Cập nhật:  GMT+7
4buSe+G7oOG7oiMz4buk4bqr4bqrSuG7nOG6p0J9YjMl4buc4buY4budKOG7ojPFqDXhu6I94buk4buiNOG7qn3hu6Ji4bq74bqxfeG7omLhuqk/4buSL3vhu6Dhu5jhu5Lhuqfhu6IjM+G7pOG6q+G6q0rhu5zhuqfFqSXhu6Q94buc4buY4budKOG7ojPFqDXhu6I94buk4buiNOG7qn3hu6Ji4bq74bqxfeG7omLhuqk/4buSL+G6p+G7mOG7iWZ9YuG7omLhuqnhu6Z94buiI1ln4bui4buDxajhu6Ije8OdYuG7ouG6qSVifTU2M+G7oiM34buiYuG7piPhu6I9ZTU+4buiMlsje+G7omJ7WyN74bui4bqr4bq/4buiYuG7pn3hu6Jixq824buiI+G7piPhu6JiLOG7okDFqDbhu6I94buk4buM4buiI3vDnWLhu6Ije+G6oTU+4buiNmZn4buiezbhu6bhu6I+fWThuqfhu6Ije+G6oTU+4buiM8avfeG7oiPhu6Yj4buiPuG6oSPhu6Ji4bq/4buiPTbhu6Lhu4PFqOG7okDhu6g24bui4buDIeG7oj3hu6Thu6Iye2F94buiYn3hu6Thu6Ij4bq/I+G7omJbNOG7juG7ouG7nVln4buiI+G6uTU+4buiM8Wo4buiNXvhu4c1PuG7omJ7xag1e+G7ouG6p3vhu7I14buiI3tbNXvhu6Ik4bq74bq1I+G7oj3EkTU+4buiJCjhu6Lhuqvhu6g14buiZmPDnWLhu6Ij4bumI+G7ojM2xq994buiNOG7i+G7ouG6p3vhu7Y04buiI3vhuqE1PuG7ojV74buwNeG7juG7kn00PuG7ouG6q+G6qSNK4buce2Ji4bqnw5MvL3004bukPiXhuqtV4buOPeG7pDVi4bqpfeG7jiM2NOG7juG7gzUvQ+G6pzM24bukPSU9L1Dhu57hu57DmS/hu55TL+G7nlUvPSXhuqctVVPhu57DmeG7jjHhuqc+4buc4buY4buSL+G6p+G7mOG7kuG6p+G7oiMz4buk4bqr4bqrSuG7nOG6p+G7lzY9Z+G7nOG7mEJjZ+G7ojV7fTs14buM4buiQMavNeG7ons2xag14buiYjbFqDXhu6IjN+G7omJ7KOG7okDhu6g24bui4buDIeG7ojPFqDXhu6I94buk4buiI8Op4buk4buiNF01e+G7ojJ7YX3hu6I1e+G7hzU+4buiPcOdY+G7ont9IWPhu6Ijw6nhu6Thu6JiY8SDfeG7omLhu6Yj4buiQOG7rjU+4buiI+G7piPhu6Ij4bumI3vhu6Ik4bqxNeG7oj594buoNeG7onvhurE14buO4buixanhu6pn4buiYnvhur8j4buie30hNeG7omJ7JTbhu6JS4buiQOG6u+G6tyPhu6I94bq74bq3feG7oiRZZ+G7juG7okLhuqFi4buiNXvDnWLhu6I1OzXhu6Jie+G6vyPhu6J7fSE14buiI8SRNT7hu6I0w6Ni4buiM2Qj4bui4buDxajhu6Lhuqvhu4Hhu6I9ZTU+4buiYns7NOG7ojTDo2Lhu6IzNsavfeG7ojIlNOG7oiN74bqhNT7hu6I1e+G7sDXhu6IkKOG7oiTGr2Lhu6J7fSFj4bui4bqtY+G7qOG7omLhuqFi4buiNXvDnWLhu6IjN+G7omJ7KMOT4buS4bqn4buiIzPhu6ThuqvhuqtK4buc4bqn4buXNj1n4buc4buY4bug4buO4bui4bunfeG7h+G7ouG7tjThu6Ijezbhu6I94buk4buSL+G6p+G7mOG7kuG6p+G7oiMz4buk4bqr4bqrSuG7nOG6p+G7lzY9Z+G7nOG7mELhuqnhurvhurcj4buiYn07NeG7jOG7ojPFqDXhu6I94buk4bui4bqne+G7qH3hu6Ik4bq74bq1I+G7oiThu6g04buiQOG7qDbhu6I9Y2fhu6Ji4bqpXeG7oiTDqeG7oiTDo+G7ouG7tjThu47hu6Lhu50o4buiYnvhur8j4buie30hNeG7oiThurvhurUj4buiJH0uY+G7ojXFqGfhu4zhu6Ij4buyNeG7omJ74bq74bqzNT7hu6JmY2c7NeG7omPhuqE1PuG7ojXhurvhurcj4buiJCjhu6IjYzU+4buiI8Od4bqn4buiJMOj4bui4bu2NOG7oiN7NuG7ojPFqDXhu6I94buk4buiYsOq4buiQDs14buiYuG6qTY1PuG7juG7ki/huqfhu5jhu5Lhuqfhu6IjM+G7pOG6q+G6q0rhu5zhuqfhu5c2PWfhu5zhu5h5VmLhu6Iye+G7piPhu4zhu6J7xag1PuG7ojU+xahn4buiNTs14bui4bqr4buB4buiPWU1PuG7ojTDo2Lhu6IzNsavfeG7ojIlNOG7oj3hurvhuqU1PuG7oiN7NuG7ouG7g8SRNT7hu6I94buk4buiNFZi4buM4buiI8SD4bui4buDxajhu6JA4bqz4bui4buD4bukfeG7oiQo4buiPn3hu4fhu6Lhu7Y04buiI3s24buiPeG7pOG7omLDquG7okA7NeG7ojU+NsWofeG7juG7okJ74bu0NOG7oiN7W+G7oiM34buiYnso4bui4bqr4buB4buiPWU1PuG7olDhu6Iz4buyNeG7ojTDo2Lhu6I1PsWoZ+G7jOG7ouG7g8WoNuG7okBjxIN94bui4bqr4bumNT7hu6Lhu4PFqOG7okBjxIN94buiYuG6oX3hu47hu5Iv4bqn4buY4buS4bqn4buiIzPhu6ThuqvhuqtK4buc4bqn4buXNj1n4buc4buY4buCfSEj4buiPn3hu4fhu6Lhu7Y04buiI3s24buiPeG7pOG7ojPFqOG7ojTDo2Lhu6Ji4bqpNjU+4buiNXvhu4c1PuG7oiPhu6Yje+G7ont9IWPhu6Lhuq1j4buo4buiNXvDnWLhu6IkKOG7oj3hu6Thu6Iye8OgNT7hu6JAIuG7ojV74buwNeG7juG7osO9OzXhu6JA4busYuG7oiThu7Jj4bui4buDfSEj4buiNcWoZ+G7ojU+4bukZ+G7omLDquG7oiTDo+G7omJjxIN94buiYnt9LGPhu6I1fTs14buO4buSL+G6p+G7mOG7kuG6p+G7oiMz4buk4bqr4bqrSuG7nOG6p+G7lzY9Z+G7nOG7mFDhu47hu6Lhu5fEg+G7ouG6q2M1PuG7oiN7w51i4buiI3vhuqE1PuG7ojZmZ+G7ons24bum4buSL+G6p+G7mOG7kuG6p+G7oiMz4buk4bqr4bqrSuG7nOG6p+G7lzY9Z+G7nOG7mOG7gn0hI+G7ojXFqGfhu6Ij4bq5NT7hu6IjN+G7omJ7KOG7oiThurvhurUj4buiYnvhur8j4buie30hNeG7okDhu641PuG7olDhu6Ij4bumI3vhu47hu6LGoTfhu6Jieyjhu6Lhuqvhu4Hhu6I9ZTU+4buiNMOjYuG7ojM2xq994buiMiU04buiPeG6u+G6pTU+4buiPeG7pOG7oiN74bqhNT7hu6I1e+G7sDXhu6IkKOG7ojVjw6B94buiPeG6u+G6pTU+4buiPeG7pOG7omLDquG7okA7NeG7ojU+NsWofeG7okDhu641PuG7oiPhu6Yj4buiI3vDnWLhu6Ije+G6oTU+4buiNmZn4buiezbhu6bhu6IjN+G7omLhuqk2NT7hu6Jie8WoNXvhu6Lhuqd74buyNeG7oiPDqeG7pOG7ojIlNOG7juG7ki/huqfhu5jhu5Lhuqfhu6IjM+G7pOG6q+G6q0rhu5zhuqfhu5c2PWfhu5zhu5jGoTfhu6Jieyjhu6JAxIPhu6LhuqtjNT7hu6Iz4bq74bq1NT7hu6Ije8OdYuG7ojXFqGfhu6Jiw6rhu6JAOzXhu6Ji4bqpNjU+4buiYnvDoDU+4bui4bqtY+G7pOG7oiN7LOG7oiTDo+G7ouG7sDXhu6Jj4bqhNT7hu47hu6LFqeG7qmfhu6Ije2Thu6Jo4bui4buwNeG7ojV7fS5j4buiYnvhur8j4bui4bqne+G7tjThu6Ije+G6veG7pOG7oiN7w51i4buiNmZn4buiezbhu6bhu6I1e+G6u+G7ouG6qeG7pGPhu6Ji4bq74bqxfeG7ouG7g8Wo4buiezbhu6Thu6Lhuq1j4buo4buO4buiQmNn4buiNXt9OzXhu6JAxq814buiI+G6uTU+4buiNXvhurfhu6Ije2Thu6Jo4buiJCw14bui4bqr4bq/4buiJOG7pOG7oj3GrzU+4bui4buDxajhu6IjWTXhu6JA4buuNT7hu6Jie+G6vyPhu6Lhuqd74bu2NOG7ojV7KuG7juG7ki/huqfhu5jhu5Lhuqfhu6IjM+G7pOG6q+G6q0rhu5zhuqfhu5c2PWfhu5zhu5hR4buO4bui4buX4buoNuG7ouG7gyHhu6Izxag14buiPeG7pOG7ojJ7YX3hu6Lhu6Y1e+G7ojXhu6w1PuG7ojRWYuG7omLhuqnhurN94buSL+G6p+G7mOG7kuG6p+G7oiMz4buk4bqr4bqrSuG7nOG6p+G7lzY9Z+G7nOG7mMah4bumI+G7omJ94buk4buiI+G6vyPhu6JiWzThu6Jiw6rhu6Lhu6Y1e+G7ojXhu6w1PuG7ojRWYuG7omLhuqnhurN94buiM8Wo4buiMj/hu6Jie8SR4bui4bqr4bqh4buiNMOjYuG7oiPDqeG7pOG7ojPFqDXhu6I94buk4buO4buid3t94buiM+G6v+G7pOG7oiN7OTXhu6IyJTThu6I94bq74bqlNT7hu6I94buk4buM4buiQMavNeG7oiPhu7I14buiZiU04buiZipi4buiMuG7i+G7omJ7xag1e+G7ouG6p3vhu7I14buiI8Op4buk4buiMiU04buiIzfhu6Ije+G6veG7pOG7oiN7w51i4buiI3vhuqE1PuG7omJ94buk4buiQ+G7guG7ieG7ouG7g8Wo4buiQ+G7guG7l+G7onvhu6Rn4buiMnvDoDU+4buO4buiw707NeG7ouG6q+G7geG7oj1lNT7hu6I04bq54bui4buDxag1e+G7ouG6qcOjNT7hu6J7NlYj4buiMnvhu7Zj4buiYuG6qeG7pDU+4buiI3vhuqE1PuG7ojXhu6w1PuG7oiQo4buiQOG7qDbhu6Lhu4Mh4buiPeG7pOG7ojRWYuG7ouG7g8Wo4buiPeG7pOG7oiPEg+G7ojJ7YX3hu6Lhu6Y1e+G7ojXhu6w1PuG7omLhuqnhur8j4buiYn0s4bqn4buO4bui4budJTbhu6IyWzV74bui4bqpWTThu6Iye33hu6IkfeG7ojXhu6w1PuG7oiQo4buiYuG6qeG7pjV74buiI+G7piPhu6I1LOG6p+G7ojV74buwNeG7osOi4bui4buDxJE1PuG7ouG6rWPhu6Q1e+G7ojThu6xi4buO4buSL+G6p+G7mOG7kuG6p+G7oiMz4buk4bqr4bqrSuG7nOG6p+G7lzY9Z+G7nOG7mELhuqk2NT7hu6Ji4bqp4bq74bqzNT7hu6J74bq14bqn4buiNGPhuqE14bui4bqne+G6sX3hu6I14busNT7hu4zhu6J74buqZ+G7okDDoH3hu6IyJTThu6Ije+G6oTU+4buiNeG7rDU+4buiYnvhurvhurM1PuG7omZjZzs14bui4buDxajhu6Lhurvhurvhu6JifTs14buiNXvhu4c1PuG7ojM2xq994buiMiU04buiIzfhu6IjeyDhu6LhuqvhuqHhu6Ije+G6oTU+4buiNeG7rDU+4buiI+G7pDbhu47hu5Iv4bqn4buY4buS4bqn4buiIzPhu6ThuqvhuqtK4buc4bqn4buXNj1n4buc4buYUuG7juG7okLhuqnhu6Y1e+G7ombhu6Thu6Jie2PhuqEj4buiM+G7puG7ouG7g8Wo4buiI+G7piPhu6Ije8OdYuG7ojJbI3vhu6Jie1sje+G7ki/huqfhu5jhu5Lhuqfhu6IjM+G7pOG6q+G6q0rhu5zhuqfhu5c2PWfhu5zhu5jGoeG6uTU+4buiPn3huqE1PuG7ojV74bq74buiYn3hu6Thu6Ij4bq/I+G7omJbNOG7jOG7ojJ7N33hu6Jie2PhuqEj4buiM+G7puG7ojPFqOG7ojTDo2Lhu6I1e1k14buiYuG6oeG7oiM34buiYuG7piPhu6Ikw6M1PuG7ojTGrzV74buiJCw14bui4buDfSEj4buie101e+G7omJ7xag1e+G7oiPhu6Yj4buiNSzhuqfhu6I1e+G7sDXhu6Ji4bqpOzXhu6I94buk4buO4buid3s3feG7omJ7Y+G6oSPhu6Iye8OgNT7hu6I1e+G7hzU+4buiM8WoNOG7omLhu7A1PuG7ouG6q+G6oeG7ojPhurvhurU1PuG7oiPhu6Yj4buiPuG6oSPhu6Ji4bq/4buiPTbhu6IzOzXhu6I1e30uY+G7ojPhu7I14buiNMWo4buiNTfhu6IjODXhu6Ij4buoNeG7omLhuqnDouG7ouG6q+G6v+G7ojPhurtj4buiYnvDoDU+4buiNOG7pmPhu6Ji4bqpNjU+4buiI+G7piPhu6I0xq8je+G7ojThu6Zj4buiNT42xq994bui4buDfeG7jOG7omLDquG7oiQ34buiPeG7uDXhu6IkLDXhu6Lhuqvhur/hu6Iz4buqNuG7ons24bum4buiPeG7pOG7ojV74bukNXvhu6Ijezc1PuG7juG7ki/huqfhu5jhu5Lhuqfhu6IjM+G7pOG6q+G6q0rhu5zhuqfhu5c2PWfhu5zhu5jhuqjhurvhurVj4buiI+G6uTU+4buiPuG7pOG7pGfhu6Ji4bumI+G7oiTDozU+4buiZsOdY+G7oiQsNeG7ojPFqDXhu6I94buk4buO4bui4bqq4bukY+G7ojTDo2Lhu6JAY8SDfeG7omLhuqF94bui4bqr4bukZ+G7ojJ74bq74bq3YuG7oj024buiY+G6oTU+4bui4bqtY+G7puG7ojV7fS5j4buM4bui4bqr4bumNT7hu6J7w6A04bui4bqr4bukY+G7oj7hurvhurE1PuG7ojRWYuG7ouG6qzrhu6IjN+G7oiPhu6g04buiPn3hu6Yj4bui4oCc4bqneyLigJ3hu6Lhuqnhu6Thu47hu6LGoTfhu6Jieyjhu6IjeyDhu6I0w51i4buiNMOjYuG7ouG7g8WofeG7omJ9LDU+4buiJCjhu6Izxag14buiPeG7pOG7omLhuqnDouG7ojPGr33hu6Ji4bqpxq81PuG7omJ74bumfeG7okBdNXvhu6Jie+G6u+G6szU+4buiNXvhurs1PuG7ouG7gy7hu6IzWWPhu6I9xah94buM4bui4buDfSEj4buiPeG7pOG7ojRWYuG7oiPhu7A1PuG7oj594buqNeG7ojV74bq74bui4buD4bu0Z+G7ouG6qzrhu6IyKjbhu6JieyU24buiI+G7piPhu6I1LOG6p+G7ojV74buwNeG7juG7ouG7gl3hu6Lhu4Phu7Rn4buM4buiJCjhu6I+feG7h+G7oj3hu6Thu6IzY8OgNeG7omLhurvhurF94buiYuG6qT/hu4zhu6J74buqZ+G7ojU3feG7ojJ7w6A1PuG7ouG7g+G6t33hu6Jie2PhuqEj4buiM+G7puG7ouG7g8Wo4bui4bqp4bq74bq1Y+G7ojV7KsOV4buSL+G6p+G7mEJ7JTbhu6Lhu5tZNeG7omLhuqlb


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Chế độ ăn cho người bệnh lao xương

Chế độ ăn cho người bệnh lao xương
2024-07-25 08:52:00

Để rút ngắn thời gian chữa trị, ngoài việc tuân thủ theo đúng phác đồ của bác sĩ, người bệnh lao xương cần duy trì một chế độ dinh dưỡng hợp lý nhằm nâng cao khả năng miễn...

Giảm béo bụng với quả anh đào chua

Giảm béo bụng với quả anh đào chua
2009-05-08 14:26:00

Một nghiên cứu mới đây của trường ĐH Michigan (Mỹ) cho biết, những quả anh đào chua có thể giúp bạn giảm béo bụng, bệnh tim mạch và các bệnh liên quan đến trao đổi chất.

7 dấu hiệu nên đưa bé đi khám sớm

7 dấu hiệu nên đưa bé đi khám sớm
2009-05-08 13:58:00

Mí mắt sưng đau kèm sốt, ho hay nôn liên tục, đi khập khiễng hoặc không leo trèo được... là những biểu hiện sức khỏe bất thường ở trẻ mà bạn không thể lơ là.

Lợi ích từ bữa sáng giàu chất xơ

Lợi ích từ bữa sáng giàu chất xơ
2009-05-08 09:43:00

Hãy bắt đầu ngày mới với bữa sáng giàu chất xơ. Chỉ tăng một lượng vừa phải chất này vào thực đơn hằng ngày cũng đủ giúp tăng cường sức khỏe.

Sốt virus thành dịch ở Hà Nội

Sốt virus thành dịch ở Hà Nội
2009-05-08 09:05:00

"Mỗi tối gần đây, riêng khoa Nhi có đến 50 cháu vào khám, trong đó 2 phần 3 là sốt virus, có gia đình cả nhà bị", bác sĩ Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết.

Thêm 150.000 người bị ung thư mỗi năm

Thêm 150.000 người bị ung thư mỗi năm
2009-05-08 08:36:00

Tại "Hội nghị quốc tế về ứng dụng y học hạt nhân trong ung thư, tim mạch và các bệnh khác", các chuyên gia cho biết, mỗi năm Việt Nam có thêm khoảng 150.000 người mắc các bệnh...

Nằm ngủ hướng Tây dễ gặp ác mộng

Nằm ngủ hướng Tây dễ gặp ác mộng
2009-05-07 15:17:00

Kết quả một nghiên cứu ở Mỹ đăng trên tạp chí Prima cho biết khi nằm ngủ quay đầu về hướng Bắc huyết áp sẽ tối thiểu, giấc ngủ sâu hơn, quay đầu về hướng Nam dễ rơi vào trạng...

Tại sao phải uống thuốc với nhiều nước?

Tại sao phải uống thuốc với nhiều nước?
2009-05-07 07:21:00

Đi khám bệnh về, người vẫn còn mệt mỏi, bà Thoa đi vào giường nằm nghỉ. Bà với tay lấy hai viên thuốc doxycyclin vừa được bác sĩ kê cho vào miệng và chiêu nó cùng với một ngụm...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long