Cập nhật:  GMT+7
R+G7skvEqMOaKsOVNjbEkOG7iDPhu7Xhu7Q3KuG7puG7iEjhu4nhu5Lhu7TEqFXhu7RXOMSoeTg8w5rEqOG7snvhu7TEqOG7pMOUP+G7ssSow53hu7TDlMSow5rDlTrEqDPhu7JRP8SoNzXhu5jEqCog4bu0xKjDmuG7slA3xKjhurNQP8Sow5rDoMOVxKjhu7Xhu7LDoMSoN+G6oyI/w53EqMOs4buy4bu2P+G7ssSoM+G7ssOgRy/hu7JLSEczxKjDmirDlTY2xJDhu4gz4buR4bumw5XDmeG7iEhww53DleG6pcSoNsOVOMSoJeG7suG7tMSo4bu14buyw6DEqDfhuqMiP8OdxKjDrOG7suG7tj/hu7LEqDPhu7LDoMSocMOdOOG6pVg/xKjhu7VQP8So4buL4bqhP8OdxKgl4busN8SoN+G7sjnDmsSoM+G7slE/xKg3NeG7mMSoKiDhu7TEqMOa4buyUDfEqOG6s1A/xKjDmsOUw5rEqOG7pOG7kuG7tMSoVeG7tFc4xKh5ODzDmsSo4buye+G7tOG7gMSoVeG7sD/EqOG7suG7kD/hu7LEqCrDlT/DncSoeTg8w5rEqOG7snvhu7Thu4DEqDPhu7I7P8OdxKjhurPhu7Thu7A/xKhVw5Q6xKjDmuG7suG7tsSo4buk4buUxKjDmjvEqMOaOHvDmsSoNzXDlTrEqOG7pH3hu7TEqD/hu7LDlT/hu7LEqOG6syLhu7TEqOG7pOG7kuG7tMSoVeG7tFc4xKh5ODzDmsSo4buye+G7tEcvM0jhu4ZHLzNIRzPEqMOaKsOVNjbEkOG7iDPDrTrDmeG6peG7iEhHN8OVVSrhu6bEqDY34bqlKuG7psSQ4buIJsOVNcOd4bu0P8OKTDPDosSow5U4Nzrhu4hIRzc1SEc3w5lIR+G7tCbDncSo4bu0w5nEkOG7iMOaNypKSl/DrDo/N+G7pj83eCrDlcOa4bum4buROirDmeG7pjVLX+G7t8OaNzUqX8OsX3Dhu6bhurU2X8Spw5nhu7Q3S1/hu7Qmw53hu5Phu6Fjw7TEqV/hu4vhu5Phu7N44bufY+G6pOG7iMSoNjXDmsSQ4buI4buyNzczw4ovL8OZw5U/w53Dmjo/w502w5U/4buG4bqzPy/DlcOZJuG7tD8v4bu3Myo6w5XDmS9w4bum4bq1Ni9MSktOL0tLL+G7teG7kTjDmcOZw5lMSjc4Oj/DneG7hiQzw53hu4jEqDY34bqlKuG7psSQ4buIw61xw73hu4vEqcO9LcOtceG7teG7tXHhu6HDisSoNuG7tCrhurPhu6Y1xKhLM8OixKg2Oirhu7TDmeG6vsSow61xw73hu4vEqcO9LeG7n8Spw7Xhu7XDisSoNuG7tCrhurPhu6Y1xKhLM8OixKg2Oirhu7TDmeG6vsSow61xw73hu4vEqcO9LeG7tXF4w4rEqDbhu7Qq4bqz4bumNcSoSzPDosSoNjoq4bu0w5nhur7EqMOtccO94buLxKnDvS3DveG7k8O04buR4bu1w4rEqDbhu7Qq4bqz4bumNcSoSzPDosSoNjoq4bu0w5nhu4hIRy83w5lIRy83NUhHNzVIRzfDmUhHM0jhu7Xhu7LDoMSoN+G6oyI/w53EqHDDnTjhuqVYP8So4bu1UD/EqOG7i+G6oT/DncSoNzXDlTrEqOG7pH3hu7TEqOG6syLhu7TEqMOaw5TDmsSo4buk4buS4bu0xKhV4bu0VzjEqHk4PMOaxKjhu7J74bu04buGRy83w5lIRy83NUhHLzfDlVUq4bumSEczSOG7n+G7kMSoP8Od4bqjIOG7tMSow5rhu7JQN8So4bqzUD/EqOG7teG7ssOgxKg34bqjIj/DncSow6zhu7Lhu7Y/4buyxKgz4buyw6DEqOG6s+G7rsSo4bqz4bu0VsOaxKjhu7U1OD/DncSoeTg8w5rEqOG7pFPhuqXEqCbhu5I/4buyxKjhu7I64buSN8So4bukez/DncSow6Lhu6DhuqXEqMOZ4bqvP8OdxKg3NeG7sD/EqMOaw5TDmsSo4buk4buYOsSoN+G7sjh7w5rEqOG7kTrhu5A/w53EqOG7s8OV4buAxKjhu7U14bqjID/DncSo4buzw5XEqMOaw6DDlcSo4bqy4bu0VjfEqHDDlSbEqD/hu7Lhu5omxKjhu6R7w5rEqMOa4buy4bu04busJsSow63hu7RXP8So4buJKT/DneG7gMSo4buk4buS4bu0xKhV4bu0VzjEqHk4PMOaxKjhu7J74bu0xKjhu5/hu7DEqHDDlSbEqOG7hOG7teG7ssOVP+G7ssSo4buRO8OVRsSoJeG7suG7oj/DncSo4bukQD/hu7LDisSo4bu14buyw6DEqDfhuqMiP8OdxKjDrOG7suG7tj/hu7LEqDPhu7LDoMSocMOdOOG6pVg/xKjhu7VQP8So4buL4bqhP8OdxKg3NeG7mMSoKiDhu7TEqDVQN8So4buyw5XhuqXhu4bEqOG7teG7ssOgxKg34bqjIj/DncSow6zhu7Lhu7Y/4buyxKgz4buyw6DEqOG7pOG7lMSoJeG7suG7oj/DncSo4bukQD/hu7LEqMOa4buyw6DEqDQ44bql4buuP8Sow5rDoMOVxKjDmuG7sjk/w53EqDfDlcSoVUDEqMOi4bugJsSo4buy4buS4bu0xKjhurPhu5DEqOG7pDzhu7TEqDbDlMOa4buyxKjDmsOgw5XEqMOs4buy4bu2P+G7ssSoM+G7ssOg4buAxKhw4buy4buQxKg/4bqjIsOaxKg3w5XEqDc1Oj/DncSo4bqz4bu0VsOaxKhV4buYOsSo4bqzVsSow5rhu7LDoMSoNDjhuqXhu64/4buAxKg/4buyUDfEqCrhu5DEqDc14bqjIsOaxKg/4buy4bq3P8OdxKjhu7Lhu5A/4buyxKjhurPhu7TEqMOaw6DDlcSo4bu1NTg/w53EqHk4PMOaxKjhurPEg8OVxKg1PuG7tOG7hkcvM0hHM8Sow5oqw5U2NsSQ4buIM8OtOsOZ4bql4buISHDDnTrhu5Dhu7TEqOG7pD4/w53EqDfhu7g/4buyxKjDmsOVOsSoM+G7slE/xKg3NeG7mMSoKiDhu7TEqMOaw6DDlcSo4bu14buyw6DEqDfhuqMiP8OdxKjDrOG7suG7tj/hu7LEqDPhu7LDoMSo4bqz4buuxKjhurNQP8So4buk4buuxKgq4bu04buwP8SoNDjDlT/EqOG7pOG7rD/EqMOt4bu0Vz/EqOG7iSk/w53hu4DEqOG7pOG7kuG7tMSoVeG7tFc4xKjhu5/hu7DEqHDDlSbEqMOa4bqhP8OdxKhV4buQ4bqlxKg3IcSoNuG6r8So4bukPj/DncSoN+G7uD/hu7LEqOG6syLhu7TEqDc14buYxKgqIOG7tMSow5rDoMOVxKjhu7Xhu7LDoMSoN+G6oyI/w53EqHDDnTjhuqVYP8So4bu1UD/EqOG7i+G6oT/DncSo4bqz4buuxKg/4buy4bu04buuOMSo4bqzUD/EqOG7pOG7rsSoJeG7ssOUw5rEqCbhu5DEqOG7pOG7kuG7tMSoVeG7tFc4xKh5ODzDmsSo4buye+G7tMSo4buk4buUxKjDmuG7slA3xKjhurNQP8SoNzXhuq/DmsSoN+G7tOG7rDPEqDfhu5Lhu7TEqOG7snvhu7TEqDc14bqjID/DneG7hkcvM0hHM8Sow5oqw5U2NsSQ4buIM8OtOsOZ4bql4buISOG7ieG7kuG7tMSoVeG7tFc4xKh5ODzDmsSo4buye+G7tMSo4buL4bqjXT/DncSo4bu1NTg/w53EqHk4PMOaxKjhu4Thu4k+P8OdxKhww5Xhu7RGxKgl4buyKT/DncSoP8Od4buS4bu0xKhV4buQ4bqlxKg3IcSoNDjDlT/EqOG7pOG7tFcmw4rEqOG7tTXhu5jEqCog4bu0xKjDmuG7slA3xKjhurNQP8Sow5rDoMOVxKjhu7Xhu7LDoMSoN+G6oyI/w53EqMOs4buy4bu2P+G7ssSoM+G7ssOgxKjhurPhu67EqD/hu7Lhurc/w53EqMOa4bugOMSo4buyIeG7tMSoKuG7tOG7sD/EqDQ4w5U/xKjhu6Thu6w/xKjhurNQP8So4buk4buuxKjDreG7tFc/xKjhu4kpP8OdxKhVw5U6xKjDneG7tCDEqMOa4bqhP8OdxKjhu7JQM8Sow5lUP8SoP+G7slA34buGxKhw4busOMSoP+G7suG6o8SoVcOUOsSow5rDlDrEqMOs4buy4bu2P+G7ssSoM+G7ssOgxKjhu7LhuqMiP8OdxKg3IuG7tMSoN+G7lj/DncSoNzXhuqMxP8OdxKjDtOG7i3jEqDfhu7Y/4buyxKhV4buaP8OdxKg34bu04buuP8SoVeG7ksOa4buAxKg34buy4bu4xKjDmjh7w5rEqMOa4buyUDfEqOG6s1A/xKjDmsOUw5rEqMOte8SoNzXhuqMxP8OdxKjhurPhu5DEqOG7teG7ssOgxKg34bqjIj/DncSow6zhu7Lhu7Y/4buyxKgz4buyw6DEqCrhu5DEqDfhu5Y/w53EqDc14bqjMT/DncSow7Thu4t4xKg34bu2P+G7ssSoVeG7mj/DncSoKiw/w53EqDfhu7Q/xKjDmsOgw5XEqD/DneG6oyDhu7TEqMOZ4bugP8SoNDjDlcSoP+G7suG6tz/DncSo4bqz4bu0VsOaxKjhu6Thu5TEqCrhu5Am4buAxKg24buqxKgq4buQJuG7huG7huG7hkcvM0hHM8Sow5oqw5U2NsSQ4buIM8OtOsOZ4bql4buISOG7teG7suG7pjrEqOG7pOG7kuG7tMSoVeG7tFc4xKjhu4vhuqNdP8OdxKjhu7U1OD/DncSoeTg8w5rhu4DEqOG6s+G7tFbDmsSo4bu14buyw6DEqDfhuqMiP8OdxKjDrOG7suG7tj/hu7LEqDPhu7LDoMSo4buk4buUxKjDmjvEqDQ4w5U/xKjhu6Thu7RXJsSoNSjEqDXhu5A/w53EqOG6s+G7rsSo4bqzUD/EqOG7pOG7rsSoKuG7tOG7sD/EqDQ4w5U/xKjhu6Thu6w/xKjDreG7tFc/xKjhu4kpP8OdxKg/4buy4bqjxKg34buy4busxKgq4buQxKg1UDfEqDc8N8Sow5rhu7I6xKg/4buyUj/EqDfhu7LDo8OaxKjDmuG7sjg/w53hu4DEqOG6s+G7uMSoNsOVOMSoP+G7suG6tz/DncSoVeG7tOG7rD/EqMOa4buyOOG6pVc/xKg/4buy4bqjxKg34buy4busxKjhu4TEqDbhuq/EqCXhu7RWP8So4bu1NTg/w53EqHk4PMOaxKg1OTfEqMOd4bu04buQP8SoJeG7sjrDlT/EqOG7keG7mOG7tMSo4buL4bqjXT/DncSo4buO4buMSzXDlcSoJeG7siHhu7TEqOG6s2E/w53EqFXhu7RXP8SoN+G7sjh7w5rEqMOa4buyw6DEqDQ44bql4buuP8Sow5rDoMOVxKjhurLhu7RWN8SocMOVJsSoLcSo4buJ4buLxKhGxKjhu4DEqD/DneG6oyDhu7TEqMOZ4bugP8SoJjg8P8SoVeG7tOG7rDfEqOG7pOG6ozDDmsSoNDjDlT/EqOG7pOG7tFcmxKjDmsOgw5XEqHDhu7Lhu5DEqD/huqMiw5rhu4ZHLzNIRzPEqMOaKsOVNjbEkOG7iDPDrTrDmeG6peG7iEjigJzDrDvEqCrhu6rEqMOZOsSow5rhuqNdP8OdxKjhurNAxKjDmsOgw5XEqOG7teG7ssOgxKg34bqjIj/DncSow6zhu7Lhu7Y/4buyxKgz4buyw6DEqMOa4buyOsSoP+G7sD/EqMOdUT/EqD/hu7LhuqPEqCrhu5DEqD/DneG6oyDhu7TEqDPhu7LDlDfEqFXhu7RXOMSo4bqz4buuxKjDreG7tFc/xKjhu4kpP8OdxKgmezfEqMOaw5TDmuG7ssSow5rhu5Y/xKhV4buYP8SoP+G7slA34buAxKjhu6RR4bqlxKjhu6TDoMSoP+G7slA34buGxKhw4buy4bqjP8OdxKg0OMOVP8SoNzUuP8OdxKgq4buQxKg/O+G7tMSoMcSow5nhu7RYP8So4buk4buQP8SoeTg8w5rEqOG7snvhu7Thu4DEqMOa4bugOMSoNzXhu5jEqCog4bu0xKjDmsOgw5XEqOG7teG7ssOgxKg34bqjIj/DncSow6zhu7Lhu7Y/4buyxKgz4buyw6DEqDfhu7JXxKjhu7Lhu7RWP8SoNDjDlT/EqOG7pOG7tFcmxKjDmuG7suG7tj/hu7LEqDfhu7I8P8Od4buAxKjhurPhu5DEqOG7pDvEqCrhu5DEqOG7pOG7tOG7rjjEqDVQN8Sow5pRP8SoN+G7suG7tOG7rDfhu4bhu4bhu4bigJ3EqOKAk8So4buk4buS4bu0xKhV4bu0VzjEqOG7i+G6o10/w53EqOG7tTU4P8OdxKh5ODzDmsSoM+G7suG7oD/EqDfhu7bDmuG7suG7hkcvM0hHM8Sow5oqw5U2NsSQ4buIM8OtOsOZ4bql4buISOG7teG7suG7pjrEqOG7icOs4buz4bqycEcvM0g=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Bộ trưởng LĐTBXH trả lời chất vấn

Bộ trưởng LĐTBXH trả lời chất vấn
2014-11-19 15:22:00

Tiếp tục phiên chất vấn tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII, sáng 19/11, nhiều vấn đề "nóng" của ngành Lao động, Thương binh và Xã hội như...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long