Cập nhật:  GMT+7
xajhuqNYViLhuqU9w63DreG7ouG7rmfDjMOjw6zhuqUx4buuxq/hu7Hhuqbhu7FW4bub4bqtw6zDo+G7j8OjaeG7i8OtVm7huq3huqFWIGrhuq3huqFWImXhuq3huqFW4bqt4bqh4bqjOVbhuqfhu4HDo1YwYVbhu67huqVvPeG7rlbhu4/Do2nhu4vDrcWoL+G6o1jGr8WoL2fGr8WoZ8avw4xvVuG6reG6oSXhu5FW4bu2L+G7uFVW4bux4bqm4buxVuG7m+G6rcOsw6Phu4/Do2nhu4vDrS/hu7Hhuqbhu7FWw4Phuq3DrDFp4bqtMcOsVsONMSLhu4tpw6PDrOG7kVYwP1YwbeG7gyJWw6zEgyLhuqNW4bqj4buDZ1YiZeG6reG6oVbhuq3huqHhuqM5VuG7seG6puG7scO0duG6p+G7i1VW4bqn4bq7w6xWImXhuq3huqFW4bqt4bqh4bqjOVbhuqfhu4HDo1bDrMOjNuG6rVbDrMOjN+G6rVbhuqMl4bqt4bqhVjA+4buLVsOs4bqjN1bhuqHDo+G7gcOjViLhuqPhuqlWZ+G6ozJnVuG6ocOjJlbhuqV7Z1bhuqfhurvDrFbhuqdlw6NWw6xpbeG7h+G6reG6oVYm4bqpVjBhVuG7j8OjaeG7i8OtVsOs4bqjw7MiVsOs4bqjw6NWIiQiVuG6pz9W4bqlOeG6reG6o1bhuq3huqE94buRVsOsaeG6qeG6reG6oVZn4bqjPuG6rVbhuqc44bqnViDDoznDrFbhu4/Do2nhu4vDrcOaxahnxq/FqMOsPV3huqUxVsOtw6zhu5HhuqUx4bui4buu4bqnPWnhuqHDo+G6rVNZZ8O0Vj3hu4vDrOG6qeG7rsavxajDrGnGr8Wow6wgxq/FqMOj4bqn4bqhVsOtaSLhu6Lhu67huqPDrMOsZ1MvL1094bqpZ+G6o+G7i8Os4bqj4bqpw5rhu4/huq0v4bqp4bqlICA9w6w9L8O1MV3DrcOjw6wxL8Oi4bqj4bqpPS3huqPhuqkiLSLhuqnhuq3huqEt4bqt4bqh4bqjMS9ZV1cjL+G7uC9YWVnhu7RZ4bur4buxV0BX4bu4L1hZ4buy4bu2I1lA4buyI+G7uFhZ4bu0X1lY4buy4bu04buyWcOa4bq1Z+G6oeG7rsavxagvw6wgxq/FqC/DrGnGr8Wow6xpxq/FqMOsIMavxagvw6wgxq/FqC/DrGnGr8WoL8OsPV3huqUxxq/FqGfGr+G7seG6puG7scO0duG6p+G7i1bhu6Qx4bqn4buL4bqlPcOs4bqpaeG7plbhuqUlVuG6p+G6u8OsViJl4bqt4bqhVuG6reG6oeG6ozlWIj3huqlVVjBt4buDIlbhu7Hhuqbhu7FWw4Phuq3DoOG6qcONMSJWZ+G6oyTDrFbDrGnDo2Hhuq1Ww6zhuqMl4bqt4bqjViJl4bqt4bqhVuG7jyVWw6zEgyLhuqNW4bqj4buDZ1bhu48l4bqpVjHhuq3huqHDo+G6rTFW4bukZ+G6oz7huq1WIsOpw6xW4bqlxJHDo1Yiaz1WZ+G6oz7huq1W4bqnOOG6p+G7plYiaz1W4bux4bqm4buxVuG7m+G6rcOsw6Phu4/Do2nhu4vDrVYvVuG7seG6puG7sVbDg+G6rcOsMWnhuq0xw6xWw40xIuG7i2nDo8Os4buRVuG7pOG7seG6puG7sVbhu5vhu45WL1bhu7Hhuqbhu7FWw4PDjeG7psOaVuG6rOG6o+G7h1YiZeG6reG6oVbhuq3huqHhuqM5VuG6rSXhu5FVVuG6p+G6u8OsVuG6pyThu5FWJuG6qVbhu4/hu4HDo1YwPuG7kVYwa1bhu7FH4buKVVbDrOG6oz3huq3huqNW4bqt4bqj4buBVknhu5vhuqZVViIkIlbhuqMl4bqnVuG7m0fDg1Yiaz1Ww5XDo+G6rSDhuqnDtcOtVsOaw5rDmlYwbeG7gyJWw6wq4bqpVmk9VuG6reG6oT3hu5FWw6xp4bqp4bqt4bqhVuG7seG6puG7sVbhu5vhu45WL1bhu7Hhuqbhu7FWw4PDjcOaxahnxq/hu47Do2nhu4vDrS/huqc/VjDhursiVuG7rsOsbeG7heG6reG6oeG7rlYwKeG7kVbhuqUlVuG6p2XDo1bDrGlt4buH4bqt4bqhVuG6pyThu5FWw6zEg+G6reG6o1Yiaz1W4bqtKuG6rVbhuq3huqMp4bqtVVbhuqXhurtW4bqt4bqh4buL4buRNuG6rVbhuqPhuq/huq3huqNWw6LhuqPDo1bDrOG6o+G6qSbDo1bhuqckw6NWw6zhuqPDsyJWw6zhuqPDo1YiJCJW4bqnP1bhuqU54bqt4bqjVjDhursiVVbhuqEp4buRVuG6oyrDo1bDrGnhuqnhuq3huqFW4bqnZcOjVsOsaW3hu4fhuq3huqFWJuG6qVbhuq0l4buRw5pW4bux4bqm4buxVuG7m+G7jlYvVuG7seG6puG7sVbDg8ONVsOtNVYgw7M9VuG7jyXhuqlW4bqjJeG6reG6o1bhu4/Do1Yiaz1W4buPw6Np4buLw61WMGFWMG09Vmk9VsOiN8OsVuG6peG7i3vhuq1WIuG6o8SD4bqt4bqjVsO0JCJWIuG6o+G6qVZo4buLJFbDrGnhuq/huq3huqNWw7QkIlbDrOG6o8OzIlbhu48lViDDoznDrFbhu4/Do2nhu4vDrcOaVuG6rOG6q8OjVjDhur/huq1W4bqhw6Mm4bqtViJl4bqt4bqhVuG6reG6oeG6ozlW4bqtJeG7kVbDtCnhu5FWIMOz4bqt4bqhVuG6p+G6u8OsVuG6p2XDo1bDrGlt4buH4bqt4bqhVuG6ocOjw6nhuq3huqFW4bqjOcOsVuG6p2XDo1bDrGlt4buH4bqt4bqhVsOs4bqjw7MiVjBhViLhuqPhuqlW4buPw6Np4buLw61Ww6zhuqPDsyJW4bqjw6M54bqtViIkIlbDrGliViLhuqPhur/Do1Yiaz1W4bqn4bqv4bqt4bqjw5rFqGfGr+G7r8OjYeG6p1bhuqc84buLViLhuqPDqcOsVsOsaeG6qeG6reG6oVbhu4/DozkiVmfhuqMkw6xWw6xpw6Nh4bqtVjHhuqfhu4vhuqU9w6zhuqlpVuG6pSVWZ+G6oybDo1bhuqPDqlbDrGnhu4NW4bqjPuG7i1bhuqM3w6xWIiQiViLhuqPhurdW4bqlOeG6reG6o1Yiaz1W4buxR+G7ilbDtEDhu7ZW4buk4bqhPuG6rVZY4bu0V1Yi4bqj4bq3VuG6pTnhuq3huqPhu6ZVVsOsb1Yw4bqrVuG6p+G7gcOjViLhuqtWw6zhuqNhViLhuqMq4buRVuG6ocOjJlbhuqV7Z1bhu4/Do2nhu4vDrS/huqc/VjDhursiVsOsaeG6qeG6reG6oVbhuqdlw6NWw6xpbeG7h+G6reG6oVYm4bqpVuG7pHbhuqfhu4vhuqU9w6zhuqlpVuG6pSVW4bqn4bq7w6xWw6zhuqPhu4t7w6xW4bqt4bqh4buNVjBt4buDIlbDrcOyViBq4bqt4bqhVjBhViLhuqPhurdW4buPw6M5IlbDrCrhuqlWaT1W4bqn4bq7w6xW4bqnJOG7kVbigJwm4bqp4oCdViLhuqMq4buRVsOsaTbhuq1W4bqnJOG7kVbDrOG6o3vDrFbhuqclViLhuqtWIuG6o24iVuG6rTrhuq3huqFW4buPJVbhuqPhuqkqw6xWMOG6u+G6reG6oVbDrG3hur/huq3huqFWw6zDs1bhuq3huqNtVuG6pyThu5FWw6zhuqN7w6zhu6bDmsWoZ8av4buxZeG6reG6oVbhuq3huqHhuqM5VuG7seG6puG7scO0duG6p+G7i1Yi4bqrVuG6reG6o+G7jeG6reG6oVZu4bqt4bqhViBq4bqt4bqhVuG6peG7geG6rVVW4bqt4bqrVjBt4buDIlYgxKnhuq3huqFWMGFTVuG7iuG6rWfhu4siw6JUVmfhuqMkw6xW4bqjw6M54bqtViIkIlYgYuG6reG6oVbhu4/Do2nhu4vDrVYwPVbhuqPhuq/huq3huqNW4bukR+G6qeG6peG7keG6p+G6qWln4bqjw6Mi4bumVFZH4bqjJMOsVsOsacOjYeG6rVYx4bqt4bqhw6Phuq0xVuKAnOG7i+G6rWc9IsOiMWnigJ1WMGFWZ+G6oyTDrFbhuqPDoznhuq1WIiQiVuG6peG6qSrDo1ZnPSLDolbhuqclVuG7j8OjaeG7i8OtL+G6pz9WMOG6uyJWw63DslYgauG6reG6oVbhu6RnPSLDojFpVuG6reG6q8OjViLhuqPhu4vhuq3huqFW4bqlJVYiZeG6reG6oVbhuq3huqHhuqM5VjBhVl0m4bqpVuG7jzlWIiQiVsOgw6PhuqUxVsOs4bqjw7MiVsOs4bqjw6NW4buPJVYwbeG7gyJW4buOw7QxacOtVuG7pOG6reG6o+G7jeG6reG6oVbDojRW4buPw6M3w6xW4buPw6Np4buLw63hu6ZWw63DslYgauG6reG6oVZpPMOsVmnhurvhuq3huqFWaT/Do1bDrGnhuqnhuq3huqFW4buPw6M5Ilbhuqc/VuG6o+G6qz1W4buPw6Np4buLw61WMGFWIuG6o8Op4bqt4bqhVuG6pSrDo1bDrcOzVmfhuqMkw6xW4bqjw6M54bqtViJrPVYiJCJWIuG6o23hur/huq3huqFWw6xp4bqv4bqt4bqjViDDoznDrFbhu4/Do2nhu4vDrcOaxahnxq/hu67hu47DozkiVjBtPVYiZeG6reG6oVbhuq3huqHhuqM5VuG7seG6puG7scO0duG6p+G7i1bhu48l4bqpVsOsaeG6qeG6reG6oVZ24bqt4bqhw6Phuq0xVjA/VsOi4bqjw6M34bqtViLhuqPhuqlWw6LhuqMmVuG6rTrhuq3huqFWZ+G6oyTDrFbhuqPDoznhuq1WIiQiViBi4bqt4bqhVuG7j8OjaeG7i8OtVjA9VuG6o+G6r+G6reG6o1bhu6Rn4bqp4bqlw6PhuqfhuqlpZ+G6o8OjIuG7plYiaz1W4bux4bqm4buxVuG7m+G6rcOsw6Phu4/Do2nhu4vDrS9W4bux4bqm4buxVsOD4bqtw6wxaeG6rTHDrFbDjTEi4buLacOjw6zhu5FWMG3hu4MiViImw6NWw6zDozfhuq1WMCThuq3huqFWw6JhVVZn4bqjJMOsVuG6o8OjOeG6rVbhuq3huqPDozjhu4tW4bqj4bq/4bqtVuG7j+G7gcOjViLEqeG6reG6oVbhuqfhurvDrFYgYuG6reG6oVbhu4/Do2nhu4vDrS/huqc/VjDhursiw5pW4buv4bq54bqt4bqhVsOs4bqj4buHw6NWw6w64bqt4bqhViJt4buH4bqt4bqhVsOi4bqjJlbhuq064bqt4bqhVuG6pSXhuqdWw60qIuG6o1YiJCJWw6x7Z1bDrMOj4bqtVl3hurFW4bqt4bqjw6PDoeG6p1Zd4buFw6NWIiQiViBi4bqt4bqhVuG7j8OjaeG7i8OtVuG6pSnhu5FWw6DDo+G6pTHDmlbhuqLDoznhuq1W4bux4bqm4buxVsOD4bqtw6DhuqnDjTEiVuG7j1vhuq1Ww6LhuqNl4bqt4bqhVuG6reG6oW/huq3huqFWIibDo1bDrMOjN+G6rVVWZ+G6oyTDrFbDrGnDo2Hhuq1WImXhuq3huqFWImpW4bqtJeG7kVbhuq0p4bqt4bqhViI94bqpVsOi4bqjJlbhuq064bqt4bqhVmfhuqMkw6xW4bqjw6M54bqtVuG7jyVWIMOjOcOsVuG7j8OjaeG7i8OtViJrPVbhu7Hhuqbhu7FWw4Phuq3DrDFp4bqtMcOsVsONMSLhu4tpw6PDrOG7kVbhu65VVmXhuq3huqFW4buObFbhuqQp4bqnVuG7qyzhuq3huqFVVuG6oMOjJOG6p1Yww6kiVsOMaeG7i+G6reG6oVbDrCnhuqdWSVHhu61W4bux4bqm4buxViLhuqPhuqlWXcOjN8Osw5rFqGfGr8OM4bqjMeG6qVZl4bqt4bqhVuG6rOG6oeG7i+G7kcOh4bqtVuG6ouG6qSXhuq3huqFW4bqgw6M94bqt4bqhVVbDjGlt4buF4bqt4bqhVuG6reG6o+G6q+G6p1Zn4bqjKeG6rVbDrMSDIuG6o1bhu4/Do2nhu4vDrVbhu7Hhuqbhu7FWw4Phuq3DoOG6qcONMSJWIuG6o+G6qVZdw6M3w6xWw6zhuqM24bqnU1bigJzhu47DozkiVjBtPVYx4bqn4buL4bqlPcOs4bqpaVbhu48l4bqpVjHhuq3huqHDo+G6rTFWIms9VuG7seG6puG7sVbDg+G6rcOsMWnhuq0xw6xWw40xIuG7i2nDo8Os4buRVuG6ocOj4buJZ1bhuq0p4bqt4bqhViI94bqpVsOi4bqjJlbhuq064bqt4bqhVmfhuqMkw6xW4bqjw6M54bqtViIkIlbhuqXhuqkqw6NW4buPw6Np4buLw60v4bqnP1Yw4bq7IlVWZ+G6oyTDrFbhuqPDoznhuq1WMG3hu4MiVuG6reG6o8OjOOG7i1bhuqPhur/huq1W4buP4buBw6NWIsSp4bqt4bqhVuG6p+G6u8OsViBi4bqt4bqhVuG7j8OjaeG7i8OtL+G6pz9WMOG6uyJW4bqt4bqjbeG6reG6oVYwP1YwbeG7gyJWw6zhuqM94buRVjDhur3Do1bhuqc/Vl0s4bqt4bqhViIkIuG6o1bDrcOyViBq4bqt4bqhVmc9IsOiMWlVVuG6oz3hu5FWIiQiVsOsaeG6r+G6reG6o1ZdJuG6qVbhu485VsOi4bqjJCJWMGFWIuG6o8Op4bqt4bqhVuG6pSrDo1bDrcOzVmfhuqMkw6xW4bqjw6M54bqtViJrPVYiJCJWIuG6o23hur/huq3huqFWw6xp4bqv4bqt4bqjViDDoznDrFbhu4/Do2nhu4vDrcOaxahnxq/hu47hu4HDo1Yx4bqt4bqhw6Phuq0xVsOs4bqjZeG6reG6oVbDrOG6o23hu4fhuq3huqFVVuG6py4iViDEqVYixKnhuq3huqFW4bqlJVbDrOG6o+G7i+G6uyJW4bqn4bq7w6xWIGLhuq3huqFW4buPw6Np4buLw60v4bqnP1Yw4bq7Ilbhuq3huqNt4bqt4bqhVuG6rTfhu4tWw6LhuqNl4bqt4bqhViLhuqtWMeG6p+G7i+G6pT3DrOG6qWlVVsOs4bqj4bqvViLhuqNt4bq/4bqt4bqhVsOsaeG6r+G6reG6o1Ygw6M5w6xW4buPw6Np4buLw61WMOG6q1Yi4bqrVsOs4bqjYVbDrOG6o2Xhuq3huqFWXSThuqlW4bqlJVbhuqM9w6NW4bql4bqpKsOjVuG7j8OjaeG7i8OtL+G6pz9WMOG6uyJWw6LhuqMkIlbhuq3huqM94buLVVYi4bqjbeG6v+G6reG6oVbDrGnhuq/huq3huqNWPeG6rcOsw6Phu4/Do2nhu4vDrVZn4bqjJsOjViJ7Z1bhuq3huqN7w6xWIOG7jVbhuqXDoznhu4tW4bqt4bqjw6M44buLVuG6o+G6v+G6rVYw4bq54bqt4bqhVuG6reG6oeG6o+G6sz1W4buP4buBw6NW4buPw6M5IlbDouG6oyZW4bqtOuG6reG6oVZdO8OsVuG7j8OjaeG7i8OtL+G6pz9WMOG6uyJW4bqlJVbDrOG6ozxnVuG6o+G6v+G6rVYi4bqj4bqpViLEqeG6reG6oVbhuqfhurvDrFYgYuG6reG6oeKAncWoZ8av4buvKeG7kVbhuqUlVl0m4bqtViJ7Z1bhuq3huqN7w6xW4bqt4bqje8OsVsOs4bqjblbhu7JVVjBt4buDIlbhu7Hhuqbhu7FWw4Phuq3DoOG6qcONMSJWZ+G6oyTDrFbhuqMl4bqt4bqjVuG6reG6oSXhu5FW4bu2Vi/hu7gvWVdXI1bDrOG6o8OzIlbDrcOzVuG6pSVW4bqn4bq7w6xWXW3hu4EiVsOsw6M34bqtViAlw6NW4buPOFbDouG6oyZW4bqtOuG6reG6oVZn4bqjJMOsVuG6o8OjOeG6rVYibOG6reG6oVbhuq3huqNtVsOi4bqjJlbhuq064bqt4bqhViDDoznDrFbhu4/Do2nhu4vDrVYiaz1WZ+G6oz7huq1W4bqnOOG6p1bhu7Hhuqbhu7HDmlbDjOG6ozHhuqlWw4xH4bqo


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Thử thuốc - Nghề nguy hiểm

Thử thuốc - Nghề nguy hiểm
2009-07-06 13:32:00

ỗi năm, hàng triệu người Mỹ trở thành đối tượng để các nhà khoa học thử nghiệm tác dụng của các loại dược phẩm mới. Những người làm công việc này luôn phải đối mặt với rủi ro....

Tổ tiên của voi nhỏ như thỏ

Tổ tiên của voi nhỏ như thỏ
2009-07-06 07:29:00

hững con voi đầu tiên trên trái đất có kích thước không lớn hơn thỏ, các chuyên gia hóa thạch Pháp khẳng định.Một đàn voi ở châu Phi. Ảnh: Daily Mail.Các nhà khoa học của Bảo...

Virus máy tính mới mang tên Michael Jackson

Virus máy tính mới mang tên Michael Jackson
2009-07-03 14:17:00

Công ty bảo mật thông tin máy tính Sophos ở Singapore ngày 2/7 ra thông báo cho biết đã phát hiện thêm virus máy tính mới, được "lấy cảm hứng" từ cái chết của vua nhạc Pop...

Động vật nhỏ dần vì biến đổi khí hậu

Động vật nhỏ dần vì biến đổi khí hậu
2009-07-03 13:56:00

ích thước cơ thể một giống cừu hoang ở Scotland giảm dần theo thời gian do tình trạng ấm lên toàn cầu.Những con cừu Soay trên đảo Hirta. Ảnh: BBC.Giới chuyên gia về tiến hóa...

Viện khoa học kỹ thuật NLN miền núi phía Bắc

Viện khoa học kỹ thuật NLN miền núi phía Bắc
2009-07-03 08:19:00

ghiên cứu giống chè chất tiền- Để góp phần nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm chè Việt Nam, Viện KHKTNLN miền núi phía Bắc đã nghiên cứu, xác định giống chè Shan thích hợp...

Ấn Độ làm mưa nhân tạo đối phó hạn hán

Ấn Độ làm mưa nhân tạo đối phó hạn hán
2009-07-03 07:38:00

ác nhà khoa học Ấn Độ đang nghiên cứu những kỹ thuật gây mưa nhân tạo mới, để đối phó với đợt nắng nóng khủng khiếp tại các bang miền bắc nước này.Đợt nắng nóng khiến nhiều...

Xe lăn di chuyển bằng ý nghĩ

Xe lăn di chuyển bằng ý nghĩ
2009-07-02 15:31:00

ập đoàn moto Toyota cho biết họ vừa phát triển phương pháp điều khiển xe lăn bằng sự nhận biết sóng não. Người dùng không cần sử dụng đến cơ bắp, thậm chí không cần thốt lên...

Nhiều người tin cả thần linh và khoa học

Nhiều người tin cả thần linh và khoa học
2009-07-02 14:07:00

hần lớn người tham gia một cuộc khảo sát lớn thừa nhận họ tin thượng đế tồn tại, dù bản thân rất am hiểu thuyết tiến hóa của nhà khoa học vĩ đại Charles Darwin.Ra đời cách đây...

Những kẻ “bịp” trong khoa học

Những kẻ “bịp” trong khoa học
2009-07-02 09:30:00

% các nhà khoa học thừa nhận đã từng bịa đặt, giả mạo hoặc sửa đổi các dữ liệu để làm đẹp kết quả nghiên cứu ít nhất một lần. 14% đã từng chứng kiến đồng nghiệp của mình làm...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long