Cập nhật:  GMT+7
4buDeOG7icOsc8OAw7Lhurzhurxiw63DiTR5w4rDgMO6w63hu4VT4bq+4bqmc8OseOG6sMOJw6zhuqJ4xILhuqDDrFLhuqbDrMOKSMOs4buI4burw6x44bquw7LDrHLhu7PhuqJ4w6w1w4HhurrDsnnhuqLDusOs4buIceG6osOsw4F44buNw6xz4buT4bqid8Osw4p4xqHhuqJ34buDL3jhu4nhu4Xhu4PDicOsc8OAw7Lhurzhurxiw63DiVjDusOydMOt4buFNOG6vkvDrOG6onh5xrDhuqLhur3DrMOKeMO6w4PDrCV3w4PDtXnDrMOK4bq6R8SQ4bqid8OsPcOy4buI4bq6w4Phu4jDrHXhu43huqJ4w6x3eeG7jcOs4oCcU+G6vuG6pnPDrHXhu4/huqDDrMOJeOG7jeG6osOsw4rDtXnDrCR54bqi4bq8w4HDrHR54buv4bqiw6zhurrDssOs4bq64bujw4rDrMOKw71zeMOsc8ONc+KAncOq4buDL8OJ4buF4buDw4nDrHPDgMOy4bq84bq8YsOtw4lSw4N0S8Ot4buFU+G6vuG6pnPDrHfhu5fDicOsw4p4R0ThuqJ3w6x14bu34bqieMOsa8Oscsaw4bqiw6wld8Oy4bq9w6wweOG7jcOJ4bq9w6xVSHPhur3DrDXDgeG6usOyeeG6osO6w6x14butw6zDiuG7s+G6oMOsd3nDtHnDrMOJeOG7jcOJw6xzeMODw6xz4bq+4bqmc8Osc3h54bup4bqiw6x1w7LhuqJ3w6zhuqJ34buPS8Osc+G7j+G6onfDrHPhu5PhuqJ3w6zDinjGoeG6onfDrMSQw6zhuqB54bur4bqiw6xV4bq04bqid8OsNcOB4bq6w7J54bqiw7rDrOG7iHHhuqLDrHXDsuG6onfDrHR54buv4bqiw6zhurrDssOsw4rDtXnDrMOKeOG7hMOsdeG6tMOsJHnhuqLhurzDgcOsc+G7hMOyw6xSw7rDgMOy4bq64bq+4bq8w6rhu4Mvw4nhu4Xhu4PDicOsc8OAw7Lhurzhurxiw63DiVLDg3RLw63hu4UleEfDrOG7iOG7oUvhur3DrHXhu5HDrOG6uOG6vsOyw6x44bqq4bqiw6xvw6zDinnhu6nhuqJ3w6x14bqk4bqid8OseOG6pMOsw4Hhu63DrMOKScOsw4F4ecOsc+G6vuG6pnPDrHjhuqZ5w6x14buP4bqgw6xy4buZw4rDrHXhu5/hur7DrMOKw7V5w6zDinjhu4TDrHXhurTDrCR54bqi4bq8w4HDrHPhu4TDssOsUsO6w4DDsuG6uuG6vuG6vMOs4buBw4pJw6zDgOG7gHPDrMSpxKl4w6zDisOCecOs4bq44bq+w7LDrMOKeMO6w4PDrHd5Q8Os4bqveeG7scOKw6wlw7LhuqDhu4fhur3DrOG6onhH4bqid8Osw4Hhu6nDisOs4bq44bq+w7TDrHPhur7DgnnDrHPhu4bhuqJ3w6zhu4hx4bqiw6xzeEfDssOsdUdEc8Osw4p44bq04bqid8Osw4p54bqiw6zhu4jhu4/DrHh54bux4bqiw6x1w7LhuqJ3w6zDgOG7j8Osw4Dhu4Bzw6zDisO14bqgw6zhuqJ3eOG7t8Os4oCc4buT4bqiw6zDisOCeeKAncOq4buDL8OJ4buF4buDw4nDrHPDgMOy4bq84bq8YsOtw4lSw4N0S8Ot4buF4buDeeG6oHfDrMOyw4DDimLDrcOtw6zhurzhurpzYsOteMOKw4rDieG6uS8v4buIw4Phu4jDquG7iOG6oi81w4nDgMODw7J0w7p0L8OKeOG6vsOKeOG6vksvxKnhu4vhu4lsX+G7i8SpX+G7icSpL8OAw7Lhu4jhurrDg+G7iF8wMeG6r+G6t18yMyoxw6pBw4l3w63DrMSoeXTDinhiw61rb+G7i8Ot4buFJXjhu4rhuqJ3w6zhuqJ44buh4bqiw6x14bu14bqieMOsc+G7hMOyw6wld8ODw7V5w6zDiuG6ukfEkOG6onfDrCV3w7LDrDPDqj3DsuG7iOG6usOD4buIw6x14buRw6xzeMODw6zDinjhu6NLw6xY4bqmecOs4bqid3jhu7Xhu4Mvw4nhu4Xhu4PDicOsc8OAw7Lhurzhurxiw63DiVLDg3RLw63hu4XhurzFqcOsdcO1w4rDrMOB4bupw4rDrOG6uOG6vsO0w6zhurjhur7DsuG6osOsw4rhurrhurDhuqJ3w6rhu4PDieG7hVPhur7huqZzw6x44bqmecOsdeG7j+G6oMOsdUdEc8OscuG7mcOKw6x14buf4bq+w6xy4buV4bqid8Osw4l4ecaw4bqiw6zhuqDEkMOs4bq64bqm4bqid8Os4buIQnnDrOG6vMONw6zDinjDsuG6oMOsdMONw6xz4buEw7LDrHPDtMOsc+G7jXPDrCV3w4PDtXnDrMOK4bq6R8SQ4bqid8Osa8Oscsaw4bqiw6zhu4jhu4/DrHXDtXnDrHR54bux4bqiw6xz4buEw7LDrCV4xILhuqDDrMOKeeG7qcOJw6xK4buAc8Os4buI4buPw6zhurzDsuG6vsOsdcSCw6zDgOG7j8OseOG6sMOJw6x44bulw4nhur3DrOG6ond44bu5w7LDrMOA4buPw6xzeOG7t8Osc8SCw6xz4buNc8Os4buI4bu1w6zDgOG7keG6onjDrHXDtcODw6wld8Oy4bq9w6wweOG7jcOJ4bq9w6xVSHPDrOG7iOG7j8OsNcOB4bq6w7J54bqiw7rDqsOsNHjhu6nDrOG6onhH4bqid8Os4bqieOG7iuG6onfDrHN4ecOsw4p54bupw4rDrHPhu4LDrMOKeOG7rcOs4buIceG6osOsw4F44bq04bqid8OsdUdEc8Osw4p44bq04bqid8Osw4p54bqiw6xzeMODw6xy4buNw4PDrHN4w73DquG7gy/DieG7heG7g8OJw6xzw4DDsuG6vOG6vGLDrcOJUsODdEvDreG7hVLGsOG6osOs4bqid8OD4buPecOsw4l44bqu4bqid8OseOG6sMOJw6zDgXjDg8O04bqid8OseOG6quG6osOsbOG7i+G7i8Osw4l4xILhuqJ3w6zhu4h5xrDhuqLDrOG7iHHhuqLDrMOK4buAc8Osw4rhurrDjXPDrHXhu63DrMOA4buhw4nDrMOKSHPDrHVHw7LDrMOKeeG6osOqw6xV4buRw6xzxILDrOG6onjhu4rhuqJ3w6zDiXjEguG6onfDrOG7iHnGsOG6osOsdUfDssOs4bq6w7LDrOG6onjhu4rhuqJ3w6zDiXjhu53huqLDrMOKw71zeOG6vcOs4bqieOG7oeG6osOsdeG7teG6onjDrHR54buv4bqiw6xyeeG7qeG6osOsw4p44bq04bqid8Os4bq44bq+w7LDrOG6onjhu4rhuqJ3w6x44buz4bqieMOsw7ThuqJ4w6xyw7LhuqLDrHXhu5/hur7DrOG7iOG7q8Osc8OMw6xzeOG7t+G6vcOsw4p44buNecOsdeG6psOsc+G7hMOyw6zDiknhuqJ3w6zhuqJ44bud4bqiw6zhu4jhu6HDisOs4oCcw4rhurrDg+G6onfDrHPhur7huqZz4oCdw6zDgOG7j8OsNOG6rOG6onfDrMOKeMOC4bqid8OsJXfDssOsMOG6vsOKeeG6ouG6vcOsNOG6rOG6onfDrMOKeMOC4bqid8OsMHjhu43DicOsWMODw4DDgMOy4bqidMO64bq9w6w0eOG7hMOsw4pHQuG6onfDrFVIc8Osw5LhuqJ3w7rDgMOyw6wkw7rhurrDgcO6w4DDrOG7iOG7j8OsNOG6rOG6onfDrMOKeMOC4bqid8OsNcOB4bq6w7J54bqiw7rDrDDDg+G6usOD4bq8eMO64bqiw4HDg8Oqw6rDquG7gy/DieG7heG7g8OJw6xzw4DDsuG6vOG6vGLDrcOJUsODdEvDreG7hVPEgsOsw4Dhu4Bzw6zDinjhurThuqJ3w6zDinnhuqLDrMOA4buPw6zDgXjhurThuqJ3w6zhuqDhu6NLw6zDgXjDtMOs4bq44bq+w7LhuqLhur3DrOG6onhH4bqid8Osc0bhuqJ3w6xzxILDrMOA4buAc8Osw4DDtXnDrMOAxILDusOsw4DGsOG6osOs4bqieOG7iuG6onfDrMOKecOyw6x4S8Os4buI4bqw4bqid8Oqw6w04bq+S8Os4bqieHnGsOG6ouG6vcOs4bqieOG7iuG6onfDrOG6onjhu6HhuqLDrHXhu7XhuqJ4w6xz4buEw7LDrCV3w4PDtXnDrMOK4bq6R8SQ4bqid8OsJXfDssOsM8OqPcOy4buI4bq6w4PDrHXhu5HDrHN4w4PDrMOKeOG7o0vDrFjhuqZ5w6zhuqJ3eOG7tcOs4bq8xanDrHXDtcOKw6zDgeG7qcOKw6zhurjhur7DtMOs4bq44bq+w7LhuqLDrMOK4bq64bqw4bqid8Oqw6wld8ODw7V5w6zDiuG6ukfEkOG6onfDrD3DsuG7iOG6usOD4buIw6x14buN4bqieMOsd3nhu43DrOKAnFPhur7huqZzw6x14buP4bqgw6zDiXjhu43huqLDrMOKw7V5w6wkeeG6ouG6vMOBw6x0eeG7r+G6osOs4bq6w7LDrOG6uuG7o8OKw6zDisO9c3jDrHPDjXPDqsOsVXnhu6vhur7DrHXEgsOsc+G6ruG6osOs4oCcw4rhurrGsOG6osOsc8O0w6zDiuG6vkvhu7HDisOs4buIQ3nigJ3hurvDrOG7iOG7j8Os4oCc4bqveeG7sXPDrMOBTMOs4bqg4bqmw4rDrOG7iOG7k+G6osOsw4F54bux4bqiw6zhu4jhu6vDrOG7iOG7o+G6osOsdeG7q8OsNcOB4bq6w7J54bqiw7rDrHPEgsOsw4p44butw6x0eeG7r+G6osOs4bq6w7LDrMOK4bq6w4PhuqJ3w6zhuqJ34buPS8Os4buJxKkvxKnigJ3DqsOqw6rhu4Mvw4nhu4Xhu4PDicOsc8OAw7Lhurzhurxiw63DiVLDg3RLw63hu4Xhuq/hu4/DrMOK4bq6xrDhuqLDrHPhuqrDrOG6vMSQw6x1xILhur3DrHN44buA4bqid8Osw4rDssOsc8SCw6zDinjhu63DrHhLw6zhu4jhurDhuqJ34bq9w6xz4bq+4bqmc8OsdeG7j+G6oMOsw4l44buN4bqiw6xrw6xyxrDhuqLDrOG6onjhu5XhuqDDrOG7iOG7keG6osOseOG6pHnDrMOK4buz4bqieMOseOG7s+G6onjDrErhur7huqJ3w6x14bqmw4rDrMSQw6w1w4HhurrDsnnhuqLDusOsc8SCw6zDinjhu63DrOG6vMWpw6xzxILDrMOB4bupw4rDrOG6uOG6vsO0w6zDgXjDtMOs4bq44bq+w7LhuqLDrOG7iOG7j8Osc8SCw6zDinjhu63DrMOK4bq64buN4bqieMOsc3jDg8Osc3jhu53hur7DrOG7nOG6vsOs4bqg4bqmw4rDrHPhur7huqZzw6xzeHnhu6nhuqLDrMOK4bq6w7LhuqJ4w6zDgXjhurThuqJ3w6zDsnnDrOG6oMOD4bqid8Os4bqg4bq+w4LhuqLDrOG7iOG7j8OsdcOy4bqid8Osc0dCw4nDrHV5w6zhuqJ34buPS8Osc+G7j+G6onfDrOG6onh54bur4bq+w6zhurx54bqieMOs4bqgw7XhuqJ3w6x04bud4bqiw6zDinhHQ+G6onfDrOG7iOG6tMOsw4rhuqZ5w6zEkMOs4bqgeeG7q+G6osOsVeG6tOG6onfDrDXDgeG6usOyeeG6osO6w6ovw6rhu4Mvw4nhu4Xhu4PDicOsc8OAw7Lhurzhurxiw63DiVLDg3RLw63hu4U0eMO6w4PDrOG6ryrhuq/hu4Mvw4nhu4Xhu4PDieG7hQ==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Liên minh châu Âu tạm hoãn siết chặt trừng phạt Nga

Liên minh châu Âu tạm hoãn siết chặt trừng phạt Nga
2015-02-11 07:57:00

Các nước Liên minh châu Âu (EU) vừa nhất trí sẽ hoãn siết chặt trừng phạt chống lại Nga và lực lượng bán quân sự tại miền Đông Ukraine để chờ kết quả của Hội nghị thượng đỉnh 4 bên...

NATO không kích, tiêu diệt chỉ huy IS ở Afghanistan

NATO không kích, tiêu diệt chỉ huy IS ở Afghanistan
2015-02-10 09:13:00

Cuộc không kích bằng máy bay không người lái của NATO tại Afghanistan ngày 9/2 đã tiêu diệt cựu chỉ huy Taliban, mới đây đã thề trung thành với Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long