Cập nhật: 27/09/2021 15:50 GMT+7

Về việc tuyển dụng công chức nhà nước tỉnh Phú Thọtheo chỉ tiêu tuyển dụng năm 2020

Căn cứ Kế hoạch số 3220/KH-UBND ngày 29/7/2021 của UBND tỉnh về tuyển dụng công chức nhà nước tỉnh Phú Thọ theo chỉ tiêu tuyển dụng năm 2020; Văn bản số 4210/UBND-KGVX ngày 20/9/2021 của UBND tỉnh về việc bổ sung chỉ tiêu và điều chỉnh cơ cấu tuyển dụng công chức tại Kế hoạch số 3220/KH-UBND ngày 29/7/2021 của UBND tỉnh, UBND tỉnh Thông báo về việc tuyển dụng công chức nhà nước tỉnh Phú Thọ theo chỉ tiêu tuyển dụng năm 2020 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng

- Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng: 111 chỉ tiêu (cấp tỉnh: 33 chỉ tiêu; cấp huyện 78 chỉ tiêu).

- Cơ cấu tuyển dụng theo từng vị trí việc làm: Tại Phụ lục về cơ cấu tuyển dụng công chức ban hành kèm theo Kế hoạch số 3220/KH-UBND ngày 29/7/2021 của UBND tỉnh; Phụ lục về cơ cấu tuyển dụng bổ sung, điều chỉnh kèm theo Văn bản số 4210/UBND-KGVX ngày 20/9/2021 của UBND tỉnh (sao gửi kèm theo).

2. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển; phương thức tuyển dụng, ưu tiên trong tuyển dụng; cách tính điểm và xác định người trúng tuyển

- Thực hiện theo quy định tại Kế hoạch số 3220/KH-UBND ngày 29/7/2021 của UBND tỉnh về tuyển dụng công chức nhà nước tỉnh Phú Thọ theo chỉ tiêu tuyển dụng năm 2020.

- Về chứng chỉ tin học, ngoại ngữ: Không yêu cầu chứng chỉ tin học, ngoại ngữ đối với công chức chuyên ngành hành chính (Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ Nội vụ).

3. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

Mỗi người dự tuyển chỉ được nộp 01 hồ sơ đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí việc làm cần tuyển dụng tại 01 cơ quan, đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng (trường hợp đăng ký từ 02 vị trí dự tuyển trở lên hoặc Phiếu đăng ký dự tuyển khai không trung thực thì bị xóa tên trong danh sách dự tuyển hoặc hủy bỏ kết quả tuyển dụng).

Hồ sơ đăng ký dự tuyển gồm có:

- Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu kèm theo Nghị định số 138/2020/NĐCP ngày 27/11/2020 của Chính phủ);

- 04 phong bì thư dán tem ghi rõ địa chỉ, số điện thoại của người nhận (trường hợp địa chỉ người nhận không phải là người dự tuyển thì phải ghi chú thêm họ, tên của người dự tuyển, vị trí, đơn vị dự tuyển);

- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

Hồ sơ đăng ký dự tuyển đựng trong bì hồ sơ tuyển dụng. Ngoài bì ghi rõ họ tên và đầy đủ các thông tin quy định, gồm: Địa chỉ liên lạc, điện thoại, e-mail (nếu có), …

4. Thời gian, địa điểm phát hành và nhận hồ sơ; lệ phí dự tuyển

- Thời gian phát hành và nhận hồ sơ: Từ ngày 27/9/2021 đến hết ngày 27/10/2021 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm phát hành và nhận hồ sơ: Người đăng ký dự tuyển vào vị trí việc làm tại Sở, UBND cấp huyện nào thì nhận và nộp hồ sơ dự tuyển; lệ phí dự tuyển trực tiếp vào Sở, UBND cấp huyện đó (Tại phòng Tổ chức cán bộ hoặc Văn phòng của các cơ quan, đơn vị; Phòng Nội vụ của các huyện, thành, thị).

- Các cơ quan, đơn vị và cá nhân phản ánh, trao đổi về thông tin tuyển dụng công chức, liên hệ qua số điện thoại của Sở Nội vụ: 0210.3846481 (trong giờ hành chính).

- Lệ phí dự tuyển: 400.000 đồng/thí sinh (theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/ 2016 của Bộ Tài chính về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức).

5. Nội dung, hình thức thi

Các thí sinh dự thi tuyển công chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:

5.1. Vòng 1: Thi kiểm tra kiến thức, năng lực chung

a) Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trên máy vi tính.

b) Nội dung thi trắc nghiệm: Gồm 2 phần

- Phần I: Kiến thức chung, 60 câu hỏi hiểu biết chung về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ và các kiến thức khác để đánh giá năng lực.

Thời gian thi 60 phút;

- Phần II: Ngoại ngữ 30 câu hỏi tiếng Anh. Thời gian thi 30 phút.

Do tổ chức thi trên máy vi tính nên nội dung thi trắc nghiệm không có phần thi tin học.

c) Miễn phần thi ngoại ngữ đối với các trường hợp sau:

- Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển;

- Có bằng tốt nghiệp cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp và được công nhận tại Việt Nam theo quy định;

- Có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số hoặc là người dân tộc thiểu số, trong trường hợp dự tuyển vào công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số.

d) Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.

5.2. Thi vòng 2: Thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành

Các thí sinh đạt kết quả thi vòng 1 thì tiếp tục thi vòng 2, với nội dung thi môn nghiệp vụ chuyên ngành như sau:

a) Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

b) Thời gian thi: Thi viết 180 phút. Thang điểm: 100 điểm.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức thi

- Thời gian thi: Lịch thi cụ thể thông báo trên Cổng thông tin điện tử tỉnh;

Trang thông tin điện tử Sở Nội vụ (Căn cứ diễn biến cụ thể của tình hình dịch bệnh Covid-19 để bố trí thời gian tổ chức thi phù hợp).

- Địa điểm thi: Tại Trường Đại học Hùng Vương.

7. Tổ chức thực hiện

7.1. Cơ quan, đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng

Các cơ quan, đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng phát hành và tiếp nhận hồ sơ dự tuyển, đồng thời có trách nhiệm hướng dẫn người đăng ký dự tuyển đăng ký vị trí việc làm cần tuyển phù hợp. Sau khi hết thời hạn nhận hồ sơ dự tuyển, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng tổng hợp, lập danh sách tất cả người đăng ký dự tuyển kèm theo hồ sơ dự tuyển và lệ phí dự tuyển gửi về Sở Nội vụ (qua Phòng Công chức, viên chức) trước ngày 04/11/2021.

Niêm yết công khai Thông báo này tại trụ sở làm việc và đăng tải trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị.

7.2. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Phú Thọ, Cổng Thông tin điện tử tỉnh

Đăng tải, đưa tin thông báo này trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh; trên sóng phát thanh, truyền hình của tỉnh và trên Báo Phú Thọ theo quy định.

7.3. Sở Nội vụ

Tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển của các cơ quan, đơn vị; thực hiện báo cáo UBND tỉnh các nội dung về việc tuyển dụng công chức theo quy định.Các tin đã đưa

Chăm lo cho sự học

Chăm lo cho sự học
2021-09-18 15:00:00

baophutho.vn Hội Khuyến học Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 122/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 29/2/1996, sau 12 năm vào ngày...

Trao học bổng “Tiếp sức cho em đến trường”

Trao học bổng “Tiếp sức cho em đến trường”
2021-09-16 10:40:00

Ngày 16/9, tại Trường THPT chuyên Hùng Vương, Hội Khuyến học tỉnh phối hợp với Công ty TNHH JNTC Vina (Khu Công nghiệp Thụy Vân, thành phố Việt Trì) tổ chức chương trình “Tiếp...

Lan tỏa phong trào khuyến học, khuyến tài

Lan tỏa phong trào khuyến học, khuyến tài
2021-08-07 08:44:00

baophutho.vn Những năm qua, bằng nhiều việc làm thiết thực, hiệu quả, công tác khuyến học khuyến tài (KHKT), xây dựng xã hội học tập (XHHT) trên địa bàn...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long