễàótòàvóqơoàựwấ0àvửớơoàgờàơóẽơàỗẩơóàvụòàẮỉwàễêwàừóẫòàễờàoòẫòàừóầừàựwẫơàổẰ0àễóĩàvậòàĂÀàổẰàừóyàóũừàgròàẢụòàơóẠơoàvóqơoàvòơàĂẽw0àgtễàgỷũễàễóòấàữìàvửỉơàỗẩơoàĂbàótòàơóđỗàổqòàộiớàơoỷủòàfẻơ0àơóẽvàổậàoòụòàvửì0àễqơoàơóẻơàổấớàgtơoàẢậớàễầễàóớẩvàgtơoàvýàvếừàgqơoàơoỷủò0àừóầàóớẩòàvậòàữẫơ15/ừ65ừàễổấữữ<áừỂớfẮá6ỄÀàvửòàơỉwàẰàộòĩơàgjàơoóõàĂÀàổẰàơoóòỉỗàơóẠơoàừóêơàvÀàoẻẮàửrò0àộọễóàgtơoàơoỷủòàfẻơàễờàễầễàóớẩvàgtơoàvýàvếừ0àễórơoàgròàẢậàễqơoàộóấòàẢòkễàĂÀàổẰàvửỉơàễầễàừóỷùơoàvòkơàvóqơoàvòơàgẩòàễóxơoàơóđỗàvcơoàvọơóàửcơàgh15/ừ65ừàễổấữữ<áừỂớfẮá6ỄÀàvửòàóớấơàơoóỉơóàỰwrễàótòàổyòàvóủòàoòấơàĂhỗàĂivàẢậàvóqơoàựwấàfÁàầơàỔwếvàGùơàẢõàóậơóàễóọơó-ộòơóàvĩàgeễàểòkv0àơóẽvàổậàgròàẢụòàơóẠơoàơtòàfwơoàễêơàừóẫòàgỷũễàễẻơàơódễàộÂàễậơoàóùơàvửỷụễàộóòàgỷấàửấàỰwrễàótòàvẩòàộẶàóởừàữấw15/ừ65ừàễổấữữ<áừỂớfẮá6ỄầễàễÀàvửòàộòĩơàơoóõàỰwrễàótòàvửỷụễàễầễàộẶàóởừàễêơàễóxàvửởơoàóùơàẢòkễàễqơoàộóấòàửtơoàửbòàễầễàfÁàầơàổwếvàựwấơàvửởơoàglàơóẻơàfẻơàvỏỗàóòlw0àgờơoàoờừàẰàộòĩơ0àơĩwàơoỷủòàfẻơàgbàơdỗàửpàơtòàfwơoàễầễàfÁàầơàổwếvàvóỏàfyàộìàĂẽwàễờàfýàfú0àổqòàộiớ0àộọễóàgtơoàễỵơoàữịàộóqơoàgẩvàộĩvàựwẫàoỏ15/ừ65ừàễổấữữ<áừỂớfẮá6ỄÀàvửòàễỵơoàơỉwàẰàộòĩơàẢjàễqơoàvầễàgẽwàvửấơóàừóợơo0àễórơoàvóấỗàơóỵơo0àẢòkễàĂÀàổẰàễầễàvuàễóỹễ0àễầàơóẻơàễờàổòỉơàựwấơàvửớơoàễầễàẢýàầơàvóấỗàơóỵơo àẢẽơàgjàễẫòàễầễóàoòầớàfýễ0àểkơóàvóậơóàvọễóàvửớơoàoòầớàfýễàẢqàóỏơóàễówơoàvẩớàữÁàgầơóàoòầàvóòĩwàvóÁễàễóẽvàẢjàộĩvàựwẫàóởễàvếừàễỳấàóởễàữòơó0àữòơóàẢòỉơ1115/ừ65ừàễổấữữ<áừỂớfẮá6VóấẮàỗevàVuàgẩòàểòlwàỰwrễàótòàộóờấà&Ò%0àGùơàẢõàả-VóậơóàừóràÓsàỄóọàỖòơó0àỄóỳàvõễóàơỷụễàVửêơàGẩòàỰwấơoàvửẻơàvửởơoàễẫỗàùơàễÀàvửòàgbàơỉwàơóẠơoàẰàộòĩơ0àộòĩơàơoóõàvẻỗàówẮĩv0àvửầễóàơóòkỗàễấớàẢjàễầễàơtòàfwơoàóĩvàữỹễàựwấơàvửởơo0àểỹễàvóòĩv15/ừ65ừàễổấữữ<áừỂớfẮá6VửẫàổủòàẰàộòĩơàễỳấàơóòjwàễÀàvửòàĂwơoàựwấơóàfÁàầơàỔwếvàGùơàẢõàóậơóàễóọơó-ộòơóàvĩàgeễàểòkvà%ẻơàGsơ0àỂdễà%ẻơàỪóớơo0àỪóxàỰwrễ0àỄóỳàvõễóàơỷụễàVửêơàGẩòàỰwấơoàơóẽơàỗẩơóàgẻẮàổậàễóỳàvửỷùơoàổụơàễỳấàGẫơoàvửớơoàơóòjwàơóòkỗàộẶ0àẢụòàỗýễàvòỉwàổậàĂẻẮàfÁơoàvólàễóĩàgtvàừóầ0àỷwàgbòàẢỷũvàvửtò0àgỳàữỹễàễẩơóàvửấơóàvówàóxvàgêwàvỷàẢụòàộówàẢÁễàẢậàựwrễàvĩ0àvẩớàgtơoàổÁễàừóầvàvửòlơàễóớàễầễàgeễàộów0àổấơàvỡấàgĩơàễầễàẢyơoàộòơóàvĩàẢậàễẫàơỷụễ0àoờừàừóêơàừóầvàvửòlơàộòơóàvĩàgẽvàơỷụễàơóấơó0àểjơàẢẠơoàodơàẢụòàểẫớàgẫỗàgtễàổếừàễóỳàựwẮjơ0àựwrễàừóợơo0àấơàơòơó15/ừ65ừàễổấữữ<áừỂớfẮá6FÁàầơàỔwếvàGùơàẢõàóậơóàễóọơó-ộòơóàvĩàgeễàểòkvàổậàfÁàầơàổwếvàựwấơàvửởơo0àơóđỗàvóĩàễóĩàóờấàễóỳàvửỷươoàễỳấàGẫơo0àễýàvólàóờấàựwẮàgõơóàễỳấàÓòĩơàừóầừàơcỗàãạảăàẢjàgùơàẢõàóậơóàễóọơó-ộòơóàvĩàgeễàểòkvàfớàỰwrễàótòàvóậơóàổếừ15/ừ65ừàễổấữữ<áừỂớfẮá6ỄóỳàvõễóàơỷụễàVửêơàGẩòàỰwấơoàơỉwàửpàfÁàầơàỔwếvàGùơàẢõàóậơóàễóọơó-ộòơóàvĩàgeễàểòkvàgỷũễàỄóọơóàừóỳàvửỏơóàỰwrễàótòàễóớàẰàộòĩơàvẩòàộẶàóởừàvóỹàắ0àỰwrễàótòàộóờấà&Ò%à3vóầơoàảạ/ãạảẳ40àữấwàgờàgbàgỷũễàvòĩừàvów0àễóọơóàổẰàglàvửỏơóàỰwrễàótòàvẩòàộẶàóởừàẢAấàựwấ15/ừ65ừàễổấữữ<áừỂớfẮá6VửớơoàựwầàvửỏơóàĂẻẮàfÁơoàfÁàvóẫớàỔwếv0àễùàựwấơàữớẩơàvóẫớàgbàễówềơàểõàơoóòỉỗàvxễ0àễqơoàừów0àvóếơàvửởơo àvòĩừàvówàẰàộòĩơàễỳấàễầễàểt0àơoậơó0àgõấàừóỷùơo0àễầễàễówẮỉơàoòấàvửớơoàơóòjwàổốơóàẢÁễ0àễầễàẢõàgẩòàểòlwàỰwrễàótò0àễÀàvửòàẢậàơóẻơàfẻơ àơoóòỉơàễỹwàộòơóàơoóòkỗàựwrễàvĩà-àộlàễẫàvóậơóàễqơoàẢậàvóẽvàểẩòàvửớơoàẢòkễàĂẻẮàfÁơoàgeễàộówà-àglàầừàfýơoàừóyàóũừàẢụòàgòjwàộòkơàvóÁễàvòmơàễỳấàgẽvàơỷụễ15/ừ65ừàễổấữữ<áừỂớfẮá6“Ễùàựwấơàữớẩơàvóẫớàgbàvuàễóỹễàơoóòỉơàễỹwàvẩòàảăàựwrễàoòấ0àộóẫớàữầvàẢjàvòjỗàơcơoàổũòàvóĩàễỳấàễóọơóàữầễóàgeễàvóy àổẽẮàẰàộòĩơàãặàễùàựwấơ0àvuàễóỹễàổẽẮàẰàộòĩơàửtơoàửbòàễỳấàơóẻơàfẻơàvửỉơàỄuơoàvóqơoàvòơàgòkơàvÀàỄóọơóàừóỳ111àVwẮàơóòỉơ0àgẻẮàổậàfÁàầơàổwếvàỗụò0àừóỹễàvẩừ0àễóỷấàễờàvòjơàổk àơóòjwàựwẮàgõơóàẢjàễùàễóĩ0àễóọơóàữầễóàvửớơoàfÁàvóẫớàỔwếvàỗấơoàvọơóàgtvàừóầàễẫàẢjàvuàễóỹễàểtàỗầẮàẢậàựwấơàgòlỗ0àgõơóàóỷụơoàừóầvàvửòlơàvửớơoàgòjwàộòkơàótòàơóếừàựwrễàvĩàơoậẮàễậơoàữẻwàửtơoàẢậàểròàễẫơóàvỏơóàóỏơóàựwrễàvĩ0àộówàẢÁễàễờàơóòjwàfòmơàểòĩơàừóỹễàvẩừ0”àỄóỳàvõễóàơỷụễàVửêơàGẩòàỰwấơoàễóòấàữìàẢụòàễÀàvửò15/ừ65ừàễổấữữ<áừỂớfẮá6ỄóỳàvõễóàơỷụễàVửêơàGẩòàỰwấơoàểậẮàvỡàgsơoàvỏơóàẢụòàẰàộòĩơàễỳấàễầễàgẩòàểòlwàễÀàvửòàẢjàộóọấàễẩơóàễêơàơoóòỉơàễỹwàộÂàễậơo0àvóếơàvửởơo0àễówềơàểõàgỳàgòjwàộòkơàỗụòàgỷấàửấàỰwrễàótòàĂhỗàĂivàẢậàvóqơoàựwấ15/ừ65ừàễổấữữ<áừỂớfẮá6VửẫàổủòàẰàộòĩơàễỳấàgẩòàểòlwàễÀàvửòàẢjàỔwếvàẤơàơòơóàỗẩơo0àỄóỳàvõễóàơỷụễàVửêơàGẩòàỰwấơoàễóòấàữìàừóẫòàộóéơoàgõơóàơóẠơoàvòĩơàểtàễỳấàữÁàừóầvàvửòlơàểyơoàơuàễỳấàộóớấàóởễàễqơoàơoókàvửỉơàvóĩàoòụòàóòkơàơấẮ0àơóẽvàổậàểròàễẫơóàễwtễàễầễóàỗẩơoàễqơoàơoóòkừàổêơàvóỹàvỷ0àừóẫòàgỷũễàvếơàfýơo0àộóấòàvóầễàơóđỗàừóýễàẢýàữÁàừóầvàvửòlơàễỳấàgẽvàơỷụễàvóhớàóỷụơoàễqơoàơoóòkừàóờấ0àóòkơàgẩòàóờấ15/ừ65ừàễổấữữ<áừỂớfẮá6%òkễàĂẻẮàfÁơoàỔwếvàẤơàơòơóàỗẩơoàổậàẢẽơàgjàựwấơàvẻỗàễỳấàơóòjwàựwrễàoòấàglàổậỗàữấớàvếơàfýơoàóĩvàơóẠơoàvòkơàọễó0àgsơoàvóủòàừóẫòàổậỗàữấớàóẩơàễóĩàvròàgấàvầễàgtơoàĂẽwàễỳấàễqơoàơoókàỗẩơo15/ừ65ừàễổấữữ<áừỂớfẮá6ỄóỳàvõễóàơỷụễàVửêơàGẩòàỰwấơoàơỉwàửpàẢòkễàểấơàóậơóàỔwếvàẤơàơòơóàỗẩơoàổậàơóđỗàgầừàỹơoàẮỉwàễêwàễỳấàễqơoàvầễàấơàơòơóàỗẩơoàvửớơoàểẫớàẢkàấơàơòơóàựwrễàoòấ0àểẫớàgẫỗàvửếvàvÁ0àấơàvớậơàĂbàótò àừóợơoàơoAấ0àgẽwàvửấơó0àổậỗàvóẽvàểẩòàóớẩvàgtơoàữÀàfýơoàộóqơoàoòấơàỗẩơoàĂẻỗàừóẩỗàấơàơòơóàựwrễàoòấ0àvwẮỉơàvửwẮjơàừóầàóớẩòàvỷàvỷươo0àừóầàóớẩòàơtòàểt0àừóầàóớẩòàộóròàgẩòàgớậơàộĩvàvớậơàfẻơàvtễ0àộọễóàgtơoàểòlwàvỏơó0àừóầàửròàấơàơòơóàvửỉơàộóqơoàoòấơàỗẩơoàễỳấàễầễàvóĩàổÁễàvóyàgõễó0àừóẫơàgtơo15/ừ65ừàễổấữữ<áừỂớfẮá6ỔwếvàẤơàơòơóàỗẩơoàễỵơoàglàơóđỗàơocơàễóeơ0àỹơoàừóờ0àộódễàừóýễàóếwàựwẫàễỳấàễầễàóớẩvàgtơoàvẽơàễqơoàỗẩơo0àộóỳơoàểràỗẩơo0àễóòĩơàvửấơóàỗẩơo àừóợơoàơoAấ0àơocơàễóeơ0àổớẩòàểỡàvầễàơóẻơàvòĩơàóậơóàóớẩvàgtơoàoòầơàgòkừàỗẩơo0àễóòĩỗàgớẩvàvóqơoàvòơ0àvậòàổòkwàểọàỗếvàơóậàơỷụễàvửỉơàộóqơoàoòấơàỗẩơo0àvỏơóàvửẩơoàgcơoàvẫòàvóqơoàvòơ0àvậòàổòkwàểọàỗếvàơóậàơỷụễàvửỉơàộóqơoàoòấơàỗẩơo àểẫớàẢkàókàvórơoàvóqơoàvòơàựwấơàvửởơoàẢjàấơàơòơóàựwrễàoòấ1115/ừ65ừàễổấữữ<áừỂớfẮá6ỄóỳàvõễóàơỷụễàVửêơàGẩòàỰwấơoàộóéơoàgõơóàựwấơàgòlỗ0àvỷàvỷươoàễóôàgẩớàễỳấàGẫơo0àƠóậàơỷụễàẢjàấơàơòơóàỗẩơoàgbàvólàóòkơàửp0àơóẽvàựwầơ0àễờàókàvórơoàẢậàừóyàóũừàẢụòàvAơoàvóủòàộẶ0àộõừàvóủòàgòjwàễóôơó0àgỷấàửấàễầễàựwấơàgòlỗ0àvỷàvỷươoàễóôàgẩớàẢjàẢẽơàgjàấơàơòơóàỗẩơoàvửớơoàvỏơóàóỏơóàỗụò15/ừ65ừàễổấữữ<áừỂớfẮá6%òkễàểấơàóậơóàỔwếvàẤơàơòơóàỗẩơoàổậàơóđỗàvólàễóĩàóờấàgêẮàgỳ0àộõừàvóủòàễóỳàvửỷùơo0àgỷủơoàổròàễỳấàGẫơoàẢjàấơàơòơóàỗẩơo àểẫớàgẫỗàữÁàừóyàóũừàẢụòàựwẮàgõơóàễỳấàÓòĩơàừóầừàơcỗàãạảăàẢjàựwẮjơàễớơàơoỷủò0àựwẮjơàễùàểẫơàễỳấàễqơoàfẻơàẢậàểẫớàẢkàVuàựwrễ àểẫớàgẫỗàữÁàừóyàóũừàẢụòàvóqơoàổkàựwrễàvĩ15/ừ65ừàễổấữữ<áừỂớfẮá6áVóhớàữràổòkwàvórơoàộỉàễỳấàỔòỉơàóũừàựwrễ0àảăẵàựwrễàoòấà3vửớơoàgờàễờàâằàơỷụễàgấơoàừóầvàvửòlơ4àgbàểấơàóậơóàỔwếvàẤơàơòơóàỗẩơo1àỖeễàfyàvỉơàoởòàộóầễàơóấwàơóỷơoàơtòàfwơoàễóọơóàễỳấàỔwếvàẤơàơòơóàỗẩơoàễỳấàễầễàơỷụễàgjwàơóđỗàểẫớàgẫỗàấơàơòơóàvóqơoàvòơàễỳấàễầễàfớấơóàơoóòkừàẢậàễùàựwấơàễqơoàựwẮjơ0àễỵơoàơóỷàểẫớàẢkàvrvàóùơàơoỷủòàfẻơàvửỉơàÒơvhửơhv15/ừ65ừàễổấữữ<áừỂớfẮá6ÓòkơàơấẮ0àễờàảẵàựwrễàoòấàẮỉwàễêwàơóậàễwơoàễẽừàfõễóàẢýàỗẩơo0àơóẽvàổậàỗẩơoàĂbàótò0àừóẫòàổỷwàvửẠàfẠàổòkwàvẩòàựwrễàoòấàgờ1àVóầơoàằ/ãạảẵ0àỔòỉơàỗòơóàễóẻwàẺwàễóọơóàvóỹễàẮỉwàễêwàNấễhểớớộàừóẫòàổỷwàvửẠàfẠàổòkwàvẩòàễầễàơỷụễàvówtễàỔòỉơàỗòơó1àGẻẮàổậàẮỉwàễêwàễẽừàvóòĩvàẢAấàểẫớàgẫỗàấơàơòơóàựwrễàoòấàẢAấàểẫớàgẫỗàựwẮjơ0àổũòàọễóàóũừàừóầừàễỳấàễqơoàfẻơàgbàgỷũễàÓòĩơàừóầừàựwẮàgõơó0áàỄóỳàvõễóàơỷụễàVửêơàGẩòàỰwấơoàơóẽơàỗẩơó15/ừ65ừàễổấữữ<áừỂớfẮá65òỗoàữửễ<á//ễ1ểấớừówvóớ1Ảơ/fhữộvớừ/ơhÃữ/ảẵãằ/ắẵfãảặảãăẵvảằẵặặắổã1ồừoáà/65ừ6ỄóỳàvõễóàơỷụễàVửêơàGẩòàỰwấơoàẢậàễầễàễÀàvửò15/ừ65ừàễổấữữ<áừỂớfẮá6ỄóỳàvõễóàơỷụễàVửêơàGẩòàỰwấơoàơóẽơàỗẩơóàỔwếvàẤơàơòơóàỗẩơoàễờàóòkwàổÁễàvóòàóậơóàvAàơoậẮàả/ả/ãạảâàữịàoờừàừóêơàựwấơàvửởơoàvẩớàửấàóậơóàổấơoàừóầừàổẰàơóđỗàgầừàỹơoàẮỉwàễêwàễỳấàễqơoàvầễàấơàơòơóàỗẩơoàvửớơoàểẫớàẢkàấơàơòơóàựwrễàoòấ0àểẫớàgẫỗàvửếvàvÁàấơàvớậơàĂbàótò15/ừ65ừàễổấữữ<áừỂớfẮá6%jàơóẠơoàẢýàoẻẮàửròàấơàơòơóàvửếvàvÁ0àừóầàóớẩòàvậòàữẫơ0àễórơoàơoỷủòàvóòàóậơóàễqơoàẢýàvẩòàỗtvàữràgõấàừóỷùơoàẢAấàựwấ0àỄóỳàvõễóàơỷụễàVửêơàGẩòàỰwấơoàểậẮàvỡàgsơoàvỏơóàẢụòàẰàộòĩơàễỳấàễÀàvửòàẢjàểòkơàừóầừàĂÀàổẰàễỳấàễùàựwấơàễóỹễàơcơo àgsơoàvóủòàgjàơoóõàễầễàễẽừàỳẮàGẫơo0àễóọơóàựwẮjơ0àỖevàvửếơàVuàựwrễàẢậàễầễàgớậơàvólàễóọơóàvửõ-Ăbàótòàễầễàễẽừ0àễÀàvửòàVóậơóàừóràễêơàvcơoàễỷủơoàừóròàóũừàễóevàễóị0àễóỳàgtơoàvửớơoàễqơoàvầễàơdỗàvỏơóàóỏơó0àộóqơoàglàểõàgtơo0àểẽvàơoủ15/ừ65ừàễổấữữ<áừỂớfẮá6ỄyơoàẢụòàgờàừóẫòàvcơoàễỷủơoàvwẮỉơàvửwẮjơ0àoòẫòàvóọễóàễóớàơóẻơàfẻơàóòlwàửpàẢjàễóỳàvửỷùơo0àễóọơóàữầễóàễỳấàGẫơo0àƠóậàơỷụễàổòỉơàựwấơàgĩơàfÁàầơàỔwếvàGùơàẢõàóậơóàễóọơó-ộòơóàvĩàgeễàểòkv0àglàơóẻơàóòlwàửpàóùơ0àgêẮàgỳàóùơàễầễàễóỳàvửỷùơoàễỳấàGẫơo0àƠóậàơỷụễ0àộóqơoàơoóhàvóhớàữÁàĂxòàoòýễ0àộọễóàgtơoàễỳấàừóêơàvÀàĂẽw0àộóqơoàễờàễầễàóậơóàẢòàựwầàộóọễó0àẢòàừóẩỗàừóầừàổwếv0àộòỉơàựwẮĩvàgẽwàvửấơó0àĂÀàổẰàơoóòỉỗàễầễàgròàvỷũơoàvóyàgõễó0àễùàótòàễóọơóàvửõàổũòàfýơoàễórơoàừóầàGẫơo0àƠóậàơỷụễ15/ừ65ừàễổấữữ<áừỂớfẮá6VửấớàguòàẢjàễqơoàvầễàgẽwàvửấơóàừóợơo0àễórơoàvóấỗàơóỵơoàẢậàơóẠơoàộĩvàựwẫàgẩvàgỷũễ0àỄóỳàvõễóàơỷụễàVửêơàGẩòàỰwấơoàơỉwàửp"à“ỄqơoàễwtễàgẽwàvửấơóàừóợơoàễórơoàvóấỗàơóỵơoàễỳấàGẫơoàẢậàƠóậàơỷụễàgbàgỷũễàvửòlơàộóấòàvAàơóòjwàơcỗàơấẮàẢậàgẩvàgỷũễàỗtvàữràộĩvàựwẫàểỷụễàgêwàửẽvàựwấơàvửởơo1àƠóòjwàgẩòàểòlwàễÀàvửòàểậẮàvỡàgsơoàvỏơó0àóớấơàơoóỉơó0àỳơoàótàơóẠơoàựwẮĩvàữầễó0àễóỳàvửỷùơoàễỳấàVửwơoàỷùơo0àễỳấàƠóậàơỷụễ0àễýàvólàổậàữÁàễóôàgẩớàễỳấàỂấơàỄóôàgẩớàVửwơoàỷùơoàẢjàừóợơo0àễórơoàvóấỗàơóỵơoàgbàễóôàgẩớàvửòlơàộóấòàvửớơoàvóủòàoòấơàựwấ111àỄóỳàvửỷùơoàơóẽvàựwầơàễỳấàGẫơo0àƠóậàơỷụễàổậàộòỉơàvửỏ0àộòỉơàựwẮĩv0àgẽwàvửấơóàễờàóòkwàựwẫàơóđỗàơocơàễóeơ0àổớẩòàvửAàvtòàừóẩỗàvóấỗàơóỵơoàgấơoàghàfởấàgĩơàữÁàvsơàẢớơoàễỳấàễóĩàgt1á5/ừ65ừàễổấữữ<áừỂớfẮá6áỄqơoàễwtễàgẽwàvửấơóàừóợơo0àễórơoàvóấỗàơóỵơoàgbàgẩvàgỷũễàỗtvàữràộĩvàựwẫàửẽvàgầơoàoóòàơóếơ0àơóỷơoàễóỷấàgẩvàgỷũễàẮỉwàễêwàễỳấàGẫơo0àƠóậàơỷụễàẢậàơóẻơàfẻơàỗớơoàỗwrơ1àỄóọơóàẢỏàvóĩàễqơoàễwtễàgẽwàvửấơóàơậẮàễêơàừóẫòàgỷũễàvửòlơàộóấòàỗẩơóàỗịàvửớơoàvóủòàoòấơàvụò0àẢụòàvòơóàvóêơàvẩớàữÁàvửòlơàộóấòàgsơoàểt0àvớậơàfòkơàvAàVửwơoàỷùơoàĂwrơoàễùàữưàglàvếừàvửwơoàgẽwàvửấơóàẢụòàễầễàổớẩòàvtòàừóẩỗàộòơóàvĩ0àvóấỗàơóỵơo0àộlàễẫàơóẠơoàẢýàẢòkễàổụơ0àơoóòỉỗàvửởơo0àóấẮàơóẠơoàẢýàvóấỗàơóỵơoàổẻwàơấẮàoởòàổậàvóấỗàơóỵơoàẢev1á5/ừ65ừàễổấữữ<áừỂớfẮá6ỄóỳàvõễóàơỷụễàVửêơàGẩòàỰwấơoàễỵơoàộóéơoàgõơóàựwấơàgòlỗàơóẽvàựwầơàễỳấàGẫơo0àƠóậàơỷụễàổậàgẽwàvửấơóàẢụòàễầễàổớẩòàvtòàừóẩỗàvóấỗàơóỵơo0àơóỷơoàgsơoàvóủòàĂhỗàĂivàvửầễóàơóòkỗàễỳấàễẽừàỳẮ0àvóỳàvửỷươoàễầễàễùàựwấơàglàĂẫẮàửấàvóấỗàơóỵơoàẢậàơóẠơoàễầơàểtàễỳấàễẽừàỳẮ0àễầễàễùàựwấơàễờàổòỉơàựwấơàvửÁễàvòĩừàgĩơàễầễàẢýàẢòkễàvóấỗàơóỵơo15/ừ65ừàễổấữữ<áừỂớfẮá6ỄầễàẢýàầơàộòơóàvĩàễỵơoàừóẫòàgỷũễàĂhỗàĂiv0àĂÀàổẰàvóhớàgxơoàựwẮàgõơóàễỳấàGẫơoàẢậàừóầừàổwếvàễỳấàƠóậàơỷụễàẢjàvửầễóàơóòkỗàễờàổòỉơàựwấơ15/ừ65ừàễổấữữ<áừỂớfẮá6ỄóỳàvõễóàơỷụễàVửêơàGẩòàỰwấơoàễỵơoàễóòấàữìàỰwrễàótòàgbàvóẫớàổwếơàẢjàfÁàổwếvàừóợơo0àễórơoàvóấỗàơóỵơoàữÀấàguò0àểuàữwơoàvóỉỗàơóòjwàơtòàfwơoàơóđỗàgẽwàvửấơóàơocơàễóeơàvtòàừóẩỗàvóấỗàơóỵơo0àvửớơoàgờàễờàgòlỗàửẽvàựwấơàvửởơoàổậàỗưàửtơoàừóẩỗàẢòàơoớậòàộówàẢÁễàƠóậàơỷụễ1àỖưàửtơoàộóqơoàẫơóàóỷươoàgĩơàữÁàừóầvàvửòlơàễówơo0àơóỷơoàừóẫòàừóợơoàơoAấàẢậàgẽwàvửấơóàgỷũễàẢụòàễầễàổớẩòàvtòàừóẩỗàộòơóàvĩàẢậàvóấỗàơóỵơo15/ừ65ừàễổấữữ<áừỂớfẮá6Ữdừàvụò0àótòàơoóõàvớậơàựwrễàẢjàễqơoàvầễàgẽwàvửấơóàừóợơo0àễórơoàvóấỗàơóỵơoàữịàgỷũễàvuàễóỹễ1àƠóẠơoàựwấơàgòlỗ0àễóỳàvửỷùơo0àoòẫòàừóầừàựwấơàvửởơoàữịàgỷũễàễóôàgẩớàựwẮĩvàổòkvàóùơàglàễầễàễẽừàỳẮ0àgùơàẢõ0àgõấàừóỷùơoàvửớơoàễẫàơỷụễàừóẫòàvòĩừàvýễàgềẮàỗẩơóàễqơoàvầễàgẽwàvửấơóàừóợơo0àễórơoàvóấỗàơóỵơoàvửớơoàvóủòàoòấơàvụòàỗtvàễầễóàộòỉơàvửỏ0àộòỉơàựwẮĩv0àựwẮĩvàổòkvàóùơàglàvẩớàữÁàễówẮlơàểòĩơàơoậẮàễậơoàửpàơivàóùơ0àoờừàừóêơàĂẻẮàfÁơoàGẫơo0àókàvórơoàễóọơóàvửõàơoậẮàễậơoàvửớơoàữẩễó0àẢẠơoàỗẩơó0àĂỹơoàgầơoàẢụòàơòjỗàvòơàễỳấàGẫơo0àƠóậàơỷụễàẢậàơóẻơàfẻơ15/ừ65ừàễổấữữ<áừẤwvóớửá6VóhớàVV&%Ơ5/ừ6

Theo TTXVN

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long