Cập nhật:  GMT+7
ộBpởÀÊủỎỎkợÓcCÕÊÃợổ%ứCởÁCẦÔở}%6$ởÕÉỀBởÕCẴÓởRỐÀởPKCởÀỞởÕỌCởBÔSẤỀởcBủỀBởÕBÔÙộ/BpổộÓởÀÊủỎỎkợÓ#ỆẠSợổộCẾẪởỎỌÀkợ//ÀõÁủỆÓBÔÕBỆõPỀ/ẠÃỎẼÕỆÓ/ỀÃQỎ/pùrp/sùẠspúqpsrÕptụtùtÊpõẺÓẪợở/ổ%ÌỀẪởÀBDởậBỂở=BỔởÕEÀBởd#6$ởÕÉỀBở6ẪÔSẬỀởcBủỀBở}ừCởÓBũÕởÁCẦÔởÕứCởBỊCởỀẪBEộ/ÓổộÓởÀÊủỎỎkợÓ}ÃủẠợổậc%c-6ẪưSởq-ùỏởÕỈởẢứCởÁCẦÔở}%6$ởÕÉỀBởẪÌẾởÀũÀởIỀẪỏởÁưòởễCởcỌFỀẪở4Ậở-ởẹSởPCẲỀở#cễởcÉỀBởÔÙỏởậBỂở=BỔởÕEÀBởcBƠLỀẪởÕỌỢÀở}%6$ởÕÉỀBọở6ẪÔSẬỀởcBủỀBở}ừCở-ởcÉỀBởÔÙởPCẲỀỏởậBỂở=BỔởÕEÀBởd#6$ởÕÉỀBọở6ẪÔSẬỀở5ứỀBởbJỀở-ở{CũẾởẢÍÀởbNởcưCởÀBDỀBọở6ẪÔSẬỀởcBEở6BƠở}Ệủở-ởcỌƠNỀẪở#ủỀởcÔSẲỀởẪCũỆở}ÔSẤỀởÔÙởcBủỀBởcBÔÙọở6ẪÔSẬỀở5ứỀBởcBừỀở-ở{CũẾởẢÍÀở=IỀẪởÕSở=ậởỦỆởễÔủởẢựởÀỂởÁÔỈCởÕCẴÓởRỐÀởÀỞởÕỌCởqởRựởhẴỀở5ủỆởPưởcBứÀBở%ÌỀẪỏởBÔSẤỀởcBủỀBởcBÔÙõộ/ÓổộÓởÀÊủỎỎkợÓ#ỆẠSợổcứCởÁÔỈCởÕCẴÓởRỐÀỏởÀũÀởẢứCởÁCẦÔởẢựởÕBIỀẪởÁũỆởÕỂẾởÕữÕởÕĐỀBởBĐỀBởẼCỀBởÕẴở-ởRựởBỊCởÀỔủởÕÉỀBởuởÕBũỀẪởẢỵÔởỀửẾỏởÓBƠJỀẪởBƠKỀẪỏởỀBCẤẾởPỘởuởÕBũỀẪởÀÔÍCởỀửẾỏởÀũÀởỀỊCởẠÔỀẪởÒÔủỀởÕỌFỀẪởẢựởÕBIỀẪởÒÔủởÕứCởẼUởBFÓởÕBỚởbũÔỏở}%6$ởÕÉỀBởẼBỆũởgễ[[[õộ/ÓổộÓởÀÊủỎỎkợÓ#ỆẠSợổộCẾẪởỎỌÀkợ//ÀõÁủỆÓBÔÕBỆõPỀ/ẠÃỎẼÕỆÓ/ỀÃQỎ/pùrp/sùẠspúqpsrÕptụtùtÊqõẺÓẪợở/ổcỆưỀởÀừỀBởBỊCởỀẪBEởÕCẴÓởRỐÀởÀỞởÕỌCởÕứCởRựởhẴỀở5ủỆỏởBÔSẤỀởcBủỀBởcBỔSộ/ÓổộÓởÀÊủỎỎkợÓ#ỆẠSợổ=ỞởÕỌCởÀũÀởẢEủởÓBƠJỀẪởÁưSởÕGởPÔCởẾỜỀẪỏởÓBỳỀởẼBNCởPÂởỀBỠỀẪởẼẴÕởÒÔừởẾưởÕÉỀBởẢựởẢứÕởÕỌỆỀẪởÕBLCởẪCủỀởÒÔủởẢÌỀẪởÕBLCởẼCẴỀởỀẪBEỏởẢÂởRÔỳÕởẾỊÕởỎÍởỀỊCởẠÔỀẪỏởỀBƠòở$ỆởÕBLCởÕCẴÕởẠCẬỀởÁCẴỀởÕBỳÕởÕBƠLỀẪỏởẢựởẪýSởỌủởBCẤỀởÕƠMỀẪởỎứÕởÊNởỀẪBCẲẾởÕỌFỀẪởÕứCởÀũÀởBỊởỎCỀBởỎÍỀẪởPÃỀởỎIỀẪởÕỜởẼBÔởuởRÔÍỀẪởẢẴỀởÕƠMỀẪởẢưCởcÔởễỖọởÕÔSẴỀởẢƠLỀẪởÒÔÍÀởÊỊởrqởẢỆứỀởÒÔủởRựởhẴỀở5ủỆởẢCở}Ệưở#ĐỀBởRÔÍỀẪởÀỳÓởỀẪBCẲẾởÕỌFỀẪọởÁựCởÕỷÓởẼẴÕởỌũÀởÕBừCởRựởcÔởễỖởẪýSởIởỀBCẬẾởẾICởÕỌƠLỀẪởPưởẢwÕởẪỵỀởỀẪBẸủởÕỌủỀẪởBÔSẤỀọởẢÂởỀẪBEởỎỞủởÀBỠủởỀýỀẪởÀỳÓởẼẲỀBởẾƠJỀẪởẢừẾởÁừỆởÕƠKCởÕCẲÔởÕứCởẼBÔởùởRựởhẴỀở5ủỆõõõộ/ÓổộÓởÀÊủỎỎkợÓ#ỆẠSợổ=ỞởÕỌCởRựởcBứÀBở%ÌỀẪởÀỖỀẪởẾỆỀẪởẾÔÍỀởPưởẼCẴỀởỀẪBEởPKCởÀũÀởÀỳÓỏởÀũÀởỀẪưỀBởÕứỆởÀJởÀBẴởÀBDỀBởỎũÀBởÕỌỆỀẪởRýSởẠỢỀẪở6c5ởẪữỀởPKCởÕứỆởPCẤÀởÊưẾởÀBỆởỀẪƠLCởẠýỀởÕỌẲỀởẢEủởÁưỀõở{CừCởÒÔSẴÕởẠỚÕởẢCẦẾởẾỊÕởỎÍởÀBDỀBởỎũÀBởẢÍCởPKCởỀẪƠLCởÀỂởÀIỀẪởPKCởÀũÀBởẾứỀẪ…ộ/ÓổộÓởÀÊủỎỎkợÓ#ỆẠSợổộCẾẪởỎỌÀkợ//ÀõÁủỆÓBÔÕBỆõPỀ/ẠÃỎẼÕỆÓ/ỀÃQỎ/pùrp/sùẠspúqpsrÕptụtùtÊrõẺÓÃẪợở/ổ=ỞởÕỌCởRựởhẴỀở5ủỆỏởBÔSẤỀởcBủỀBởcBÔÙởÁưSởÕGởÓBỳỀởẼBNCởÕỌƠKÀởỀBỠỀẪởẼẴÕởÒÔừởÕỌẲỀởÀũÀởÊẸỀBởPỢÀởẾưởẾưởÕÉỀBởẢựởẢứÕởÕỌỆỀẪởÕBLCởẪCủỀởÒÔủộ/ÓổộÓởÀÊủỎỎkợÓ#ỆẠSợổcCẴÓởÕBÔởỀBỠỀẪởTởẼCẴỀởÓBừỀởũỀBỏởẼCẴỀởỀẪBEởÀỔủởÀỞởÕỌCỏởÀũÀởẢứCởÁCẦÔở}%6$ởÕÉỀBởẢựởÊưẾởỌHởÀũÀởPỳỀởẢÂởÕBÔỊÀởÕBỹẾởÒÔSÂỀởPưởẼBxỀẪởẢEỀBòở=ũÀởTởẼCẴỀởÀỔủởÀỞởÕỌCởỎẶởẢƠMÀởẢứCởÁCẦÔở}%6$ởÕÉỀBởÕỈỀẪởBMÓởẪỞCởẢẴỀởÀũÀởÀJởÒÔủỀởÀBỚÀởỀửỀẪởPưởÀBÔSẦỀởÕKCởẼUởBFÓở}%6$ởÕÉỀBởẢẦởÀỂởẪCừCởÓBũÓởÕBỢÀởBCẤỀởÕỌỆỀẪởÕBLCởẪCủỀởÕKCõộ/ÓổộÓởÀÊủỎỎkợÓỦÔÕBỆỌợổ}ỆưỀẪởẩÔTộ/Óổ

Hoàng Quý

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long