Cập nhật:  GMT+7
4bq04bugRELDk+G7pOG7gCYm4bu34bqqJHBQP+G7pOG7juG6qsOC4bqr4buEUELhu6BZUELhuqvhu4RQQk9Q4buaOkLhuqtGxajhu55CT1lCcMOdxajhu55C4bqtVsWo4bueQj8wQuG7h1BKMELhu6tQxqA/Qmrhu4Dhu6ZC4bukS8WoQj/hu6A8QuG7heG7heG7hcSCQsWo4bugUMag4bumQsOZMkLEkEPEkEMtxJBDxJDhurjhurQv4bugRMOC4bq0JELDk+G7pOG7gCYm4bu34bqqJOG6p8avw5Iw4bqqw4LhurRQ4bum4bueQiYqw5Phu7fhuqovL8OT4bquT+G7gMavJOG7oDo/4bugxq/huq5dxagvw5Lhu44mw5k/xq8kL8Wo4buOIiYvxJBDRUQvw4nhur7DksOJRMOJxJBERMSQP0ThurzEkEXEkEThu6RE4bquw5ok4bue4bqqQi/DguG6tC8kw4LhurQkQsOT4buk4buAJibhu7fhuqok4bqnxq/DkjDhuqrDguG6reG7hsOTQuG7jOG7hFBCT1Dhu5o6Qk/hu6xCJOG7oFDhu5Q6Qk9LOkLhuqfhuq3hu4NC4bqrRsWo4bueQk9ZQnDDncWo4bueQuG6rVbFqOG7nkI/MMSCQsWo4bugUMag4bumQsOZMkLEkEPEkEMtxJBDxJDhurjhurQvJMOC4bq0JELDk+G7pOG7gCYm4bu34bqqJOG6p8avw5Iw4bqqw4Lhu51w4bqrcEItQmrhu57hu4IwQuG6ui/DisSCQnDDncWo4bueQuG6rVbFqOG7nkI/MELhu4dQSjBC4burUMagP0Jq4buA4bumQj/DnULDk+G7oDzDk0Lhuqvhu4RQQuG7oFlQQuG7jOG7hFBCT1Dhu5o6QuG6q0bFqOG7nkJPWULhu6RLxahCP+G7oDxC4buF4buF4buFxIJCxajhu6BQxqDhu6ZCw5kyQsSQQ8SQQy3EkEPEkOG6uOG6ruG6tC8kw4LhurQkQsOT4buk4buAJibhu7fhuqok4bqnxq/DkjDhuqrDguG6q+G7lMWoQsOSe0Lhu4zhu4RQQuG7oFlQQsOT4buoQsOT4buGw5NC4buMWMWo4bueQsOT4bugUeG6okLhu4PGr+G7gsWo4bueQuG7h1Dhu4DFqOG7ni1C4bud4bug4buoQuG6p1FCP+G7oClC4bqrRsWo4bueQiEwQuG7i+G7oFdQQuG6qcav4buAxajhu6BCxajhu57hu6BQxqAkQnAqOsWo4bueQinhu7TFqOG7nsODQmrhu546MOG7nMWoQnDhu6Dhu4DFqOG7oELhu4NGUEItQnE0Ql1Q4buYxahC4bqncOG7q0JwVMWo4bugQjo0xIJC4bud4bug4buoQuG6reG7oCFCP1PDk+G7oEJx4bqnauG6qUI/VMWo4bugw4NC4buM4buEUELDklDGoMWoQuG7pEfFqOG7oELhu4zhu4TGr0LDk+G7hsOTQuG6p+G7gMWoQiDEqDBCw5J7xajhu55C4bqrRsWo4bueQnAqOsWo4bueQinhu7TFqOG7nsSCQuG6p1lC4bqtVsWo4bueQj/hu6Ap4bu0xajhu57EgkLDkyzFqOG7nkJE4bq4Q0Lhu4xGxajhu55CXVDhu5jFqELhu4zhu4RQQsOSUMagxahCw5Phu6DGr0Lhu6Dhu7TFqELDikNDQuG7jEbFqOG7nkJdUOG7mMWoQsOTIeG7gELhu4zhu7TFqEJdU+KApuG6tC8kw4LhurQkQsOT4buk4buAJibhu7fhuqok4bqnxq/DkjDhuqrDgmrhu6BQxqDhu6ZCw5kyQsSQQ0ThurgtxJBDxJBDxIJC4bqrRsWo4bueQjo0QnDDncWo4bueQuG6rVbFqOG7nkI/MELhu4xHQj9MJEI/KjrFqOG7nkLhu6RHxajhu6BC4buM4buExq/EgkLDk+G7oFRC4buM4buExq/EgkI/KlDhu5rFqELDmeG7oOG7gFBCP+G7oHvDk0Lhu6BQxqDFqELhu4xYxajhu55CT1nEgkIlOjDhu5Q/QuG7pFDGoD9Cw5Phu4bDk0Lhu55QRlBCJOG7oOG7hiRC4buMTTBC4bum4buExajhu6BC4bugxq/hu4Q/QuG7jFnFqOG7nkImRsWoQiA6Sj9Cw5lQxajhu6BCw5LGr+G7gMWo4bugxIJC4buMSzpCPylCJOG7oOG7hj9CPypQ4buaxajEgkIk4bugSsWoQuG7jEo6QuG7oMav4buCxahCP+G7oOG7gsWo4bugQsOT4bu0Qk9GxahCw5Phu4bDk0Lhu6Yuw5NCP1Dhu5g6xIJCxajhu6BQxqDhu6ZCXS5CauG7nuG7oFNCJTow4buUP0Lhu4zhu4RQQuG7oFlQQuG6q0bFqOG7nkJPWULhu6RLxahCP+G7oDxC4buF4buFQuG7jOG7lkIq4buA4bquQnDDncWo4bueQuG6rVbFqOG7nkI/MELhu4xHQiB9QuG7pDFCw5Phu4bDk0LDmeG7oMavRsWoQj/hu6BQxqA/QuG7oOG7hFBCw5Mh4buAQsOZ4bugV1BC4bukxKjhu6ZCxajhu57hu6BQxqAkQsOSxq9Cxajhu546MOG7mMWoQsWo4bugxKjFqELDmeG7oOG7hsOT4bugQiU64buAxahCPz5Cxajhu6BQ4buWOkLFqEjhu6ZCPyop4bu2w5NC4buM4buaQuG7pOG7hFBCw5nhu6DGr0bFqOG7nkJEQ0NCPzRC4buMWMWo4buew4NC4buMRuG7pkJPRsavQl1QxqDDk0Lhu6Thu4Lhu6bEgkLhu4zhu7hQQiZXxajhu55CXUw/QsOT4bugSj/EgkI/UMWo4bugQj/hu6BLxahCw5Phu6DGr0LDk+G7hsWoQk9ZxIJCw5NWxajhu55Cxajhu6DEqMWoQl1Q4buYxahC4buMKUDDk0LDncWoQuG7jFPFqOG7oOG6rkJw4buge8OTQuG7oFDGoMWoQj9XP0JdUMagw5NC4buGJELDki7FqOG7nkLhu6DGoEI/4bugV8Wo4bueQiU6RsWoQuG7pDFCw5Phu6BKP0Lhu6Q6QMWo4bueQj/hu6Dhu47Gr0I/UOG7mDpCw5Phu6A6TcWoQuG7heG7oWtC4bq+Q0NEw4NCw5Phu6A64buyUELhu6Dhu4LFqOG7oEI/KlLFqOG7oEImRsWoQiThu6BN4bumQuG6tuG6rcav4bqt4bqyQsOT4bugxq9CJkbFqEIk4bugTeG7psODQsOSOjBCPypSQl3hu4JC4bumI0IqWcWo4bueQsWo4bug4buo4bumQsOT4bugPMWo4bueQsOT4bugVEIlOkbFqELhu6QxQio+xajhu55CT+G7lsWoQl1bxajhu55C4bq24buB4buh4bqt4bqyQuG7jFdQQl3hu7ZQQsOTVsWo4bueQj8wQuG7pMSo4bumQsWo4bue4bugUMagJOG6rkLhuq1Wxajhu55CP+G7hsOTQuG7jOG7gsavQj/hu4TGr8SCQk9YUELDkik9xajhu55CxajEqMWo4bueQsOT4buAxq9Cw5Phu6BKP0Lhu6QpQMWo4bueQsWo4bueOljFqELFqOG7oMSoxahC4buke8OTQl3hu4JCxajhu57hu6BQ4buYxahCw5M8OsSCQjzFqOG7nkLDki7FqOG7nkI/UOG7lMWoQk9ZQsOZ4bugxq/hu4BC4bug4buww5NCw5k1Qj/hu6A6TD/EgkLDk1bFqOG7nkLFqOG7nuG7oMagQl3hu4LGr0ImRsWoQiA6Sj9C4buMKUDDk0IlOuG7gMWoQj/EqOG7pkLDk+G7oDtCPyrhu7DFqOG7nsSCQuG7nuG7qCRCJOG7oEvFqELFqMSoxajhu55Cw5Phu4DGr0ImPMOTQsOT4buExajhu6BCPyrhu4DFqOG7oELDkyHhu4BCJkbFqEIk4bugTeG7psSCQsWoxKjFqOG7nkLhu6BQxqA6QiU6RkImRsWoQiA6Sj9Cw5lQxajhu6BCw5LGr+G7gMWo4bugQsOTIeG7gEJww53FqOG7nkLDk1bFqOG7nkI/MOG6ruG6tC8kw4LhurQkQsOT4buk4buAJibhu7fhuqok4bqnxq/DkjDhuqrDguG6tFDhu6bhu55CJirDk+G7t+G6qi8vw5Phuq5P4buAxq8k4bugOj/hu6DGr+G6rl3FqC/DkuG7jibDmT/GryQvxajhu44iJi/EkENFRC/DieG6vsOSw4lEw4nEkERExJA/ROG6vMSQRcSQROG7pMSQ4bquw5ok4bue4bqqQi/DguG6tC8kw4LhurQkQsOT4buk4buAJibhu7fhuqok4bqnxq/DkjDhuqrDgmrhu6DEqMWoQsOSUyRCxajhu4IwxIJC4buM4buEUELDklDGoMWoQuG7pEfFqOG7oELhu4zhu4TGr0LhuqtGxajhu55COjRCw5nhu6BXUELDksav4buAxajhu6BCxajhu57hu6BQxqAkQnAqOsWo4bueQinhu7TFqOG7nkI/w4zFqOG7nkLhuqfDjcWo4bueQsOZ4bug4buOxahCw5Phu6DGr0LhuqtGxajhu55CT1lCcMOdxajhu55C4bqtVsWo4bueQj8wQuG7h1BKMELhu6tQxqA/Qmrhu4Dhu6ZCw5Phu6hCP+G7oOG7gsWo4bugQj9Rw5Phu6BC4bugxq/hu4LFqEI/4bug4buCxajhu6BCP1c/QsWo4bugUMag4bumQl0uxIJCxajhu6BQxqDhu6ZCw5kyQsSQQ0ThurgtxJBDxJBD4bqu4bq0LyTDguG6tCRCw5Phu6Thu4AmJuG7t+G6qiThuqfGr8OSMOG6qsOCauG7oFDGoOG7pkLDmTJCJTrhu4DEgkLhu6tQxqDFqELFqOG7nuG7oFDhu5jFqELDkzw6QsOTxKgwQsWo4bueOjDhu5jFqELhu6RQxqA6QuG7nlBKMELhu4xHQiDEqDBCw5J7xajhu55CXeG7gkI/KlDhu5rFqELDmeG7oOG7gFBCROG6vkLhu4zhu5ZCP+G7glBCw5NKJEJq4bug4buCQsWoKeG7tsOTxIJCw5NKJELhuqdZw4NCRELhu4zhu5ZCP+G7glBCw5NKJEI/VMWo4bugw4NCRELhu4zhu5ZCP+G7glBCw5NKJEJww53FqOG7nkLhuq1Wxajhu55CPzDDg0I/w51Cw5Phu6A8w5NC4bq4ROG6uELDmeG7oOG7qOG7gELhu6Dhu7DDk0Jd4bu2UELEkOG6uOG6ruG6vMSQw4pCxajhu5464bu4UEI/4bug4buA4bumQuG7nlDhu4Dhuq5CcMOdxajhu55C4bqtVsWo4bueQj8wQuG7h1BKMELhu6tQxqA/Qmrhu4Dhu6ZCw5Phu6hCRUNCJuG7hsWo4bueQsOZUOG7lMWoQsOTRlBCP1Dhu5TFqELDmTVCP+G7oDpMP0Lhu4wpQMOTQuG7hiRCw5Iuxajhu55CXeG7gsavQiZGxahCIDpKP0Jd4bu2UELhu55Q4buGQj8qU0Lhu6Thu4Lhu6ZC4bukQFBCRcOKxILDikI/NELhu4xYxajhu57Dg0I/4buge8OTQuG7oFDGoMWoQj9XP0Lhuq3hu6Ap4bu0xajhu55CPypSxajhu6BC4oCc4bq4JuKAnUI/4buExq9C4bumVlBCPyop4bu4xajhu55C4oCc4but4buAxajhu6DEgkIm4buEw5Phu6DEgkLhu4zDlCTigJ1C4bue4buoJEIk4bugS8WoQk9Gxq9CXcagQuG7plZQQj8qKeG7uMWo4buexIJCxajEqMWo4bueQsOT4buAxq9C4bugUMagOkIlOkZCJkbFqEIgOko/QsOZUMWo4bugQsOSxq/hu4DFqOG7oOG6rkJww53FqOG7nkLhuq1Wxajhu55CPzBC4buMR0I/4bugxq/hu4ZQQl1XxahC4buMKUDDk0LhurhC4buM4bu0xahCXVNCw5NWxajhu55CPzBCw5PGr8WoQl3hu4JCw5NWxajhu55CPzBC4bukUOG7mMWoQsOZ4buUP0Jd4bu2UEI/w53FqOG7nkImV0I/UOG7lsWoQj/hu6A6QuG7jClAw5NCREThurrEgkRCPzRC4buMWMWo4bue4bquQnDhu6B7w5NC4bugUMagxahCP1c/QsOT4bugKeG7tMWo4bueQj8qUsWo4bugQjbhu6Hhu63hu4Phuq5CcMOdxajhu55C4bqtVsWo4bueQj8wQsOTKMWo4bueQuG7jEdCIcWo4bueQuG7oFlCw5Phu4bDk0IlOjVCXVJCxajhu54p4bu4UELFqOG7nuG7oMOoxq/EgkLDk+G7oCnhu7TFqOG7nkI/KlLFqOG7oEI24buh4but4buDQl3hu7ZQQiZXQj9Q4buWxahC4bq+4bquxJBFRUI/NELhu4xYxajhu57Dg0I/4buge8OTQuG7oFDGoMWoQuG6reG7oCnhu7TFqOG7nkI/KlLFqOG7oEJFQ+G7gELhu6Thu4JC4bq84bquxJDhurzhur5CPzRC4buMWMWo4bue4oCm4bq0LyTDguG6tCRCw5Phu6Thu4AmJuG7t+G6qiThuqfGr8OSMOG6qsOC4bq0UOG7puG7nkImKsOT4bu34bqqLy/Dk+G6rk/hu4DGryThu6A6P+G7oMav4bquXcWoL8OS4buOJsOZP8avJC/FqOG7jiImL8SQQ0VEL8OJ4bq+w5LDiUTDicSQRETEkD9E4bq8xJBFxJBE4bukReG6rsOaJOG7nuG6qkIvw4LhurQvJMOC4bq0JELDk+G7pOG7gCYm4bu34bqqJOG6p8avw5Iw4bqqw4Jq4bugUMag4bumQsOZMkLEkEPEkEMtxJBDxJDhurjEgkLhuqtGxajhu55CT1lCcMOdxajhu55C4bqtVsWo4bueQj8wQj9Q4buUJEI/LsOTQsWoxKjFqOG7nkLDk+G7gMavQsWoSMWo4bueQuG7pHvDk0Lhu6RHxajhu6BC4buM4buExq9CXeG7gkImPMOTQsOT4bugUOG7lMWoQuG7jEo6QsOTIeG7gEI/w51Cw5Phu6A8w5NC4bqrRsWo4buew4NCJOG7oOG7hj9C4bugOjBCPyo6MOG7lsWoQj/hu6BXxajhu55C4buMxq/hu4LFqELDmeG7lD/EgkLFqEjFqOG7nkLhu4xZxajhu57EgkIm4buGxajhu55CP+G7hMavxIJCXXvhu7Q/QiU64buAQsOZ4bug4buoQsOZ4bugSMWoxIJCP+G7oOG7hsOT4bugQj/hu6A8w5PEgkI/TCRCPyo6xajhu55Cw5Phu4bDk0LFqOG7njpYxahC4buke8OTxIJC4buMTTBC4bum4buExajhu6BCw5NWxajhu55CP+G7hsOTQsOT4bu0QsOTSjpC4buk4buEUELDksav4buAxajhu6BCxajhu57hu6BQxqAkxIJCw5NWxajhu55CP+G7hsOTQuG7jEs6Qj8pQiThu6Dhu4Y/Qj8qUOG7msWoxIJCxajEqMWo4bueQsOT4buAxq9C4bugUMagOkIlOkZCJkbFqEIgOko/QsOZUMWo4bugQsOSxq/hu4DFqOG7oEJd4buCQsWoSMWo4bueQuG7pHvDk0LDk+G7hMWo4bugQj8q4buAxajhu6DEgkI/PsWo4bueQk8p4bu2w5NCxajEqMWo4bueQsOT4buAxq9C4buM4bu4UEImV8Wo4bueQl1MP0LDk+G7oEo/Qj9Qxajhu6BCP+G7oEvFqELDk+G7oMavQsWo4bueKeG7uFBC4buk4buAxq9C4buMWcWo4buexIJCIMSoMELDknvFqOG7nkLhuqtGxajhu55CT1lCXeG7gkLDk+G7hsOTQj/DnULDk+G7oDzDk0Lhu4zGr+G7gsWoQj/hu6Dhu5pCw5Phu6BRxajhu6BCPypTQl1bxajhu55C4bum4buExajhu6BCP8av4buCxahCw5JQxqDFqOG6ruG6tC8kw4LhurQkQsOT4buk4buAJibhu7fhuqok4bqnxq/DkjDhuqrDguG6tFDhu6bhu55CJirDk+G7t+G6qi8vw5Phuq5P4buAxq8k4bugOj/hu6DGr+G6rl3FqC/DkuG7jibDmT/GryQvxajhu44iJi/EkENFRC/DieG6vsOSw4lEw4nEkERExJA/ROG6vMSQRcSQROG7pMOJ4bquw5ok4bue4bqqQi/DguG6tC8kw4LhurQkQsOT4buk4buAJibhu7fhuqok4bqnxq/DkjDhuqrDguG6q+G7hFBC4bugWVBC4buMR0JPSzpCxJDhur5C4buMWMWo4bueQsOT4bugUUJd4buCxq9C4bqn4bqt4buDQuG6q0bFqOG7nkJPWUJww53FqOG7nkLhuq1Wxajhu55CPzDEgkLFqOG7oFDGoOG7pkLDmTJCxJBDxJBDLcSQQ8SQ4bq4w4NC4bq4QuG7jOG7hFBCT1Dhu5o6QsOSe0Lhu4zhu4RQQuG7oFlQQuG6q+G7hFBCT1Dhu5o6QuG6q0bFqOG7nkJPWULhu4vhu6BXUELhuqnGr+G7gMWo4bugQsWo4bue4bugUMagJEJwKjrFqOG7nkIp4bu0xajhu57EgkLFqOG7oFDGoOG7pkLDmTJCxJBDxJBDLcSQQ8SQ4bq44bqu4bq0LyTDguG6tCRCw5Phu6Thu4AmJuG7t+G6qiQ2Oj/hu6DGryrhuqrDguG7gzrMm8avzJvFqOG7nkLhu4dQ4buAxajhu57hurQvJMOC

Hương Giang

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tu thân, rèn bản lĩnh

Tu thân, rèn bản lĩnh
2024-07-11 08:58:00

baophutho.vn Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tạo sự chuyển biến mạnh...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long