Cập nhật:  GMT+7
4bqy4bueQ+G6qk/DmeG6vioq4bu14bqoPeG7oeG7oCbDmeG7jOG6qOG6tOG6qUbhuqrhu57DneG6qiYl4bu44bqqw5Lhu4bFqOG6qibhu4LFqOG6quG7puG7ouG7nuG7lOG6qk/hu57FqOG6quG7nuG7suG7puG6qkPhuqomJeG7oOG7lj/huqrDmeG6vsWo4bqqw5JY4bum4bui4bqq4bum4buu4bum4bui4bqqJuG7nuG7ruG7puG6si/hu55D4bq04bqyPeG6qk/DmeG6vioq4bu14bqoPeG7h+G7jOG6vsOT4bqo4bq04buhJcWo4bum4bui4bqqxJDhuqrhu6ZH4buk4bqq4bqw4bqqREJDQi1EQkNE4bq24bqqT+G7gE/huqrDklLhur7huqo94bueKOG7suG7puG7ouG6qsOSRuG6quG7nsOd4bqqJiXhu7jhuqrDk+G7giDhuqrhu6bhu6Lhu57hu5ThuqpP4buexajhuqpDxIJC4bq84bq4xILDiuG6usOK4bqqw5nhur7FqOG6qsOSWOG7puG7ouG6quG7puG7ruG7puG7ouG6qibhu57hu67hu6bhuqom4bue4buMxajhuqpP4bueUOG7puG7nuG6qirhu4BP4bue4bqqTy7hur7huqrhuqnhu5Thuqrhu4Dhu6bhuqrhuqjhuqnhu4bFqOG6qibhu4LFqOG6quG7puG7ouG7nuG7lOG6qk/hu57FqOG6qsOZ4bq+xajhuqrDkljhu6bhu6Lhuqrhu6bhu67hu6bhu6Lhuqom4bue4buu4bum4bqqw5Lhu5jhu6bhuqrhu6ZH4buk4bqqREJEQuKAneG6qsOS4buCJuG6quG6uuG6usOD4bq44bu54bqqw5rhu5jhuqrhu57FqOG7gk/hu57huqpb4buG4bqqTknhu6bhu6LhuqpD4bq4w4Phurjhu7nhuqrDmuG7mOG6quG7nsWo4buCT+G7nuG6qk8u4bq+4bqqQ0Phuqrhu6ZH4buk4bqqJuG7nj5P4bqq4bue4bug4buW4bum4bqq4bqp4buU4bqq4buA4bum4bqi4bqqw5Lhu4bFqOG6qibhu4LFqMOD4bqqTlfhu6DhuqrDkygj4bum4bui4bqqQ+G6uuG6usSCQuG6uMOK4bqqw5ko4bu4JuG6qk/hu4Dhu6bhuqpOWMOD4bqqT+G7ruG7puG7ouG6qk/hu54pT+G6qiJGxILhurIvPeG6tOG6sibhur5Ow5nhu4zhuqoqJiDDmeG7jOG7teG6qOG7pOG6viXhu6Lhu6Dhu6bhuqBEPSLhuqrhur4/JsWo4bqo4bq04bqyJiXhurThurImw5PhurThurLhu6Dhu6Thu6LhuqoqJU/hu7XhuqgvL0/Egk7hur7FqD3hu54/JuG7nsWoxIJb4bumL8OT4buMKsOaJsWoPS/hu6bhu4xdKi9DxJBDxJAvReG6vMOTxJBDQkJCQkImw4rDicOJw4nhurzDmUPEglU94bui4bqo4bqqL+G6tOG6si8mw5PhurThurIvJiXhurThurImJeG6tOG6sibDk+G6tOG6sj3huqpPw5nhur4qKuG7teG6qD3huqXFqMOTIOG6qOG6tOG7m+G7nsav4bqq4buh4bueLuG6qiYo4bu04bum4bui4bqqxKnhu6I/IOG7muG7puG6quG7oeG7nuG7oOG7luG7puG6qsSp4bue4buI4bum4bqqPeG7nuG7gCbhuqpO4bugxqA/4bqqJuG7guG7oOG6qj3hu57hu6Dhu5Lhu6bhuqrhu57hu6o94bqyLz3hurThuqXhur7hu6bhuqpP4bueU+G6qsOS4buCxajhuqrhu6ElP+G7puG7ouG6qijhu7Lhu6bhu6Lhuqom4buePk/huqrhu57hu6Dhu5bhu6bhuqrhuqnhu5Thuqrhu4Dhu6bhuqrigJzhuqnhu4bFqOG6qibhu4LFqOG6quG7puG7ouG7nuG7lOG6si894bq04bqyPeG6qk/DmeG6vioq4bu14bqoPeG6pcWow5Mg4bqo4bq0T+G7nsWo4bqqw5nhur7FqOG6qsOSWOG7puG7ouG6quG7puG7ruG7puG7ouG6qibhu57hu67hu6bhuqrDkuG7mOG7puG6quG7pkfhu6ThuqpEQkRC4oCd4bqqxILhurIvPeG6tOG6si8mw5PhurThurIvJiXhurThurIvJuG6vk7DmeG7jOG6tOG6sj3huqpPw5nhur4qKuG7teG6qD3huqXFqMOTIOG6qOG6tOG6p+G7nuG7oOG7lD/huqpEL0XDg+G6quG6peG6vuG7puG6qk/hu55T4bqqw5Lhu4LFqOG6quG7oSU/4bum4bui4bqqKOG7suG7puG7ouG6qibhu54+T+G6quG7nuG7oOG7luG7puG6quG6qeG7lOG6quG7gOG7puG6quKAnOG6qeG7hsWo4bqqJuG7gsWo4bqq4bum4bui4bue4buU4bqqT+G7nsWo4bqqw5nhur7FqOG6qsOSWOG7puG7ouG6quG7puG7ruG7puG7ouG6qibhu57hu67hu6bhuqrDkuG7mOG7puG6quG7pkfhu6ThuqpEQkRC4oCd4bqqw5JG4bqq4bue4buqPeG6qsOTKOG7tOG7oOG6qio+4bqqT+G7ni7huqomJVHhuqpPLuG6vuG6quG7m+G7nsav4bqq4buh4bueLuG6qiYo4bu04bum4bui4bqqxKnhu6I/IOG7muG7puG6quG7oeG7nuG7oOG7luG7puG6qsSp4bue4buI4bumw4Phuqrhu6ElKEDhu6bhu6LhuqrhuqXhur7hu6bhuqpP4bueU+G6qsOS4buCxajDg+G6qsOSxqDhuqrDkuG7gOG7puG7nuG6quG7ouG7oOG7gOG6quG7nsWo4buCJuG6qsOSWOG7puG7ouG6qk8u4bq+4bqq4bql4bq+4bum4bqqW+G7huG6qk/hu4BP4bqqJuG7nuG7huG7puG7nuG6qlvhu6Dhu5Lhu6bhuqomJcWo4bum4bui4bqqxJDhuqrhu6ZH4buk4bqq4bqwREJDQi1EQkNE4bq2xILhurIvPeG6tOG6sj3huqpPw5nhur4qKuG7teG6qD3huqXFqMOTIOG6qOG6tOG6p+G7gE/huqom4bue4buG4bum4bue4bqqW+G7oOG7kuG7puG6quG6peG6vuG7puG6qk/hu55T4bqqw5Lhu4LFqOG6qsOSRuG6qiZLPeG6qiYlP+G7puG7ouG6qibhu57hu4TFqOG6qsOZP0vhu6bhuqpb4buU4bqqT+G7gE/hu57huqrDmT7hur7huqpP4bue4buq4bumw4PhuqomKOG6qlvEqOG7puG6quG7puG7ouG7nuG7lOG6quG7puG7ouG7nuG7oOG7lj3huqpP4buexajhuqrDmeG6vsWo4bqqw5JY4bum4bui4bqqQOG6qsOa4bueP+G6qls+T+G6quG7puG7ruG7puG7ouG6qibhu57hu67hu6bDg+G6qsOZ4buG4buk4bqq4bum4bui4bue4buU4bqqPeG7nuG7oOG6quG7puG7ruG7puG7ouG6quG7puG7ouG7nuG7oOG7lj3Dg+G6quG7puG7ouG7nuG7lOG6qiYlPyDhu5Thu6bhuqom4bueVuG7puG7ouG6qlvhu4bhuqrhu57hu6Dhu5Y/4bqqJD/hu4ThuqrDklbhu6Dhuqpb4bu04bug4bqqW+G7oOG7lk/huqrDkuG7hsWo4bqqJuG7gsWo4bqqw5JW4bug4bqqJijhu7jhu6bhu6LhuqrDmeG6vsWo4bqqw5JY4bum4buiw4Phuqom4bueVuG7puG7ouG6quG7puG7nsSoJuG6qsOa4bue4buu4bum4bui4bqq4bukQOG6qiVY4bum4bui4bqqw5JW4bug4bqqJijhu7jhu6bhu6LhuqrDkuG7hsWo4bqqJuG7gsWo4bqq4bum4bui4bue4buUxILhurIvPeG6tOG6sj3huqpPw5nhur4qKuG7teG6qD3huqXFqMOTIOG6qOG6tOG7oeG7nuG7jMWo4bqqTuG7gMWo4bqqT+G7gMWo4bqqw5Io4bq+4bqqJeG6vuG6qibhu4Lhu6DhuqpPP1hP4bqq4bue4buqPcOD4bqqw5JG4bqqT8av4bqq4bq4w4nEkC/hurjhurjEkOG6qsOS4buy4bum4bqqW1Lhuqrhu57hu4bhu6bhu57huqpP4bueUOG7puG7nuG6qk/EqD3huqrhu54/IOG7luG7puG6qk/Gr+G6qsOZ4bq+xajhuqrDkljhu6bhu6Lhuqrhu6bhu67hu6bhu6Lhuqom4bue4buu4bum4bqqw5JG4bqqJuG7nuG7huG7puG7nuG6qsOZSz3huqrhuqXhur7hu6bhuqpP4bueU+G6qsOS4buCxajhuqom4buePk/huqrhu57hu6Dhu5bhu6bhuqrhuqnhu5Thuqrhu4Dhu6bhuqrhurBP4bue4bug4buY4buk4bqqw4rhurzDg8OJ4bu54bq24bqi4bqqw4rEguG6uOG6usSQ4bqqIkYvQ0LEgsSQ4bq44bq44bqqIkbhuqpPxq/huqrDmeG6vsWo4bqqw5JY4bum4bui4bqq4bum4buu4bum4bui4bqqJuG7nuG7ruG7puG6qsOSRuG6qibhu57hu4bhu6bhu57huqrDmUs94bqq4bql4bq+4bum4bqqT+G7nlPhuqrDkuG7gsWo4bqq4buexajDjU/huqrhu6FZ4bqqT+G7ruG7puG7ouG6qibhu4BP4bqqJuG7nj5P4bqq4bue4bug4buW4bum4bqq4bqp4buU4bqq4buA4bum4bqqT8SoPeG6qiJGw4PhuqrDkuG7gibhuqrDisSQw4PEkOG7ucSC4bqyLz3hurThurI94bqqT8OZ4bq+Kirhu7Xhuqg94bqlxajDkyDhuqjhurThu6FZ4bum4bui4bqqKlbhuqrDmuG7oOG7puG7nuG6qj3hu55Q4bqqw5JG4bqqKnvhuqrDkyzhu6bhu6LhuqDhuqpFxIJF4bq4Q+G6qiYz4bqqw5JX4bum4buiw4PhuqpOSeG7puG7ouG6qkPhurrDg0Thu7nhuqomWeG7puG7ouG6qsOa4bug4bum4bue4bqqPeG7nlDhuqom4buePk/huqrhu57hu6Dhu5bhu6bhuqrhuqnhu5Thuqrhu4Dhu6bhuqrhu6bhu4Yg4bqqJiXFqOG7puG7ouG6quG7ouG7oOG6vuG7oOG6qsOSxajhu4Lhu6bhuqpEQkNCLURCRELEguG6si894bq04bqyPeG6qk/DmeG6vioq4bu14bqoPeG6pcWow5Mg4bqo4bq04buh4buC4bug4bqqTz9YT+G6quG7nuG7qj3Dg+G6quG7m+G7nsav4bqq4buh4bueLuG6qiYo4bu04bum4bui4bqqxKnhu6I/IOG7muG7puG6quG7oeG7nuG7oOG7luG7puG6qsSp4bue4buI4bum4bqq4bum4bueS+G7puG6qiLhu44mw4Phuqrhu6bhu57hu6Dhu5Q/4bqqw5JS4bq+4bqqPeG7nijhu7Lhu6bhu6LhuqrDkkbhuqoiP8SoJuG6quG7nuG7oOG7luG7puG6qk7hu6DGoD/huqrhu57hu6Dhu5bhu6bhuqrDmeG7suG6qsOZ4buG4bqqJiXFqOG7puG7ouG6qk/hu55T4bqqw5Lhu4LFqOG6qsOS4buGxajhuqom4buCxajhuqrhu6bhu6Lhu57hu5ThuqpP4buexajhuqrDmeG6vsWo4bqqw5JY4bum4bui4bqq4bum4buu4bum4bui4bqqJuG7nuG7ruG7psOD4bqqJuG7nuG7oOG7mD/huqoqPuG6qiQ/4bq+4bum4bqqJuG7iOG7pOG6qsOSOuG7puG7ouG6quG7pClP4bqqW+G7huG6qiLhu4gg4bqqw5M+4bum4bui4bqqTuG7gMWo4bqqT+G7gMWo4bqqT+G7nijhur7huqoq4buAJuG6qibhu54+T+G6qibhu5jEguG6si894bq04bqyPeG6qk/DmeG6vioq4bu14bqoPeG6pcWow5Mg4bqo4bq04bqyJuG6vk7DmeG7jOG6qiomIMOZ4buM4bu14bqo4buk4bq+JeG7ouG7oOG7puG6oEQ9IuG6quG6vj8mxajhuqjhurThurImJeG6tOG6sibDk+G6tOG6suG7oOG7pOG7ouG6qiolT+G7teG6qC8vT8SCTuG6vsWoPeG7nj8m4buexajEglvhu6Yvw5Phu4wqw5omxag9L+G7puG7jF0qL0PEkEPEkC9F4bq8w5PEkENCQkJCQibDisOJw4nDieG6vMOZRMSCVT3hu6Lhuqjhuqov4bq04bqyLybDk+G6tOG6si8mJeG6tOG6siYl4bq04bqyJsOT4bq04bqyPeG6tOG7m+G7nsav4bqq4buh4bueLuG6qiYo4bu04bum4bui4bqqxKnhu6I/IOG7muG7puG6quG7oeG7nuG7oOG7luG7puG6qsSp4bue4buI4bum4bqqW+G7huG6qsOZRuG7puG7nuG6qsOS4buCxajhuqomU+G7puG7nuG6qsSp4bui4bue4buW4bqqNeG7puG6qsOa4bue4buExajhuqoq4buAJuG6si894bq04buk4buu4bqq4bueUeG7puG7nuG6qsOS4buGxajhuqom4buCxajhuqrhu6bhu6Lhu57hu5ThuqpP4buexajhuqrDmeG6vsWo4bqqw5JY4bum4bui4bqq4bum4buu4bum4bui4bqqJuG7nuG7ruG7puG6qibhu4Lhu6Dhuqrhuq3hu6Dhu5rhu6bhuqrhuqfhu57hu4g/w4PhuqrEqeG7ouG7nuG7luG6qjXhu6bhuqrhurAm4bue4buA4bum4bui4bqqQ0QvREJDQ+G6tsSC4bqyLz3hurThurIvJsOT4bq04bqyLyYl4bq04bqyLybhur5Ow5nhu4zhurThurI94bqqT8OZ4bq+Kirhu7Xhuqg94bqlxajDkyDhuqjhurThu5vhu57Gr+G6quG7oeG7ni7huqomKOG7tOG7puG7ouG6qiDhu5I/4bqqT0o/4bqqT+G7gE/huqrDklLhur7huqo94bueKOG7suG7puG7ouG6qiYl4buS4bum4bqqT+G7hOG6quG7pijhu7RP4bqq4buexajhu4bhu6bhuqom4bue4bug4buW4bum4bqqTuG7gMWo4bqqT+G7gMWo4bqqJuG7nj5P4bqq4bue4bug4buW4bum4bqq4bqp4buU4bqq4buA4bum4bqq4bqw4bui4bug4bq+4bug4bqqw5LFqOG7guG7puG6qkRCQ0ItREJDROG6tuG6qlvhu7Thu6Dhuqom4bug4bum4bue4bqqJuG7nkrhu6bhuqrDmuG7nkzhu6bhuqomJSjhu7Lhu6bhu6Lhuqpb4buG4bqq4bum4bui4bue4bug4buS4buk4bqqJjpP4bqq4bum4buexKgmw4Phuqrhu57FqOG7huG7puG6qibhu57hu4bhu6bhu57huqomJSjhu7RP4bqq4bue4buC4bum4bqqQ8OJL8OJ4bqqw5LGoOG6qibhu57hu67hu6bhu6LhuqpO4buAxajhuqom4buC4bug4bqq4bueWOG7oOG6quG7puG7ouG7nlLhuqoq4buy4bqqw5rhu5gm4bqqxJDhuqrhu6ZH4buk4bqqJiXhu6DGoOG7puG6qsOa4bue4bq+4bug4bqq4bqp4buU4bqq4buA4bum4bqq4oCc4bqp4buGxajhuqom4buCxajhuqrhu6bhu6Lhu57hu5ThuqpP4buexajhuqrDmeG6vsWo4bqqw5JY4bum4bui4bqq4bum4buu4bum4bui4bqqJuG7nuG7ruG7puG6qsOS4buY4bum4bqq4bumR+G7pOG6qkRCRELigJ3EguG6quG6pVjhuqrhu6Hhu57hu67hu6bhu6Lhuqom4bug4bum4bqqW+G7huG6quG7oSU/IOG7lOG7puG6qibhu57hu67hu6bhu6Lhuqoi4buIIOG6qsOTPuG7puG7ouG6qlvhu4bhuqo94bue4buAJuG6quG7nuG7huG7puG7nuG6qipZ4bqqJuG6viDhuqrhu57hu7Dhu6DhuqrDkuG7gD3huqpb4buU4bqq4bqp4buU4bqq4buA4bum4bqqTyHhu6bhu6Lhuqrhu6bhu54o4bqq4bui4bug4bu04bug4bqqJuG7nuG7oOG7lj/huqrhu6RYJuG6qipW4bqq4buk4buu4bqq4bueUeG7puG7nuG6qiZWJuG6qlvhu5Thuqrhuqnhu5Thuqrhu4Dhu6bhuqomJeG7kuG7puG6qk/hu4Thuqrhu6Yo4bu0T8SC4bqyLz3hurThurI94bqqT8OZ4bq+Kirhu7Xhuqg94bqlxajDkyDhuqjhurThu5vhu57Gr+G6quG7oeG7ni7huqomKOG7tOG7puG7ouG6qsOSRuG6qk/hu57FqOG6qjDhuqrDmuG7oOG7mOG7puG6qk/hu55T4bqqw5Lhu4LFqOG6qlvhu5Thuqpb4bug4buWT+G6qsOS4bug4buUP+G6qk/hu55T4bum4bue4bqqT+G7nlDhu6bhu57huqoq4buAT+G7nuG6qsOSVuG7oOG6qlvhu7Thu6DhuqpP4buAT+G6qsOSVuG7oOG6qiYo4bu44bum4bui4bqqw5nhu4bhuqrhu6bhu67hu6bhu6LhuqrDk+G7iOG7puG6qsOSR+G7puG7ouG6qsOaMOG6quG7nuG7qk/huqrhu6bhu6Lhu57hu5TDg+G6qk/hu7LhuqoqQOG6qsOT4buCIOG6quG7puG7ouG7nuG7lOG6qlvhu4bhuqpP4bueUOG7puG7nuG6qirhu4BP4bue4bqqW+G7tOG7oOG6quG7ouG7oOG7gMWo4bqqW+G7oOG7kuG7puG6qsOT4buCIOG6quG7puG7ouG7nuG7lOG6ouG6qk/hu55T4bqqJeG7rOG6qiYl4buAT+G7nuG6quG7puG7nuG7oOG7luG7pOG6qk8u4bq+4bqqw5JS4bq+4bqqPeG7nijhu7Lhu6bhu6LhuqomJcWo4bum4bui4bqqw5rhu6DGoOG7pOG6qiYl4bq+w4PhuqrDkuG7gOG7puG7nuG6quG7ouG7oOG7gOG6qk/hu67hu6bhu6Lhuqom4buAT+G6qsOS4buGxajhuqom4buCxajhuqrhu6bhu6Lhu57hu5ThuqpP4buexajhuqrDmeG6vsWo4bqqw5JY4bum4bui4bqq4bum4buu4bum4bui4bqqJuG7nuG7ruG7psSC4bqyLz3hurThurI94bqqT8OZ4bq+Kirhu7Xhuqg94bqlxajDkyDhuqjhurThu6Hhu57hu4zFqOG6quG6p+G7nlDhu6bhu57huqo94bueLuG6si894bq0


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2013

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2013
2013-03-31 18:56:00

Giảm lệ phí trước bạ lần đầu ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi; bổ sung chính sách đối với nhà giáo công tác tại vùng đặc biệt khó khăn; trợ cấp thêm 50% lương đối với cán bộ y...

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2013

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2013
2013-03-31 18:56:00

Giảm lệ phí trước bạ lần đầu ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi; bổ sung chính sách đối với nhà giáo công tác tại vùng đặc biệt khó khăn; trợ cấp thêm 50% lương đối với cán bộ y...

Trận chung kết “Mát nhãn”

Trận chung kết “Mát nhãn”
2013-03-30 23:00:00

PTO- Sáng 28-3, Lễ hội Chọi trâu Phù Ninh bước vào vòng chung kết. Du khách các nơi đến thưởng thức và cổ vũ rất đông. Qua vòng bán kết, các "ông Cầu" số 01 và 32 hiên ngang...

Trận chung kết “Mát nhãn”

Trận chung kết “Mát nhãn”
2013-03-30 23:00:00

PTO- Sáng 28-3, Lễ hội Chọi trâu Phù Ninh bước vào vòng chung kết. Du khách các nơi đến thưởng thức và cổ vũ rất đông. Qua vòng bán kết, các "ông Cầu" số 01 và 32 hiên ngang...

....

....
2013-03-30 11:42:00

vidothu

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long