Cập nhật:  GMT+7
4bunSXfhu69ETcOBVFThu53hu61Rw63DjVVNw4nhu63FqV3hu6bhu68gw41PSeG7r8OtSeG7iOG7rzJO4buvReG7qOG7nkThu69Iw43DmVHhu69FUOG7py9Jd8Wp4bunUeG7r0RNw4FUVOG7neG7rVHhuqHDicOBxJDhu63FqWbDreG6rS3hu69d4bum4buvIMONT0nhu6/DrUnhu4jhu68yTuG7r8O54bu54buz4buvVcOa4buWw43hu6Xhu6/hu6Dhu69MScOa4buv4bu3dOG7r1nEguG7r2ZJ4buo4bueT0jhu6/huqXDgcOTdOG7r0nDmsOd4buCT+G7r8OtScOBT0nhu6/DrUnFqMOddOG7r1XEqE9J4buvZknDmeG7r8OtSeG7juG7r0Phu4jhu69XUOG7r1fDmeG7r1fhuqDhu69VScOAw5Phu69MSeG7nFHhu69ESeG6pE904buvT0lWT0jhu69MSeG7ksON4buvw5rhu69Vw5Phu69P4buWw43hu69VU+G6vk/hu69E4buW4buvTuG6oOG7r0xJ4buQT0jhu69Ew5Lhu69Fw43hu4bDmuG7r0zDjeG7gk/hu69ESVbDgeG7r1VT4buI4buvQ+G7gk9JdeG7r13hu6bhu69Fw4FPSOG7r+G7oOG7r0Thu6RPSOG7r1fhu57hu69ESeG7mE9I4buvT0jhu6jhu6LDjeG7r0RJw4DDmuG7r0/hu5TDjeG7r03huqDhu6/DgU9J4buvIMONT0nhu6/hu43huq5P4buv4bq14bu04buvw7l5eOG7r1XDmuG7lsON4bul4buvV+G6oOG7r0RJ4buI4buv4bqnSMOaw51GT+G7r8OtSeG7iOG7r2ZJ4buo4bueT0jhu6/DuXhB4buvVcOa4buWw43hu6V14buvI09J4buv4bq14bu04buvRMavT0jhu69O4bqwROG7r1FJw4PDjeG7r0Thuq5P4buvQ+G7gk9J4buvVUnDjeG7hMOa4buvT+G6rk9I4buvVcOa4bqsT+G7r0nDk+G6oE/hu69PxILDk3Thu69MSeG7kE9I4buvRMOS4buvTEnDg+G7r0/huq5PSOG7r03DgcOT4buvReG7lE9IdOG7r0jDgE9J4buvT+G6sk9I4buvTMONT0nhu69V4buA4buvV+G6oOG7r07hu47DjeG7r1TDjU9J4buvScOT4bqiVeG7r1VTw5NPSOG7r0jDjcOB4buvReG7ik9J4buvReG7hsOa4buvVVPhu5BPSOG7r1fhuqDDk+G7r07hu5RV4buvVcOBw53hu69ESeG7iOG7r2ZJ4buo4bueT0h14buv4bqhw5PhuqBP4buvRMODT0nhu69ExajDgeG7r0Thu6bhu68yTuG7r0XEguG7r0Xhu6jhu55E4buv4bqh4buUw43hu69dSVbhu69VSeG6qFHhu69Fw5Xhu69VxKhPSeG7r1FJ4buSw43hu69J4bueUeG7r1fhu5zDjeG7r1vDgMOT4buvZknDmeG7r8OtSeG7juG7r0TDmuG7ksON4buvVcOa4bqsT+G7r1fhuqDhu69bw4DDk+G7r+G7jcONw4lVT8OBTk/DiVXhu69RScODT+G7r8OAT0l04buvVcOaw53hur5P4buvVVPDmsOd4buGT+G7r1fhuqhP4buvReG7lE9I4buvQ+G6ok/hu69F4buOROG7r0jDjcOZUeG7r0VQdeG7py9Rxanhu6dR4buvRE3DgVRU4bud4butUVvDk8SQw53hu63FqV3Dg07hu69VSeG7kE9I4buvV+G7nMON4buvScOT4bqgT+G7r0TDg09J4buvRMWow4Hhu69E4bum4buvMk504buvQ+G6ok/hu69F4buOROG7r1VTw5NPSOG7r0TDg+G7r0/hu6jhu5xE4buvRcSC4buvREnDmk9I4buvVcOBw53hu69Iw43DmVHhu69Iw43DgeG7r0Xhu4pPSeG7r0Thu6bhu69X4bucw43hu69U4buS4buvVcON4buGT+G7r8WoT0jhu69J4buU4buvReG7qOG7nkThu6/hu7N14bu1dnZ1dnZ2RXPhu69d4bqkw5rhu69N4bqiROG7r0Phu5Thu6/huqdI4bqkT+G7r0nhuqBPSOG7r07DgMOa4buvVOG7kk9I4buv4bqh4buUw43hu69dSVbhu69VSeG6qFHhu69Fw5Xhu69VxKhPSeG7r1fhuqhP4buvReG7lE9I4buvReG7qOG7nkThu69J4buaT+G7r3d1dnZ2dXZ2dkVz4buvVOG7kuG7r1XDjeG7hk/hu69D4bqiT+G7r0Xhu45E4buvxahPSOG7r0nhu5Thu69FxILhu69F4buo4bueROG7r1VTw4HDk+G7r0RJw5Phu69Iw43DgeG7r0Xhu4pPSeG7r0Thu6bhu68yTnXhu69p4bus4buvREnDjcOB4buvVOG6vHThu69Iw43DmVHhu69FUOG7r0TFqMOB4buvRMOAROG7r09J4bqg4buvScODw5Phu69V4bqkTuG7r0XEguG7r0jDklHhu69RSeG6rE/hu69Iw43DmVHhu69Iw43DgeG7r0Xhu4pPSeG7r0Thu6bhu69X4buaw43hu69D4bucVeG7r0xJw5Lhu69MSeG6rk904buvROG7puG7rzJO4buvRMOS4buvRcON4buGw5rhu69Mw43hu4JP4buvVVPDgU9I4buvVVPDg8ON4buvVcON4buGT+G7r1VJw5rhu5JE4buvRcON4buGw5rhu69VU+G7iOG7r0Phu4JPSXXhu6/huqdJ4bqoT+G7r1Thu5Lhu69Vw43hu4ZP4buvxahPSOG7r0nhu5Thu69ExajDgeG7r0TDgEThu69V4buW4buvREnhu6pE4buvQ+G6ok/hu69F4buORHThu69E4bum4buvMk7hu69T4buoT0jhu69T4buoT0hy4buv4bqn4buAw5rhu69MSeG7kE9I4buvRMOS4buvVOG7rOG7r0RJw43DgeG7r1Thurzhu69Iw43DmVHhu69FUOG7r0TFqMOB4buvRMOAROG7r1Xhu5bhu69ESeG7qkR04buvRMOAROG7r0PhuqJP4buvReG7jkR04buvSMONw4Hhu69F4buKT0nhu69V4buQw43hu69MSeG7kE9I4buvQ8ON4buAVeG7r1TDiuG7r1nDk8OBw53hu69U4bug4buvU8OB4buvVMOBw5N14buvw6DDjcOB4buvReG7ik9J4buvROG7puG7rzJO4buvV0JP4buvTeG6oOG7r07hu5RV4buvReG7iMOB4buvREnEqOG7r1PhuqZV4buvTEnDkuG7r0xJ4bquT3Thu69T4bqmVeG7r07Dk09I4buvVcON4buAUeG7r1Xhu6ZE4buvT0nhuqhP4buvReG7qOG7nkThu69U4bus4buvxahPSOG7r0nhu5Thu69ExajDgeG7r0PhuqJP4buvReG7jkThu69I4bqsT3Thu69Zw4F14bunL1HFqeG7p1Hhu69ETcOBVFThu53hu61RW8OTxJDDneG7rcWpw7l34bul4buvXUnhu4jhu6/huqdIw5rDnUZP4buvw61J4buI4buvZknhu6jhu55PSOG7r8O5XUnDgMOa4buvxJDhuqTDmuG7r0Thu6bhu68gw41PSeG7r8OtSeG7iOG7rzJO4bulcuG7r+G6tUnDmuG7r+G7t3Thu69ZxILhu69mSeG7qOG7nk9I4buv4bqlw4HDk3Thu69Jw5rDneG7gk/hu6/DrUnDgU9J4buvw61JxajDnXThu69VxKhPSeG7r2ZJw5nhu6/DrUnhu4514buvaeG7kuG7ryDDrXLhu692d+G7tUF1eEFBdXjDveG7uXbhu6cvUcWp4bunUeG7r0RNw4FUVOG7neG7rVFbw5PEkMOd4butxal44bul4buv4bqh4buUw43hu69dw60g4buvScOaw53hu4JP4buvw61Jw4FPSeG7r8OtScWow51y4buvw61J4buI4buvVVPhuqZP4buvw6LDgeG7r2ZJ4bukdOG7r0nDmsOd4buCT+G7r8OtScOBT0nhu6/DrUnFqMOddOG7r1XEqE9J4buvZknDmeG7r8OtSeG7jnXhu69p4buS4buvIMOtcuG7r3Z4d3Z5deG7s3ZBdXdBw73hu68t4buvdkHhu7nhu7N1QXZ5deG7t+G7tXfhu6cvUcWp4bunUeG7r0RNw4FUVOG7neG7rVFbw5PEkMOd4butxanDuXnhu6Xhu6/huqHhu5TDjeG7r11JVuG7r1VJ4bqoUeG7r0XDleG7r1XEqE9J4buvZknDmeG7r8OtSeG7juG7py9Rxakg4buIw4Hhu69EScSocuG7r1Thu5Lhu69Bw7144buvLeG7ryDhuqLDjeG7r03hu5Thu6/huqHhu6RPSOG7r+G7jeG7qOG7mk9I4buvLeG7r8OtSeG6oE9J4buvUUnhu5Lhu6/hu43DjeG7glXhu6/DrVPhu4rhu68t4buvVcSoT0nhu69mScOZ4buvw61J4buO4bunL1HFqeG7p1Hhu69ETcOBVFThu53hu61RW8OTxJDDneG7rcWpaeG7kuG7ryDDrXLhu692eHd2eXVBd3d1w7124bu1c+G7ryIgcuG7r3ZBd+G7s3V2d3l1d3l44bunL1HFqTBOw4HDjU1yUUnDmlVJw5NTw4nEkERTw5NUVMahSE7DgcONTXVEw5NO4bunL1HFqeG7p1Hhu69ETcOBVFThu53hu61RW8OTxJDDneG7rcWpw63huqDDjeG7r0xJw5PDg09y4buveeG7t3d5dXh1d3bDveG7tUF44bu34buv4bq1ScOT4buvQ+G6okThu6/huqdJ4bqg4buvT+G7qOG7nEThu69VxKhPSeG7r2ZJw5nhu6/DrUnhu4514bunL1HFqQ==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Nhịp cầu nhân ái

Nhịp cầu nhân ái
2014-09-18 07:53:00

PTO- Với nhiệm vụ trọng tâm là vận động cứu trợ, giúp đỡ những hoàn cảnh éo le, người già cô đơn, người có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam...

3 chị em mồ côi cần được giúp đỡ

3 chị em mồ côi cần được giúp đỡ
2014-08-16 10:13:00

PTO- Đến giờ, ba chị em Nguyễn Thị Thanh Thúy (14 tuổi), Nguyễn Thị Thùy (13 tuổi) và Nguyễn Thị Thủy (11 tuổi) dường như vẫn chưa nguôi ngoai nỗi đau mất cả cha lẫn mẹ.

Một gia đình cần hỗ trợ khẩn cấp

Một gia đình cần hỗ trợ khẩn cấp
2013-01-17 17:01:00

Nhận được đơn đề nghị của Hội CTĐ xã Sơn Nga, huyện Cẩm Khê về việc xin hỗ trợ khẩn cấp cho gia đình ông Hoàng Quang Quý ở khu 1, xã Sơn Nga...

Hãy giúp đỡ gia đình em Hà Văn Nhượng

Hãy giúp đỡ gia đình em Hà Văn Nhượng
2013-01-10 09:15:00

PTO- Bố mất khi em trai mới được 2 tháng tuổi, mẹ một mình tần tảo nuôi 2 anh em ăn học. Đó là hoàn cảnh của gia đình em Hà Văn Nhượng học sinh lớp 12D Trường THPT Thạch Kiệt...

Trao 3 triệu đồng cho bệnh nhân mổ tim bẩm sinh

Trao 3 triệu đồng cho bệnh nhân mổ tim bẩm sinh
2012-10-30 08:09:00

PTO- Vừa qua, đoàn công tác của Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Hội Chữ thập đỏ huyện Đoan Hùng đã đến thăm và trao 3 triệu đồng cho cháu Bùi Xuân Bắc ở thôn Song Phượng 1 xã Hùng...

Hãy chung tay giúp đỡ gia đình chị Tuyết

Hãy chung tay giúp đỡ gia đình chị Tuyết
2012-10-25 09:03:00

PTO- Trong căn nhà căn nhà sơ sài tạm bợ, người phụ nữ là lao động chính trong nhà, chị là chỗ dựa cho chồng bị bệnh suy tim độ 1 và hai người con bị huyết tán bẩm sinh.

Một gia đình nạn nhân da cam cần được giúp đỡ

Một gia đình nạn nhân da cam cần được giúp đỡ
2012-09-17 15:06:00

PTO- Theo sự dẫn đường của ông Chi hội trưởng Chi hội nạn nhân chất độc da cam xã Xuân Lộc, huyện Thanh Thủy chúng tôi đến thăm gia đình ông Nguyễn Văn Nhân, khu 2, thôn Võng La.

Cụ già 86 tuổi vất vả nuôi cháu mồ côi

Cụ già 86 tuổi vất vả nuôi cháu mồ côi
2012-09-08 09:31:00

PTO- Mẹ bỏ đi khi cháu được 4 tháng tuổi, bố mất năm 2007, để lại cháu cho bà nội 86 tuổi. Đó là hoàn cảnh đáng thương của cụ Dương Thị Dậu và cháu Phan Duy Khánh...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long