Cập nhật:  GMT+7
5cdex89afxd223x6a45xafc8xdc07x8000xbdb9xc915xX7xe359xca6axaed6x77dfxea5cx6ce4xX5x87aexXaxc130xc997x6130xd566xe27axX3xXex8c24xX3xXcxe9cex98cfxX1dxX3xbea9x6fe6x73e4xX3xXcxXdx5feaxX15x80fbxX3xb0c4xb56exXdxX3xX5xed35xX3xe2f9x7dc0xX4xX3xfb1dx5d3axX19x7955xX15xX3xX4x5e3bxX4xX3xXex5eabxX15xX1xX3xXbxX1x8f1bxX6xX3xX20x6101xX4xX0x9c17xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1dxX10xX6x7db4xXaxX12xX20xX3cxX15xX3x6a9dxb652xX3x5f33xX21xX22xX3xX1xX67xX15xX1xX3xX14xX3xXexX14x743cxX3xX1dxX22xX6xX3xb311xX6xXdxX3xX28xX3xc9d0xX22xX15xX16xX3xfffexX10xX15xX16xX3xX28xX3x6ccdxXdxfe56xXexX3xXcx10516xX36xX15xX16xc065xX3xd72bxX10xX3xX5fxX36xX3xX5xa83fxX4xX1xX3xX28xX3xX9axX10xX3xXexX21xXdxX3xX1xX2bxX15xX16xX3xX15xa19bxX15xX16xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX22xX5fxX19xXaxX12xX13xX36xX15xX16xX3xX4xcee7xXbxX3xXbxX1xec0bxX3xXex5ddaxX15xX16xX3xX4xX1xX46xX15xX1xX3xX1xf08dxX15xX16xce86xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX22xX5fxX19xXaxX12xX0xXdxf0c9xX16xX3xX7xX94xX4xX9xXaxX4dxX4dxX4xXe8xX69xX6xX22xXbxX1xX36xXexX1xX22xXe8xX66xX15xX4dxX5fxX10xX7xb345xXexX22xXbxX4dxX15xX10xdf2exX7xX4dxX2x658ax97d5xX128xX4dxX128xX127xX5fxa901xc069x7e5fxX12exf0c1xX12fxd4d5xXexX2x852bxX2xX12exX134xf324xX5xX2xXe8x10894xXbxX16xXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX22xX5fxX19xXaxX12xX0xXdxX100xX16xX3xX7xX94xX4xX9xXaxX4dxX4dxX4xXe8xX69xX6xX22xXbxX1xX36xXexX1xX22xXe8xX66xX15xX4dxX5fxX10xX7xX11cxXexX22xXbxX4dxX15xX10xX123xX7xX4dxX2xX127xX128xX128xX4dxX128xX127xX5fxX12exX12fxX130xX12exX132xX12fxX134xXexX2xX137xX2xX12exX134xX13bxX5xX13bxXe8xX13fxXbxX16xXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX22xX5fxX19xXaxX12xX0xXdxX100xX16xX3xX7xX94xX4xX9xXaxX4dxX4dxX4xXe8xX69xX6xX22xXbxX1xX36xXexX1xX22xXe8xX66xX15xX4dxX5fxX10xX7xX11cxXexX22xXbxX4dxX15xX10xX123xX7xX4dxX2xX127xX128xX128xX4dxX128xX127xX5fxX12exX12fxX130xX12exX132xX12fxX134xXexX2xX137xX2xX12exX134xX13bxX5xX12exXe8xX13fxXbxX16xXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX22xX5fxX19xXaxX12xX0xXdxX100xX16xX3xX7xX94xX4xX9xXaxX4dxX4dxX4xXe8xX69xX6xX22xXbxX1xX36xXexX1xX22xXe8xX66xX15xX4dxX5fxX10xX7xX11cxXexX22xXbxX4dxX15xX10xX123xX7xX4dxX2xX127xX128xX128xX4dxX128xX127xX5fxX12exX12fxX130xX12exX132xX12fxX134xXexX2xX137xX2xX12exX134xX13bxX5xX128xXe8xX13fxXbxX16xXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX22xX5fxX19xXaxX12xX13xX1xX36xX19x71cexX15xX3xX69xX3cxX15xX3xX4xX3cxX4xX3xX5xX22xX2bxXdxX76xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX22xX5fxX19xXaxX12xX28xX3xX7cxX3cxX19xX3xXbxX1xXd7xX4xX3xX66xXd7xX3xX15xX14xX15xX16xX3xX15xX16xX1xXdxX90xXbxX98xX3xX100xX3cxX19xX3xX4xX67xX19xX3xX69xfb2fxX6xX98xX3xb374xX6xX19xX3xX2c3xX3cxXexX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX22xX5fxX19xXaxX12xX28xX3xX7cxX3cxX19xX3xX4xX1xX26xX3xX69xXdxX26xX15xX3xXexX1x6f54xX4xX3xcfc8xX15xX3xX16xXdxX6xX3xX7xccf8xX4xX98xX3xXexX4axX4xX3xXex8613xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX22xX5fxX19xXaxX12xX28xX3xX7cxX3cxX19xX3xX15xb185xX98xX3xX100xX3cxX19xX3xX2c3x6a78xX19xX3xX5fxf04fxX15xX16xX98xX3xX100xX3cxX19xX3xXbxX1xX3cxXexX3xX31xXdxX90xX15xXe8xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX22xX5fxX19xXaxX12xX0xXdxX100xX16xX3xX7xX94xX4xX9xXaxX4dxX4dxX4xXe8xX69xX6xX22xXbxX1xX36xXexX1xX22xXe8xX66xX15xX4dxX5fxX10xX7xX11cxXexX22xXbxX4dxX15xX10xX123xX7xX4dxX2xX127xX128xX128xX4dxX128xX127xX5fxX12exX12fxX130xX12exX132xX12fxX134xXexX2xX137xX2xX12exX134xX13bxX5xX134xXe8xX13fxXbxX16xXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX22xX5fxX19xXaxX12xX0xXdxX100xX16xX3xX7xX94xX4xX9xXaxX4dxX4dxX4xXe8xX69xX6xX22xXbxX1xX36xXexX1xX22xXe8xX66xX15xX4dxX5fxX10xX7xX11cxXexX22xXbxX4dxX15xX10xX123xX7xX4dxX2xX127xX128xX128xX4dxX128xX127xX5fxX12exX12fxX130xX12exX132xX12fxX134xXexX2xX137xX2xX12exX134xX13bxX5xX137xXe8xX13fxXbxX16xXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX22xX5fxX19xXaxX12xX0xXdxX100xX16xX3xX7xX94xX4xX9xXaxX4dxX4dxX4xXe8xX69xX6xX22xXbxX1xX36xXexX1xX22xXe8xX66xX15xX4dxX5fxX10xX7xX11cxXexX22xXbxX4dxX15xX10xX123xX7xX4dxX2xX127xX128xX128xX4dxX128xX127xX5fxX12exX12fxX130xX12exX132xX12fxX134xXexX2xX137xX2xX12exX134xX13bxX5xX132xXe8xX13fxXbxX16xXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX22xX5fxX19xXaxX12xX0xXdxX100xX16xX3xX7xX94xX4xX9xXaxX4dxX4dxX4xXe8xX69xX6xX22xXbxX1xX36xXexX1xX22xXe8xX66xX15xX4dxX5fxX10xX7xX11cxXexX22xXbxX4dxX15xX10xX123xX7xX4dxX2xX127xX128xX128xX4dxX128xX127xX5fxX12exX12fxX130xX12exX132xX12fxX134xXexX2xX137xX2xX12exX134xX13bxX5xX127xXe8xX13fxXbxX16xXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX22xX5fxX19xXaxX12xX28xX3xX7cxX304xX3xXexX304xX98xX3xX69xX304xX100xX3xX15x95e1xa9bbxX4xX98xX3xX31x740cxX3xX31xXdxX90xX15xX3xX4xa43fxX100xX3xXexX6xX19xXe8xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX22xX5fxX19xXaxX12xX28xX3xe9fcxX1xX36xX15xX3xXexX1xX36x6f03xX4xX98xX3xX100xX3cxX19xX3xX16xXdxXb4xXexX98xX3xX4xX4d7xX6xX3xX16x5d2cxXe8xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX22xX5fxX19xXaxX12xX28xX3xX13xX1xX26xX3xX69xXdxX26xX15xX3xX16xX51exXe8xXe8xXe8xX3xX66xX67xX3xX4xX3cxX4xX3xX5xX22xX2bxXdxX3xXbxX1xXd7xX3xXexXdaxX15xX16xX3xXexX1xX6xX19xX3xXexX1xX26xXe8xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX22xX5fxX19xXaxX12xX0xXdxX100xX16xX3xX7xX94xX4xX9xXaxX4dxX4dxX4xXe8xX69xX6xX22xXbxX1xX36xXexX1xX22xXe8xX66xX15xX4dxX5fxX10xX7xX11cxXexX22xXbxX4dxX15xX10xX123xX7xX4dxX2xX127xX128xX128xX4dxX128xX127xX5fxX12exX12fxX130xX12exX132xX12fxX134xXexX2xX137xX2xX12exX134xX13bxX5xX130xXe8xX13fxXbxX16xXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX22xX5fxX19xXaxX12x9da5xX10xX69xX7xXdxXexX10xX76xX3xX22xXexX22xX69xX6xX22xXexXdxX10xX15xXexX6xX19xX69xX6xX4xXe8xX4xX22xX100xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX22xX5fxX19xXaxX12xX69xX22xX15xX69xX6xX15xX1xXe8xX4xX22xX100xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX22xX5fxX19xXaxX12xX87xX6xX4xX10xX69xX22xX22xX11cxX76xX3xX13xX14xX15xX16xX3xXexX19xX3xXcxX1cxX1dxX1dxX3xX20xX21xX22xX3xXcxXdxX26xX15xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX22xX5fxX19xXaxX12xX2axXa1xX6xX3xX4xX1xX40xX76xX3xXcxX1xX14xX15xX3xX127xX98xX3xX2c3xXe5xX3x99fbx7db8xX4xX3xX2axX2f3xX15xX16xX98xX3xX1xX36xX19xX90xX15xX3xX2axX22xX6xX15xX3xX1dxXdaxX15xX16xX98xX3xXexX40xX15xX1xX3xX503xX1xX2fbxX3xXcxX1xae34xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX22xX5fxX19xXaxX12xX2axXdxX90xX15xX3xXexX1xX22xX2bxXdxX76xX3xX12fxX13bxX2xX12fxXe8xX12exX137xX134xX12exXe8xX130xX13bxX137xX3xX28xX3xX12fxX13bxX2xX12fxXe8xX12exX137xX134xX12exXe8xX130xX130xX130xX3xX28xX3xX12fxX130xX2xX12exXe8xX13bxX130xX128xXe8xX130xX13bxX137xX3xX28xX3xX12fxX130xX128xX128xXe8xX128xX134xX12fxXe8xX12exX128xX13bxX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX22xX5fxX19xXaxX12xX87xX6xX2c3xX76xX3xX12fxX13bxX2xX12fxXe8xX12exX137xX128xX13bxXe8xX13bxX132xX130xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX22xX5fxX19xXaxX12x103f4xXdxX3cxX100xX3xX31xX50bxX4xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX22xX5fxX19xXaxX12xf9f0xXdxX38xX36xX3xXcxX1xXa1xX3x866cxX15xX1xX3xX1dxX4ddxX15xX16xX0xX4dxXbxX12


 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Kim Hưng – thiết bị an ninh & công cụ hỗ trợ

Kim Hưng – thiết bị an ninh & công cụ hỗ trợ
2024-04-20 10:03:00

Kim Hưng tự hào là đơn vị hàng đầu trong việc phân phối và cung cấp các thiết bị kiểm tra ma túy và nồng độ cồn chất lượng từ các thương hiệu uy tín. Chúng tôi không chỉ là một...

Mattana khai trương cửa hàng mới tại Phú Thọ

Mattana khai trương cửa hàng mới tại Phú Thọ
2018-06-15 14:54:42

PTĐT- Để đáp ứng nhu cầu mua sắm thời trang ngày càng lớn của người dân thành phố Việt Trì nói riêng và tỉnh Phú Thọ nói chung, ngày 15-6, Mattana – nhãn hàng thời trang của...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long