Cập nhật:  GMT+7
4bq74burZ+G7heG7o+G7s2tERMOi4buD4bqqIuG7scSQ4buzcOG7g+G6veG7ouG7q8OJ4buFxJBDw4Dhu7fhu6nhu4Xhu6Phu6vhu63hu7fhu6vhu4VEbOG7o+G7q+G7heG7q+G6suG7hcSQQ+G6pmThu4XDveG7q0XDjcO64bu34buFw73hu6vhu63hu6Phu6vhu4Xhuqrhu6tsxJDhu4XEkEPhu7Hhu6fhu7fhu4Xhu7fDg+G7t+G7qeG7heG7t+G7qeG7q+G7seG7peG6qmThu4Xhu7fDg+G7t+G7qeG7hcSQ4burw4Phu7fhu4XEkEN14bu34buF4buhdmvhu4Xhu51t4bu34buFxJB34bu34bur4bq7L+G7q2fhur3hurvhuqrhu4Xhu6Phu7NrRETDouG7g+G6quG7nOG7ueG7n8ON4buD4bq94bq74bux4bu14bup4buFREPhu6PDouG7gy8v4bujxJHhu51r4bu54bqq4burRcSQ4bur4bu5xJFH4bu3L+G7n3BEw73EkOG7ueG6qi/hu7dwSEQvZ2poaS/DrWrhu59pZ8OsZ8Otw6zDrMSQZ+G7i8OsZ8OtaOG7s2fEkXnhuqrhu6nhu4Phu4Uv4bq94bq74bqq4bq9eyLhu6Ai4buFLeG7heG7tuG7qW3DjeG7hWdoLeG7i2Thu4UgxKjhu4Xhu51r4bu34buF4bu0IiJ94buFxJB34bu34burZOG7heG7suG7sXXhu7fhu4Xhu6vhu7Hhu6Xhuqrhu4Xhu6Ns4buj4buF4buq4bqw4bux4buFw53hu6rhuqnDnSLhu4XEkOG6tuG7heG7o+G7q+G7gOG7o+G7heG7quG6sOG7seG7hcSQ4burb+G7ueG7hcSQ4bq+4buFR+G7meG7t2Thu4Xhuqrhu6tv4bu34buF4bud4bux4bul4bu34buFR23hu4Xhu6nhu7Fs4bu14buF4buhduG7t+G7q+G7hUnDs+G7heG7q+G6sOG7seG7hUfDueG7heG7o+G7q+G7reG7t+G7q+G7hURs4buj4bur4buF4bur4bqy4buFxJBD4bqmZOG7hcO94burRcONw7rhu7fhu4XDveG7q+G7reG7o+G7q+G7heG6quG7q2zEkOG7hcSQQ+G7seG7p+G7t+G7heG7t8OD4bu34bup4buF4bu34bup4bur4bux4bul4bqqZOG7heG7t8OD4bu34bup4buFxJDhu6vDg+G7t+G7hcSQQ3Xhu7fhu4Xhu6F2a+G7heG7nW3hu7fhu4XEkHfhu7fhu6vhu4Xhu6Hhu6fhu4Xhu6Fs4bu34bur4buF4bup4buxbOG7heG7q+G7seG7pUXhu4VCRW/hu4Xhu6PhurThu4Xhu6Phu6vDuuG7heG7q+G6suG7hcSQQ+G6puG7hURv4bu34buFSUXhu5nEkOG7heG7t8OD4bu34bup4buF4bu34bup4bur4bux4bul4bqq4buFxJDhu6tw4bu54buF4bu24bup4burduG7hUJFw43DusSQ4buFRMSC4buFZmcvaGZn4buLL+G7tn0t4buq4bug4bu24bue4buF4bu34bupbcON4buFZ2ov4buJL2hmZ+G7i+G7heG7o+G6vGvhu4Xhu6rhu6Dhu7bhu57hu4XEkHfhu7fhu6vhu4VHbeG7heG7ocO54buFSUXhu5nEkOG7heG7o+G6tOG7heG7o+G7q8O64buF4bur4bqy4buFxJBD4bqm4buF4buj4bur4bu54buF4bup4buxa+G7seG7heG7oeG7uW7hu7fhu4XEkOG7scO64bqq4buFxJDhu6tw4bu5xJHhursv4bqq4bq94bq74bqq4buF4buj4buza0REw6Lhu4Phuqrhu5zhu7nhu5/DjeG7g+G6veG7oOG6ruG7t+G7qeG7heG7o+G7q+G7reG7heG7nuG6vuG6tOG7t+G7qeG7heG7quG7uW3hu7fhu6nhu4Xhu6rhur7hurThu7fhu6nhu4Ut4buFIMSo4buFR+G7sXXhu7fhu4Xhu5wiw6Hhu4Uid+G7t+G7q+G7heG6vMONZOG7hXvhu6tB4buF4bui4bur4bq84buFxJB24buj4bur4buF4buq4bug4bu24bue4buFxJB34bu34burZOG7heG7ouG7q+G6vOG7hcSQduG7o+G7q+G7hSDEqOG7heG7nWvhu7fhu4Xhu7QiIn3hu4XEkHfhu7fhu6vhu4VHbeG7heG7s8Oz4bu34bur4buF4buhbuG7ueG7heG7suG7sXXhu7fhu4Xhu6vhu7Hhu6Xhuqrhu4Xhu6Ns4buj4buF4buq4bqw4bux4buFw53hu6rhuqnDnSLhu4XEkHfhu7fhu6vhu4Xhu6Phu6vhurzhu4XEkEPhu6/hu4Xhu6vhurDhu7Hhu4XEkOG7q2/hu7nEkeG6uy/huqrhur3hurvhuqrhu4Xhu6Phu7NrRETDouG7g+G6quG7nOG7ueG7n8ON4buD4bq94bq74bux4bu14bup4buFREPhu6PDouG7gy8v4bujxJHhu51r4bu54bqq4burRcSQ4bur4bu5xJFH4bu3L+G7n3BEw73EkOG7ueG6qi/hu7dwSEQvZ2poaS/DrWrhu59pZ8OsZ8Otw6zDrMSQZ+G7i8OsZ8OtaOG7s2jEkXnhuqrhu6nhu4Phu4Uv4bq94bq7L+G6quG6veG6u+G6quG7heG7o+G7s2tERMOi4buD4bqq4buc4bu54bufw43hu4Phur0ibuG7seG7heG7q+G6sOG7seG7hcSQ4burb+G7uWThu4VEa0Xhu4XDveG7q+G7seG7hcSQ4buX4bqq4buFxJBDReG7t+G7qeG7heG6quG7q+G7k+G7t+G7hcSQ4but4buj4burZOG7heG7oWzhu7fhu6vhu4Xhu6nhu7FsZOG7hcO94burw7Thu7fhu6nhu4Xhu6F24bu34bur4buF4bur4bux4bulReG7hUJFb+G7heG7o+G6tOG7heG7o+G7q8O64buF4bur4bqy4buFxJBD4bqm4buFRG/hu7fhu4VJReG7mcSQ4buF4bu3w4Phu7fhu6nhu4Xhu7fhu6nhu6vhu7Hhu6Xhuqrhu4XEkOG7q3Dhu7nhu4Xhu7bhu6nhu6t24buFQkXDjcO6xJDhu4Xhu6Phurxr4buF4buq4bug4bu24bue4buFxJB34bu34burZOG7heG7o+G7q3fhu4VDa+G7heG7t+G7q0bhu7fhu6nhu4XDveG7q0Hhu4XDveG7q8Oy4bu3ZOG7heG7q27hu7fhu4Xhu6Phu6vDuuG7heG7o+G7leG7t+G7hcSQ4burbOG7ueG7heG7qeG6qGThu4Xhu6Ns4buj4buF4buhbuG7seG7heG7neG7seG7p0Vk4buF4buj4burRcONdeG7t+G7heG7qeG7sWtk4buF4bujbOG7o+G7heG7t+G7q23hu4XDveG7q+G7uWvhu4Xhu6vDgOG7o+G7heG7ocOz4buF4buhQeG7t+G7qeG7heG7qUHhuqrhu4Xhu6Ns4buj4buFw4zhu4XDveG7scO64bu3ZOG7hcO94buxw7rhu7fhu4Xhu7fhu6nhu6t24buFR8O54buF4buj4bur4but4bu34bur4buFRGzhu6Phu6vhu4Xhu6vhurLhu4XEkEPhuqZk4buFw73hu6tFw43DuuG7t+G7hcO94bur4but4buj4bur4buFRG/hu7fhu4VJReG7mcSQ4buF4bu3w4Phu7fhu6nhu4Xhu7fhu6nhu6vhu7Hhu6Xhuqrhu4Xhu6Phurxr4buFxJB34bu34bur4buFxJBD4bu54bu34bup4buFxJDhu6vhuqThu7Hhu4Xhu6nhu7Fr4bu34buFxJDDguG7seG7heG7oeG7p+G7heG6quG7q+G6uOG7heG7q+G6puG6quG7hUfDguG7seG7heG7oeG7scO5ReG7hcO94bux4bul4bu34buFxJDhu6vhu4Lhu6Phu4XEkMO64buF4bu34bur4bq+YuG7heG7quG6suG7hcSQQ+G6puG7hcSQQ+G7ueG7t+G7qeG7hURv4bu34buFSUXhu5nEkOG7heG7t8OD4bu34bup4buF4bu34bup4bur4bux4bul4bqq4buF4bujw4rhu7fhu6nhu4Xhu6Phu5Xhu7fhu4Xhu6NB4buF4bujbOG7o+G7q+G7hcSQ4buxw7rhuqrhu4Xhu6Phu5fhu7fhu4Xhu7XDguG7sWThu4Xhu5/hu7lr4bu34bur4buF4bu34bup4bur4bux4bul4bqq4buF4bujw4rhu7fhu6nhu4XEkEPhuqzhu4XEkOG7q23hu7fhu6vhu4Xhu6HEguG7seG7hcSQ4bq+4bqm4bu34bup4buF4buh4bq+4bqm4buj4buF4bur4bqy4buFxJBD4bqm4buF4buh4bun4buF4bur4buv4bu34bur4buFxJDhu6tt4bu34bur4buF4buj4burReG6suG7seG7heG7s+G7sXXhu7fhu4XDvcO6xJDhu4VEb+G7t+G7hUlF4buZxJBk4buFxJDhu7F1ReG7hcSQ4bur4bq64buFRG/hu7fhu4Xhuqrhu6vGoeG7tWPhu4Xhu6Phu5Xhu7fhu4Xhu6vhurLhu4XEkEPhuqbhu4Xhu6HEguG7seG7hUfDguG7seG7heG7o8OD4bu34bup4buFxJBs4buj4buFQkVv4bu34bup4buF4budbGThu4XEkOG7sXVF4buFxJDhu6vhurrhu4VEb+G7t+G7heG6quG7q8ah4bu14buF4bu3w4Phu7fhu6nhu4Xhu7fhu6nhu6vhu7Hhu6Xhuqpj4buF4buj4buV4bu34buFxJDhu6trw43hu4Xhu6Hhurbhu7Hhu4Xhu7XhurDEkOG7hUTEguG7heG7oXbhu7fhu6vhu4Xhu7Xhu4Dhu6Phu4XEkOG7sXVF4buF4buj4bur4but4buF4buhxILhu7Hhu4VHw4Lhu7Hhu4Xhu6HEguG7seG7hcSQ4bq+4bqm4bu34bup4buFxJDhu6vhurrhu4Xhu6vhur7huqzhu7fhu6nhu4Xhu7Nt4buF4bu34bup4bq+4bqk4bux4buF4buf4buT4bu34buF4buj4bur4bu54buF4bqq4bur4bq44buF4bur4bqm4bqq4buFR8OC4bux4buFxJDhu6vhu4Lhu6Phu4XEkMO6Y+G7heG7o+G7q8OJ4buFxJBDw4Dhu7fhu6nhu4Xhu6Hhu5VF4buFxJDhur7hu4Xhu6NB4buFxJBDw4Dhu7fhu6nhu4XEkOG7k+G7tWThu4XEkEPDgOG7t+G7qeG7heG7oeG7seG7p+G7tWPhu4Xhu7d14bu34buF4buj4burw4nhu4XEkEPDgOG7t+G7qeG7heG7q+G6suG7hcSQQ+G6puG7heG7oeG7lUXhu4XEkOG6vuG7heG7o+G7q+G7ueG7hURv4bu34buFSUXhu5nEkOG7heG7t8OD4bu34bup4buF4bu34bup4bur4bux4bul4bqq4buF4bujw4Phu7fhu6nhu4Xhu7fhu6nhu6vhu6Xhu4Xhu6Nr4bu5Y+G7heG7o2zhu6Phu4XEkOG7q+G6vOG7hcSQ4bq64buj4buF4burbeG7t+G7q+G7heG7o+G7q+G7reG7t+G7q+G7hcSQQ+G7ueG7t+G7qeG7hcSQ4bur4buC4buj4buF4bur4bux4bul4bu34buF4buj4bur4but4bu34bur4buFRGzhu6Phu6vhu4Xhu6vhurLhu4XEkEPhuqbhu4Xhu6Phu5Xhu7fhu4XEkOG7q+G7guG7o+G7heG7q+G7seG7peG7t+G7heG7t+G7q2vhu7fhu6vhu4Xhu6Phu6tB4bu34bup4buF4bu34bur4buP4bu14buF4buhb+G7teG7heG7nW/hu7nhu4XEkOG7q+G6pOG7seG7hUfhurrhu4VEb+G7t+G7hUlF4buZxJBj4buF4buj4bur4bq84buFxJBD4bq+4bq04bu34bup4buF4bur4bqy4buFxJBD4bqm4buF4buj4buV4bu34buF4buj4bur4bux4buFxJDhu7HDusSQZOG7heG7o+G6uuG7hcSQ4bur4bun4buF4bur4bq04bu34oCm4bq7L+G6quG6veG6u+G6quG7heG7o+G7s2tERMOi4buD4bqq4buc4bu54bufw43hu4Phur174burbMSQ4buF4bud4bux4bunReG7hcSQbuG7seG7heG7q+G6sOG7seG7hcSQ4burb+G7uWThu4Xhu6Hhuq7hu7fhu6nhu4Xhu6Phu6vhu63hu4Xhu57hur7hurThu7fhu6nhu4Xhu6rhu7lt4bu34bup4buF4buq4bq+4bq04bu34bup4buF4buhw7Phu4Xhu6nhu6vhu7Hhu4Xhu7fhu6vhu5fhu7fhu4Xhu7fhu6tG4bu34bup4buFw4zhu4XDveG7scO64bu34buF4buhQeG7t+G7qeG7heG7qUHhuqrhu4XEkOG7k+G7teG7heG7q0XDjcO6xJDhu4Xhu6Phurxr4buF4bujbOG7o+G7heG7oW7hu7Hhu4Xhu53hu7Hhu6dFZOG7heG7o2zhu6Phu4Xhu7fhu6tt4buFw73hu6vhu7lr4buF4burw4Dhu6Phu4VHw7nhu4Xhu6Phu6vhu63hu7fhu6vhu4VEbOG7o+G7q+G7heG7q+G6suG7hcSQQ+G6pmThu4XDveG7q0XDjcO64bu34buFw73hu6vhu63hu6Phu6vhu4Xhuqrhu6tsxJDhu4XEkEPhu7Hhu6fhu7fhu4Xhu7fDg+G7t+G7qeG7heG7t+G7qeG7q+G7seG7peG6qmThu4Xhu7fDg+G7t+G7qeG7hcSQ4burw4Phu7fhu4XEkEN14bu34buF4buhdmvhu4Xhu51t4bu34buFxJB34bu34bur4buFxJBD4bu54bu34bup4buF4buhQeG7heG7o0Hhu4Xhu7fhu6vhu7HDuUXhu4XDjOG7hcO94buxw7rhu7fhu4Xhuqrhu6tv4bu34buF4bud4bux4bul4bu34buFR23hu4XEkOG6vuG7hUfhu5nhu7fhu4Xhu6Ns4buj4buF4bup4buxb+G7seG7heG6quG7q2zhuqrhu4Xhu6vhurLhu4XEkEPhuqbhu4VEb+G7t+G7hUlF4buZxJDhu4Xhu7fDg+G7t+G7qeG7heG7t+G7qeG7q+G7seG7peG6qmThu4Xhu7fhu6tG4bu34bup4buFw4zhu4XDveG7scO64bu34buF4bu3bcON4buFRHThu4Xhu6Hhur7huqbhu6Phu4XEkOG6tuG7t+G7qeG7heG7q+G6puG6quG7heG7qeG7hOG7seG7heG7o2zhu6Phu4Xhu6PhurThu4VCRWvhu7fhu4Xhu6Phu6tFw4114bu34buF4bu1w4Phu7fhu4Xhu6vhu7lt4bu34buFxJDhu6vhu7Hhu6Xhu7fhu4Xhu5/hu4Lhu4XEkOG7q2/hu7nhu4Xhu51s4bu54buF4bujbOG7ueG7heG7o+G7meG6quG7heG7o0Hhu4XEkOG7q8ah4bu14buFQkXDjcO54bu34buFSXDhu7Xhu4VJccSQZOG7hUJFw43DusSQ4buF4buhduG7t+G7q8SR4bq7L+G6quG6veG6u+G6quG6veG6u+G6quG7heG7o+G7s2tERMOi4buD4bqqS0XEkOG7q+G7uUPhu4Phur174bur4bq+4bq04bu34bup4buFIuG7q2vhu7fhu6vhursv4bqq4bq9

Phương Thanh

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Đảm bảo điện sản xuất mùa nắng nóng

Đảm bảo điện sản xuất mùa nắng nóng
2024-05-20 08:14:00

baophutho.vn Với mục tiêu đảm bảo cung cấp điện ổn định trong những tháng cao điểm mùa nắng nóng, Điện lực Phù Ninh đã chủ động xây dựng nhiều giải pháp với...

Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở Y Sơn

Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở Y Sơn
2019-06-12 07:15:25

PTĐT - Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội địa phương, những năm qua, cấp ủy, chính quyền xã Y Sơn, huyện Hạ Hòa đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhân...

Phúc Lai: Phát huy thế mạnh kinh tế đồi rừng

Phúc Lai: Phát huy thế mạnh kinh tế đồi rừng
2019-06-11 06:11:06

PTĐT - Thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất đã giúp đời sống người dân xã Phúc Lai, huyện Đoan Hùng...

Nâng cao năng suất, giá trị ngành thủy sản

Nâng cao năng suất, giá trị ngành thủy sản
2019-06-11 06:10:36

PTĐT - Tỉnh ta có hệ thống sông, ngòi, ao, hồ dày đặc, thuận lợi cho việc nuôi trồng thủy sản. Theo số liệu thống kê, diện tích nuôi thủy sản trên toàn tỉnh là 10.200ha...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long