Cập nhật:  GMT+7
Uzfhu6jFqCnEg8Od4buH4buH4buS4bumw6rhu4I44buDxIN74bumVMO54bqt4bqxNsWoKOG6qcWo4bq+4buFbzDhu4PFqD7DoeG6sTfFqOG7gzfhu7ThurE3xajEgyzDqsWow7nEkcWo4bq/4buFw53hurHFqElvxagow53hurHFqMODODPhuq/FqOG7g+G7gcOdxajhu6fhu7jhurE2xahpb8Wow7nhuq3hurE2xajDneG6scWo4buDw6DhurE3Uy834buoVFPDqsWoKcSDw53hu4fhu4fhu5Lhu6bDqsO64bq3PG/hu6ZUUzjhuq82xajhu4fhu4Ep4buS4bumLy8p4bugKMOd4bq3w6o34buF4buDN+G6t+G7oGzhurEvPHvhu4fDo+G7g+G6t8OqL+G6sXtt4buHL+G7quG7qMav4buwL+G7rFk84buo4buoVsavWOG7rlfhu4Phu6hX4busWeG7rFfEg+G7qOG7oOG6o8OqNuG7psWoL1RTL8OqVFPDqsWoKcSDw53hu4fhu4fhu5Lhu6bDqsO64bq3PG/hu6ZU4bun4bqr4bqxNsWoKTc5xajDijfhu7bhuq/FqOG7guG7gcOsw6nhurE2xajhu7M4w53hurE2xagtxahJb8WobDgg4bqxxajDuuG7gkzFqOG7gsOg4bqxN8WoaW/hu57FqOG7szjhu7Lhuq/FqD7huqkpxajDueG6reG6sTbFqMOd4bqxxajhu4PDoOG6sTfFqOG7g+G7gcOd4bq3xajhur7hu4VvMOG7g8WoPsOh4bqxN8WoKWnDncWow7pixajhu4Phu4HDrOG6u+G6sTbFqMO6YsWow7nhuq3hurE2xajDneG6scWobDHFqGw4MinFqOG7gzfhu7ThurE3xajEgyzDqsWow7nEkcWo4bq/4buFw53hurHFqOG7hMO6w4Phu4LFqOG7p+G7uOG6sTbFqGlvxajDueG6reG6sTbFqMOd4bqxxajhu4PDoOG6sTfhu6BTL8OqVFPDqsWoKcSDw53hu4fhu4fhu5Lhu6bDqsO64bq3PG/hu6ZUw4rhu4Lhu6fhu4LFqC3FqOG6sDbhu7Rvxajhu6hYL+G7qOG7nsWow7nhuq3hurE2xajDneG6scWo4buDw6DhurE3xajhu4NjxagpN+G7iynFqMSCNMWoKeG6reG6sTbFqCjhuqnFqOG6vuG7hW8w4buDxag+w6HhurE3xagpacOdxajDumLFqOG7g+G7gcOs4bq74bqxNsWow7pixajDueG6reG6sTbFqMOd4bqxxahsMcWobDgyKcWo4buDN+G7tOG6sTfFqMSDLMOqxajDucSRxajhur/hu4XDneG6scWoSW/FqCjDneG6scWow4M4M+G6r8Wo4buD4buBw53FqFHhu4TDusOD4buCUsWo4bun4bu44bqxNsWoaW/FqMO54bqt4bqxNsWow53hurHFqOG7g8Og4bqxN+G7oMWo4bun4bu2OMWo4buD4buyxajDijfhu7bhuq/FqOG7guG7gcOsw6nhurE2xajhu7M4w53hurE2xagtxahJb8WobDgg4bqxxajDuuG7gkzFqOG7gsOg4bqxN8WoaW/hu57FqOG7szjhu7Lhuq/FqD7huqkpxajDueG6reG6sTbFqMOd4bqxxajhu4PDoOG6sTfFqDzEqcWobOG7tMWow6o34buy4buDxagoODPhu4XFqCk3w6DFqD7hu7bhurfhu6BTL8OqVFPDqsWoKcSDw53hu4fhu4fhu5Lhu6bDqsO64bq3PG/hu6ZU4buC4bu2OMWoKOG7hWM4xajEgzThu57FqMO54bqt4bqxNsWow53hurHFqOG7g8Og4bqxN8WoPkDFqCnhuq3hurE2xago4bqpxajhur7hu4VvMOG7g8WoPsOh4bqxN8WoKWnDncWow7pixajhu4Phu4HDrOG6u+G6sTbFqMO6YsWow7nhuq3hurE2xajDneG6scWobDHFqGw4MinFqOG7gzfhu7ThurE3xajEgyzDqsWow7nEkcWo4bq/4buFw53hurHFqOG7hMO6w4Phu4LFqOG7p+G7uOG6sTbFqOG7heG7j8Wow7nhuq3hurE2xajDneG6scWo4buDw6DhurE3xahs4bu0xagp4buyKcWo4bq+4buFbzDhu4PFqD7DoeG6sTfFqClpw53FqOG7szjhu7Lhuq/FqD7huqkpxajDueG6reG6sTbFqMOd4bqxxajhu4PDoOG6sTfFqGwxxahsODIpxag+ODHhu4XFqD5i4bqxNsWoKeG7suG6scWoKGLFqD4w4bqxxajhurE3LOG6scWoKeG6reG6sTbFqOG7g+G7sinFqOG7g+G7tjjFqMO5xJHFqOG6v+G7hcOd4bqxxajhu4TDusOD4buCxajhu6fhu7jhurE2xajhu4Xhu4/FqMO54bqt4bqxNsWow53hurHFqOG7g8Og4bqxN+G7osWo4bq+4buFbzDhu4PFqD7DoeG6sTfFqGwxxahsODIpxajhu4M34bu04bqxN8WoxIMsw6rFqMO5NzjFqChixahs4bu0xagpN8Ogxag+w6HhurE3xajDuTc4xahpb8Wow7k3OMWoKGLFqMO5xJHFqOG6v+G7hcOd4bqxxajhu4TDusOD4buCxajhu6fhu7jhurE2xahpb8Wow7nhuq3hurE2xajDneG6scWo4buDw6DhurE34bugUy/DqlRTw6rFqCnEg8Od4buH4buH4buS4bumw6rDuuG6tzxv4bumVFM44bqvNsWo4buH4buBKeG7kuG7pi8vKeG7oCjDneG6t8OqN+G7heG7gzfhurfhu6Bs4bqxLzx74buHw6Phu4PhurfDqi/hurF7beG7hy/hu6rhu6jGr+G7sC/hu6xZPOG7qOG7qFbGr1jhu65X4buD4buoV+G7rFnhu6xXxIPhu6rhu6DhuqPDqjbhu6bFqC9UUy/DqlRTw6rFqCnEg8Od4buH4buH4buS4bumw6rDuuG6tzxv4bumVMSCQOG6sTfFqD7hu7bhurfFqOG7hMO6w4Phu4LFqOG7p+G7uOG6sTbFqGlvxajDueG6reG6sTbFqMOd4bqxxajhu4Lhu4Hhu4XhurE2xajDrMSR4bqxNsWo4buDJeG6sTbFqDfhurfDncWoKTdmKcWo4bqv4buJ4bqxNsWo4buDLMOqxajhu4M3M8Wow7nEkcWo4bq/4buFw53hurHFqOG7hMO6w4Phu4LFqOG7p+G7uOG6sTbFqGlvxajDueG6reG6sTbFqMOd4bqxxajhu4PDoOG6sTdTL8OqVFPDqsWoKcSDw53hu4fhu4fhu5Lhu6bDqsO64bq3PG/hu6ZU4buCN3vhurfFqD7hurPhu57FqMO5xJHFqOG6v+G7hcOd4bqxxajhu4TDusOD4buCxajhu6fhu7jhurE2xahpb8Wow7nhuq3hurE2xajDneG6scWo4buDw6DhurE3xajEg+G7tMWoPsSR4bqxxahsw6HFqCk6w6rFqMOqN+G6teG6sTbhu57FqOG7g+G7gcSpKcWo4buDN+G7hWIpxajDueG6reG6sTbFqMOd4bqxxajhu4PDoOG6sTfhu57FqDbhuqvhuq/FqFfFqD7huqvhurE2xagpNznhu6LFqOG7gjfDrOG6ueG6sTbFqOG7g+G7ssWo4bqwNuG7hW804bqxxajhu7Xhu7g4xajhu4I44bqxN+G7nsWo4buHOOG6sTfFqOG6sSPhuq/FqOG7qFlX4buq4buexajDijfhurPFqMO5N2nFqOG6sTc4MuG6r8Wo4buCN8Osw6nhurE2xajhu4Phu4HEqSnFqOG7hMO6w4Phu4LFqOG7p+G7uOG6sTbFqGlvxajDueG6reG6sTbFqMOd4bqxxajhu4PDoOG6sTfFqMSD4bu0xajhu4I3acWo4buD4buBw6zhurvhurE2xagpxJHFqOG6v+G7hcOd4bqx4bugUy/DqlRTw6rFqCnEg8Od4buH4buH4buS4bumw6rDuuG6tzxv4bumVMOKN+G7suG7g8WoKDgz4buFxag2OMOd4bq3xajhurE3ODLhuq/FqGxo4buexajhu6fhu7Y4xajhu4Phu7LFqMOKN+G7tuG6r8Wo4buC4buBw6zDqeG6sTbFqOG7szjDneG6sTbFqC3FqElvxahsOCDhurHFqMO64buCTMWo4buCw6DhurE3xahpb+G7nsWo4buzOOG7suG6r8WoPuG6qSnFqMO54bqt4bqxNsWow53hurHFqOG7g8Og4bqxN8WobyDhu4XFqCk74buF4bucxajDucSRxajhur/hu4XDneG6scWo4buEw7rDg+G7gsWo4bun4bu44bqxNsWoaW/FqMO54bqt4bqxNsWow53hurHFqOG7g8Og4bqxN8WoKTvhurHFqOG6sTfDneG6sTfFqCk34bqz4bqxNsWoY+G6scWoPsOh4bqxN8Wobj9vxag8xKnhurE2xajhur/hu4VvxagpNzDFqMSD4bu04bqvxahsODIp4buexajDqjc/4bqxxagp4bqt4bqxNsWo4bqxNzgy4bqvxahsaMWoKWjFqOG7gzczxagpN+G6t8Wo4buD4buJ4bqxNsWoPuG6q+G6sTbFqCk3OcWo4buD4buB4bq34bqxNsWoPsSR4bqxxahsw6Hhu6LFqMSD4bu04bqvxajhu4Phuqnhu4PFqCnhuq3hurE2xajhu4Phu7Ipxag2OOG7suG6t8WoPGgpxajhu4PDrMWo4buDw6zhurvhurE2xag+M8Wo4bqvZDjFqCnhu7LhurHFqChi4buexagpNzgw4bqxxajhu4fhuqHFqOG6sTcs4bqxxajhu4M34buLKcWo4buB4bqnxahsODIpxahsMcWo4bqxNyzhurHFqCnhuq3hurE2xajhu4Phu7Ipxajhu4Phu7Y4xajDucSRxajhur/hu4XDneG6scWo4buEw7rDg+G7gsWo4bun4bu44bqxNsWoaW/FqMO54bqt4bqxNsWow53hurHFqOG7g8Og4bqxN8WoxIPhu7TFqOG6sTgx4bqvxahsOOG6sTfFqDzEqeG7nsWo4buDxKnFqDfhu7Thurfhu57FqOG7h8Spxajhu4M44bqxxajhu4PDrOG6u+G6sTbFqClpw53FqOG7p+G7uOG6sTbFqGlv4buexajDusOd4bqxxajhu7M44buy4bqvxag+4bqpKcWo4buD4buJxag+4bqzxahu4buyKcWoPsOh4bqxN8Wo4buB4bqnxajhurE3ODLhuq/FqGxoxagp4buyxajhurE3P+G6seG7nsWo4buD4buFxag8w6zhur3hurE24buexajhu4HDqOG6scWoxIPhu4VvMuG6scWow6o3LuG6r8WoKTc64buDxag+4bu24bq3xag+4buLKeG7nsWow6M34bqt4bqxNsWo4bqxNuG7ieG6sTbFqDfDoinFqOG7gyzDquG7nsWo4bqxP+G6sTbFqCnDneG6t8Wo4bqxNzgy4bqvxahsaOG7nsWo4buDN8SpKcWoNzgy4bqxxag3ODLhu4XFqOG6v+G7heG7uMWo4bqxNzgy4bqvxahsaMWow6M4M+G6r8Wo4buD4buBw53hu57FqDY44buy4bqvxajhu4fhu7Lhu4Phu6DFqMO5NzjFqChixajDucSRxajhur/hu4XDneG6scWo4buEw7rDg+G7gsWo4bun4bu44bqxNsWoaW/FqMO54bqt4bqxNsWow53hurHFqOG7g8Og4bqxN8Wow6o34bu4OMWoxIPhu7TFqOG6r2Lhu4PFqOG7gyzDqsWo4buDNzPFqD7hurfhu7ThurHFqMOjMOG7g+G7nsWobGvhurE2xajhuq/hu7bhurE34buexajhurE2Nzgg4bqvxajhu4NmKcWoKTc6w6rFqDfhu7ThurE3xajDucOsxJHhurE2xajEg+G6oeG6sTfFqCk3OeG6sTfFqOG7g+G7gcOh4buexajhu6c4MeG7hcWoxIMyxajhu6fhu7jhurE24buexagp4bqzxajhurEj4bqxNsWoxIPEqSnFqMSDQOG6sTfFqD7hu7bhurfFqGzhu7TFqOG7h+G7iynFqCk3ODDhurHFqD464buFxag34bq34bu04bqxxajhu4M34bu04bqxN8WobuG7hTrhu4PFqOG7hz0pxagpN+G7iynFqOG6sSPhurE24buexajhurE3ODLhuq/FqGxoxag+w6zhurkpxag2OMOd4bq34bugxahPIOG7hcWoKTvhu4XFqCnhu7Ipxag+xJHhurHFqGzDocWo4buD4buB4bq34bqxNsWow7nhuq3hurE2xajDneG6scWo4buDw6DhurE3xajhu4M5KTfFqCnEqSnFqMOqN+G6qTjFqDfhurnDquG7nsWo4buD4bu24bq3xag+ODHhu4XFqMOjODLhurHFqD4zxajDucSRxajhur/hu4XDneG6scWo4buEw7rDg+G7gsWo4bun4bu44bqxNsWoaW/FqMO54bqt4bqxNsWow53hurHFqOG7g8Og4bqxN8WoN+G6t+G7tOG6scWo4buDN+G7tOG6sTfFqOG7g+G6qeG7g8Wo4bqxNzgy4bqvxahsaMWoPsOs4bq5KcWoNjjDneG6t+G7oFMvw6pUU8OqxagpxIPDneG7h+G7h+G7kuG7psOqw7rhurc8b+G7plRTOOG6rzbFqOG7h+G7gSnhu5Lhu6YvLynhu6Aow53hurfDqjfhu4Xhu4M34bq34bugbOG6sS88e+G7h8Oj4buD4bq3w6ov4bqxe23hu4cv4buq4buoxq/hu7Av4busWTzhu6jhu6hWxq9Y4buuV+G7g+G7qFfhu6xZ4busV8SD4buw4bug4bqjw6o24bumxagvVFMvw6pUU8OqxagpxIPDneG7h+G7h+G7kuG7psOqw7rhurc8b+G7plTEgkDhurE3xag+4bu24bq3xajDueG6reG6sTbFqMOd4bqxxajhu4PDoOG6sTfFqOG7g+G7gcOd4bq3xajhur7hu4VvMOG7g8WoPsOh4bqxN8WoKWnDncWo4buzOOG7suG6r8WoPuG6qSnFqMO54bqt4bqxNsWow53hurHFqOG7g8Og4bqxN8WobDHFqGw4MinFqD44MeG7hcWoPmLhurE2xagp4buy4bqxxagoYsWoPjDhurHFqOG7gzgww6rFqOG6sTcs4bqxxagp4bqt4bqxNsWo4buD4buyKcWo4buD4bu2OMWo4buEw7rDg+G7gsWo4bun4bu44bqxNsWoaW/FqMO54bqt4bqxNsWow53hurHFqOG7g8Og4bqxN1Mvw6pUU8OqxagpxIPDneG7h+G7h+G7kuG7psOqw7rhurc8b+G7plTDijfhu7Lhu4PFqCg4M+G7hcWo4bqxNyzhurHFqOG6sTc4MuG6r8WobGjhu57FqOG7gjfDrOG6ueG6sTbFqOG7g+G7ssWo4bqwNuG7hW804bqxxajhu7Xhu7g4xajhu4I44bqxN8Wo4oCTxajDijfhurPFqMO5N2nFqOG6sTc4MuG6r8Wo4buCN8Osw6nhurE2xajhu4Phu4HEqSnFqOG7hMO6w4Phu4LFqOG7p+G7uOG6sTbFqGlvxajDueG6reG6sTbFqMOd4bqxxajhu4PDoOG6sTfFqD5AxajEg+G6oeG6sTfFqDdiOOG7nsWo4buDODDDqsWo4buDN+G7hcWow7PFqMOjODDhurHFqCk3w6DFqD7hu7bhurfFqGzhu7TFqDfhu4vDneG7nsWo4buDLMOqxajhu4M3M8Wow7nEkcWo4bq/4buFw53hurHFqOG7hMO6w4Phu4LFqOG7p+G7uOG6sTbFqGlvxajDueG6reG6sTbFqMOd4bqxxajhu4PDoOG6sTfFqOG7hyLFqMSD4buF4bqt4bqxxagp4bqpxag2PeG6sTbhu57FqOG6sWTFqMSDxKkp4buexag34bq34bu04bqxxajhu4M34bu04bqxN8WobuG7hTrhu4PFqOG7hz0pxagp4buyKcWo4bqxNzgy4bqvxahsaMWoPsOs4bq5KcWoNjjDneG6t+G7oFMvw6pUU8OqxagpxIPDneG7h+G7h+G7kuG7psOqw7Thu4Xhu4M34bq34buB4bumVOG6vuG7hW/MgOG6sTfFqMO5NzhTL8OqVA==

Quỳnh Chi

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long