Cập nhật:  GMT+7
Q8OZ4bq+4bq84buY4buuw40pKcSC4bq6LuG7peG7pDzhu67GoOG6ukTDqSrhurzDmT3hu6Thurw8w5l74buY4bq84buWw5Q44bq8IT7DjVfhurzDmVLhurzDmuG7pDTDjeG6vOG7mMOM4buY4bq84buUWMONV8OZ4bq8V8Oaw5nhu6RSLuG6vMO94bukUjzhurzhu43DjVYt4bq84buNw5nDlTzhurxlxKhXQy/DmeG6vkRDLuG6vOG7mOG7rsONKSnEguG6ui7hu4vGoMON4buU4bq6ROG7pShYV8Oa4bq8PMOZw4xXw5rhurzhur7hu4Dhurw8JuG7pOG6puG6vOG6u1jhu4pX4bq84buYw4zhu5jhurzhu5jDmT444bugV+G6vMOa4bukw43hurzhu6zhu6RXw5nhurw8UOG6vOG7jcOZw5U84bq8ZcSoV+G6vOG7lFjhurzhu5jDmT444bugV+G6vMOa4bukw43hurzhu6zhu6RXw5nhurw8UOG6vMOZ4buKV8Oa4bq84buW4buOPuG6vMOyPjxY4bq84bulWCnhu6Q84bukKFjhurzhu5Thu5BX4bq84buW4buOPuG6vDXhu4rhurzhurtY4buKV+G6vOG7mOG7uFfDmuG6vDzDjOG7mOG6vOG7mF3DjeG6vMOz4buk4bugV+G6vOG7lljhu4pX4bq84buYw4zhu5jhurzhu6Uk4bq84buYw5kw4buY4bq84bus4bukV8OZ4bq8PFDhurzhu43DmcOVPOG6vGXEqFfhurwp4bue4bq8PCbhu6Thurzhu67hu4pW4bq8NeG7pFLhu5jhurw84buI4buk4bq8w73hu6RSPOG6vOG7jcONVuG6rEMuREM8w43hu5Lhu67GoOG6vCk8OOG7rsagxILhurpWw40ow5rhu6RXw4Lhu4AuN+G6vMONPjxY4bq6REM8KERDPOG7lERD4bukVsOa4bq8KSjhu5jEguG6usOZPDwuw4IvL+G7ksONWC7DmT48w5lY4bqsNVcvWOG7ruG7lOG7lMONPMONLzbGoOG7kinhu6Q8xqAvPOG7pFctPD7hu5gtKT4t4bus4bukxqBXL+G6vsOKw4rDqcOtZeG6o8OKZeG6ueG6oy/hu4DDiuG6vuG6vi/hur4v4bq+4buA4buE4buASeG7gOG7hEjhu4DDreG6vi/hur7hu4Dhu4RJ4bq+4bq+4buERkjhu4RJw4pGX+G6ucO5w6lf4buE4buG4buAR+G6rOG7sC7DmuG6ukRDLzzhu5REQy88KERDPChEQzzhu5REQy5EZT3hurw8KCA7V8Oa4bqm4bq8w6nDmV3hurxXw5nhu6RSVuG6vMO9S1fhurwuw5nDnVfDmuG6vMOpw5nhu6ZXw5nhurwuw5ld4bq84buNw5o+OFRX4bq84bu1PsOSV+G6vHTDmXvhu5jhurw84bukUC7hurzhurvhu4jhu6ThurwpMOG6vOG7jcOZw5U84bq8ZcSoV+G6vMOy4bukPCk+WOG6vMO5w43hu6zDjeG7ksON4bq8LeG6vOG6sVfDmcOC4bq8w6nDmeG7pFfDmS7DmT7huqw1V0MvLkRDLzzhu5REQy88KERDLzzDjeG7kuG7rsagREMuROG7peG7pFAu4bq84bq74buI4buk4bq8KTDhurzhu43DmcOVPOG6vGXEqFfhurzDsuG7pDwpPljhurzDucON4busw43hu5LDjeG6vOG7mMOZ4bukUT7hurzhu4Dhu4Iv4bq+4bq+4bqm4bq8ZT3hurw8KCA7V8Oa4bqm4bq8w6nDmV3hurxXw5nhu6RSVuG6vMO9S1fhurwuw5nDnVfDmuG6vMOpw5nhu6ZXw5nhurwuw5ld4bq84buNw5o+OFRX4bq84bu1PsOSV+G6vHTDmXvhu5jhurxXw5nhu4xX4bq8VuG7iFfDmeG6puG6vCE+w41X4bq8w5lS4bq8w5k6LuG6vDzDjOG7mOG6vFfDmeG7pFE+4bq8Vk484bq8w5rhu6Q0w43hurzDveG7pFI84bq84buNw41W4bq8NeG7iuG6vOG7jcOZw5U84bq8ZcSoV+G6vOG7lsONV8Oa4bq84buYWeG6vFfDmTRXw5rhurzhu5IgJuG7mOG6vC7DmcOMPOG6vDwo4bukU1fhurzDmVA84bq8KTDhu5jhurw8QDzhurzhu5bhu5wu4bqs4bq84buL4bukUlfhuqbhurzhu43DmcOVPOG6vGXEqFfhurzhu67hu4rhurxWPTzhurw8KFhXw5rhurxXw5k0V8Oa4bq84buWQOG7pOG6vDzDjOG7mOG6vMOZ4buKV8Oa4bq84buW4buOPuG6vOG7mF3DjeG6vMO94bukUjzhurzhu43DjVbhuqxDLkTDqcOZ4bumV8OZ4bq8LsOZXeG6vMO94bukUjzhurzhu43DjVbhurxWWFfDmuG6vFY+QFfhurzhu43DmcOVPOG6vGXEqFfhurw8S1fDmuG6vOG7mCA/V8Oa4bq8w5kqV+G6vFc0w43hurzhu5jDjOG7mOG6vMOZWOG7iDzhurzhu5Y9V8Oa4bq84buW4buOPuG6vDwg4bq8PCgy4buY4bq8POG7pFAu4bq8NeG7iljhurzDveG7pFI84bq84buNw41W4bq8NeG7iuG6vCnhu57hurw84buIWOG6vOG7luG7pFE+4bq84bus4bukUlfhurw8w5k+w5VX4bq84buuOuG7pOG6vOG7mMOZWOG6vOG7mMOM4buY4bq8V8OZ4buK4bq84buW4buOPuG6vDwg4bq84buNw5nDlTzhurxlxKhX4bq8NcWo4bq84buuOuG7pOG6vOG7puG7mMOZ4bq84buYw5k+V8Oa4bq84buYXcON4bq8w5nDjeG7pOG6vFcgJuG7mOG6vC3hurxlPeG6vDwoIDtXw5rhuqbhurzDqcOZXeG6vFfDmeG7pFJW4bq8w710w6l04bq84buNw5o+OFRX4bq84bu1PsOSV+G6vHTDmXvhu5jhurxXw5nhu4xX4bq8VuG7iFfDmeG6rEMuROG6u+G7iOG7pOG6vCkw4bq8w7Lhu6Q8KT5Y4bq8w7nDjeG7rMON4buSw43hurzhu6zDmU9Xw5rhurzhu5bGr1fDmeG6puG6vOG7mMOZ4bumV8OZ4bq8KcOM4buYw5nhurxXw5nhu4w84bq8IT7DjFfhurzhu5hdw43hurzDqcOZ4bumV8OZ4bq8LsOZXeG6vOG7jcOZw5U84bq8ZcSoV+G6vOG7ruG7iuG6vOG7rj7hu7hX4bq8VlhXw5rhurxWPkBX4bq8VjvhurwoPVfDmuG6vMOZKlfhurxXNMON4bq8IT7DjVfhurzDmVLhurzDmTou4bq8PMOM4buY4bq8V8OZ4bukUT7hurxWTjzhurw1JuG7pOG6vMO94bukUjzhurzhu43DjVbhuqzhurzDqcOZ4bumV8OZ4bq8LsOZXeG6vOG7jcOZw5U84bq8ZcSoV+G6vCnhu57hurw84bukUC7hurw8W+G7mOG6vOG7lD444bq8PCjFqOG6vDXhu6RSV+G6vDwoOuG6vOG7j+G6ueG6o+G6vOG7mMOZWOG6vMO94bukUjzhurzhu43DjVbhurw74bq8VjDhu5jhurzhu5jDjVjhurxXw5nhu4w84bqsQy5E4bq74buI4buk4bq8KTDhurzhu5jDmVjhurzhu5Lhu6RQPOG6puG6vDwoWFfDmuG6vDzDmcOMV8Oa4bq84bq+4buA4bq8PCbhu6ThuqbhurzhurtY4buKV+G6vOG7mMOM4buY4bq84buYw5k+OOG7oFfhurzDmuG7pMON4bq84bus4bukV8OZ4bq8PFDhurzhu43DmcOVPOG6vGXEqFfhurzhu5RY4bq84buYw5k+OOG7oFfhurzDmuG7pMON4bq84bus4bukV8OZ4bq8PFDhurzDmeG7ilfDmuG6vOG7luG7jj7hurzDsj48WOG6vOG7pVgp4bukPOG7pChY4bq84buU4buQV+G6vOG7luG7jj7hurw14buK4bq84bq7WOG7ilfhurzhu5jhu7hXw5rhurw8w4zhu5jhurzhu5hdw43hurzDs+G7pOG7oFfhurzhu5ZY4buKV+G6vOG7mMOM4buY4bq84bulJOG6vOG7mMOZMOG7mOG6vOG7rOG7pFfDmeG6vDxQ4bq84buNw5nDlTzhurxlxKhX4bq8KeG7nuG6vDwm4buk4bq84buu4buKVuG6vDXhu6RS4buY4bq8POG7iOG7pOG6vMO94bukUjzhurzhu43DjVbhuqzhurzhu4vDjeG7pOG6vOG7lljhu4pX4bq84buY4bu4V8Oa4bq8PMOM4buY4bq84buYXcON4bq84buNw5nDlTzhurxlxKhX4bq84buWUT7hurxWWFfDmuG6vFY+QFfhurzhu5YgOuG7mOG6vMOaTi7hurzDmizhurzhu65KV8OZ4bq84buW4buIWOG6vMOpw5nhu6ZXw5nhurwuw5ld4bq8w73hu6RSPOG6vOG7jcONVkMuRGU94bq8PCggO1fDmuG6puG6vMOpw5ld4bq8V8OZ4bukUlbhurzDvXTDqXThurzhu43Dmj44VFfhurzhu7U+w5JX4bq8dMOZe+G7mOG6vOG7mMOZWOG6vChNV8Oa4bq8NeG7pFLhu5jhurzhu4Dhurzhu5ZY4buKV+G6vOG7mOG7uFfDmuG6vDzDjOG7mOG6vFdZ4buk4bq8PCjhu6BX4bq84buYXcON4bq84buNw5nDlTzhurxlxKhX4bq8PCbhu6ThurzDveG7pFI84bq84buNw41W4bq84buu4buOV+G6vFfhu4o44bq84buu4buK4bq84buYKuG6vMOZPeG7pOG6vDxAPOG6vOG7llPhurzDmcON4buk4bq84buS4bugV+G6vDwow41Y4bq84buWJOG7pOG6vOG7mMOM4buY4bq84buS4bukUlfhurwuw5nDjC7hurxXw5lNVuG6vDzhu6RQLuG6vDxb4buY4bq8PMOZe+G7mOG6vOG7lsOUOOG6vCE+w41X4bq8w5lS4bq8w5k6LuG6vDzDjOG7mOG6vOG7luG7jj7hurw8IOG6vMOa4bukNMON4bq84buYw4zhu5jhurzhu5RYw41Xw5nhurxXw5rDmeG7pFIu4bq84buYXcON4bq84buA4bq8VyAm4buY4bqs4bq8ZT3hurw8KCA7V8Oa4bq84buYw5lY4bq84buS4bukUDzhurwp4bue4bq84buYw5k+OFNX4bq8PCbhu6Thurzhu65KV8OZ4bq84buW4buIWOG6vMOpw5nhu6ZXw5nhurwuw5ld4bq8w73hu6RSPOG6vOG7jcONVuG6vFZYV8Oa4bq8Vj5AV+G6vOG7mF3DjeG6vMOZw43hu6Thurzhu5ZY4buKV+G6vOG7mOG7uFfDmuG6vDzDjOG7mOG6vOG7jcOZw5U84bq8ZcSoV+G6rOG6vOG7pcOZxqBY4bq8w6nDmeG7pFfDmS7DmT7huqw1Vw==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Phát huy nguồn lực trí thức kiều bào

Phát huy nguồn lực trí thức kiều bào
2009-11-25 08:57:00

Việt Nam hiện có khoảng 300.000 người Việt Nam ở nước ngoài trình độ đại học trở lên. Nếu chúng ta biết cách thu hút nguồn lực trí thức này, họ sẽ góp phần đáng kể vào việc...

POWERED BY
Việt Long