Cập nhật:  GMT+7
M27DoGHhu4fhu5PhurXhu7Hhu7EoOcaw4busb+G7reG7k2Y5NOG7hm7hu7N14buVbWHhu63hu6vDsuG7lW5hbuG6peG7lW5h4buFcuG7lW1h4buHeeG6tWHhu4Zuw7Phu5VuYcawbnlhw4Dhu4lhxrBuw6Lhu61h4but4burb2rhu5Vh4buD4buN4buHbmHDgHhhbW/hurVvYeG7heG7l+G6p+G7lWHhuqHDocOh4bqzYS1h4bqhw6HDoMOg4busbmbhu5dh4buFxqEiYeG7h8ahYcOjYeG7lW5vxKnhu5lhw4B4YeG7h255YcOD4buL4buvYeG7hWphxrBuw6Lhu61h4but4burb2rhu5Vh4buD4buN4buHbmHDgHhhbW/hurVvYeG7heG7l+G6p+G7lWHhuqHDocOh4bqzMy9uw6A0M8awYeG7h+G7k+G6teG7seG7sSg5xrBOZuG6teG7gzk04buGbuG7s3Xhu5VtYeG7reG7q8Oy4buVbmFu4bql4buVbmHhu4Vy4buVbWHhu4d54bq1YeG7hm7Ds+G7lW5hxrBueWHDgOG7iWHGsG7DouG7rWHhu63hu6tvauG7lWHhu4Phu43hu4duYcOAeGFtb+G6tW9h4buF4buX4bqn4buVYeG6ocOhw6HhurNhLWHhuqHDocOgw6AzL8awNOG7rG5m4buXYeG7hcahImHhu4fGoWHDo2Hhu5Vub8Sp4buZYcOAeGHhu4dueWHDg+G7i+G7r2Hhu4VqYcawbsOi4butYeG7reG7q29q4buVYeG7g+G7jeG7h25hw4B4YW1v4bq1b2Hhu4Xhu5fhuqfhu5Vh4bqhw6HDoeG6szPhu63hurXhu4Hhu5NmYeG7seG7rcOD4buTZig54buZ4bq14burbW/hu5Vb4bqhxrDhuqJh4bq14buv4but4buXOTQz4but4burNDPhu63hu4M0M2/hu5ltYeG7seG7q+G7hyg5buG7reG7rcawWy8v4buB4bq14buXxrBu4buv4butbuG7lyDDgOG7lS/hu5fhu5Phu4Phu4PhurXhu63hurUv4bqgZuG7geG7sW/hu61mL+G7rW/hu5Ut4but4buv4buHLeG7seG7ry3hu5FvZuG7lS/DoMOhw6Hhu4ZM4buA4bq0w6Hhu4Dhu4LhurQv4bqhw6HDoeG6sy/hurEvw6DhuqHhuqHEg8Oj4bqh4bqz4bqhw6PDoOG7gC/DoOG6ocOj4bqv4bqzxIPhuqHEg+G6r+G6oeG6o+G6s8OhX+G6tcOA4bq14but4bq14burIMO0xrBtOWHhurXhu5NvbeG7lSg54burb21u4butOTQzL+G7reG7gzQzL+G7reG7qzQz4but4burNDPhu63hu4M0M8awYeG7h+G7k+G6teG7seG7sSg5xrDhu4Dhu5fhu4PDgzk04buS4bq14buXYeG7hXLhu5VtYS1hw4BvxKnhu4dh4buT4bql4buZYS1hxrBuw6Lhu61h4but4burb2rhu5Vh4buVbeG7r3Hhu5Vh4buVbsOp4buVYeG7k+G7ueG7h2Hhu5Phu6/hu6Hhu5Vh4buT4bqlYcOA4bq54buVYeG7heG7iWHhu4fhurvhu5Vh4buF4buz4bul4buHYeG7qeG7r+G6teG7lWHhu63DqeG7mSAzL+G7reG7gzQzL+G7reG7qzQzL+G7reG6teG7geG7k2Y0M8awNC1h4bqhw6HDoMOgIGHhu4bDouG7h2Hhu5Vub8Sp4buZYcOAeGHhu4Xhu7Phu6Xhu4dh4but4burb2rhu5Vh4buRbuG6tW9h4butbuG7ueG7h2Fub8Sp4buVYeG7h3hh4butbmph4but4bur4buX4buVbWHhu4fDouG7h2Hhu5PDteG7lW5hw4Dhu7nhu4dbYeG7rOG6pW9h4buHbsOz4buVbmEtYU7huq1vYeG7qeG7r+G6teG7lWEtYeG7lG3DqeG7lWFu4bql4buVbWEtYeG7hm7hu7Xhu5VtYeG7kW7hu5fDouG7lV1h4buD4buN4buHbmHDgHhhxrBuw6LGsGHhu5PEgiJh4but4bur4bud4buVbWHhu63huqVvImFu4bub4bq1YW1v4bqtb2Hhu61u4buzdeG7lW1h4buZ4bqnbyAgIDMvxrA0M8awNOG7rG55YeG7reG7s8O64buVbWHhu4Zuw7Phu5VuYcawbnlhw4Dhu7fhurVh4buRxIJh4buo4buvw4Phu4vhu61h4buF4buN4buVbmHhu4HhurXhu5VhbuG6peG7lW5h4buGbuG7s3Xhu5VtYeG7reG7q8Oy4buVbmFu4bql4buVbmHhu4Vy4buVbWHhu4d54bq1YeG7hm7Ds+G7lW5hxrBueWHDgOG7iWHGsG7DouG7rWHhu63hu6tvauG7lWHhu4Phu43hu4duYcOAeGFtb+G6tW9h4buF4buX4bqn4buVYeG6ocOhw6HhurNh4oCTYeG6ocOhw6DDoCJh4buVbmPhu5lhxrBuw6Lhu61h4but4burb2rhu5Vhw4DhuqVh4buVw6nhu5VtYeG7h+G6teG7l2Hhu7Hhu7Xhu4dh4buH4bqn4buVbmHhu63hu6vhurXhu5VuYeG7h3nhurVh4buRbuG7r2HDgOG7ueG7h2Hhu4Phu43hu4duYcOAeF1h4buFw6rDg2Hhu5nhuqfhu5VuYW5yb2Hhu5Vu4bq9xrBh4buRb+G7lW5h4but4buLYeG7qeG7r3Dhu4dh4but4buLYeG7reG7q+G7l+G7lW1h4buTw7Xhu5VuYcOA4bu54buHYeG7g+G7jeG7h25hw4B4YcOA4bqlYeG7rW7hu7nhu4dhbm/EqeG7lWHhu4fDouG7h2Hhu4fhurXhu5lh4buR4buL4butYW1v4bq1YeG7lW7hur3GsGHhu6xzYeG7h27hu7Xhu4dh4busbuG7s3Xhu5VtYeG7meG6p29h4butbuG7i2Ftb8O6b2Hhu63hu6vhu5fhu5VtYeG7k8O14buVbmHDgOG7ueG7h2Hhu5XhuqXDg11h4buFceG7lW1h4butbsO5byJhbcahxrBhxrBu4bq74buVYeG7rW7hu7nhu4dhbm/EqeG7lWHhu61u4bql4buVbmHhu4fhu6Hhu5VtYeG7lW5vxKnhu5lhw4B4YcawbsOi4butYeG7reG7q29q4buVYeG7kW/hu5VuYeG7reG7i2EtYeG6ouG6qWFucm9hbW/hurVvYeG7heG7l+G6p+G7lWHhuqHDocOh4bqvLeG6ocOhw6DDoWHDgOG6pWHhu5PhuqXhu5lh4butb+G7ieG7lWHhu4Xhu4lh4buHbuG7l2HGsG7DouG7rWHhu63hu6tvauG7lWFtb+G6tW9h4buF4buX4bqn4buVYeG7rW/hu4vGsGHhu61uZuG7lyAzxrA04buGbuG7s3Xhu5VtYeG7reG7q8Oy4buVbmHhu4fGoWHDo2Hhu5Vub8Sp4buZYcOAeGHhu4dueWHDg+G7i+G7r2Hhu4VqYcawbsOi4butYeG7reG7q29q4buVYeG7g+G7jeG7h25hw4B4YW1v4bq1b2Hhu4Xhu5fhuqfhu5Vh4bqhw6HDoeG6s2EtYeG6ocOhw6DDoFth4busb+G7i8awYeG7rXjhu4dh4bqiw6nDg2Hhu4Phu7nhu5VtYcOA4bqlYW7hu5fhuqXhu5Vh4butbm/EqeG7lWHhu4d1YeG7h27hu4th4buHbsOz4buVbmHhu7HDouG7h25h4buVbmPhu5lh4butbnbhu4dh4buFw6rDg2HGsG7DouG7rWHhu63hu6tvauG7lWHhu4fDouG7h2Hhu5Vt4bql4buVbmHhu4Phu43hu4duYcOAeCBhTuG7r8ODYeG7hXLhu5VtYcOA4bqlYcawbsOi4butYW7hu6/Dg2Hhu4fDouG7h2Hhu5Vt4buvceG7lWHhu5Phu7nhu4dh4but4bur4buX4buVbWHDgOG6pWHhu5Vt4buX4bqlb2Hhu5Xhu7PDuuG7h2Hhu4du4buXYcawbsOi4butYeG7reG7q29q4buVYeG7kW/hu5VuYeG7reG7i2Hhu5XGoW9h4buHbuG7r+G7lW1hw4DhuqVh4buD4buN4buHbmHDgHhh4buVxqFvYeG7q2/DrOG7lW0gYeG7lMOp4buVbWHhu4fhurXhu5dh4buHbuG6ueG7rWHhu5Phu7Phu6Xhu5VtYeG7lW3hu69x4buVYeG7lW7DqeG7lWHhu5Phu7nhu4dhbuG7l+G6p+G7rWHhu4Vy4buVbWHhu63hu6vhu5fhu5VtYeG7k8O14buVbmHDgOG7ueG7h2Hhu4Phu43hu4duYcOAeCBhxq9uw6Lhu61h4but4burb2rhu5Vh4buRb+G7lW5h4but4buLYeG7lcahb2Hhu4du4buv4buVbWHDgOG6pWHhu4Phu43hu4duYcOAeGHhu5XGoW9h4burb8Os4buVbWFtYuG7lWHDgMO6b2Hhu4Hhuq3hu5dhw4DEqWHhu4fDouG7h2Hhu5Vt4buvceG7lWHhu63huqVvYeG7lW3hu6/Dg8Os4buVYcOA4bqlYeG7geG6reG7l2HDgMSpYeG7meG7oW9h4but4bur4buzw7nhu5VtYeG7geG7ieG7lWHDgMOB4buVbSBh4buGw6Lhu4dh4buVbm/EqeG7mWHDgHhh4but4burw6zhu5Vh4buF4buz4bul4buHYeG7reG7q29q4buVYeG7kW7hurVvYeG7rW7hu7nhu4dhbm/EqeG7lWHhu4d4YeG7rW5qYeG7reG7q+G7l+G7lW1h4buHw6Lhu4dh4buTw7Xhu5VuYcOA4bu54buHW2Hhu6zhuqVvYeG7h27Ds+G7lW5hLWFO4bqtb2Hhu6nhu6/hurXhu5VhLWHhu5Rtw6nhu5VhbuG6peG7lW1hLWHhu4Zu4bu14buVbWHhu5Fu4buXw6Lhu5VdYeG7g+G7jeG7h25hw4B4YcawbsOixrBh4buTxIIiYeG7reG7q+G7neG7lW1h4but4bqlbyJhbuG7m+G6tWFtb+G6rW9h4butbuG7s3Xhu5VtYeG7meG6p28gICBdYW1v4bq14buXYeG7rW7hu6Hhu5VtYcOA4bq94buVYeG7reG6rW9dYeG7kW7hu5fhurVhbuG7neG7h2HDgOG6pWHhu4fhu6Hhu5VtYeG7lW1uxKldYeG7rW7hu6Hhu5VtYeG7rW/hu5Vhw4DhuqVh4but4bur4buvw4Phu4nhu5Vh4butbuG7oeG7lW1dYeG7k+G6teG7l2Hhu4Vy4buVbWEtYcOAb8Sp4buHYeG7k+G6peG7mWEtYcawbsOi4butYeG7reG7q29q4buVYeG7lW3hu69x4buVYeG7lW7DqeG7lWHhu5Phu7nhu4ddYcawbsOp4buVYcawbnBvXWHhuqLDqcODYeG7g+G7ueG7lW1hLWHhu4Xhu6Fh4butbuG7jWEtYeG7geG6ueG7rWHhu4Vy4buVbWHhu7Hhuq3hu5VhLWHhu5nhu6FvYeG7reG7q+G7s8O54buVbWHDgOG6pWHDgOG6q+G7lWFuxqHhurVhLWHhuqLhuqlhbnJvYS1h4butbmph4butbuG6teG7l2EtYeG7g+G7r2Hhu5Phu43hu4duIDPGsDThu5Rt4bq1w4Nh4but4bur4buX4buVbWHhu5Xhuqvhu5lh4buV4bq1w4MiYeG7gHJh4bus4bqlb2Hhu4duw7Phu5VuYeG6osOpw4Nh4buD4bu54buVbWHhu4Thu4lhw6Lhu5Vh4butbuG6peG7lW5h4buT4bq9xrBh4butc2Hhu4du4bu14buHYeG7geG6reG7l2Fub2rhu5lh4butw7Phu5Vh4buDeOG7lW1h4bqi4buv4bq54butYeG7kW7DquG7ryJh4buE4buJYcOi4buVYeG6ouG6qWFucm9hbsah4bq1YeG7mXLhu61h4buxcGHhu5Phu5fhuqdvYW7DsuG7lW5h4buD4buN4buHbmHDgHhh4buH4buh4buVbWHhu4dy4buVbWHDgOG6pWHhu61v4buLxrBh4buteOG7h2Hhu4Vzb2Hhu5nDum9h4buHdWHhu4du4buLYW7hu5fhuqfhu61h4buFcuG7lW1h4buHeeG6tWHhu4fDouG7h2Hhu4V14buVYcOA4buNYeG7seG7uWHhu5Vtbm/EqcawYeG7h+G7oeG7lW0gICBh4buAcmFNb+G6teG7l2Hhu61u4buh4buVbWHDgOG6veG7lWHhu63huq1vYeG6osOpw4Nh4buD4bu54buVbWHhu4Zub+G7i+G7lWHhu5Phu7Phu6Xhu4dh4butc+G7lW1h4butbmphxrBuw6Lhu61h4but4burb2rhu5Vh4buD4buN4buHbmHDgHhhw4Dhur3hu5Vh4but4bqtb2HDgOG6pWHhu4Phu43hu4duYcOAeGFudGHhu63hu6vhu6Vhw4Dhur3hu5Vh4but4bqtb11h4buE4buJYcOi4buVYeG6osOpw4Nh4buD4bu54buVbWHhu63hu6/Dg+G7i+G7lWHDgOG6veG7lWHhu63huq1vYW7huqXhu5VuYeG7kW7DouG7h25h4buH4bq14buXYeG7rXDhu4dhw4Bm4buVYeG7gW9q4buVXWHhu6nhu6/Dg2Fu4buX4bqn4buHbmHGsG7DouG7rWHhu63hu6tvauG7lWHhu4fhuq3hu5VtYW7huqXhu5VtYeG7kW7hu6Hhu5VtYeG7rMOp4buVYeG7sHXhu5Vh4buUbuG6ueG7rWHDgOG6pWHhu6nhu6/Dg2Fu4buX4bqn4buHbmHGsG7DouG7rWHhu63hu6tvauG7lWHhu5nhuqfhu5VtYeG7k+G7s8O6b2Hhu4Xhu7PDueG7lW1h4buBcmHhu4fhurXhu5dh4butcOG7hyAgIGHhu6xv4buLxrBh4buFxqEiYeG7leG6q+G7mWHhuqHDocOgw6EiYeG7lG3DqeG7lWFu4bql4buVbWHhu5Ru4bqlYeG7leG7s8O64buHYeG6osOpw4Nh4buD4bu54buVbWHhu4Thu4lhw6Lhu5Vh4butbuG6peG7lW5h4buT4bq9xrBh4buVbcOp4buVYW7huqXhu5VtYW7hu6XGsGHhu63DouG7h2HhuqLhuqkiYeG7hOG7iWHDouG7lWHGsG7DouG7rWHhu63hu6tvauG7lWHDgOG6pWHhu5XDqeG7lW1h4buH4bq14buXYW5vxKnhu69h4bup4buv4bqtYeG7qeG7r+G6reG7lWHhu5PEgmFu4buX4bqn4butYeG7hXLhu5VtYeG7h3nhurVh4buHw6Lhu4dh4butc2Hhu4du4bu14buHYeG7rcOz4buVYeG7g3jhu5VtYcawbm9h4buVbcOp4buVYW7huqXhu5VtICAgYeG7gHJh4buS4bq14buXYeG7hXLhu5VtYS1h4busbuG7s3Xhu5VtYeG7gW/hu5VuYcOA4bqlYSXhuqlhbnJvYeG7scOtYeG6osOpw4Nh4buD4bu54buVbWHhu4Zub+G7i+G7lWHhu5Phu7Phu6Xhu4dhw6DDoWHhu5Xhuqvhu5lhMeG6ocOhw6DDoC3huqHDoeG6ocOhMmHDgOG6pWHhu5Hhu4thbuG7l+G6p+G7h25hxINh4buV4bqr4buZYTHhuqHDocOgw6At4bqhw6HDoMSDMmHDgOG7iWHDgG/EqeG7h2Hhu5PhuqXhu5kiYeG7g+G6p8ODYeG7lW1u4buJImFtb+G6reG7mWHhu5VtbsOo4buXYcOA4bqlYeG7hOG7iWHDouG7lWE5TnRh4but4bur4bulYeG7h8Oi4buHYW7hu6/Dg8Sp4buVYeG7lW1uw6jhu5dh4buFw6rDg2Hhu5nhuqfhu5VuYeG6ouG7r+G6ueG7rWHhu5Fuw6rhu69h4buT4bq14buXYeG7hXLhu5VtImFtxqHGsGHGsG7hurvhu5VhbW/huq3hu5lh4buVbW7DqOG7l2Hhu5Vu4bq14buVbiJh4buB4buJ4buVYcOAw4Hhu5VtYW1v4bq1b2Hhu4Xhu5fhuqfhu5Vh4bqhw6HDoeG6sy3huqHDocOgxIM5IGHhu4Zu4buzdeG7lW1h4but4burw7Lhu5VuYeG7lcOs4buvYeG7q+G7nyJh4buAcmHhu4bhu6Hhu5VtYeG7rG7hu7N14buVbWHhu4dueWHhu63hu6vDsmHhuqLDqcODYeG7g+G7ueG7lW1h4buE4buJYcOi4buVYeG7qOG7r8ODYW7hu5fhuqfhu4duYcawbsOi4butYeG7reG7q29q4buVYeG7mXLhu61h4buxcGFu4bql4buVbWFuxqHhurVh4butbm/hu4vhu61hw4Phu4vhu69h4buFcG9hw4DDum9h4bux4bqt4buVYeG6ouG7r+G6ueG7rWHDgOG6pWHhu4XDuW9h4buxcOG7lW1h4bqi4bqpYW5ybyJh4but4bur4buzw7rhu4dh4buZYuG7rWHhu63hur3GsGHhu63hu6vhu6/hu5VtYcOA4bql4buXYeG7h8Oi4buHYeG7mWThu61hbuG6peG7lW1h4bqi4bqr4buVbWHhu4Phurvhu68iYeG7rW5nxrBh4bqiw6nDg2Hhu4Phu7nhu5VtImHGsG7DqeG7lWHhu4HGoeG7lSJh4buT4buzdeG7lW1h4butbuG7ueG7hyJh4bqib2Hhu5nhuqvhu5VtYcOA4bqlYeG7rW7hu69w4buHYeG7h27DgeG6tWHhu4HEqeG7lW5h4butbmbhu5dhbuG7s8O64buVbWFtYuG7lWHhu6jhu6/Dg2Fu4buX4bqn4buHbmFuxKlh4butbnDhu5VtYeG7seG6reG7lWHhuqLhu6/hurnhu61hw4DDum9h4buo4buvw4NhbuG7l+G6p+G7h25hbsSpYeG7rW5w4buVbWHGsG7DqeG7lWHGsG5wbyBh4busbmbhu5dhPeG7lj0=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Việt Nam sẽ tăng trưởng khoảng 4,5%

Việt Nam sẽ tăng trưởng khoảng 4,5%
2009-07-07 13:30:00

Ngân hàng ANZ vừa công bố bản nghiên cứu và dự báo mới về mức tăng trưởng của Việt Nam cùng với dự báo cho một số quốc gia và vùng lãnh thổ ở khu vực, Việt Nam được dự báo sẽ...

Việt Nam sẽ tăng trưởng khoảng 4,5%

Việt Nam sẽ tăng trưởng khoảng 4,5%
2009-07-07 13:30:00

Ngân hàng ANZ vừa công bố bản nghiên cứu và dự báo mới về mức tăng trưởng của Việt Nam cùng với dự báo cho một số quốc gia và vùng lãnh thổ ở khu vực, Việt Nam được dự báo sẽ...

Việt Nam sẽ tăng trưởng khoảng 4,5%

Việt Nam sẽ tăng trưởng khoảng 4,5%
2009-07-07 13:30:00

Ngân hàng ANZ vừa công bố bản nghiên cứu và dự báo mới về mức tăng trưởng của Việt Nam cùng với dự báo cho một số quốc gia và vùng lãnh thổ ở khu vực, Việt Nam được dự báo sẽ...

Kiến nghị giảm giá điện giờ cao điểm buổi sáng

Kiến nghị giảm giá điện giờ cao điểm buổi sáng
2009-07-06 14:23:00

ộ Công thương vừa kiến nghị Chính phủ cho phép giảm 20% giá điện giờ cao điểm vào buổi sáng. Theo Bộ Công thương, với kiến nghị này, dự kiến giá điện bình quân năm 2009 sẽ giảm...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long